Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

: Bahasa Makaysia

Tahun

: 4 UPM

Bil. Murid

: 28 Orang

Masa

Tarikh

Tema

: Potret Malaysia

Tajuk

: Pekerti Mulia Amalan Kita

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi formal
dan tidak.
Objektif
i.
ii.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata gelaran yang sesuai
dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila

: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid berupaya:

Berbual dengan rakan berdasarkan gambar dengan kata gelaran yang sesuai.
Membaca dan mengenal empat kata gelaran dalam teks.

Sistem Bahasa

Sistem bahasa : Kata Gelaran


Kosa kata
: Datuk, Datin, Tuan Haji, Ustaz, Yang Berbahagia

Pengisian Kurikulum/ Elemen Merentas Kurikulum

Ilmu
Nilai murni
Kreativiti

: Pendidikan Moral
: Berhemah, Bersopan Santun,
: Menjana ida

Strategi

KB
: Mengenal pasti, menganalisis, menjana idea
TKP
: Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal
Pembelajaran kontekstual
: Menghubung kait dengan amalan kehidupan
harian.

Bahan Bantu Belajar


Bil
1
2
3

Jenis
Lagu Budi Bahasa Budaya Kita
Buku Teks
Lembaran Kerja

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar beberapa gelaran di majlis-majlis


yang diadakan di sekolah.

Langkah/

Isi Pelajaran

Masa

Aktiviti Pengajaran

Catatan

dan Pembelajaran
Tajuk Lagu :

1) Murid menyanyikan lagu Budi

BBB:

Budi Bahasa Budaya

Bahasa Budaya Kita.


2) Guru bersoal jawab dengan

Lagu Budi Bahasa

Kita

Budaya Kita

murid.
3) Guru mengaitkan aktiviti

Induksi Set
(5 minit)

dengan isi pembelajaran

TKP:
-Verbal Lingusitik
-Interpersonal

Petikan :
Pekerti Mulia Amalan
Kita
Buku Teks Bahasa
Malaysia Tahun 4 m/s
122.

1) Murid membaca dialog secara

BBB:

senyap.
2) Secara berpasangan, murid

-Petikan

membaca dialog.
3) Guru memilih murid untuk
membaca dialog secara kuat
di hadapan kelas.
4) Guru menerangkan kepada
murid berkaitan kata gelaran.

Langkah 1

TKP:
-Verbal
-Intrapersonal
-Interpersonal
KB :
Menjana Idea

(15 minit)
Nilai:
Berhemah

Langkah
2

Gambar :
1. Tuan Guru Besar

( 20 minit )

menyambut
ketibaan Datuk
dan Datin
2. Ustaz membaca
doa sebelum
memulakan
majlis.
3. Tuan Penegrusi

1) .Guru menetapkan murid

BBB:

secara berpasangan.
2) Murid meneliti gambar yang

Gambar

diedarkan guru.
3) Secara berpasangan, murid
diminta membina dialog
berdasarkan gambar.
4) Murid melakonkan dialog di
hadapan kelas.
5) Guru membimbing dan
memantau bahasa murid.

PIBG mengiringi

1) Murid membina 5 ayat

(10 minit)

Bina 5 ayat daripada


kata gelaran yang telah
kamu pelajari sebentar

3. Interpersonal
KB:
Menjana Idea

Berhemah

pameran.

2. Kinestetik

Bersopan Santun

ke tapak

Arahan:

1.Verbal Linguistik

Nilai:

Datuk dan Datin

Langkah

TKP:

daripada kata gelaran yang


dipelajari.
2) Guru membimbing hasil kerja
murid.

BBB:
Lembaran Kerja
KB
Menjana Idea

tadi.
Konstektual:
Hubungkait
Penutup

Rumusan isi pelajaran.

1) Guru merumuskan isi


pelajaran.
2) Murid- murid diminta

(5 minit)

menyatakan nilai-nilai murni


Sosial:

yang diperoleh dalam PdP.

TKP:
-Verbal
-Interpersonal
-Intrapersonal

Bertepuk tangan untuk

KB:

diri sendiri.

-Merumus
Nilai murni:
-Prihatin

-Berhemah tinggi
-Menjaga
kebersihan