Anda di halaman 1dari 10

UJIAN 1 SAINS TAHUN 5 2015

JAWAB SEMUA SOALAN.


BAHAGIAN I
Bulatkan jawapan yang betul.
1. Dalam suatu penyiasatan, Amirul mendapati warna kertas litmus merah telah bertukar menjadi
biru. Apakah deria yang digunakan semasa membuat pemerhatian ini?
A Bau

B Sentuhan

C Pendengaran

D Penglihatan

2. Antara berikut, yang manakah bukan definisi secara operasi bagi pertumbuhan pokok?
A Warna Bunga
B Ketinggian pokok

C Bilangan Daun
D Ukur lilit batang

3. Rajah 1 menunjukkan panjang spring apabila digantungkan dengan beban yang berlainan.

Rajah 1

Apakah hipotesis yang ingin dibuktikan?


A
B
C
D

Jika panjang spring bertambah, bilangan beban bertambah


Jika jisim beban bertambah, panjang spring berkurang
Jika jisim beban berkurang, maka panjang spring bertambah.
Jika jisim beban bertambah, panjang spring bertambah.

4. Rajah 2 menunjukkan satu peralatan sains yang pecah.

Rajah 2

Antara tindakan yang berikut, yang manakah perlu dilakukan?


A
B
C
D

Letakkan semula peralatan itu di tempat penyimpanan.


Biarkan peralatan itu di atas meja.
Laporkan kepada guru untuk tindakan selanjutnya.
Terus menggunakan peralatan itusehingga tamat eksperimen.

NFM

UJIAN 1 SAINS TAHUN 5 2015

5. Maklumat berikut menunjukkan bagaimana haiwan P dan haiwan Q melindungi diri daripada
musuh.
Haiwan P : Menggulungkan badannya
Haiwan Q : Mengeluarkan bau busuk
Apakah haiwan-haiwan P dan Q?
A
B
C
D

P
Gonggok
Tenggiling
Sotong
Kura-kura

Q
Lebah
Pijat
Cicak
Lipas

6. Rajah 3 menunjukkan sejenis haiwan.

Rajah 3

Apakah ciri khas haiwan ini untuk melindungi diri daripada keadaan cuaca yang melampau?
A
B
C
D

Mempunyai bulu tebal


Mempunyai kaki yang panjang
Mempunyai bonggol di belakangnya.
Mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulitnya.

7. Rajah 4 menunjukkan sejenis haiwan.

Rajah 4

Bagaimanakah haiwan ini memastikan kemandirian spesiesnya?


A
B
C
D

Memberi makan kepada anaknya.


Menyusukan anaknya
Membawa anaknya di dalam kantung.
Membawa anaknya di dalam mulut
NFM

UJIAN 1 SAINS TAHUN 5 2015

8. Rajah 5 menunjukkan satu rantai makanan.

X
Rajah 5
Antara berikut yang manakah boleh mewakili X?
I Tikus

II Belalang

A I dan II
B I dan IV

III Ulat beluncas

IV Labah-labah

C II dan III
D III dan IV

9. Rajah 6 menunjukkan satu siratan makanan.

Rajah 6

Antara haiwan bertanda P, Q, R dan S, yang manakah merupakan omnivor?


A P

B Q

C R

D S

10. Rajah 7 menunjukkan satu rantai makanan.

Rajah 7
Antara berikut, yang manakah menyebabkan populasi ikan bertambah?
A
B
C
D

Populasi rumpai air berkurang.


Populasi ular berkurang
Populasi burung bangau berkurang
Populasi burung bangau bertambah

NFM

UJIAN 1 SAINS TAHUN 5 2015

BAHAGIAN II
A. Lengkapkan peta buih berikut dengan Kemahiran Proses Sains.

1.

2.

12.

3. Mengukur dan
menggunakan
nombor

11. Mentafsir
data

4.

KEMAHIRA
N PROSES
SAINS

10.

5.

Mengawal
pemboleh ubah

9. Mendefinisi
secara operasi

8.

6.

7. Menggunakan
perhubungan ruang
dan masa

( 7 Markah)

B. Tuliskan inferens berdasarkan pemerhatian penyiasatan berikut.


1. Sepasu tumbuhan dimasukkan ke dalam kotak kayu berlubang.

NFM

UJIAN 1 SAINS TAHUN 5 2015

Pemerhatian
Inferens

: Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah lubang.


:___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Seutas gelang getah disambungkan dalam litar.

Pemerhatian
Inferens

: Mentol dalam litar tidak menyala.


: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Sebatang paku besi yang telah dicat dimasukkan ke dalam bikar yang berisi air paip.

Pemerhatian
Inferens

: Paku besi tidak berkarat selepas seminggu.


: ___________________________________________________________
____________________________________________________________
( 3 Markah)

C. Lakarkan spesimen, peralatan dan bahan sains berikut.

NFM

UJIAN 1 SAINS TAHUN 5 2015

1. Tabung uji

2. Silinder penyukat

3. Magnet bar

4. Spring

5. Bulu Pelepah

6. Daun urat selari

( 6 Markah)
D. Nyatakan DUA contoh bagi setiap cara haiwan melindungi diri yang dinyatakan di
bawah.
1. Berendam di dalam lumpur.
i.
________________________
ii.
________________________

2. Berhibernasi
i. _________________________
ii. _________________________
( 4 Markah)

BAHAGIAN III

NFM

UJIAN 1 SAINS TAHUN 5 2015

1. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid Tahun 5. Isi padu
air yang berlainan diisikan ke dalam 4 buah bikar yang mengandungi 10 g garam setiap satu.
Campuran dikacau dan masa yang diambil untuk garam larut sepenuhnya dicatat.

Rajah 1

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
( 1 Markah)
b) Apakah corak perubahan masa untuk garam larut?
_________________________________________________________________________
( 1 Markah)
c) Apakah hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan ini?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
( 1 Markah)
d) Nyatakan pembolehubah berikut dalam penyiasatan ini.
i)

Pemboleh ubah dimanipulasi:

ii)
iii)

___________________________________________
Pemboleh ubah bergerakbalas: __________________________________________
Pemboleh ubah dimalarkan: ____________________________________________
( 3 Markah)

2. Rajah 2 di bawah menunjukkan dua ekor haiwan yang berbeza.

NFM

UJIAN 1 SAINS TAHUN 5 2015

Rajah 2

a) Nyatakan jenis cuaca di tempat tinggal haiwan X dan Y.


_________________________________________________________________________
(1 Markah)
b) Bagaimanakah haiwan X dan Y menyesuaikan diri dengan cuaca tersebut?
Haiwan X:________________________________________________________________
Haiwan Y:________________________________________________________________
(2 Markah)
c) Apakah ciri khas haiwan Y bagi melindungi diri daripada musuhnya?
_________________________________________________________________________
(1 markah)

NFM

UJIAN 1 SAINS TAHUN 5 2015

3. Jadual 1 menunjukkan cara tiga haiwan tersebut memastikan kemandirian spesies mereka.
Haiwan
Ayam
Katak
penyu

Bilangan telur
yang dihasilkan
10
1500
200

Cara haiwan menjaga telurnya


Melindungi telurnya
Membiarkan telur-telurnya menetas sendiri
Membiarkan telur-telurnya menetas sendiri

Jadual 1

a) Apakah pembolehubah dimanipulasi dalam penyiasatan ini?


_____________________________________________________________________
(1 Markah)
b) Selain daripada bertelur dalam jumlah yang banyak, nyatakan cara lain bagi penyu untuk
memastikan kemandirian telurnya.
_____________________________________________________________________
( 1 Markah)
c) Bagaimanakah ayam memastikan kemandirian spesiesnya selepas telurnya menetas?
______________________________________________________________________
( 1 Markah)
d) Nyatakan satu cara lain haiwan yang tidak bertelur memastikan kemandirian spesiesnya.
______________________________________________________________________
(1 Markah)

4. Rajah 3 manunjukkan satu siratan makanan dalam satu habitat.

NFM

UJIAN 1 SAINS TAHUN 5 2015

Rajah 3
a) Namakan pengeluar dalam siratan makanan di atas.
_______________________________________________________________________
( 1 Markah)
b) Berikan satu sebab (inferens) berdasarkan jawapan kamu di 4 (a).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
( 1 Markah)
c) Tuliskan tiga rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan di atas.
i)
______________________________________________________________________
ii)
______________________________________________________________________
iii)
______________________________________________________________________
( 3 Markah)
d) Ramalkan apa yang akan berlaku kepada bilangan pokok padi jika bilangan burung pipit
bertambah?
____________________________________________________________________________
( 1 Markah)
KERTAS SOALAN TAMAT

NFM

1
0