Anda di halaman 1dari 2

PENILAIAN KEMAJUAN MURID

DALAM PROGRAM TRANSISI


Nama murid
:....................................................
Tarikh :............................
Nama Guru Kelas :.....................................................
Masa :............................
Bil Murid Dalam Kelas :...............................................
Jumlah :.........................
Bulatkan nombor di skala keberkesanan aktiviti mengikut skala berikut :

No
1

2
3

4
5
6
7

Sangat Memuaskan

Memuaskan

Sederhana

Kurang Memuaskan

Sangat Tidak Memuaskan

Perkara
Penyesuaian diri dengan
* kawan-kawan
* guru / kakitangan
* persekitaran dalam kelas
Minat terhadap aktiviti
Pengajaran dan Pembelajaran
Penguasaan kemahiran
* Pratulisan
* Prabacaan
* Pranombor
* Mewarna
Kemahiran Interpersonal
* Berinteraksi
* Menyanyi
Murid mempunyai keyakinan
diri
Pemupukan nilai murni
Kemajuan Murid Dalam
Pendekatan Tematik
* Mengambil bahagian secara
aktif
* Berani mencuba sesuatu
* Menunjukkan minat ingin
tahu
* Mampu mencari maklumat

Skala Keberkesanan
5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

Catatan

No
8

9
10
11

sendiri
* Penerokaan melalui deria
Perkara
Perkembangan Sosio-Emosi
* Bertanggungjawab di atas
tingkah laku sendiri
* Bekerjasama dalam
penyelesaian masalah
* Mampu menghadapi konflik
kehidupan harian yang
mudah
* Mampu membuat keputusan
sendiri
* Sentiasa nampak ceria dan
gembira
Perkembangan Kemahiran
Berfikir
Perkembangan Kemahiran
Berkomunikasi
Menjalankan kerja dan
tugasan
dengan cara sistematik dan
terancang

Skala Keberkesanan
5

Catatan

Ulasan Guru :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

............................................................
Tandatangan

Guru Kelas :_________________________


Kelas

:_________________________

Anda mungkin juga menyukai