Anda di halaman 1dari 10

PERANCANGAN STRATEGIK 2015 - 2016

BIDANG KURIKULUM (BAHASA MALAYSIA TAHUN 4)


ISU

MASALAH

Murid masih

Tahap pemahaman

dalam

1.

INDIKATOR

STRATEGI

MATLAMAT

PENCAPAIAN

Meningkatkan

Peningkatan

Latihan harian

murid agak lemah

keupayaan murid

pencapaian

dalam menulis

peringkat

dalam memahami

untuk memahami

dalam Bahasa

karangan dan

memahami

kehendak soalan

kehendak dan

Melayu.

merumus.

format

serta bentuk

bentuk soalan.

Bahasa

soalan samada

Melayu Tahun

berformat atau

dalam kemahiran

tidak berformat.

mengaitkan nilai

Pengusaan murid

2.

murni dengan isi

Murid tidak dapat

Meningkatkan

mengaitkan nilai

kefahaman murid

murni dengan isi

tentang cara

Penggunaan kosa

daripada petikan.

menulis ulasan

kata dalam

3.

daripada petikan.

dengan tepat dan

penulisan

lengkap.

karangan.

Penguasaan dan
3

penggunaan kosa

Meningkatkan

kata murid adalah

peratus penguasaan

terhad.

dan penggunaan
kosa kata pada
tahap yang
Page 1 of 10

maksima.
PELAN TAKTIKAL 2014
BIDANG KURIKULUM (BAHASA MALAYSIA TAHUN 4)
PERKARA
Peningkat
an
pencapaia
n dalam
Bahasa
Melayu

PROGRA
M

OBJEKTIF

T.JWB

TEMPOH

KOS/SUMBE
R

TOV

ETR

INDIKATOR
PENCAPAIAN

TULIS
DAN
INGAT

Meningkatk
an
penguasaan
pelajar
dalam
penulisan
dan
meluaskan
kosa kata.

Guru
BM
Tahun
4

Sepanjan
g Tahun
(Jan-Okt)

RM150

Peratus pelajar
lulus dalam
peperiksaan
peringkat
sekolah ,
minimum
mencapai
Gred:
4 Iswara : A &
B
4 Wira
:B&
C
4 Saga
:C
&D

SUDUT
MINDAK
U

Meningkatk
an
penguasaan
pelajar
dalam
tatabahasa
khasnya
untuk
penambaha
n ilmu
tatabahasa
dan kosa
kata.

Guru
BM
Tahun 4

Sepanjan
g Tahun
(Jan-Okt)

RM200

Penggunaan
kosa kata dan
tatabahasa
yang meluas
dalam
penulisan.

ZOOM A

Meningkatk

Guru

Sepanjan
Page 2 of 10

RM150

Peratus pelajar

an
penguasaan
pelajar
dalam
menjawab
soalansoalan
mengikut
aras yang
sesuai.

BM
Tahun 4

g Tahun
(Jan-Okt)

Page 3 of 10

yang
mendapat
Gred A dalam
Bahasa Melayu
mencapai
sekurangkurangnya
80%.

PELAN OPERASI 2014


BIDANG KURIKULUM (BAHASA MALAYSIA TAHUN 4)

Nama Program :

1.

TULIS DAN INGAT

Objektif

Meningkatkan penguasaan pelajar dalam penulisan dan


meluaskan kosa kata.

Tempoh

Januari hingga Oktober

Kumpulan Sasaran

Semua murid Tahun 4

Guru Terlibat

1.

2.

Pn. Jenny Voo

3.

En. Mohd. Hafez Samsuri

Proses Kerja
1.

Kenal pasti kumpulan sasaran


1.1

Analisis Peperiksaan Akhir Tahun 2014


1.2

Pembahagian

kebolehan/tahap
2.

En. Abdul Hamid Marukin

murid

dalam

kumpulan

mengikut

pencapaian.

Perbincangan bersama guru mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 4

untuk

melaksanakan PROGRAM TULIS DAN INGAT dalam

pengajaran dan

pembelajaran atau sebagai kerja rumah

berdasarkan kebolehan/tahap
3.

pencapaian murid.

Program dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran

dijadikan sebagai

kerja rumah.

Page 4 of 10

atau

4.

Pelaksaaan Aktiviti:
4.1

Memindahkan Maklumat (Bahagian A) :


4.1.1 Murid diperkenalkan dengan contoh bahan-bahan grafik yang

sering

digunakan dalam Bahagian A.


4.1.2 Murid diberikan pendedahan awal cara untuk memindahkan

maklumat

daripada bahan grafik ke atas sehelai kertas.


4.1.3 Murid diberikan latihan secara berterusan agar murid dapat

mengingat
4.2

setiap apa yang pernah mereka tulis.


Menulis karangan (Bahagian B) :
4.2.1 Murid diperkenalkan dengan bentuk-bentuk karangan berformat

dan tidak

berformat.
4.2.2 Murid akan menyalin format serta model karangan untuk

dijadikan panduan

serta

sebelum menghasilkan karangan mereka

bahan

untuk

mengulangkaji

sendiri.

4.2.3 Menyediakan bahan yang bersesuaian dengan tajuk.


4.2.4 Latihan yang berterusan di sekolah dan juga di rumah (kerja
tumah).
4.1.5 Mempamerkan hasil kerja murid yang baik pada sudut mata
pelajaran.
4.1.6 Penilaian akan dibuat secara berterusan dari semasa ke semasa.
4.3

Merumus (Bahagian C) :
4.32.1

Murid diberikan senarai nilai murni yang perlu dikuasai.

4.3.2 Murid diperkenalkan dengan teknik menjawab Bahagian C iaitu


Merumus.
4.3.3 Menyediakan petikan serta bahan pengajaran yang banyak.
4.3.4 Memberikan kerja cuti sekolah kepada semua murid.

Page 5 of 10

Kekangan

1.

Status motivasi murid yang rendah.

2.

Murid kurang minat terhadap penulisan karangan dan merumus .

3.

Murid tidak membaca arahan/soalan dengan teliti.

4.

Kurang membaca menyebabkan murid tiada idea untuk dihasilkan

dalam penulisan
5.

mereka.

Pengetahuan sedia ada dan penguasaan dalam kosa kata adalah

terbatas dengan apa


Pemantauan

yang mereka pernah alami sahaja.


:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran/Guru


Besar/Penolong

Kanan/Ketua

Panitia/Penyelaras Program.
Penilaian

Penilaian dijalankan selepas sesuatu latihan atau aktiviti

Penambahbaikan :

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan

dijalankan.

selepas

analisis

keberkesanan program.

Page 6 of 10

dibuat

bagi

meningkatkan

Nama Program :

2.

SUDUT MINDAKU

Objektif
khasnya untuk
kata.

Meningkatkan

Tempoh

Januari hingga Oktober

penguasaan pelajar dalam tatabahasa


penambahan ilmu tatabahasa dan kosa

Kumpulan Sasaran

Semua murid Tahun 4

Guru Terlibat

1.

2.

Pn. Jenny Voo

3.

En. Mohd. Hafez Samsuri

Proses Kerja

1.

Kenal pasti kumpulan sasaran dan pembahagian kumpulan.

2.

Perbincangan bersama guru mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 5

untuk

melaksanakan PROGRAM SUDUT MINDAKU dalam

pengajaran dan
3.

4.

En. Abdul Hamid Marukin

pembelajaran.

Program dijalankan semasa PdP dan di luar waktu PdP.

Pelaksaaan Aktiviti:
Page 7 of 10

4.1

Murid dalam kelas perlu dibahagikan beberapa kumpulan kecil.

4.2.

Setiap kumpulan diberikan tugasan untuk menyediakan bahan yang

berkaitan

dengan tajuk tatabahasa dan kosa kata yang akan diberikan

oleh guru mata


4.3.

pelajaran .

Hasil setiap kumpulan akan ditampal dan dipamerkan pada sudut mata

pelajaran
4.4.

Bahasa Melayu.
Setiap hasil kerja kumpulan perlu diberikan bintang sebagai pembakar

semangat
4.5.

serta dorongan buat semua murid.


Semua murid perlu mengetahui, memahami serta mengingat setiap

bahan yang telah


4.6.

ditampal atau dipamerkan.

5 minit pertama, guru akan menyoal murid secara rawak berkaitan

bahan-bahan

tatabahasa atau kosa kata yang telah dipamerkan.

4.7.

Murid yang dapat menjawab dengan betul, kumpulan tersebut akan

diberikan

bintang manakala murid yang gagal menjawab, bintang

yang telah diperoleh oleh

ahli dalam kumpulan akan ditarik semula.

Pada akhir setiap bulan kumpulan yang

memperoleh

paling

banyak bintang akan diberikan ganjaran.

Kekangan

1.

Status motivasi murid yang rendah.

2.

Tahap penguasaan tatabahasa dan kosa kata murid adalah terhad.

3.

Memerlukan ruang yang luas.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran/Guru


Besar/Penolong

Kanan/Ketua

Panitia/Penyelaras Program.
Penilaian

Penilaian dijalankan setiap bulan berdasarkan pungutan

bintang.

Page 8 of 10

Penambahbaikan :

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan

selepas

analisis

dibuat

bagi

meningkatkan

keberkesanan program.

Nama Program :

3.

ZOOM A

Objektif
soalan

Meningkatkan penguasaan pelajar dalam menjawab soalanmengikut aras yang sesuai.

Tempoh

Januari hingga Oktober

Kumpulan Sasaran

Semua murid Tahun 4

Guru Terlibat

1.

2.

Pn. Jenny Voo

3.

En. Mohd. Hafez Samsuri

Proses Kerja

En. Abdul Hamid Marukin

1.

Kenal pasti tahap penguasaan atau aras pencapaian murid.

2.

Perbincangan bersama guru mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 5

untuk

melaksanakan

PROGRAM

pengajaran dan pembelajaran.


3.

Program dijalankan semasa PdP.

Page 9 of 10

ZOOM

dalam

4.

Pelaksaaan Aktiviti:
4.1.

Murid terlebih dahulu diperkenalkan dengan bentuk-bentuk soalan

peperiksaan
4.2

iaitu Kertas 1 (Pemahaman) dan Kertas 2 (Penulisan).

Murid diberikan latihan dan bimbingan bermula daripada soalan-soalan

yang

beraras rendah, sederhana dan akhir sekali soalan-soalan yang

beraras tinggi.
4.3

Murid-murid yang telah melepasi aras rendah akan diberikan soalan-

soalan yang

beraras sederhana dan seterusnya yang beraras

tinggi.
4.4

Manakala murid yang tidak melepasi aras rendah akan kekal diberikan

dengan

soalan-soalan aras rendah sehinggalah murid tersebut

dapat melepasi aras rendah

tersebut, begitu juga dengan murid di

aras sederhana tidak akan diberikan soalan-

soalan

yang

beraras

tinggi selagi murid tersebut tidak melepasi aras sederhana.


Kekangan

1.

Status motivasi murid yang rendah.

2.

Memerlukan masa yang agak lama.

3.

Memerlukan tumpuan yang sepenuhnya terhadap PdP guru.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran/Guru


Besar/Penolong

Kanan/Ketua

Panitia/Penyelaras Program.
Penilaian

Penambahbaikan :
selepas

Penilaian dijalankan selepas suatu aras dilaksanakan.


Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan
analisis

dibuat

keberkesanan program.

Page 10 of 10

bagi

meningkatkan