Anda di halaman 1dari 73

KOLEJ VOKASIONAL ARAU

MTA 702 IMPLEMENT MOTOR TRADE


REGULATIONS
SEMESTER 3 DIPLOMA TEKNOLOGI
AUTOMOTIF
DISEDIAKAN OLEH:
YOGATHEVAN A/L JAGENDREN

NAMA PENSYARAH:EN.AZAHAR BIN ABDULLAH

APRIL 2015

WORKSHOP LAYOUT PLAN


K-CAR ENTERPRICE

APA ITU KEBAKARAN ?


Definisi kebakaran ialah satu tindak balas kimia yang bila bahan
boleh terbakar dan oksigen menyentuh punca haba atau mencucuh.
Kebakaran yang terjadi bukan sahaja mengakibatkan kerugian
dan kemusnahan harta benda tetapi juga kehilangan nyawa.
Oleh itu adalah penting kita mengetahui apakah punca-punca
yang menyebabkan berlakunya kebakaran. Punca-punca
kebakaran yang selalunya terdapat di tempat kerja adalah
seperti berikut:

Percikan api kimpalan, bunga api dan sebagainya.


Api ubat nyamuk, mancis, puntung rokok.
Kebocoran atau mampatan gas.
Haba mekanikal yang terjadi akibat geseran.

Bagaimana dan sebab berlakunya kebakaran


Faktor-faktor penyumbang utama kepada kebakaran adalah seperti berikut;
a)Faktor Semulajadi
Kejadian kebakaran kerana bencana alam seperti kemarau,letupan gunung berapi.
b)Faktor Kemalangan
Kejadian kebakaran kerana kelalaian , kecuaian atau kesilapan manusia itu sendiri.
c)Faktor Sengaja Dibakar
Kejadian kebakaran kerana perbuatan manusia sama ada sengaja dibakar atau perbuatan khianat

Kelas Kebakaran
Api boleh dikelaskan kepada beberapa jenis
berdasarkan kepada punca bahan yang
menghasilkan kebakaran. Pengetahuan mengenai
jenis kebakaran adalah penting kerana ia dapat
menentukan jenis alat pemadam api yang hendak
digunakan untuk memadamkan
kebakaran seperti yang dinyatakan di dalam
Jadual dibawah

Jadual- Kelas Kebakaran:

KELAS

ALAT PEMADAM API

BAHAN API

KEBAKARA
N
JENIS PEPEJAL- kertas,

A
B

kayu habuk, kain

ABC(Serbuk Kering)
Air,Buih

JENIS CECAIR - minyak,

gasolin,

ABC ,Buih, CO2 ,Air


Semburan

Halon

JENIS GAS - acetylene,

ammonia, butane

ABC

Air Semburan
Halon (BCF)

JENIS LOGAM -

aluminium,
kalsium, magnesium

ABC

Cara Kemerebakan Kebakaran


Terdapat beberapa kaedah yang membolehkan
api merebak iaitu dengan kaedah olakan haba,
pengaliran, bahangan dan terus menerus
.

.Olakan haba.
.Pengaliran.
.Bahangan.
.Terus menerus

Olakan haba.
Pemindahan haba yang berlaku dalam benda
mudah alir seperti Cecair atau gas.
Cecair atau gas yang panas akan naik ke
atas dan gas yang sejuk akan turun ke
bahagian bawah secara pusingan.
Jika kebakaran di dalam bangunan, gas-gas
yang panas ini akan naik bersama-sama asap
melalui bahagian lubang tangga, lubang lif dan
sebagainya.

Pengaliran.
Haba bergerak melalui bahan-bahan pengalir
seperti logam,batu, simen dinding bangunan
dan lantai.
Bahan pengalir ini akan menjadi panas dan
jika bahan apiyang bersentuhan dengannya
maka suhunya akan naik dan sampai ke suhu
nyalaan, ia terbakar dengan sendirinya.

Bahangan.
Pemindahan haba yang mengikut
gelombang cahaya daripada kebakaran
tersebut.Kepanasan akan berkurangan
apabila jarak daripada punca kebakaran
berjauhan.
Boleh bergerak melalui kaca tingkap dan
apabila bahan apimendapat haba secara
bahangan, suhunya akan naik dan jika
sampai suhu nyalaan, ia akan terbakar.

Terus menerus.

Ini adalah cara yang paling mudah untuk api mereba


Bahan-bahan bakar akan terbakar kerana api mudah
merebak melaluinya sekiranya ia bersentuhan anta
satu sama lain
.

KAEDAH-KAEDAH
KESELAMATAN KEBAKARAN

memadam kebakaran

aan terjadi dari gabungan tiga unsur iaitu bahan, udara dan
sebab itu untuk memadamnya anda perlu untuk memisah
ungan tersebut.

pat beberapa istilah yang digunakan bagi memadam kebaka


:
laparkan.
lemaskan.
nyejukkan.
mutuskan Rantai Tindakbalas.

Melaparkan.

Ini dilakukan dengan:


.

a)Memindahkan bahan api yang belum terbakar ke


tempat lain.
b)Memindahkan bahan api yang terbakar ke tempat
lain.
c)Memecah atau menghancurkan bahan api yang
terbakar supaya mudah dipadamkan

elemaskan.
dilakukan dengan menghalang kemasukan udara dengan ca
nutup permukaan bahan api yang terbakar supaya tidak dap
mbantu kebakaran
.

nyejukkan.

t air yang murah dan sejuk dapat mempercepatkanperpinda


ba dengan menurunkan haba dan menurunkan suhu kebakar
ngga ketahap rendah.
bila suhu menjadi rendah maka nyalaan akan terpadam.

mutuskan Rantai Tindakbalas.


mutuskan rantai kimia. Ini boleh dilakukan dengan menguna
t pemadam api permulaan seperti CO2, BCF dan serbuk keri

Alat Pemadam Api


Ramai orang biasa melihat alat pemadam api tetapi tidak
semua yang
mengetahui cara ianya berfungsi. Alat ini merupakan satu
alat pencegahan kebakaran mudah alih yang penting.

Setiap alat pemadam api ditandakan simbol kelas api dan


dinyatakan jenis api yang boleh dipadamkan
.

egori Alat Pemadam Api

apat beberapa kategori alat pemadam api yang digunakan d


uskan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat.
antara alat pemadam api yang selalu digunakan untuk memb
adaman di peringkat awal ialah:-

co2

ii.Jenis yang mengeluarkan buih


Memadam kebakaran minyak
Kebakaran bahan alkohol (Pola)
Tabungnya berwarna krim

iii.Jenis yang mengeluarkan debu kering (Jenis


ABC)
Debu kering mengandungi bahan sodium karbonat.
Terbukti selamat.
Untuk Kelas A,B, C.
Tabungnya berwarna biru.

iv.Jenis yang mengeluarkan gas


Mengandungi gas karbon dioksida
Agen pemadam yang bersih.
Tidak merosakkan komponen elektrik

JENIS ALAT
PEMADAN API

JENIS

WARNA

JARAK
PANCUTAN

MASA KESELURUHAN

AIR

MERAH

4 meter

120 saat

Tidak sesuai
jenis B , E

BUIH

KUNING
LANGSAT

6 meter

30 - 90 saat

Boleh beku.
Tidak sesuai
jenis E

GAS

DEBU

PANCUTAN

CATATAN

120 saat
HITAM

3 meter

BIRU MUDA

3 6 meter

Tiada kesan
120 saat

Kesan kotor

KELAS A : KATRIJ AIR


Memadam api yang melibatkan kain, kertas, kayu dan
sebagainya.

KELAS B : KATRIJ BUIH


Memadam kebakaran yang melibatkan cecair dan gas mudah
terbaka rseperti petrol, alkohol, minyak, varnish, cat, LPG,
asetelina, hidrogen dan sebagainya dan boleh memadam
kebakaran jenis class A.

KELAS C : KATRIJ KARBON DIOKSIDA


Memadam kebakaran yang melibatkan arus elektrik seperti
papan suis, transformer, gas dan wap.

KELAS D : KATRIJ SERBUK KERING


Memadamkebakaran yang melibatkan potassium, magnesium,
sodium dan seumpamanya serta boleh memadam kebakaran
dari kelas A, B dan C.

ara Mengguna Alat Pemadam Api

ra untuk menggunakan kebanyakan alat pemadam api permulaan ad


erdasarkan singkatan perkataanPASS
n cara menghalakan alat pemadaman adalah berdasarkan
Pull-Tarik pin di atas alat pemadam api
Aim -Halakan muncung alat pemadam ke punca api(bahan)
Squeeze-Pusingatau tekan pemegang
Sweep-halakan pancutan ke arah punca api pada
jarak 3 meter sehingga api padam.

PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pencegahan kebakaranmerupakan satu tindakan
langkah awal yang
mesti diambil bagi mengelakkan api kebakaran daripada
berlaku dan
juga langkah awal bagi
mengelakkan kebakaran yang baru bermula(infant stage)
daripada
merebak kepada peringkat yang boleh dikawal
lagi(uncontrollable stage).

gurusan risiko kebakaran

k pengurusan dan ketua penghuni sesebuah banguna


ma ada di tempat kerja atau kawasan perumahan perlu
ngambil langkah keselamatan
erti berikut sebagai persediaan untuk menghadapi
arang kemungkinan berlakunya kebakaran :

Mengadakan pelan pengunsian bangunan.


Mengadakan poster/notis pelan pengunsi bangunan
Mengadakan latihan pengunsian bangunan secara
berkala
Mengadakan sistem semboyan/amaran kecemasan
yang berkesan
Menyediakan peralatan melawan kebakaran yang
mencukupi
Mempunyai pengurusan pengendalian rumah
(housekeeping)
yang bagus.
Memastikan pemeriksaan dan ujian peralatan
elektrik dilakukan

latan Pencegahan Kebakaran

atan pencegahan kebakaran pada masa kini merupakan sist


an kebakaran yang dipasang secara tetap dan beroperasi se
matik dibangunan-bangunan. Walaupun begitu terdapat juga
unan atau premis yang menggunakan sistem manual untuk
mberi amaran kebakaran.

atan pencegahan kebakaran pada bangunan atau premis ya


dipasang dikategorikan kepada 2 jenis:

bangunan untuk
mencegah, mengawal dan memadam kebakaran secara
manual
atau automatik.
Perlindungan pasif.
.Sistem perlindungan kebakaran yang terdapat pada
struktur sesebuah
.bangunan yang berfungsi untuk menyekat api dan asap
dari merebak
agar penghuni dapat berlindung, menggunakannya
. sebagai laluan keluar dan tempat yang selamat
menempatkan

dur keselamatan
uah organisasi perlu mengetahui dan melaksanakan penguru
matandengan mengambil kira faktor-faktor berikut:-

Pencegahan
Kesediaan
Tindakan
Pemulihan

1.Pencegahan
Melaksanakan latihan keselamatan di tempat kerja
dan cara pengendalian bahan berbahaya serta
peralatan yang digunakan.

2.Kesediaan
Organisasi perlu menubuhkan satu jawatakuasa
kecemasan yang dapat bertindak apabila berlaku
kecemasan.

dakan
ankuasa kecemasan yang ditubuhkan hendaklah bertindak d
s dan efisien berserta kelangkapan yang mencukupi apabila
nya kecemasan.

mulihan
akan tindakan yang berfungsi untuk mengembalikan situasi
s kepada keadaan normal seperti menilai kerosakan,
ganti atau membaiki peralatan yang rosak
.

BUKU PERATURAN/
REGULATION BOOKLET

MEMBUATPERSEDIAANAWALDANBERTINDAKDENGAN

CEPATAPABILABERLAKUNYAKEBAKARAN.
.MEMASANGALATKELENGKAPANPENGESANANASAPBAGI
MEMBERIAMARANTENTANGBAHAYAKEBAKARAN.
MERANGKAREKABENTUKRUMAHDENGANMENGIKUT
PERATURANYANGTELAHDITETAPKANBAGIMENGELAKKAN
KESUKARANMENYELAMATKANDIRISEMASABERLAKUNYA
KEBAKARANDANJUGAMENGURANGKANRISIKO
BERLAKUNYAKEBAKARAN.

PENGESAN ASAP PENYELAMAT


ANDA
PENGESANASAPMERUPAKANSALAHSATU
BAHANKELENGKAPANYANGSEPATUTNYA
DIPASANGKANDISETIAPBANGUNAN
KEDIAMAN.
SEBAGAIPEMBANTUDIDALAMMENGHADAPI
RISIKOBAHAYAKEBAKARANMELALUI
FUNGSINYA.MERUPAKANSATUTEKNIK
PERLINDUNGANDANKELENGKAPANAKTIF.

MENGAPA IANYA PENTING !!


MANGSALAMBATMENYEDARIAKANBERLAKUNYAKEBAKARAN

SEKIRANYAKEDIAMANMEREKATIDAKTERDAPATSEBARANG
KELENGKAPANPENGESANKEBAKARAN.
AMARANAWALKEPADAPENGHUNIKEDIAMANATAUYANG
BERHAMPIRAN.
KARBON DIOKSIDA BOLEHMENYEBABKANPENGHUNITIDAK
SEDARKANDIRISEMASATIDURNYAWAATAUHARTABENDA
MUNGKINAKANTERANCAMJIKATIADASEBARANGPENGGERA
YANGMENGEJUTKANPENGHUNIDARIPADATIDUR.

FUNGSI PENGESAN ASAP


MEMBERIAMARANAWALTERHADAPKEWUJUDAN
KEBAKARAN.
MEMBERIAMARANAWALUNTUKMENYELAMATKAN
NYAWADANHARTABENDA.
MEMBOLEHKANANDAMELAKUKANTINDAKAN
MENGHAPUSKANKEBAKARAN.
MEMBERIKANMASAKEPADAPENGHUNIKEDIAMAN
UNTUKMENGAMBILLANGKAHMENYELAMATKANDIRI
JIKAKEADAANADALAHTIDAKTERKAWAL.

CONTOHALATPENGESANASAPYANG
DIGUNAKANUNTUKMENGESAN
KEHADIRANKEBAKARAN

JENIS JENIS PENGESAN ASAP


UNTUKKEDIAMANPENGESANASAPJENISBERKUASA

BATERILEBIHSESUAIDIGUNAKAN.
TERDAPATDUAJENISPENGESANDERIAPADAMASAKINI
IAITUJENISIONDANJENISFOTOELEKTRIK.

KEKERAPANMENGUJI
PENGUJIANALATPENGESANASAPSEBAIKBAIKNYA

DILAKUKANPADASETIAPBULAN.
ALATPENGESANASAPJUGASEHARUSNYASELALU
DIBERSIHKANDANHINDARKANDARIPADADITUTUPIOLEH
HABUKUNTUKMENGELAKKANDARIPADAPENGURANGAN
KEPEKAANTERHADAPKEBAKARAN.

JALAN KELUAR KECEMASAN DAN HALANGAN


MEMASTIKANSETIAPJALANKELUARALTERNATIFSEPERTI

TINGKAPDANPINTUTIDAKDIHALANG.
PASTIKANTINGKAPADALAHJENISYANGMUDAHDIBUKA.
PASTIKANPINTUYANGDIKUNCIBOLEHDIBUKAOLEH
ORANGDARISEBELAHLUAR.
JIKATERDAPATHALANGANALIHKANHALANGANTERSEBUT
DENGANSEGERA.

TEMPAT BERKUMPUL
KAWASANMESTILAHDITEMPATYANGTERBUKA.

BERJAUHANDARIPADAKAWASANKEBAKARANUNTUK
MENGELAKKANBAHAYALAINBERLAKU.
PASTIKANTIADAMURID/GURUYANGTERPERANGKAP.
PASTIKANTIADAMURID/GURUYANGMEMASUKIKEMBALI
BANGUNANTERSEBUT.

TIPS KESELAMATAN KEBAKARAN


Disyorkan pengesan asap dipasang pada setiap tingkat. Tempat yang sesuai ialah pada siling,
didalam kurungan tangga, bilik Kelas dan ruang tamu.
Pastikan ada dua jalan keluar kecemasan dari setiap bilik dan setiap penghuni tahu
menggunakannya dan telah berlatih.
Jangan sekali kali merokok sambil berbaring atas katil atau semasa anda berada dalam keadaan
mabuk atau setelah mengambil ubatan yang menyebabkan mengantuk.
Gunakan bekas rokok yang besar dan berat. Pastikan puntung rokok dipadamkan sepenuhnya
sebelum dibuang.
Elakkan membuat penyambungan haram atau membebankan palam pencucuh elektrik.
Letakkan mancis dan pemetik api ditempat yang tinggi dimana kanak kanak tidak boleh capai.
Simpan bekas bekas yang mengandungi cecair mudah bakar jauh dan selamat dari punca api dan
kanak kanak.
Jangan biarkan lilin menyala tanpa diawasi walaupun sesaat dan jauhkan daripada kanak kanak.
Disyorkan mengadakan satu unit APA jenis debu kering atau jenis gas di setiap kelas

APAKAH TINDAKAN YANG


PERLU DILAKUKAN
SEKIRANYA PAKAIAN ANDA
TERBAKAR

SEKIRANYA PAKAIAN ANDA TERBAKAR


BERHENTI-BERHENTIDANJANGAN

LARISEMASAPAKAIANSEDANG
TERBAKAR.
REBAH-REBAHKANBADANKELANTAI.
GULING-TUTUPMUKADANGULINGKAN
BADAN

BERHENTI

GULING

REBAH
51

PAPAN
TANDA
TIMBUL
KESELAMATA

Papan Tanda (Signboard)


Pengenalan
Papan tanda adalah papan yang membawa maksud tanda atau
notis. Kebiasaannyapapan tanda digunakan untuk pengiklanan
produk, majlis, rumah untuk di sewa dansebagainya. Papan
tanda juga turut digunakan sebagai tanda amaran atau
bertujuan untuk pendidikan.Papan tanda juga adalah sebagai
alat untuk memberi maklumat atau petunjuk.Menggabungkan
bentuk, warna dan simbol kecuali maklumat yang berupa
tulisan.

lainnya
yang menandai

menyarankan pengguna dari persekitaran

dan tingkat
potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan. Hal itu
dapat
juga

memberikan

arahan

untuk

menghilangkan

atau

mengurangi
bahaya

dan

memberitahu

tentang

kemungkinan

kebarangkalian jika
tidak menghindari bahaya tersebut, erti kata lain tanda
memberi

sas
papan
tanda
keselamatan
Secara asasnya papan tanda keselamatan dicipta untuk memberitahu pekerja
tentang bahaya yang terdapat ditempat tersebut dan mengelakkan
kemalangan dari berlaku. Papan tanda keselamatan yang berkesan ialah
papan tanda yang mampu mengenalpasti dan menamakankan semua
kemungkinan hazard yang pekerja perlu tahu.Papan tanda keselamatan yang
betul adalah papan tanda yang mampu membantu pekerja mengenal pasti
hazard secara sekilas pandang. Tetapi tidak semua papan tanda perlu dibaca
atau dilihat secara sekilas pandang. Papan tanda yang perlu dibaca sekilas
pandang adalah papan tanda yang berbentuk desakan atau kecemasan.
Walau bagaimanapun ada pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah ini.
Perkara ini diselesaikan melalui warna, perkataan dan simbol. Pada
kebiasaannya simbol digabungkan dengan perkataan untuk mengenal pasti
hazard.

Piawaian tanda keselamatan dan piawaian warna


keselamatan
Kedua-dua perkara diatas perlu memenuhi piawaian. Bagi
mencapai pemahaman yang menyeluruh papan tanda
perlu menggunakan ayat yang sesingkat mungkin.
Disebabkan perkembangan perdagangan antarabangsa
yang meluas dan pergerakan tenaga kerja yang
menyeluruh
, kaedah keselamatan memerlukan cara komunikasi yang
berkesan. Kaedah yang digunakan bagi memenuhi
keperluan tersebut adalah menggunakan kaedah warna
yang tertentu, bentuk geometrik dan bentuk grafik yang
telah dipiawaiankan.

Kaedah tersebut digunakan bagi pengurangan risiko dan


mencegah kecelakaan. Terdapat 5 warna asas yang digunakan.
Biasanya ia digunakan bersama kata kunci tanda tersebut.
Warna juga berkesan untuk pembahagian kawasan kerja dengan
risiko yang berbeza. Warna mampu menarik perhatian bagi
kegunaan keselamatan sebagai contoh warna boleh digunakan
untuk mengenalpasti kandungan paip yang terdapat pada sesuatu
kawasan secara tidak langsung boleh memberi maklumat jenis
hazard yang ada.
Pemilihan warna juga penting sebagai contoh warna merah
menunjukkan jenis hazard yang tepat manakala kuning digunakan
jika ada potensi untuk hazard tertentu.

Kategori papan tanda


Terdapat 3 kategori asas papan tanda yang digunakan ditempat
kerja.
1.Peraturan
Sub kategori larangan dan tindakan wajib.
2.Amaran
Sub kategori waspada dan bahaya
3.Maklumat
Sub kategori kecemasan dan maklumat umum Setiap kategori
diterjemah dalam bentuk yang mudah diingati. Manakala setiap
kategori mempunyai sub kategori yang mempunyai kod warna
tertentu.

Kategori peraturan .
Sub kategori :Larangan
Bentuk papan :Bulat
Kod warna
:Merah
Warna simbol :Hitam

Diatas adalah contoh papan tanda dalam kategori peraturan ia menerangkan


tentang larangan tindakan atau tingkahlaku yang perlu dielakkan

Sub kategori
Bentuk
Kod warna
Warna simbol

:Tindakan wajib
:Bulat
:Biru
:Putih

Diatas adalah contoh papan tanda yang mewajibkan seseorang mematuhi


syarat yang ditentukan.

Sub kategori
:Bahaya
Bentuk
:Segitiga
Kod warna
:Kuning
Warna simbol :Hitam

Diatas adalah contoh papan tanda amaran yang menunjukkan


bahaya hazard yang ada dikawasan tersebut.

Larangan
Bentuk bulat

Simbol hitam dan latar


Belakang putih

Lis merah

Tindakan wajib

Bentuk bulat

Simbol putih diatas latarbelakang berwarna biru

Amaran
Bentuk segitiga

Simbol hitam dan latar


Belakang warna kuning

Lis hitam

Alat pemadam kebakaran


Bentuk segiempat

Simbol warna putih diatas latarbelakang


Warna merah

Jenis-jenis papan tanda


Terdapat 3 jenis papan tanda yang digunakan .
1.Papan tanda yang menggunakan simbol sahaja.
2.Papan tanda yang menggunakan simbol dan ayat (text).
3.Papan tanda yang menggunakan ayat (text) sahaja.
Menggunakan simbol adalah kaedah yang berkesan ia
mudah difahami dan diingati. Ayat yang mudah digunakan
bagi membantu untuk lebih memahami maksud papan
tanda
tersebut. Walau bagaimanapun gabungan ayat dan
simbol lebih berkesan jika dibandingkan penggunaan ayat
sahaja atau simbol sahaja.

Keberkesanan papan tanda keselamatan dan warna


yang digunakan.
Papan tanda yang berkesan mampu memberi maklumat
yang tepat tentang hazard yang ada disekeliling. Setiap
kakitangan memahami setiap maksud papan tanda dan
warna yang digunakan kerana mereka mesti memberi
tindak balas yang pantas apabila berlaku kecemasan.

Ciri-ciri papan tanda


Menarik perhatian.
Mengenal pasti hazard yang terdapat ditempat tersebut.
Dapat mengenal pasti tindakan yang perlu dilakukan
Mudah diingati dan difahami oleh semua kakitangan.
Diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca serta
mereka mampu bertindak mengikut arahan papan tanda
tersebut

Papan tanda mampu dilihat dan difahami pada mereka


yang mempunyai penglihatan yang terhad dan tidak
faham bahasa tempatan.
Saiz dan tempat yang sesuai dengan maklumat yang
diperlukan.
Kod warna dan bentuk mestilah memenuhi piawaian yang
ditentukan

SENARAI SEMAK ALAT PEMADAM API


BENGKEL K-CAR ENTERPRICE

CARTA ORGANISASI
K-CAR ENTERPRICE

SEKIAN TERIMA KASIH