Anda di halaman 1dari 118

KEBERKESANAN SISTEM TOKEN SCIENCE BUDDIES DALAM

MODIFIKASI TINGKAH LAKU MURID


TAHUN 2 IBNU KHALDUN

MOHAMAD NAIMULLAH BIN RAMLAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL
KUALA TERENGGANU

2014

KEBERKESANAN SISTEM TOKEN SCIENCE BUDDIES DALAM


MODIFIKASI TINGKAH LAKU MURID
TAHUN 2 IBNU KHALDUN

MOHAMAD NAIMULLAH BIN RAMLAN

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat


penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan
Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL
KUALA TERENGGANU

OKTOBER 2014

PENGESAHAN PENYELIA

Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini


dan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segi
skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan
Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian
(Sains Pendidikan Rendah)

Tandatangan

Nama Penyelia

: EN WAN MAZLAN BIN WAN MUDA

Tarikh

ii

PENGAKUAN PENULIS

Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan

Nama Penulis

: MOHAMAD NAIMULLAH BIN RAMLAN

Tarikh

iii

DEDIKASI

Teristimewa buat ayah dan ibu tersayang,


Ramlan Hj Tawang dan Noraini binti Hussin,
Sekalung penghargaan diucapkan atas segala sokongan,
Semangat dan nasihat yang kalian titipkan

Tidak dilupakan adik-beradik yang dikasihi,


Ainil Hawa, Aiman, Arif Irfan, Ahmad Faiz dan Aisyah Mardiah,
Semoga kita kekal dalam ratib Doa Rabitah, Maka eratkanlah Ya Allah akan
ikatannya.

Khas buat Dr. Hajah Nik Zaharah binti Nik Yaacob,


Terima kasih tidak terhingga atas segala bimbingan, sokongan dan curahan idea
yang menjadi pembakar semangat untuk melaksanakan kajian ini

Buat pensyarah penyelia,


En. Wan Mazlan bin Wan Muda,
Para pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail,
Rakan-rakan seperjuangan,
Terima kasih atas tunjuk ajar, semoga selama ilmu itu masih dipelajari, selama
itulah orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan itu akan
mendapat pahala yang berterusan.
iv

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Selawat dan salam
ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya, akhirnya
saya dapat menyiapkan kajian tindakan ini dengan sempurna.

Ribuan terima kasih diucapkan kepada pensyarah penyelia saya iaitu En. Wan
Mazlan bin Wan Muda kerana telah banyak membantu saya dalam memberi panduan
dan dorongan sepanjang menyiapkan tugasan ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Penyelidikan


Inovasi dan Pembangunan Profesionalisme (PIPK). Tidak lupa juga kepada semua
warga Sekolah Kebangsaan Pusat Bukit Besar, Kuala Terengganu kerana telah
memberi kerjasama kepada saya dalam usaha menyiapkan kajian tindakan ini.

Akhir sekali, harapan saya agar mendapat keputusan yang membanggakan dan
boleh menjadi sumber rujukan kepada generasi akan datang. InsyaAllah.

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan Sistem Token Science Buddies
dalam modifikasi tingkah laku murid Tahun 2 Ibnu Khaldun SK Pusat Bukit Besar.
Kajian ini telah dijalankan terhadap empat peserta kajian yang kerap melakukan
tingkah laku distruptif sehingga mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.
Pelaksanaan mentor mentee dengan menggunakan kaedah sistem token dilaksanakan
pada murid-murid Tahun 2 Ibnu Khaldun.
Triangulasi digunakan untuk
meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan data dari punca yang berbeza terhadap
hasil kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa semua peserta kajian seronok
menggunakan sistem token Science Buddies dan didapati terdapat peningkatan
dalam perubahan tingkah laku ke arah positif. Ini membuktikan bahawa pelaksanaan
sistem token Science Buddies ini dapat memotivasikan peserta kajian dalam
mengawal tingkah laku distruptif. Diharapkan penyelidikan ini dapat memberi
manfaat dalam melahirkan modal insan yang cemerlang bukan sahaja dari segi
akademik, malah dari segi akhlak dan sahsiah.

Kata kunci : Keberkesanan, Sistem Token, Mentor Mentee, Tingkah Laku Distruptif

vi

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the effectiveness of the Science Buddies Token
system in the modification of student behavior in Year 2 Ibnu Khaldun SK Pusat
Bukit Besar. This study was conducted on four respondents who often behave
negatively to distrupt the teaching and learning process. Mentor mentee programs
implementation by using Token system target to Year 2 Ibnu Khalduns students.
Triangulation is used to improve the realibility and validity of data from different
sources on the studies. The result showed that there was an increase in the
respondents behavioral change. This is proven that the use of Science Buddies
Token System can motivate respondents to reduce negative behaviors. Hopefully, this
action research will be beneficial and can help educators in human capital excellence
not only in academic, but also in terms character and personality.

Keywords : Effectiveness, Token System, Mentor and Mentee, Distruptive Behavior

vii

KANDUNGAN
Muka Surat
KANDUNGAN

viii

SENARAI JADUAL

SENARAI RAJAH

xi

SENARAI LAMPIRAN

xii

1.0

2.0

3.0

PENDAHULUAN

1.1

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

1.2

Soroton Literatur

FOKUS KAJIAN

2.1

Tinjauan Masalah

11

2.2

Analisis Tinjauan Masalah

13

2.3

Rumusan

19

OBJEKTIF KAJIAN DAN PERSOALAN KAJIAN

20

3.1

Objektif Kajian

20

3.2

Persoalan Kajian

21

3.3

Kepentingan Kajian

21

3.4

Definisi Operasional

25

3.5

Batasan Kajian

27

4.0

KUMPULAN SASARAN

28

5.0

TINDAKAN YANG DIJALANKAN

30

5.1

30

Prosedur Tindakan

viii

5.2
6.0

Prosedur Mengumpul Data

38

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

42

6.1

Persoalan kajian pertama:

42

6.2

Persoalan kajian kedua :

55

6.3

Persoalan kajian ketiga :

59

7.0

PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN

64

8.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

68

SENARAI RUJUKAN

70

LAMPIRAN

73

ix

SENARAI JADUAL

Jadual

Perkara

Muka Surat

Jadual 1: Analisis soal selidik ( Sebelum Intervensi )

17

Jadual 2: Mata yang diperolehi bagi setiap token

36

Jadual 3: Menu ganjaran bagi mata yang berjaya dikumpul

36

Jadual 4 : Kekerapan Tingkah Laku Distruptif Sebelum Intervensi Dijalankan

44

Jadual 5 : Kekerapan Tingkah Laku Distruptif Pada Minggu Pertama

46

Jadual 6 : Kekerapan Tingkah Laku Distruptif Pada Minggu Kedua

48

jadual 7 : Kekerapan Tingkah Laku Distruptif Pada Minggu Ketiga

50

Jadual 8 : Jumlah Kesalahan dan Peratusan Penurunan Kesalahan

51

Jadual 9 : Kod-kod Bagi Tema

56

jadual 10 : Penelitian Analisis Rakaman Video Sebelum dan Semasa Intervensi

58

Jadual 11 : Tema dan Aspek Yang Diperhatikan Di Dalam Pemerhatian

60

Jadual 12 : Kekerapan Tingkah Laku Peserta Kajian

61

SENARAI RAJAH

Rajah

Perkara

Muka Surat

Rajah 1: Lingkaran model Kemmis dan McTaggart

30

Rajah 2: Proses Pelaksanaan Sistem Token Science Buddies

33

Rajah 3 : Perbandingan Kadar Penurunan Kesalahan Tingkah Laku Distruptif

51

Rajah 4 : Graf Peratusan Tingkah Laku Peserta Kajian Menggikut Tema

62

xi

SENARAI LAMPIRAN

Lampiran

Perkara

Muka Surat

Lampiran A : Borang Pemerhatian Kelakuan Murid

73

Lampiran B : Soalan Temu Bual Sebelum Intervensi

75

Lampiran C : Borang Soal Selidik Sebelum Intervensi

76

Lampiran D : Senarai Semak Tingkah Laku Sebelum Intervensi

77

Lampiran E1 : Rekod Anekdot Sebelum Intervensi (PK1)

79

Lampiran E2 : Rekod Anekdot Selepas Intervensi (PK1)

80

Lampiran E3 : Rekod Anekdot Sebelum Intervensi (PK2)

82

Lampiran E4 : Rekod Anekdot Selepas Intervensi (PK2)

83

Lampiran E5 : Rekod Anekdot Sebelum Intervensi (PK3)

85

Lampiran E6 : Rekod Anekdot Selepas Intervensi (PK3)

86

Lampiran E7 : Rekod Anekdot SebelumIntervensi (PK4)

87

Lampiran E8 : Rekod Anekdot Selepas Intervensi (PK4)

88

Lampiran F : Soalan Temubual Selepas Intervensi

90

Lampiran F1 : Transkrip Temubual (PK1)

92

Lampiran F2 : Transkrip Temubual (PK2)

93

Lampiran F3 : Transkrip Temubual (PK3)

96

xii

Lampiran F4 : Transkrip Temubual (PK4)

98

Lampiran G : Borang Penelitian Rakaman Video

100

Lampiran H : Borang Pemerhatian

101

Lampiran I : Pemerhatian Bergambar

102

xiii

1.0

PENDAHULUAN

Guru merupakan agen perubahan serta sumber kepada keberkesanan sesuatu proses
pengajaran dan pembelajaran. Sebaik manapun manhaj pendidikan atau sukatan
pelajaran yang disusun, ia tetap akan rapuh serta tidak akan mampu mencapai
objektif yang ditetapkan jika kaedah serta pendekatan yang dilaksanakan kurang
efektif.
Kesedaran seseorang guru pada amanahnya sebagai penyampai ilmu amat
penting dalam menjamin keberkesanan serta kejayaan sesuatu proses pengajaran dan
pembelajaran. Oleh yang demikian, guru perlu sentiasa aktif dalam mengkaji teknik
dan kaedah yang menarik agar ianya dapat dipraktikkan dalam penyampaian isi
pelajaran ketika di bilik darjah.
Bagi memastikan matlamat guru sebagai pengkaji tercapai, maka kajian ini
dijalankan dalam usaha mengurangkan tingkah laku distruptif murid semasa proses
pengajaran dan pembelajaran Sains serta meningkatkan lagi minat murid terhadap
matapelajaran Sains. Ketika mana pengkaji menjalani praktikum fasa III di Sekolah
Kebangsaan Pusat Bukit Besar, pengkaji berpendapat bahawa masih banyak usaha
yang perlu dilakukan bagi membawa murid-murid ke arah potensi yang diharapkan.
Di sinilah terletaknya antara kepentingan kajian tindakan yang sedang
diperluaskan di sekolah-sekolah khususnya. Melalui kajian tindakan yang dijalankan,
seseorang guru atau pengkaji bukan sahaja dapat mengesan masalah yang berlaku
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, malah melalui analisis masalah secara kritis

dan analitikal, guru tersebut akan dapat memikirkan inisiatif untuk menyelesaikan
masalah tersebut samada melalui sesuatu kaedah, inovasi atau pembaharuan.
Kaedah yang sesuai dengan tahap serta kemampuan murid-murid amat
penting bagi membantu murid memperolehi ilmu yang disampaikan oleh guru ketika
sesi pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan masalah yang di hadapi oleh muridmurid kelas 2 Ibnu Khaldun, sistem token dan juga mentor mentee merupakan
kaedah yang sesuai yang dapat dilaksanakan bagi mengatasi masalah yang dihadapi
iaitu kurang tumpuan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran serta mengurangkan
gangguan rakan sebaya yang menyebabkan kemerosotan pencapaian murid-murid.
Kaedah ini dapat membantu murid-murid bagi meningkatkan pencapaian
akademik serta sahsiah murid-murid. Ini kerana, kaedah ini dapat membentuk
persaingan yang positif serta menerapkan unsur kerjasama yang erat antara mentor
dan mentee, malah berlakunya interaksi antara murid-murid seterusnya mendorong
kepada penglibatan aktif murid-murid.

1.1

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

Semasa menjalani siri praktikum ketiga di Sekolah Pusat Bukit Besar, pengkaji telah
diberi kepercayaan untuk mengajar murid-murid tahun 4 Ibnu Khaldun dan 2 Ibnu
Khaldun bagi subjek Sains. Kelas 2 Ibnu Khaldun terdiri daripada 29 murid, 12
orang lelaki dan 17 orang perempuan. Pada hari pertama pengkaji masuk ke kelas 2
Ibnu Khaldun, pengkaji mendapati suasana dalam kelas itu sangat bising dan tidak
terkawal. Begitu juga untuk hari seterusnya kawalan kelas tidak terkawal
menyebabkan hasil pembelajaran kurang berjaya.
2

Hal demikian, pengkaji mendapati beberapa orang murid telah menunjukkan


masalah tingkah laku distruptif semasa sesi pembelajaran sedang berlangsung.
Segelintir murid inilah yang telah mengganggu rakan-rakannya yang lain sekaligus
memberi impak pada proses pengajaran dan pembelajaran. Antara tingkah laku yang
dipamerkan adalah seperti membuat bising, mengganggu rakan, bergaduh dengan
rakan, tidak fokus dan tidak melibatkan diri dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Berdasarkan hasil dapatan daripada pemerhatian dan temubual secara
tidak langsung bersama beberapa orang guru yang mengajar kelas 2 Ibnu Khaldun,
pengkaji mendapati bahawa terdapat 4 orang murid yang mempunyai masalah
tingkah laku distruptif.
Tingkah laku negatif murid ini telah mengganggu kelancaran proses
pengajaran yang disampaikan oleh pengkaji. Permasalahan ini telah memberi kesan
negatif kepada murid-murid, guru-guru yang mengajar serta rakan-rakan sebayanya.
Menurut Anderson (1989), mengatakan pengurusan bilik darjah yang berkesan
adalah terdiri daripada tingkah laku yang menghasilkan penglibatan murid yang
maksimumkan dalam aktiviti pembelajaran, meminimumkan tingkah laku murid
yang mengganggu tugas guru dan pelajar lain dan penggunaan masa pembelajaran
yang efisien.
Setiap kali semasa kelas pengkaji iaitu sewaktu subjek Dunia Sains dan
Teknologi, keempat-empat orang murid ini cuba untuk menarik perhatian pengkaji
dengan melakukan sesuatu yang mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di
dalam kelas. Sebagai contoh, peserta kajian A dan peserta kajian B sering
mengganggu rakan-rakannya sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran
berlangsung. Peserta kajian C pula selalu membuat bising dan berjalan ke meja
3

rakan-rakannya. Manakala peserta kajian D pula seringkali menjerit memanggil guru


dan mengadu bermacam-macam pada guru.
Suasana bilik darjah menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
Saayah Abu (2008) mengatakan tujuan modifikasi tingkah laku adalah supaya guru
memahami persekitaran murid-murid dan bertimbang rasa apabila mengambil
sebarang tindakan yang melibatkan tingkah laku mereka.

1.2

Soroton Literatur

Tingkah laku bermasalah merupakan tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar
dari nilai dan norma sosial masyarakat, tidak kira di dalam kehidupan bermasyarakat
atau termasuk sekolah. Secara konsepnya, ia bertentangan dengan tingkah laku yang
lazimnya dianggap sebagai persepsi, perasaan, dan perlakuan. Berdasarkan dari
kajian dan pemerhatian oleh pakar psikologi, didapati tingkah laku bermasalah ini
timbul kerana kurangnya keupayaan individu dalam proses mengadaptasi atau
akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. Ini
menyebabkan berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan individu serta
seterusnya mengganggu kestabilan dan keharmonian persekitarannya. Mohd Nazar
(1990) dalam Mok Soon Sang (2008) mentakrifkan tingkah laku bermasalah
seseorang individu sebagai tingkah laku yang mengganggu perjalanan hidupnya.
Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada
sebarang tingkah laku yang boleh merosakkan kelancaran dan keberkesanan proses
pengajaran dan pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Hal ini, guru perlu
sentiasa memastikan disiplin murid dalam keadaan yang terkawal. Mok Soon Sang
4

(2011) menjelaskan bahawa adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk


disiplin yang tinggi dalam kalangan murid kerana guru bukan hanya memainkan
peranan sebagai pengajar tetapi juga sebagai pengurus. Menurut Nik Zaharah (2011),
guru perlu sanggup berkorban masa dan tenaga ke arah kejayaannya menjadi
pendidik yang memilik sifat muallim, muaddib dan murabbi.
Teknik modifikasi tingkah laku adalah berlandaskan Teori Pelaziman Operan
Skinner (1953) dalam Ee Ah Meng (1995) yang menjelaskan bahawa pembelajaran
berlaku melalui pelaziman dan peneguhan. Pelaziman dan peneguhan yang
diberikan memainkan peranan dalam membentuk tingkah laku yang diingini.
Pengkaji memilih untuk menggunakan token ekonomi sebagai satu alat pelaziman
dan peneguhan untuk meningkatkan tingkah laku positif dalam kalangan murid tahun
2 Ibnu Khaldun.
Filheck (2003) dalam Holly et. Al (2004) mengatakan token ekonomi
berkesan dalam mengurangkan tingkah laku distruptif dan meningkatkan pematuhan
dan kerjasama dalam kalangan kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku.
Berdasarkan model Hierarki Keperluan Maslow terdapat enam aras keperluan
manusia. Ia dimulakan dengan keperluan fisiologi pada aras pertama, diikuti oeh
keperluan keselamatan, kasih sayang dan seterusnya penghargaan kendiri dan
penyempurnaan kendiri.
Berdasarkan model ini menunjukkan manusia sentiasa bergerak dan cuba
untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Pada aras keempat iaitu
penghargaan kendiri, manusia akan berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan
daripada orang lain. Sekiranya keperluan ini tidak dapat dipenuhi, seseorang akan
5

merasa rendah diri, kecewa, putus asa dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahawa
pengiktirafan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh itu, dalam
membentuk tingkah laku positif dalam diri kanak-kanak, penghargaan dan
peneguhan positif perlu diberikan supaya mereka berasa perlakuan mereka dihargai
dan diberi pengiktirafan.
Kajian mengenai sistem token oleh Mc Laughlin dan William (1988) dalam
Anna Klimas (2007) menunjukkan bahawa prosedur paling berkuasa untuk
memperbaiki tingkah laku adalah dengan mengaplikasikan sistem token. Khairunnisa
(2011) turut mengkaji keberkesanan sistem token dalam mengurangkan tingkah laku
distruptif murid pra sekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Nilam. Beliau
menggunakan token bintang dan mendapati terdapat peningkatan dalam perubahan
tingkah laku peserta kajian beliau dan ini membuktikan bahawa penggunaan token
ekonomi dapat memotivasikan peserta serta mengawal tingkah laku disruptif dan
membawa kepada perubahan positif dimana tingkah laku bermasalah ini dapat
dikurangkan.
Kajian mengenai sistem token ini diteruskan lagi dengan sorotan dari kajian
Jennifer V Wong pada tahun 2004 bertajuk The Effects Of A Token Economy On A
Second Grade Student's Inappropriate Behavior. Jennifer mengkaji keberkesanan
sistem token dalam mengurangkan 3 kelakuan yang tidak diingini iaitu tidak
mengikut arahan, tidak duduk di tempat duduk dan tidak mengangkat tangan ketika
hendak menjawab soalan terhadap murid tahun dua. Hasil kajian menunjukkan
token amat berkesan dalam mengurangkan sikap yang tidak diingini dalam kalangan
murid.

Di samping itu, murid-murid yang mempunyai masalah tingkah laku


distruptif ini memerlukan motivasi yang membina untuk membentuk keyakinan diri
mereka. Motivasi intrinsik diwujudkan secara semulajadi melalui rangsangan
dalaman. Motivasi ini terdiri daripada dorongan dan minat seseorang individu untuk
melakukan sesuatu aktiviti tanpa berharap atau meminta sebarang bentuk ganjaran.
Penggunaan token ekonomi dalam kajian yang dijalankan merupakan
motivasi yang bersifat ekstrinsik. Kenyataan ini turut disokong oleh Ryan & Deci
(2000) dalam kajiannya yang menunjukkan bahawa wujud hubungan yang berkadar
antara tindak balas individu terhadap motivasi ekstrinsik dengan tahap motivasi
intrinsik individu.
Menurut Bruner (1966), motivasi intrinsik ini dikaitkan dengan naluri ingin
tahu dan dorongan kecekapan sebagai motivasi mereka yang baru masuk sekolah.
Namun demikian, tidak semua

motivasi intrinsik ini terjadi secara semulajadi.

Terdapat juga motivasi intrinsik yang dibentuk daripada pembelajaran dan


pengalaman yang membawa kepada kepuasan. Sebagai contoh, tabiat membaca buku
cerita dan bermain alat muzik adalah daya gerakan motivasi intrinsik yang mula
dibentuk daripada pembelajaran dan pengalaman murid itu sendiri (Mok Soon Sang,
2009).
Motivasi ekstrinsik adalah diwujudkan daripada rangsangan luaran dengan
tujuan menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu aktiviti yang akan membawa
kebaikan kepadanya. Untuk merangsang motivasi ekstrinsik, ianya boleh dilakukan
melalui cara seperti memberikan peneguhan yang positif berbentuk pujian, insentif,
hadiah, gred dan membentuk iklim alam belajar yang kondusif untuk mendorong
7

minat mereka untuk belajar (Mok Soon Sang, 2009). Menurut Rahil Mahyuddin
(2002), peneguhan positif meningkatkan berlakunya sesuatu bentuk tingkah laku
dengan adanya rangsangan tertentu.
Rangsangan insentif boleh menjadi dorongan untuk membangkitkan motivasi
seseorang. Misalnya, insentif seperti memberi hadiah yang diidamkan kerana
keperluan boleh menjadi dorongan untuk menggerakkan motivasi belajar. Abd.
Razak dan Aini (2000) pula menyifatkan ganjaran bertujuan untuk meningkatkan
semangat dan produktiviti. Ini disebabkan lumrah manusia sentiasa memerlukan
pujian dan sanjungan setiap kali selesai melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan
jayanya.
Menurut Yong dan Biramiah (1996), seorang guru yang kreatif akan
bertindak sebagai pemberi motivasi dalam pembelajaran bagi para pelajar. Ini sejajar
dengan apa yang ditegaskan oleh Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin,
dalam majlis Perhimpunan Khas Guru Malaysia pada 3 November 2012; "Guru perlu
meneliti semula amalan bilik darjah yang sesuai dengan ciri serta situasi murid
sekarang. Jadi saya mengambil inisiatif ini dalam dalam mengubah bentuk
pengajaran ke arah yang lebih kreatif dengan meningkatkan motivasi pada diri
murid-murid Kelas 2 Ibnu Khaldun.

2.0

FOKUS KAJIAN

Di dalam bahagian ini, pengkaji mengenalpasti dan menjelaskan isu-isu keprihatinan


yang berkait dengan pengalaman pengkaji. Pengkaji juga menilai pemilihan fokus
kajian

berdasarkan

beberapa

kriteria

seperti

kebolehtadbiran,

kepentingan

kebolehgunaan, kawalan, kolaboratif dan kerelevanan terhadap sekolah (Lew Moi


Mooi dan Munira Mohsin, 2013 dalam Penyelidikan Tindakan Panduan Penulisan
Laporan. Isu keprihatinan yang difokuskan adalah berkaitan dengan masalah tingkah
laku

murid-murid tahun 2 Ibnu Khaldun di dalam proses pengajaran dan

pembelajaran Sains yang dijalankan.


Pengkaji mengunakan satu modifikasi tingkah laku pada murid 2 Ibnu
Khaldun, iaitu dengan menggunakan sistem token. Kaedah ini dilaksanakan pada
kumpulan Science Buddies yang terdiri daripada mentor dan mentee. Masalah
tingkah laku dapat dikurangkan dan seterusnya melancarkan proses pengajaran dan
pembelajaran serta dapat menjamin ketenteraman dalam kelas di mana proses PdP
dapat berlangsung dengan berkesan. Ini disokong oleh McLaughlin & Williams,
(1988) dalam Klimas & McLaughlin (2007) yang mengatakan Salah satu prosedur
yang paling berkuasa dan berasaskan data untuk memperbaiki tingkah laku bilik
darjah telah mengambil kerja ekonomi token ".
Diharapkan kaedah ini dapat mengubah tingkah laku murid ke arah yang
lebih positif apabila mereka masing-masing ingin bersaing dan dalam masa yang
sama ingin mencapai sesuatu matlamat. Pengkaji mengagihkan murid kelas 2 Ibnu
Khaldun dalam beberapa kumpulan kecil dan melantik seorang mentor. Ahli-ahli
kumpulan terdiri daripada mentee termasuk peserta kajian. Mentor diberi amanah
9

untuk menjaga dan mengawal tingkah laku mentee. Tiap-tiap peserta kajian juga
diberi peranan supaya mereka ada tanggungjawab masing-masing. Token diberikan
pada kumpulan yang dapat mengawal tingkah laku yang positif dari semasa ke
semasa.
Selain itu, pengkaji cuba untuk mengaplikasikan sedikit sebanyak perubahan
di dalam kelas semasa pengajaran dan pembelajaran iaitu dengan memberikan
motivasi intrinsik berbentuk kata-kata semangat yang dilekatkan pada dinding kelas
dan juga kaedah token yang mana merupakan motivasi bersifat ekstrinsik. Kata-kata
semangat turut dilamina dalam bentuk penanda buku untuk diberikan kepada tiaptiap peserta kajian.
Tambahan pula, tiap-tiap kali sebelum kelas berakhir pengkaji mengakhiri
kelas dengan menyampaikan satu mutiara kata kepada murid-murid. Dalam pada itu,
pengkaji memberikan motivasi ekstrinsik berbentuk hadiah kepada kumpulan
Science Buddies yang berjaya mengumpul token yang telah ditetapkan.
Dalam fokus kajian ini, pengkaji juga menghuraikan analisis tinjauan dengan
menerangkan setiap satu cara menganalisis data daripada alat kajian yang digunakan.
Hasil analisis bagi setiap satu alat kajian yang digunakan juga dinyatakan dalam
bahagian ini.

10

2.1

Tinjauan Masalah

Bagi tinjauan masalah yang dilaksanakan, pengkaji perlu mengumpul seberapa


banyak data sepanjang kajian. Data yang dikumpul oleh pengkaji perlu berkait
dengan masalah yang dihadapi, manakala peserta pengkaji yang terlibat adalah
mereka yang telah dipilih dan diperhatikan.
Melalui tinjauan masalah yang dilaksanakan, pengkaji mendapati bahawa
punca kepada masalah murid tidak mahu mengikuti sesi pengajaran dan
pembelajaran secara aktif sebenarnya ialah kerana sikap diri sendiri yang tidak
terkawal dan juga kerana tidak meminati mata pelajaran Sains. Dalam pada itu,
pengkaji telah mengenalpasti bahawa terdapat sebahagian murid daripada tahun 2
Ibnu Khaldun tidak memberi tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran
subjek Sains berlangsung.
Mengikut Jasiman dan Nora

(2000), menurut Kementerian Pendidikan,

punca yang dikenalpasti menyebabkan pelajar kurang meminati subjek Sains adalah
kurang keyakinan diri, menganggap Sains sebagai subjek yang sukar, tiada
keseronokan ketika belajar, bimbang mengenai keputusan serta salah persepsi masa
hadapan.
Bagi mengenalpasti masalah yang berlaku dalam sesi pengajaran dan
pembelajaran, pengkaji telah melakukan tinjauan dengan menggunakan beberapa
metodologi sebagaimana yang berikut :

11

2.1.1

Pemerhatian

Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Sains berlangsung, pengkaji telah


perhatikan gerak geri dan tingkahlaku murid-murid di dalam kelas. Pemerhatian ini
dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan Borang Pemerhatian (Lampiran
A) dan juga melalui pemerhatian bergambar (Lampiran I).

2.1.2

Temubual

Komunikasi lisan merupakan salah satu kaedah berkesan untuk mengetahui perasaan
seseorang individu terhadap apa yang mereka jalani. Oleh yang demikian, pengkaji
telah menemubual beberapa orang murid Tahun 2 Ibnu Khaldun dengan tujuan untuk
mengetahui apakah pandangan mereka terhadap mata pelajaran Sains. Dalam kajian
ini, pengkaji telah menggunakan temubual separa berstruktur kerana ia bersifat
fleksibel dan ini membolehkan murid menyatakan apa sahaja pandangan kepada
pengkaji. Temubual ini dijalankan pada minggu 8 semasa praktikum di Sekolah
Kebangsaan Pusat Bukit Besar dengan menggunakan borang temubual yang
disediakan (Lampiran B).

2.1.3

Soal Selidik

Pengkaji seterusnya menjalankan soal selidik ke atas murid Tahun 2 Ibnu Khaldun
selepas membuat pemerhatian dan temubual bagi mengukuhkan lagi pandangan
12

pengkaji terhadap masalah utama yang perlu diberi perhatian untuk dikaji. Dalam
kajian ini, instrumen soal selidik telah dibina menggunakan pernyataan YA atau
TIDAK dengan tujuan untuk mengenalpasti masalah tingkah laku distruptif serta
mengukur minat kumpulan sasaran dalam kajian ini.
Soal selidik bentuk skala dikotomi atau nominal ini digunakan kerana ianya
bersesuaian dengan tajuk kajian yang ingin dijalankan dan mudah difahami oleh
peserta kajian. Soal selidik digunakan kerana ia mudah ditadbir setelah dibina
dengan baik dan data senang diproses untuk analisis (Mohd Najib,1999). Soal selidik
jenis tertutup digunakan di mana peserta kajian dikehendaki memilih jawapan yang
tepat terhadap soalan yang dikemukakan berdasarkan kepada cadangan jawapan yang
disediakan (Mohd Majid Konting,2005). Borang soal selidik adalah seperti yang
dilampirkan pada Lampiran C.

2.2

Analisis Tinjauan Masalah

Berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran Sains dari pengkaji selepas


beberapa kali memasuki Kelas 2 Ibnu Khaldun, pengkaji menyedari terdapat
beberapa faktor kepada permasalahan yang berlaku. Antaranya ialah murid muridmurid kelas ini gemar berbual bersama rakan ketika guru sedang mengajar. Selain
itu, pengkaji telah mendapati bahawa terdapat sebahagian murid yang tidak
memberikan tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran pengkaji
berlangsung.
Tambahan pula, mereka juga turut membuat bising dengan berborak dengan
rakan mereka dengan nada suara yang kuat. Antara punca berlaku permasalahan di
13

dalam kelas ini ialah kerana sikap ataupun akhlak pada murid tersebut yang kurang
baik dan juga disebabkan mereka kurang minat terhadap matapelajaran Sains.
Disebabkan punca-punca tersebut berlakunya beberapa permasalahan timbul
di dalam kelas 2 Ibnu Khaldun antaranya, semasa pengkaji sedang mengajar terdapat
beberapa orang murid bercakap dengan rakan mereka, bermain dengan alatan Sains
yang berhampiran dan mengganggu rakan mereka yang ingin belajar. Kesan daripada
perlakuan tersebut, objektif pembelajaran yang telah dirancangkan tidak tercapai.
Keadaan ini akan menyebabkan tahap pemahaman murid rendah dan seterusnya
pencapaian mereka di dalam peperiksaan merosot.
Selain itu, mereka juga tidak dapat menjawab soalan latihan yang pengkaji
berikan di setiap akhir sesi pembelajaran kerana mereka tidak mendengar arahan
pengkaji dengan baik. Kebanyakan daripada mereka tidak dapat menjawab soalan
dengan betul dan banyak meninggalkan ruangan kosong.
Huraian di bawah memperincikan analisis terhadap tinjauan masalah.
Interpretasi ke atas dapatan pemerhatian, temubual, dan soal selidik terhadap murid
murid Tahun 2 Ibnu Khaldun menjelaskan skop permasalahan sebenar yang dihadapi
murid.

2.2.1

Analisis Pemerhatian

Pengkaji telah memulakan langkah dengan membuat pemerhatian awal ke atas


murid-murid semasa sesi pengajaran berlaku. Hal ini bertujuan untuk memilih
peserta kajian bagi kajian yang hendak dilakukan ini. Pengkaji telah membuat
14

pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku sepanjang tempoh


Pratikum Fasa III dijalankan. Pemerhatian adalah rutin yang biasa dilakukan oleh
manusia setiap hari tanpa mengira masa, tempat dan perkara ini boleh berlaku sama
ada sedar atau tidak sedar (Ting Len Siong, Ahmad Sabry Othman, Ting Hun Yong,
2013).
Hasilnya, pengkaji telah mengenal pasti 4 orang murid yang sesuai untuk
dijadikan peserta kajian kerana mereka tidak memberikan sepenuh perhatian semasa
proses pembelajaran. Keempat-empat peserta kajian ini mempunyai masalah tingkah
laku distruptif yang lebih ketara berbanding yang lain dan telah menimbulkan
tingkah laku yang tidak diingini di dalam kelas. Oleh itu, pengkaji telah memutuskan
untuk mengambil mereka ini sebagai peserta kajian dan mendapatkan persetujuan
daripada mereka.
Pengkaji juga telah menyedari akan kesilapan pengkaji semasa memberikan
pengajaran kepada murid-murid di dalam praktikum kali ini. Pengkaji telah
mendapati bahawa betapa pentingnya untuk mengubah kelakuan murid ke arah yang
positif dan membina akhlak peribadi yang baik pada murid-murid tersebut kerana
pembelajaran yang berkesan berkait rapat dengan hal ini. Oleh itu, pengkaji telah
memutuskan untuk mengaplikasikan sistem token Science Buddies di dalam proses
pengajaran dan pembelajaran dan memfokuskan kajian terhadap pelaksanaan mentor
mentee sewaktu pembelajaran mata pelajaran Sains.
Melalui mentor mentee Science Buddies mereka berasa lebih selesa untuk
berkongsi maklumat dan masalah mereka dalam kumpulan masing-masing. Selain
itu, mereka dapat bersama-sama dalam mencapai sesuatu misi dan melakukan aktiviti
15

kumpulan. Pengaplikasian mentor mentee di dalam proses pengajaran dan


pembelajaran Sains dapat menjadikan suasana pembelajaran di dalam kelas lebih
menyeronokkan dan lebih terkawal. Hal ini kerana mereka dapat melakukan pelbagai
aktiviti yang menarik dalam kumpulan Science Buddies mereka dan setiap
kumpulan dibimbing oleh mentor masing-masing. Murid-murid juga merasa selesa
dan tidak tertekan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran.

2.2.2

Analisis Temu bual

Hasil daripada temu bual bersama beberapa orang murid Tahun 2 Ibnu Khaldun, saya
dapati lima orang murid memberi respons yang negatif. Pernyataan murid-murid
hasil temu bual kebanyakannya menjurus kepada mengatakan bahawa mereka tidak
suka belajar Sains kerana merasakan mata pelajaran Sains susah dan juga kerana
tidak suka dengan cara penyampaian guru mereka. Berikut merupakan antara
transkripsi jawapan-jawapan yang disebut murid apabila soalan diajukan kepada
mereka ketika temubual tersebut.
Murid 1 : Saya tak faham laa cikgu
Murid 2 : Saya bosan laa cikgu
Murid 3 : Saya tak suka buat aktiviti macam tu..
Murid 4 : Kawan saya suka kacau saya
Murid 5 : Saya tak faham

Melalui temu bual yang dijalankan bersama murid-murid Tahun 2 Ibnu


Khaldun, saya dapat simpulkan bahawa terdapat murid yang tidak minat untuk
16

belajar Sains dan akan memberikan kesan kepada kefahaman mereka sekaligus
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung, tingkah laku mereka tidak
akan terkawal.
2.2.3

Analisis Soal Selidik

Pengkaji telah menyediakan borang soal selidik pada murid Kelas 2 Ibnu Khaldun
untuk mengenalpasti tingkah laku dan minat murid terhadap matapelajaran Sains.
Soal selidik ini berbentuk skala dikotomi atau nominal yang memerlukan jawapan
YA atau TIDAK. Ini bersesuaian dengan tajuk kajian yang ingin dijalankan dan
mudah difahami oleh peserta kajian. Jadual 1 di bawah menunjukkan hasil soal
selidik yang telah dijalankan kepada murid Tahun 2 Ibnu Khaldun.

Jadual 1
Analisis soal selidik ( Sebelum Intervensi )
Bil. Item

Peratus

Peratus peserta

peserta jawab jawab TIDAK


YA
1.

Adakah kamu suka belajar Sains?

69%

31%

2.

Adakah mata pelajaran Sains sukar?

41%

59%

3.

Adakah kamu rasa bosan ketika belajar 34%

66%

Sains?
4.

Adakah

kamu

suka

belajar

dalam 76%

24%

Adakah kamu suka bertanya soalan 55%

45%

kumpulan?
5.

berkaitan Sains?
17

6.

Adakah kamu memberi tumpuan ketika 62%

38%

guru mengajar mata pelajaran Sains?


7.

Adakah kamu suka mengganggu rakan- 21%

79%

rakan ketika guru sedang mengajar?

Merujuk kepada jadual di atas, terdapat 69% murid 2 Ibnu Khaldun yang
menunjukkan minat dalam mata pelajaran Sains. Manakala 31% murid kurang
berminat dengan mata pelajaran Sains. Ini menunjukkan lebih daripada sebahagian
jumlah murid meminati mata pelajaran Sains. Bagi item yang kedua pula terdapat
41% murid yang menyatakan mata pelajaran Sains adalah sukar baagi mereka.
Seterusnya, seramai 59% murid yang menganggap Sains adalah mudah.
Selain itu, terdapat 34% murid 2 Ibnu Khaldun yang berasa bosan ketika
belajar Sains dan selebihnya pula seramai 66% murid yang seronok belajar Sains.
Bagi item 4 pula, terdapat 76% murid yang suka belajar dalam kumpulan. Manakala,
24% murid yang lain lebih suka untuk belajar secara individu bagi mata pelajaran
Sains. Tambahan pula, terdapat 55% murid gemar untuk bertanyakan soalan
berkaitan dengan Sains dan selebihnya pula seramai 45% murid yang tidak suka
untuk bertanya soalan Sains.
Bagi item 6, terdapat 62% murid yang memberi tumpuan ketika guru
mengajar mata pelajaran Sains. Manakala, 38% murid yang lain tidak memberi
tumpuan ketika guru sedang mengajar. Hal ini menunjukkan ada di antara murid 2
Ibnu Khaldun yang tidak minat pada mata pelajaran Sains, justeru itu mereka tidak
memberi tumpuan sepenuhnya ketika guru sedang mengajar. Bagi item yang
terakhir, terdapat 21% murid yang suka mengganggu rakan-rakannya ketika proses
pengajaran dan pembelajaran Sains berlangsung. Murid-murid ini termasuklah 4
18

peserta kajian yang telah dipilih disebabkan mereka ini mempunyai masalah tingkah
laku distruptif.
Berdasarkan hasil analisis soal selidik ini, terdapat beberapa murid yang
mempunyai masalah tingkah laku distruptif dan tidak mempunyai minat terhadap
mata pelajaran Sains.

2.3

Rumusan

Bahagian ini membincangkan secara terperinci isu kajian yang difokuskan. Melalui
proses tinjauan yang dilakukan oleh pengkaji, diharap akan mampu membantu
pengkaji untuk merancang seterusnya bertindak bagi menyelesaikan kes kajian.
Analisis data tinjauan masalah yang dilakukan oleh pengkaji diharap dapat
diterjemahkan dengan jelas mengenai isu yang diberikan penekanan oleh pengkaji.
Semoga tindakan yang dilaksanakan oleh pengkaji dapat memberikan kesan positif
kepada pengkaji serta membantu meningkatkan pencapaian murid dalam subjek
Sains.

19

3.0

OBJEKTIF KAJIAN DAN PERSOALAN KAJIAN

3.1

Objektif Kajian

Objektif kajian dalam penyelidikan ini dijelaskan melalui objektif umum dan juga
objektif khusus.

3.1.1

Objektif Umum

Objektif umum yang disasarkan oleh pengkaji dalam kajian ini ialah untuk
membantu murid-murid Tahun 2 Ibnu Khaldun yang mempunyai masalah tingkah
laku distruptif dalam menunjukkan tingkah laku positif dengan menggunakan sistem
token Science Buddies.

3.1.2

Objektif Khusus

Berikut merupakan objektif yang akan difokuskan dalam kajian ini :


i.

Menentukan keberkesanan sistem token Science Buddies dalam


mengawal tingkah laku distruptif murid-murid Tahun 2 Ibnu Khaldun
semasa proses pengajaran dan pembelajaran Sains.

ii.

Mengenalpasti reaksi murid-murid Tahun 2 Ibnu Khaldun apabila


guru menggunakan sistem token Science Buddies.

iii.

Membentuk konsep kendiri yang positif pada murid-murid Tahun 2


Ibnu Khaldun.

20

3.2

Persoalan Kajian

Soalan kajian ialah soalan yang digariskan bertujuan untuk membantu pengkaji
menjalankan penyelidikan yang berfokus. Antara persoalan yang akan diselesaikan
oleh pengkaji dalam kajian ini antaranya ialah :

i.

Sejauh manakah keberkesanan pengaplikasian sistem token Science


Buddies dapat mengurangkan tingkah laku distruptif murid dalam
Kelas 2 Ibnu Khaldun semasa pengajaran dan pembelajaran Sains
berlangsung?

ii.

Bagaimanakah reaksi murid apabila guru menggunakan sistem token


Science Buddies semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran?

iii.

Bagaimanakah pelaksanaan sistem token Science Buddies mampu


membentuk konsep kendiri yang positif pada murid?

3.3

Kepentingan Kajian

Pengkaji mengharapkan agar, kajian ini dapat mendidik murid dalam membina sikap
dan akhlak yang lebih baik. Secara tidak langsung, dapat mengurangkan tingkah laku
negatif murid dalam kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam
melaksanakan sesuatu kajian tindakan di dalam lapangan pendidikan, keberkesanan
sesuatu alat ataupun kaedah yang telah diinovasikan bergantung kepada perubahan
positif yang ditunjukkan oleh murid-murid selepas menjalani sesi intervensi yang
dilaksanakan oleh pengkaji.
21

Perubahan positif yang berlaku di dalam kajian yang dilaksanakan semestinya


memberi kepentingan kepada pihak-pihak tertentu. Kepentingan kajian tindakan
yang dilaksanakan diperhatikan daripada aspek sejauh mana kajian ini mampu
memberi sumbangan yang postif kepada komuniti setempat seperti murid, guru dan
pihak sekolah.

3.3.1

Murid

Melalui kajian tindakan yang dilaksanakan, murid-murid dapat mengurangkan


tingkah laku negatif dengan mengaplikasikan sistem token Science Buddies dan
pelaksanaan mentor mentee. Dalam pada itu, sistem token ini dapat membina sikap
dan akhlak peribadi murid Tahun 2 Ibnu Khaldun ke arah yang lebih baik. Melalui
pelaksanaan mentor mentee Science Buddies juga dapat menggalakkan persaingan
yang positif di antara murid-murid Kelas 2 Ibnu Khaldun. Murid-murid berasa lebih
seronok apabila aktiviti dijalankan dalam kumpulan Science Buddies mereka dan
secara tidak langsung dapat menarik minat mereka terhadap mata pelajaran Sains.
Selain itu, murid-murid 2 Ibnu Khaldun menjadi lebih berdisiplin dan
bermotivasi

apabila guru sentiasa memberi motivasi intrinsik kepada mereka.

Melalui motivasi ekstrinsik pula iaitu pemberian ganjaran, murid-murid akan


bersaing secara positif dan mencuba untuk mengubah tingkah laku ke arah yang
positif untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Token yang diberikan kepada murid ini
adalah sebagai perangsang kepada mereka untuk berubah ke arah yang lebih baik
dari semasa ke semasa.

22

Apabila murid-murid Kelas 2 Ibnu Khaldun berjaya mengubah dan


mengamalkan tingkah laku yang baik semasa proses pengajaran dan pembelajaran ,
tingkah laku yang positif ini menjadi rutin bagi mereka. Secara tidak langsung
selepas pada intervensi, mereka dengan sendiri dapat mengamalkan tingkah laku
yang positif tanpa diberikan apa-apa rangsangan ataupun ganjaran.

3.3.2 Guru

Kajian tindakan yang dilaksanakan juga memberi manfaat dan kepentingan kepada
guru dalam meningkatkan kualiti dan penambaikan amalan pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah. Apabila keadaan tingkah laku murid terkawal,
guru dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan
berkesan.
Melalui pengaplikasian mentor mentee Science Buddies, guru dengan
mudah melaksanakan apa-apa aktiviti dalam kumpulan. Murid-murid dapat
menerima arahan dengan baik malah setiap kumpulan Science Buddies dibimbing
oleh mentor mereka. Mereka dapat menjalankan aktiviti perbincangan dan
menyelesaikan sesuatu masalah dengan mudah. Hal ini juga dapat mengurangkan
bebanan dan tekanan pada guru.
Sistem token Science Buddies ini memperlihatkan keberkesanan dalam
memberi satu perubahan positif kepada murid yang dijadikan sebagai peserta kajian.
Justeru itu, guru-guru juga perlu sentiasa menerapkan nilai-nilai murni dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, guru perlu tunjukkan contoh yang baik
23

pada murid-murid dan menjaga personaliti diri sebagai seorang guru. Guru
merupakan model yang akan diteladani oleh pelajar.
Menurut Nik Zaharah (2011), dalam penerapan nilai-nilai murni guru
perlulah menunjukkan contoh yang baik kepada murid kerana murid akan dapat
menerima ajaran guru yang sentiasa mengotakan apa yang dikatakan. Ini memberi
manfaat dan kepentingan kepada guru itu sendiri dalam memperbaiki diri dan akhlak
peribadi seorang guru. Secara tidak langsung, ini akan menimbulkan rasa hormat
murid kepada guru tersebut.

3.3.3

Sekolah

Kajian tindakan yang dilaksanakan juga dapat memberi manfaat dan kepentingan
kepada pihak sekolah. Kajian yang dilaksanakan dapat membaiki dan meningkatkan
amalan kualiti amalan warga sekolah bermula daripada pihak pentadbir, guru-guru
sehinggalah murid-murid di sekolah. Kajian tindakan yang dilakukan mampu
menjadi pendorong dan motivasi kepada pihak sekolah dalam melakukan
penambahbaikan dan peningkatan secara berterusan dari semasa ke semasa supaya
tingkah laku murid sentiasa terkawal serta mampu meningkatkan tahap prestasi dan
pencapaian murid.
Peningkatan tingkah laku murid ke arah yang positif serta tahap prestasi dan
pencapaian murid dapat dipertingkatkan melalui pengaplikasian sistem token
Science Buddies dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sains. Kadar peratusan
lulus bagi murid-murid berpencapaian rendah juga dapat dipertingkatkan sekali gus
24

melonjakkan prestasi pencapaian akademik sekolah seiring dengan usaha dan


harapan pihak sekolah.

3.4

Definisi Operasional

3.4.1

Keberkesanan

Menurut Khalid (1993) dalam bukunya yang bertajuk Kaedah Pembelajaran


Berkesan keberkesanan diistilahkan sebagai satu usaha yang teratur, bersistem,
bertatatertib serta optimum yang menyepadukan dan memanfaatkan kesemua
komponen pembelajaran untuk mencapai kejayaan yang paling maksimum.
Manakala menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000), maksud keberkesanan
adalah perihal berkesan atau berkesannya (sesuatu tindakan, perubahan, dsb).
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010), keberkesanan memberi maksud
perihal berkesan, berkesannya sesuatu tindakan, perubahan dan sebagainya. Sesuatu
tindakan

itu

dapat

dilihat

daripada

hasil

yang

diperoleh

sesudahnya.

Dalam kajian ini, keberkesanan merujuk kepada kesan positif bagi kaedah yang
digunakan dalam membantu murid mengurangkan tingkah laku distruptif.

3.4.2

Sistem Token

Sistem didefinisikan sebagai cara atau kaedah untuk melakukan sesuatu manakala
token didefinisikan sebagai kepingan logam atau plastik berbentuk duit syiling yang
25

digunakan sebagai bayaran untuk menjalankan mesin tertentu (Kamus Dewan Edisi
Keempat, 2007). Namun dalam konteks kajian ini, sistem token ialah ganjaran yang
diberikan sebagaai peneguhan untuk tingkah laku bersesuaian.

3.4.3

Science Buddies

Science Buddies adalah daripada perkataan dalam Bahasa Inggeris yang membawa
maksud teman-teman Sains. Science Buddies terdiri daripada murid-murid Kelas 2
Ibnu Khaldun termasuk juga peserta kajian. Pengkaji telah membahagikan kepada 7
kumpulan Science Buddies dan setiap kumpulan mempunyai 4 orang murid (seorang
mentor dan 3 orang mentee).

3.4.4

Modifikasi Tingkah Laku

Sharifah Alwiah Alsagoff (1987), modifikasi tingkah laku adalah pengunaan jadual
peneguhan untuk mengubahsuai tingkah laku orang atau kumpulan tertentu.
Modifikasi tingkah laku memerlukan :

i.

Perincian yang jelas tentang tingkah laku yang hendak diubah.

ii.

Pemerhatian dan ukuran teliti tentang tingkah laku yang hendak diubah.

iii.

Penganalisian tentang peneguhan yang mungkin sedang mengekalkan


tingkah laku yang tidak diingini.

26

iv.

Kajian tentang celahan yang boleh mengubah tingkah laku yang tidak
diingini.

3.5

v.

Pemerhatian dan ukuran terperinci tentang perubahan.

vi.

Tingkah laku yang telah berlaku.

Batasan Kajian

Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Pusat Bukit Besar untuk melihat
keberkesanan Sistem token Science Buddies dalam mengurangkan masalah tingkah
laku peserta kajian dari 2 Ibnu Khaldun. Instrumen kajian terdiri daripada
pemerhatian, temu bual dan soal selidik yang digubal sendiri oleh pengkaji. Kajian
ini hanya berfokus kepada empat orang peserta kajian di Sekolah Kebangsaan Pusat
Bukit Besar.
Selain itu, tempoh masa yang telah diperuntukan untuk melaksanakan dan
menyempurnakan kajian tindakan ini adalah selama 4 bulan iaitu 3 bulan semasa
menjalani Praktikum Fasa III dan sebulan semasa pengkaji mengikuti program
Intership di sekolah yang sama. Kajian ini memfokuskan kepada 4 orang murid yang
telah dipilih sebagai peserta kajian yang terdiri daripada murid Tahun 2 Ibnu
Khaldun, Sekolah Kebangsaan Pusat Bukit Besar yang mempunyai kepelbagaian
latar belakang.
Tahun 2 Ibnu Khaldun merupakan kelas kedua dan peserta kajian yang dipilih
telah disaring daripada 29 orang murid melalui instrumen ujian pemerhatian,
temubual, dan soal selidik terhadap murid-murid tahun 2 Ibnu Khaldun. 4 orang
27

murid yang telah dipilih sebagai peserta kajian merupakan murid yang berpencapaian
rendah dan mempunyai masalah tingkah laku distruptif.

4.0

KUMPULAN SASARAN

Sasaran kajian ini merupakan 4 orang peserta kajian, 2 orang lelaki dan 2 orang
perempuan, yang merupakan murid tahun 2 Ibnu Khaldun, Sekolah Kebangsaan
Pusat Bukit Besar. Secara keseluruhannya, jumlah murid yang berada dalam kelas ini
adalah seramai 29 orang, 12 orang lelaki dan 17 orang perempuan. Keempat-empat
peserta kajian adalah kaum melayu dan beragama Islam.
Kelas 2 Ibnu Khaldun merupakan kelas kedua dan juga kelas terakhir
daripada 2 kelas tahun 2 di sekolah ini. Kesemua peserta kajian terdiri daripada
kalangan murid kelas berkenaan mempunyai tahap kecerdasan yang rendah
terutamanya mereka dapat keputusan yang lemah dalam matapelajaran Sains.
Pemilihan murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah adalah bertujuan
untuk memastikan intervensi yang dijalankan adalah sesuai bagi tahap kecerdasan
kognitif peserta kajian tersebut.
Peserta kajian berkenaan telah dipilih setelah pengkaji membuat pemerhatian
terhadap tingkah laku mereka sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran
berlangsung. Peserta kajian pertama merupakan anak tunggal. Dia merupakan murid
yang suka membuat gangguan dalam kelas dengan apa jua cara sekalipun. Sebagai
contoh daripada pemerhatian pengkaji, peserta pertama ini suka membaling kertas
dan alat-alat tulis kepada rakan-rakannya. Dia akan membuat gangguan sekiranya dia
mendapati guru telah mengalihkan perhatian kepada murid yang lain. Ternyata,
28

peserta kajian pertama ini cuba untuk menarik perhatian guru dengan segala tindak
tanduknya.
Peserta kajian kedua merupakan anak bongsu daripada 6 orang adik beradik.
Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Sains, murid ini cuba untuk menarik
perhatian pengkaji dengan melakukan sesuatu yang dapat menonjolkan dirinya.
Murid ini selalu mengganggu rakan-rakan di sekelilingnya dengan mengambil alatalat tulis mereka dan bergaduh sesama sendiri.
Manakala, peserta kajian ketiga pula merupakan seorang yang agak degil. Dia
suka berjalan sekeliling kelas ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung.
Bukan setakat itu, murid ini selalu membuat bising dan juga gemar mengganggu
rakan yang lain ketika rakan dia sedang menyiapkan tugasan yang diberikan oleh
guru. Apabila ditegur, peserta kajian ketiga ini mula balik semula ke tempat
duduknya, tetapi akan terus mengganggu rakan yang lain sekiranya guru telah
mengalihkan perhatian kepada murid lain. Ternyata, murid ini sama seperti peserta
kajian pertama dan kedua iaitu cuba untuk menarik perhatian guru dengan
melakukan sesuatu yang menaikkan marah guru.
Akhir sekali ialah peserta kajian keempat. Peserta kajian keempat ini
sikapnya lebih kurang seperti peserta kajian ketiga. Cuma beza peserta kajian ini
dengan peserta kajian ketiga ialah dia suka mengganggu rakannya yang duduk
bersebelahan dengannya, duduk berhadapan dengannya dan yang duduk dibelakang
peserta kajian tersebut. Sikapnya sering diadu oleh rakan yang duduk di sekitarnya.

29

5.0

TINDAKAN YANG DIJALANKAN

5.1

Prosedur Tindakan

Model Kajian Tindakan Kemmis dan Taggart (1988) merupakan model kajian yang
dilaksanakan untuk menjayakan kajian ini. Ia mengandungi empat langkah dalam
setiap kitaran iaitu mereflek (reflect), merancang (plan), bertindak (act) dan
memerhati (observe). Kitaran ini boleh dilakukan sebanyak beberapa kali ulangan
sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Ke gelung yang
kedua

Rajah 1: Lingkaran model Kemmis dan McTaggart

30

Berikut merupakan prosedur yang dijalankan :

a) Mereflek (reflect)

Selepas mengenalpasti masalah yang timbul daripada sesi pengajaran yang


lepas, pengkaji telah membuat refleksi untuk mencungkil kelemahan, kekuatan dan
penambahbaikkan yang perlu dilakukan bagi mengatasi masalah tersebut. Melalui
refleksi, pengkaji dapat mengenal pasti masalah dan isu yang ingin dikaji. Refleksi
juga memberi pendedahan awal kepada pengkaji mengenai punca dan cara yang
sesuai untuk penyelesaian masalah.
Berdasarkan refleksi yang dijalankan, pengkaji mendapati beberapa orang
murid yang mempunyai masalah tingkah laku distruptif dan tidak minat pada
matapelajaran Sains. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, pengkaji telah menyediakan
satu intervensi yang boleh dimanfaatkan untuk membantu murid-murid tersebut.

b) Merancang (plan)

Pengkaji telah meneliti dan telah membuat pembacaan yang berterusan


tentang metodologi dan juga kaedah pengajaran dan pembelajaran yang efektif.
Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah pengumpulan data dengan
menggunakan pelbagai cara seperti melalui pemerhatian, temu bual, soal selidik dan
analisis dokumen. Setelah mengenal pasti punca masalah yang dihadapi peserta
kajian melalui tinjauan awal, pengkaji merancang tindakan intervensi bagi
mengatasinya.
31

Dalam kajian ini, pengkaji telah bertekad untuk mengaplikasikan sistem


token Science Buddies dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sains bagi
mengurangkan tingkah laku negatif murid dan meningkatkan minat murid pada
matapelajaran Sains. Dalam pada itu, intervensi ini dilaksanakan pada kumpulan
mentor mentee yang dibentuk.
Pengaplikasian sistem token Science Buddies ini dilaksanakan pada murid
Tahun 2 Ibnu Khaldun setiap kali proses pengajaran dan pembelajaran Sains
berlangsung. Pengkaji akan membuat pemerhatian dan merekod dari semasa ke
semasa. Begitu juga pada kumpulan mentor mentee Science Buddies, mereka akan
berada dalam kumpulan masing-masing setiap kali proses pengajaran dan
pembelajaran Sains berlangsung bagi memudahkan mereka membuat perbincangan
dan menjalankan aktiviti kumpulan. Malah, mentor dapat membimbing mentee
mereka untuk memberi tunjuk ajar, ini kerana mentor yang dipilih adalah daripada
murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi.

c) Bertindak (act)

Apabila segala rancangan telah dilakar dan diteliti dengan sempurna, pengkaji
mula bertindak dengan tindakan yang sewajarnya bagi memastikan kesahan kajian
terjamin. Bagi mengumpulkan maklumat yang diperlukan, pengkaji telah
menjalankan kaedah pemerhatian, temu bual, soal selidik dan analisis dokumen.
Kaedah pemerhatian menggunakan senarai semak serta rekod anekdot dipilih
untuk merekod perubahan tingkah laku peserta kajian sebelum, semasa dan selepas
intervensi dijalankan. Kaedah temu bual dan rakaman video pula dijalankan bagi
32

mengenalpasti punca-punca berlakunya tingkah laku negatif dalam kalangan peserta


kajian. Selain itu, kaedah pemerhatian dan soal selidik dijalankan pada peserta kajian
bagi melihat perubahan konsep kendiri yang positif. Pengkaji juga telah
menggunakan kaedah analisis dokumen bagi melihat perubahan kualiti hasil kerja
murid sebelum dan selepas intervensi.
Pengkaji menjalankan tindakan sebagaimana yang telah diaplikasikan dalam
kajian Nurul Aina (2010) iaitu menggunakan token ekonomi mengikut tiga fasa iaitu
fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Berikut merupakan proses perlaksanaan
sistem token.

1. Rekodkan pemerhatian

2. Pemilihan token

tingkah laku

4. Perolehan Token

3. Peraturan Kelas

5. Menu Ganjaran

6. Penarikan Token

7. Rekod Perubahan
Tingkah Laku

Rajah 2: Proses Pelaksanaan Sistem Token Science Buddies

33

Fasa 1 :
5.1.1.1 Rekodkan Pemerhatian Tingkah Laku

Sebelum intervensi dijalankan, pemerhatian telah dijalankan terhadap tingkah laku


peserta kajian . Pemerhatian dijalankan sepanjang proses pengajaran dan
pembelajaran Sains berlangsung. Aspek-aspek yang diperhatikan ialah tingkah laku
murid sepanjang pembelajaran.

5.1.1.2 Pemilihan Token

Pengkaji telah memilih untuk menggunakan token bintang berbeza warna dengan
pelbagai mimik muka bagi kajian ini. Pemilihan token ini dibuat berdasarkan
kriterianya yang sesuai, mudah dan dapat menarik minat peserta kajian. Pengkaji
menetapkan setiap token mempunyai nilai yang berbeza-beza. Token diberikan
dengan menampal token pada Board Science Buddies 2 Ibnu Khaldun yang
terdapat di hadapan kelas. Jika peserta kajian menunjukkan sebarang tingkah laku
negatif yang disasarkan seperti tidak mengikut peraturan kelas token yang diberi
akan ditarik balik.

5.1.1.3 Peraturan Kelas

Pengkaji telah menetapkan beberapa peraturan di dalam kelas dan ditampalkan pada
Board Science Buddies 2 Ibnu Khaldun. Terdapat 14 peraturan di dalam kelas yang
34

ditetapkan dan perlu dipatuhi bagi murid-murid Kelas 2 Ibnu Khaldun. Setiap
peraturan yang dapat dipatuhi bagi mana-mana kumpulan Science Buddies akan
diberikan token yang telah ditetapkan. Jika terdapat mentee yang melanggar
peraturan di dalam kelas, token akan ditarik balik bagi kumpulan Science Buddies
mentee tersebut.

5.1.1.4 Perolehan Token

Peserta kajian memperoleh token setiap kali tingkah laku positif yang disasarkan
diamalkan seperti mematuhi peraturan di dalam kelas, menjaga adab-adab menuntut
ilmu, dan dapat mengamalkan 10 muwasafat tarbiyah. Setiap aspek berikut
mempunyai nilaian mata yang berbeza. Science Buddies yang patuh pada peraturan
kelas dan menjaga adab-adab menuntut ilmu akan mendapat 1 mata bagi tiap-tiap
peraturan dan adab. Science Buddies yang dapat menunjukkan peribadi muslim akan
mendapat 3 mata bagi tiap-tiap muwasafat tarbiyyah. Jika Science Buddies berjaya
mencapai misi yang ditetapkan pada minggu tersebut akan mendapat 5 mata.
Setiap mentor mentee dan juga peserta kajian telah didedahkan dengan
konsep sistem token yang digunakan. Nilai-nilai bagi setiap token telah dipamerkan
pada Board Science Buddies 2 Ibnu Khaldun di hadapan kelas sebagai rujukan
ketika pemberian token dibuat. Nilai-nilai ini penting bagi memupuk motivasi
peserta kajian untuk mengumpul mata dan bertingkah laku positif dari semasa ke
semasa.

35

Jadual 2
Mata yang diperolehi bagi setiap token
Bil.

Jenis Token

Nilai Token

1)
1 Mata
2)
3 Mata
3)
5 Mata

5.1.1.5 Menu Ganjaran

Jadual 3
Menu ganjaran bagi mata yang berjaya dikumpul

Bil.

Bilangan Mata

Jenis Hadiah

1)

10 14 mata

Kecil

2)

15 19 mata

Sederhana

3)

20 mata ke atas

Besar

36

Bagi kajian ini, pengkaji telah memilih menu ganjaran yang mendatangkan
manfaat kepada peserta kajian. Peserta kajian perlu berusaha bersungguh-sungguh
mengumpul mata bagi mendapatkan ganjaran yang diidamkan. Semakin banyak mata
yang berjaya dikumpul, semakin besar ganjaran yang akan diterima.

Fasa 2 :
5.1.1.6 Penarikan Token

Penarikan token merupakan hukuman atau dendaan yang dikenakan terhadap peserta
kajian yang bertingkah laku negatif. Sekiranya peserta kajian bertingkah laku negatif,
token bintang

akan ditarik balik. Mata yang berjaya dikumpul juga akan

berkurangan.

Fasa 3 :
5.1.1.7 Rekodkan perubahan tingkah laku

Berdasarkan Model Kajian Kemmis dan Taggart (1988), langkah ke empat adalah
membuat pemerhatian dan menganalisis data. Dalam kajian ini pengkaji telah
membuat pemerhatian secara berstruktur di mana aspek yang hendak diperhatikan di
kenal pasti dengan menggunakan Senarai Semak Tingkah Laku Semasa Intervensi
Dijalankan (Lampiran D). Selepas pengkaji memerhati tingkah laku yang
dipamerkan oleh setiap peserta kajian, pengkaji merekod maklumat berdasarkan
tingkah laku yang diingini dengan menggunakan jadual Kekerapan Tingkah Laku
Semasa Intervensi Dijalankan (Lampiran D).
37

Seterusnya, pengkaji menganalisis data yang diperolehi dengan lebih


terperinci. Melalui pemerhatian ini, pengkaji merekod jumlah tingkah laku yang
diperhatikan dalam satu tempoh masa yang telah ditetapkan. Perbandingan
perubahan tingkah laku dapat dilihat sebelum dan selepas sistem token Science
Buddies dilaksanakan.

d) Memerhati (observe)

Proses memerhati dijalankan dalam tiga keadaan iaitu sebelum, semasa dan
selepas intervensi dijalankan. Pada sebelumnya, pengkaji akan memerhati keadaan
dan tingkah laku murid-murid Tahun 2 Ibnu Khaldun. Semasa intervensi dijalankan,
pengkaji akan memerhati respon dan penglibatan murid sepanjang proses pengajaran
dan pembelajaran Sains.
Selepas intervensi, pengkaji akan membuat pemerhatian semula sama ada
aplikasi yang dilaksanakan adalah efektif kepada peserta kajian ataupun tidak. Jika
tidak, pengkaji akan mengulangi semula gelung pelaksanaan model Kemmis dan
McTaggart sehingga keputusan yang diperolehi adalah memuaskan dan diperoleh
sebagaimana yang dikehendaki.

5.2

Prosedur Mengumpul Data

Bagi menepati objektif kajian yang dijalankan, pengkaji telah menggunakan lima
kaedah pengumpulan data iaitu dengan menggunakan pemerhatian melalui senarai
semak dan rekod anekdot, temu bual, rakaman video dan soal selidik.
38

5.2.1

Pemerhatian

Proses pemerhatian dijalankan sebelum, semasa dan selepas kajian dilaksanakan.


Banyak input dan perubahan murid yang dapat dilihat melalui instrumen ini.
Pemerhatian

merupakan

instrumen

yang

dipilih

oleh

pengkaji

dalam

memperkukuhkan kebolehpercayaan dan kesahan data bagi menjawab persoalan


kajian yang bersifat kualitatif. Terdapat dua cara untuk mendapatkan data melalui
kaedah pemerhatian iaitu pemerhatian berstruktur dan pemerhatian tidak berstruktur
(Rosinah Edinin, 2012).
Dalam menyempurnakan kajian ini, pengkaji

menggunakan pemerhatian

berstruktur semasa sesi rawatan intervensi dilaksanakan. Data pemerhatian


direkodkan dalam Borang Pemerhatian Kelakuan Murid (Lampiran A) Senarai
Semak Tingkah laku Sebelum Intervensi Dijalankan (Lampiran D) dan Borang
Kekerapan Tingkah Laku Distruptif Sebelum Intervensi Dijalankan (Lampiran D)
yang direkodkan secara gundalan.
Menurut Rosinah Edinin (2012) lagi, pemerhatian menggunakan senarai
semak lebih mudah untuk dianalisis dan memberi ruang kepada penyelidik untuk
membuat pemerhatian tanpa bantuan penyelidik lain. Selain itu, data yang diperoleh
hasil daripada pemerhatian pengkaji terhadap tingkah laku yang ditunjukkan oleh
peserta kajian boleh diguna pakai oleh pengkaji dalam membuat analisis maklumat
yang berbentuk kualitatif. Oleh itu, catatan mengenai tingkah laku peserta kajian
membantu pengkaji untuk menilai sejauh mana minat yang dipamerkan oleh peserta
kajian terhadap sesi intervensi yang dilaksanakan di samping mengenali peserta
kajian dengan lebih terperinci.
39

5.2.3

Rekod anekdot

Pengkaji menggunakan rekod anekdot untuk mendapatkan maklumat dengan


membuat satu catatan ringkas yang merekod tentang sesuatu kejadian yang penting
sahaja. Rekod anekdot ini mencatatkan kejadian sewaktu sebelum dan selepas
intervensi yang dijalankan pada pesaerta kajian bagi melihat kesan intervensi
tersebut.

5.2.3

Temu bual

Temu bual merujuk kepada perbualan antara dua pihak melalui inisiatif
penemubual dengan tujuan memperolehi maklumat yang relevan untuk kajian, dan
difokuskan olehnya, sesuatu kandungan spesifik ditentukan seperti objektif deskripsi,
ramalan atau huraian secara sistematik. (Cannel dan Kahu, 1968 seperti dinyatakan
di dalam Mok Song Sang, 2010). Temu bual merupakan instrumen yang
membolehkan pengkaji mengenali dan memahami apa yang difikirkan oleh peserta
kajian khususnya mengenai isu keprihatinan yang difokuskan oleh pengkaji iaitu
kemahiran mempermudahkan pecahan. Di dalam kajian ini, pengkaji menemu bual
peserta kajian sebelum dan selepas intervensi dijalankan.
Rosinah Edinin (2012) menyatakan bahawa beberapa jenis bentuk temu bual
boleh digunakan dalam kajian seperti temu bual berstruktur, temu bual separa
struktur dan temu bual tidak berstruktur. Pengkaji menggunakan temu bual separa
struktur dengan menyediakan soalan-soalan yang dirancang terlebih dahulu sebelum
menemu bual peserta kajian. Pengkaji merekod temubual menggunakan perakam
40

suara setiap perbualan yang berlaku di antara pengkaji dan peserta kajian bagi
mengelakkan maklumat-maklumat penting tertinggal mahupun tercicir semasa
menganalisis dan membuat transkripsi perbualan. Data yang diperolehi hasil
daripada temu bual peserta kajian dapat dijadikan sokongan tambahan kepada
maklumat yang diperlukan bagi menilai keberkesanan sistem token Science
Buddies dalam modifikasi tingkah laku murid.

5.2.4

Rakaman Video

Rakaman video dibuat dalam dua keadaan iaitu rakaman video sebelum intervensi
dan rakaman video semasa intervensi. Rakaman video sebelum intervensi ini
dilaksanakan bagi melihat kekerapan tingkah laku distruptif dan dianalisis melalui
senarai semak. Pemerhatian yang dilakukan ini berfokus untuk memerhatikan
tingkah laku distruptif yang ditunjukkan oleh peserta kajian sebelum intervensi
dijalankan. Pemerhatian ini juga adalah untuk melihat reaksi peserta kajian semasa
intervensi dijalankan. Rakaman video sebelum dan semasa intervensi diambil bagi
membuat perbandingan tentang reaksi peserta kajian dan menilai keberkesanan
intervensi yang telah dijalankan.

41

6.0

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Bahagian ini membincangkan mengenai cara-cara data yang dikumpul, dianalisis dan
diinterpretasi. Terdapat lima sumber data iaitu senarai semak, rekod anekdot,
temubual, rakaman video dan pemerhatian bergambar. Data yang dipungut oleh
pengkaji melalui kelima-lima sumber ini kemudiannya dianalisis dan diinterpretasi.

6.1

Persoalan kajian pertama:

Sejauh manakah keberkesanan pengaplikasian sistem token Science Buddies


dapat mengurangkan tingkah laku distruptif murid?

6.1.1

Pemerhatian

Sebelum sistem token Science Buddies dijalankan, pengkaji membuat pemerhatian


awal dan mendapati keempat-empat peserta kajian kerap kali melakukan tingkah
laku distruptif. Keadaan ini menyebabkaan proses PdP terganggu dan kelas dalam
keadaan tidak terkawal. Oleh itu, pengkaji telah membuat pemerhatian dengan
menggunakan senarai semak. Setiap jenis masalah yang dilakukan oleh peserta
kajian direkod dan dianalisis dalam bentuk jadual senarai semak tingkah laku
sebelum intervensi dijalankan.

42

SENARAI SEMAK
Tingkah Laku Sebelum Intervensi Dijalankan

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

Jenis masalah
Ya
Membuat bising
dan bersembang
semasa guru
mengajar

Tidak

Ya

Tidak

Ya
/

Tidak

Ya
/

Tidak menyiapkan
tugasan yang
diberikan oleh
guru.

Berlari-lari di
dalam kelas.

Mengusik rakan
yang lain.

Bergaduh dengan
rakan.

Keluar dari kelas


tanpa sebab.

Ketawa kuat di
dalam kelas.

Mengeluarkan
kata-kata tidak
sopan.

Tidak

43

Berdasarkan senarai semak, kekerapan tingkah laku distruptif yang dilakukan oleh
peserta-peserta kajian sebelum intervensi dijalankan dianalisis seperti dalam Jadual 4
dibawah.

Jadual 4
Kekerapan Tingkah Laku Distruptif Sebelum Intervensi Dijalankan

PK

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

JUMLAH

Kekerapan

////

////

//// ///

//// /

22

Data awal berjaya dikumpul menunjukkan jumlah kekerapan tingkah laku distruptif
yang dilakukan oleh semua peserta kajian sebelum intervensi dijalankan adalah
sebanyak 22 kali.
Pengkaji membuat pemerhatian terhadap tingkah laku setiap peserta kajian
dengan melaksanakan tiga sesi intervensi iaitu selama tiga minggu. Hal ini bertujuan
untuk melihat keberkesanan sistem token Science Buddies dalam mengawal
tingkah laku distruptif setiap peserta kajian kelas 2 Ibnu Khaldun. Berikut
merupakan Senarai Semak Tingkah Laku Semasa Intervensi Dijalankan dan Jadual
Kekerapan Tingkah Laku Distruptif Semasa Intervensi Dijalankan.

44

SENARAI SEMAK
MINGGU 1 ( Sesi Intervensi 1 )
Tingkah Laku Pada Minggu Pertama Intervensi Dijalankan

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

Jenis masalah
Ya
Membuat bising
dan bersembang
semasa guru
mengajar

Tidak

Ya

Tidak

Berlari-lari di
dalam kelas.

Bergaduh dengan
rakan.

Keluar dari kelas


tanpa sebab.

Ketawa kuat di
dalam kelas.

Mengeluarkan
kata-kata tidak
sopan.

Tidak

Tidak menyiapkan
tugasan yang
diberikan oleh
guru.

Mengusik rakan
yang lain.

Ya

Ya

Tidak

45

Berdasarkan senarai semak, kekerapan tingkah laku distruptif yang dilakukan oleh
peserta-peserta kajian pada minggu pertama intervensi dijalankan dianalisis seperti
dalam Jadual 5.

Jadual 5
Kekerapan Tingkah Laku Distruptif Pada Minggu Pertama
Intervensi Dijalankan
( Sesi Intervensi 1 )

PK

PK 1

PK 2

Kekerapan

///

//

PK 3

//// /

PK 4

JUMLAH

////

16

Pada minggu pertama intervensi dijalankan iaitu sesi intervensi pertama, pengkaji
mendapati berlaku penurunan terhadap jumlah tingkah laku distruptif yang dilakukan
oleh peserta kajian. Jumlah kesalahan tingkah laku yang dilakukan oleh peserta
kajian adalah sebanyak 16 kali berbanding 22 kali sebelum intervensi dijalankan.
Peratusan penurunan kesalahan tingkah laku distruptif peserta kajian pada sesi
intervensi pertama adalah sebanyak 27%.

46

SENARAI SEMAK
MINGGU 2 ( Sesi Intervensi 2 )
Tingkah Laku Pada Minggu Kedua Intervensi Dijalankan

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

Jenis masalah
Ya
Membuat bising
dan bersembang
semasa guru
mengajar

Tidak

Ya

Tidak

Berlari-lari di
dalam kelas.

Tidak

Tidak menyiapkan
tugasan yang
diberikan oleh
guru.

Mengusik rakan
yang lain.

Ya

Keluar dari kelas


tanpa sebab.

Ketawa kuat di
dalam kelas.

Tidak

Bergaduh dengan
rakan.

Mengeluarkan
kata-kata tidak
sopan.

Ya

47

Berdasarkan senarai semak, kekerapan tingkah laku distruptif yang dilakukan oleh
peserta-peserta kajian pada minggu kedua intervensi dijalankan dianalisis seperti
dalam Jadual 6.

Jadual 6
Kekerapan Tingkah Laku Distruptif Pada Minggu Kedua
Intervensi Dijalankan
( Sesi Intervensi 2 )

PK

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

JUMLAH

Kekerapan

///

////

////

13

Pada minggu kedua intervensi dijalankan iaitu sesi intervensi kedua, didapati jumlah
kesalahan tingkah laku peserta kajian semakin menurun. Jumlah kesalahan yang
dilakukan oleh peserta kajian adalah sebanyak 13 kali pada minggu ini. Ini
menunjukkan pada minggu ini, kesalahan tingkah laku distruptif yang dilakukan
peserta kajian menurun sebanyak 41%.

48

SENARAI SEMAK
MINGGU 3 ( Sesi Intervensi 3 )
Tingkah Laku Pada Minggu Ketiga Intervensi Dijalankan

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

Jenis masalah
Ya

Tidak

Ya

Membuat bising
dan bersembang
semasa guru
mengajar

Tidak menyiapkan
tugasan yang
diberikan oleh
guru.

Berlari-lari di
dalam kelas.

Mengusik rakan
yang lain.

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Bergaduh dengan
rakan.

Keluar dari kelas


tanpa sebab.

Ketawa kuat di
dalam kelas.

Mengeluarkan
kata-kata tidak
sopan.

49

Berdasarkan senarai semak, kekerapan tingkah laku distruptif yang dilakukan oleh
peserta-peserta kajian pada minggu ketiga intervensi dijalankan dianalisis seperti
dalam Jadual 7.

Jadual 7
Kekerapan Tingkah Laku Distruptif Pada Minggu Ketiga
Intervensi Dijalankan
( Sesi Intervensi 3 )

PK

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

JUMLAH

Kekerapan

////

///

10

Pada minggu ketiga iaitu sesi intervensi ketiga, didapati peserta kajian hanya
melakukan kesalahan sebanyak 10 kali pada minggu tersebut. Ini menunjukkan
tingkah laku distruptif peserta kajian berjaya dikurangkan sebanyak 45%. Data
kekerapan ini telah membuktikan keberkesanan sistem token Science Buddies ini
kerana setiap sesi intervensi berlakunya pengurangan terhadap tingkah laku distruptif
daripada tiap-tiap peserta kajian.
Jadual 8 menerangkan secara ringkas tentang jumlah kesalahan yang
dilakukan oleh setiap peserta kajian bermula sebelum intervensi dijalankan sehingga
sesi intervensi ketiga.

50

Jadual 8
Jumlah Kesalahan dan Peratusan Penurunan Kesalahan

PK1

PK2

PK3

PK4

Jumlah Kesalahan Sebelum Intervensi

Jumlah Kesalahan Sesi Intervensi 1

Jumlah Kesalahan Sesi Intervensi 2

Jumlah Kesalahan Sesi Intervensi 3

Peratusan Penurunan Kesalahan

75%

75%

37.5% 50%

Berdasarkan Jadual 8, jumlah penurunan kesalahan tingkah laku distruptif


bagi

semua

peserta

kajian

di

analisis

dengan

lebih

terperinci

dengan

Bil. Kesalahan Tingkah Laku

menterjemahkannya ke dalam bentuk graf.

10
Sebelum
intervensi

8
6
4

Sesi Intervensi
1

Sesi Intervensi
2

0
PK1

PK2 PK3 PK4


Peserta Kajian

Sesi Intervensi
3

Rajah 3 : Perbandingan Kadar Penurunan Kesalahan Tingkah Laku Distruptif

51

Graf menunjukkan bahawa kekerapan tingkah laku distruptif kesemua peserta


kajian adalah tinggi sebelum intervensi dijalankan dan yang paling ketara ialah
peserta kajian 3 dan peserta kajian 4. Kekerapan tingkah laku distruptif bagi kesemua
peserta kajian berkurangan pada sesi intervensi pertama. Pada sesi intervensi kedua
dan ketiga pula, kesalahan tingkah laku masih dilakukan oleh peserta kajian namun
jumlah kekerapannya semakin berkurang. Walaupun begitu, peserta kajian 3 dan
peserta kajian 4 hanya sedikit mengalami kadar penurunan kesalahan tingkah laku
distruptif.

6.1.2

Rekod Anekdot

Peserta Kajian 1

Setelah sistem token Science Buddies dijalankan, pengkaji membuat pemerhatian


terhadap tingkah laku yang ditunjukkan oleh peserta kajian 1. Pengkaji telah
menggunakan rekod anekdot sebagai salah satu instrumen bagi mencatat tingkah
laku atau perkara-perkara yang didapati signifikan yang dilakukan oleh peserta
kajian.
Daripada pemerhatian yang dilakukan ke atas peserta kajian 1, pengkaji
mendapati sistem token Science Buddies yang dipraktikkan telah berjaya membawa
perubahan yang positif kepada peserta kajian. Sebelum sistem token Science
Buddies dijalankan, peserta kajian selalu menimbulkan masalah di dalam kelas
dengan mengganggu rakan-rakannya seperti membaling pemadam dan gumpalan
kertas ke arahnya (Lampiran E1). Selepas sistem token dijalankan, tingkah laku
52

distruptif dapat di kurangkan dari minggu ke minggu. Dalam pada itu, peserta kajian
1 menunjukkan minat terhadap PdP dan mula melibatkan diri secara aktif semasa
aktiviti kumpulan dijalankan (Lampiran E2).

Peserta Kajian 2

Peserta kajian ini juga menunjukkan perubahan yang baik apabila sistem token ini
dilaksanakan. Sebelum intervensi dijalankan, peserta kajian tidak memberi tumpuan
semasa guru mengajar malah membuat bising dengan menggunakan nada suara yang
kuat (Lampiran E3). Tingkah laku distruptif yang ditunjukkan peerta kajian ini tidak
lain tidak bukan adalah untuk menarik perhatian guru semasa PdP berlangsung.
Namun, selepas sistem token dilaksanakan, peserta kajian cuba mengubah
tingkah laku kearah positif dan mula menunjukkan bilai-nilai yang baik. Selain itu,
peserta kajian juga telah menunjukkan minat untuk belajar dan berjaya menyiapkan
lembaran kerja dalam masa yang ditetapkan (Lampiran E4).

Peserta Kajian 3

Berdasarkan rekod anekdot yang telah digunakan, berlakunya perubahan terhadap


peserta kajian ini walaupun perubahan yang sedikit. Sebelum intervensi dijalankan,
peserta kajian selalu menunjukkan tingkah laku distruptif semasa pengajaran dan
pembelajaran berlangsung. Antaranya ialah, peserta kajian suka berjalan dan
mengganggu rakan-rakannya semasa di dalam kelas. Peserta kajian juga keluar dari
kelas tanpa meminta izin daripada guru (Lampiran E5).
53

Selepas sistem token Science Buddies dilaksanakan, peserta kajian 3 lebih


bersikap berjaga-jagadan mengawal tingkah lakunya. Peserta kajian telah
menunjukkan minat dalam PdP dan juga menjaga adab serta tingkah laku semasa di
dalam kelas. Selain itu, peserta kajian ini juga berani untuk menjawab soalan yang
dikemukakan oleh pengkaji (Lampiran E6). .

Peserta Kajian 4

Melalui hasil rekod anekdot peserta kajian 4 ini, peserta kajian telah menunjukkan
perubahan yang positif dari hari ke hari. Sebelum sistem token dijalankan, peserta
kajian sering mengganggu rakannya yang duduk bersebelahan dan yang duduk
berhadapan dengannya. Peserta kajian ini juga kurang menjaga adab dengan
menunjukkan tingkah laku yang negatif dengan meletakkan kaki di atas meja dan
juga menyepak rakannya (Lampiran E7).
Namun, selepas beberapa kali sesi intervensi dijalankan dan juga melalui
gelung yang kedua, peserta kajian mula menunjukkan tingkah laku yang berlainan .
Peserta kajian berjaya menunjukkan tingkah laku yang positif dan menjaga adab.
Selain itu, peserta kajian ini berubah kearah yang lebih baik dan menghormati guru
(Lampiran E8).

54

6.2

Persoalan kajian kedua :

Bagaimanakah reaksi murid apabila guru menggunakan sistem token Science


Buddies semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran?

6.2.1

Temubual

Soalan kajian ini dijawab berdasarkan temubual (Lampiran F) yang dijalankan ke


atas peserta kajian selepas intervensi dijalankan. Perbualan sepanjang sesi temubual
dirakamkan sepenuhnya. Setiap perkataan yang dituturkan oleh peserta kajian
ditranskripkan dalam baris-baris ayat. Kandungan transkrip tersebut kemudiannya
dianalisis menggunakan pendekatan seperti yang dicadangkan oleh Miles dan
Huberman (1994) dan Burn (1995).
Analisis kandungan ini adalah untuk mengenalpasti tema dan makna.
Berdasarkan saranan Burn (1995), kategori pengkodan yang berkaitan dengan
matlamat kajian tindakan telah dibangunkan sebaik sahaja pengumpulan data
pertama dilakukan bagi memudahkan pengkaji memahami maklumat yang
diperolehi. Dua tema utama dengan kod-kod yang telah dikenalpasti dengan teliti
dipamerkan dalam Jadual 9.

55

Jadual 9
Kod-kod Bagi Tema

TEMA

KOD

MINAT MURID
-Penyataan meminati subjek Sains
-Faktor meminati subjek Sains

MIN-Ya
MiIN-FYa

PERASAAN MURID
-Penyataan rasa seronok menggunakan sistem token
Scince Buddies.
-Faktor rasa seronok
PENGLIBATAN
-Penyataan suka terhadap aktiviti kumpulan
-Faktor suka aktiviti kumpulan

PRA-Ya
PRA-FYA
PEN-Ya
PEN-FYa

Melalui temubual ini pengkaji dapat melihat reaksi dan mengenalpasti


pandangan sebenar peserta kajian mengenai minat mereka terhadap subjek Sains.
Analisis temubual ini jugadapat menunjukkan gambaran perasaan peserta kajian
apabila guru menggunakan sistem token Science Buddies ketika sesi pengajaran
dan pembelajaran. Semua peserta kajian menunjukkan perasaan gembira apabila
ditanya mengenai penggunaan sistem token Science Buddies semasa PdP.
Tambahan pula, pengkaji dapat mengetahui mengenai penglibatan peserta
kajian dalam kumpulan Science Buddies mereka. Penafsiran keseluruhan transkrip
jelas menunjukkan bahawa minat peserta kajian dan penglibatan mereka di dalam
kelas meningkat dengan penggunaan sistem token Science Buddies.

56

Keratan transkrip berikut yang diluahkan dari peserta kajian sebaik soalan
berikut diajukan :

Pengkaji

: Adakah penggunaan sistem token Science Buddiesini menarik


minat kamu belajar Sains? Kenapa?

Dapat menarik minat saya. Sebab dapat

(PK1, B8, Lampiran F1)

bintang dengan hadiah.


Menarik cikguem, sebab dapat

(PK2, B8, Lampiran F2)

bintang dan hadiah.


Ya..sebab,tak tahu..hehe

(PK3, B8, Lampiran F3)

Ya..sebab dapat bintang.

(PK4, B8, Lampiran F4)

Dengan adanya sistem token Science Buddies ini, peserta kajian semakin berminat
dan bersemangat untuk belajar Sains. Kesemua peserta kajian menunjukkan reaksi
yang positif semasa pengkaji menggunakan sistem token Science Buddies semasa
proses pengajaran dan pembelajaran.

6.2.2

Rakaman Video

Pengkaji juga mengumpul data melalui analisis rakaman video dan terdapat beberapa
aspek yang dapat dikenalpasti melalui reaksi murid dalam rakaman video sebelum
dan semasa intervensi dijalankan. Aspek-aspek tersebut ialah perlakuan atau
tindakan yang sering ditonjolkan oleh peserta kajian semasa intervensi dijalankan.
57

Perlakuan atau tindakan peserta kajian tersebut dari segi aspek seperti kontak mata,
membuat tugasan, penglibatan aktif, bertindak mengikut arahan dan tingkah laku.
(Lampiran G).
Jadual 10
Penelitian Analisis Rakaman Video Sebelum dan Semasa Intervensi

Aspek
Kontak Mata

Fokus
Memandang kearah
pengkaji.
Menumpukan perhatian
semasa PdP.

Membuat tugasan

Melaksanakan tugasan
yang diberi oleh pengkaji.

Penglibatan aktif

Melibatkan diri dalam


aktiviti kumpulan dan
pembentangan di dalam
kelas.
Bertanyakan soalan

Bertindak mengikut
arahan

Melakukan arahan yang


diberikan pengkaji.

Catatan
Sebelum intervensi
dijalankan, keempat-empat
peserta kajian jarang
memandang ke arah
pengkaji dan tidak
menumpukan sepenuh
perhatian semasa PdP.
Semasa intervensi
dijalankan, peserta kajian
lebih kerap membuat
kontak mata dengan
pengkaji.
Kesemua peserta kajian
membuat perubahan yang
positif semasa intervensi
dijalankan dengan
menyiapkan segala
tugasan yang diberi oleh
pengkaji.
Peserta-peserta kajian
menunjukkan minat untuk
belajar Sains dengan
melibatkan diri secara
aktif semasa berada dalam
kumpulan Science
Buddies. Peserta kajian 1
bersemangat untuk
membuat pembentangan di
hadapan kelas. Peserta
kajian 2 dan 4 kerap
bertanyakan soalan kepada
pengkaji .
Semasa intervensi
dijalankan, kesemua
peserta kajian patuh
58

kepada arahan guru tanpa


membantah.
Tingkah laku

Menunjukkan tingkah laku Sebelum intervensi


yang positif.
dijalankan, masing-masing
menunjukkan tingkah laku
distruptif semasa PdP.
Semasa intervensi
dijalankan, tingkah laku
negatif dapat dikurangkan
pada tiap-tiap peserta
kajian dari semasa ke
semasa.
Antara tingkah laku positif
ialah peserta kajian 1 dan
2 sering datang awal ke
kelas dan
membersihkan kelas.
Manakala, peserta kajian 4
suka menolong pengkaji
untuk padamkan papan
putih.

6.3

Persoalan kajian ketiga :

Bagaimanakah pelaksanaan sistem token Science Buddies mampu membentuk


konsep kendiri yang positif pada murid?

6.3.1

Pemerhatian

Persoalan kajian ini diukur berlandaskan kepada pemerhatian bergambar (Lampiran


I) dan juga pemerhatian berstruktur (Lampiran H) terhadap tingkah laku peserta
kajian semasa proses pengajaran dan pembelajaran Sains. Terdapat beberapa aspek
dan tema utama yang diperhatikan oleh pengkaji berkaitan dengan konsep kendiri
murid antaranya minat, tingkah laku, penglibatan dan disiplin murid. Ia bertujuan
59

untuk melihat perubahan tingkah laku yang membentuk konsep kendiri yang positif
pada murid. Aspek-aspek yang diperhatikan telah dibahagikan kepada 4 tema utama
seperti di dalam Jadual 11.
Jadual 11
Tema dan Aspek Yang Diperhatikan Di Dalam Pemerhatian

Tema
Minat

Aspek
Memberikan sepenuh tumpuan semasa
proses PdP berlangsung.
Seronok belajar menggunakan sistem
token Science Buddies.

Tingkah Laku Distruptif

Membuat bising semasa PdP


berlangsung.
Mengganggu rakan.

Penglibatan

Aktif dalam kumpulan mentor mentee


Science Buddies
Menjawab soalan secara sukarela.

Masalah Disiplin

Bergaduh dengan rakan.


Bermain di dalam kelas.

Berdasarkan Jadual 11, kesemua 8 aspek adalah menjurus kepada konsep


kendiri yang ditunjukkan oleh peserta kajian. Sebanyak dua sesi PdP direkodkan
dengan menggunakan borang pemerhatian terhadap peserta kajian. Setiap sesi PdP
memakan masa selama 60 minit. Sesi 1 merupakan sesi PdP sebelum intervensi
dijalankan manakala sesi 2 ialah semasa intervensi dijalankan. Analisis borang
pemerhatian bagi setiap sesi PdP direkodkan di dalam Jadual 12.

60

Jadual 12
Kekerapan Tingkah Laku Peserta Kajian

TEMA

PESERTA
KAJIAN

KEKERAPAN TINGKAH LAKU


PESERTA KAJIAN

Sesi 1

Jumlah

Sesi 2

Jumlah

PK1

19

24

PK2

PK3

PK4

Laku PK1

PK2

PK3

PK4

PK1

PK2

PK3

PK4

Masalah

PK1

Disiplin

PK2

PK3

PK4

Minat

Tingkah
Distruptif

Penglibatan

13

18

17

61

Seperti yang boleh dilihat dalam Jadual 12, terdapat pebezaan jumlah
kekerapan tingkah laku pada kedua-dua sesi PdP. Kekerapan tingkah laku peserta
kajian dirumuskan dalam bentuk peratusan dan diterjemahkan di dalam bentuk graf
seperti di bawah.

Rajah 4 : Graf Peratusan Tingkah Laku Peserta Kajian Menggikut Tema

Berdasarkan Rajah 4 , dapat dibandingkan peratusan tingkah laku peserta


kajian berdasarkan konsep kendiri bagi sesi 1 (sebelum intervensi) dan sesi 2
(semasa Intervensi). Peratusan minat murid bagi sesi 2 mengalami peningkatan
sebanyak 12%. Ini menunjukkan sistem token Science Buddies

mampu

meningkatkan minat peserta kajian untuk belajar Sains.

62

Bagi tema kedua iaitu tingkah laku distruptif, terdapat pengurangan dari sesi
1 kepada sesi 2 sebanyak 6%. Hal ini menunjukkan hanya terdapat 9% sahaja bagi
tingkah laku distruptif pada sesi 2. Seterusnya, bagi tema ketiga iaitu penglibatan
yang menunjukkan peningkatan semasa sesi 2 sebanyak 28%. Keempat-empat
peserta kajian didapati melibatkan diri secara aktif sepanjang proses PdP.
Merujuk kepada tema terakhir iaitu masalah disiplin, yang menunjukkan
peratusan yang ketara dari sesi 1 kepada sesi 2 iaitu berlaku pengurangan sebanyak
52%. Perbezaan peratusan ini menunjukkan bahawa melalui intervensi yang
dijalankan, masalah disiplin di kalangan peserta kajian dapat dikurangkan ke tahap
yang minimum. Melalui kesemua tema yang direkodkan, ini membuktikan sistem
token Science Buddies mampu membentuk konsep kendiri yang positif terhadap
keempat-empat peserta kajian ini.

63

7.0

PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN

Bahagian ini membincangkan dan merumuskan hasil dapatan yang diperoleh


daripada kajian.

7.1

Menentukan keberkesanan sistem token Science Buddies dalam

mengawal tingkah laku distruptif murid-murid Tahun 2 Ibnu Khaldun semasa


proses pengajaran dan pembelajaran Sains.

Berdasarkan dapatan kajian yang dibuat oleh pengkaji melalui 2 instrumen


pemerhatian iaitu senarai semak dan rekod anekdot, didapati bahawa dengan
menggunakan sistem token Science Buddies dapat mengawal tingkah laku
distruptif murid-murid Tahun 2 Ibnu Khaldun. Dalam kajian ini menunjukkan
peserta kajian berjaya untuk mengurangkan tingkah laku distruptif seperti tidak lagi
bergaduh,membuat bising, dan berlari-lari di dalam kelas.
Berbanding sebelum intervensi dijalankan, keempat-empat peserta kajian
masing-masing menonjolkan tingkah laku distruptif semasa PdP. Pada ketika itu,
keadaan kelas dalam keadaan yang tidak terkawal menyebabkan proses PdP
terganggu. Hal ini selaras dengan pendapat pelopor Teori Behavioral, Skinner (1982)
dalam Khalim Zainal et.al, (2010) bahawa peneguhan berperanan membentuk dan
mengubah sebarang tingkah laku.
Thomas J. Ripoli (2005) menyatakan bahawa kebanyakan tingkah laku boleh
diajar dan diubah. Modifikasi tingkah laku yang dilaksanakan dalam kajian ini dapat
mengubah tingkah laku murid ke arah positif. Selepas intervensi dijalankan, peserta
64

kajian mula memberi tumpuan dalam jangka masa yang lama semasa PdP
berbanding sebelum intervensi dijalankan.
Teori Pelaziman Skinner menegaskan bahawa manusia belajar melalui
rangsangan. Rangsangan yang diberikan sama ada berbentuk positif atau negatif.
Peneguhan yang positif dapat menggalakkan dan mengekalkan tingkah laku positif,
manakala peneguhan negatif mengelakkan tingkah laku yang tidak diingini.
Penggunaan sistem token Science Buddies ini dapat menarik minat murid sekaligus
dapat membentuk tingkah laku positif. Kazdin (1978) dalam Timothy D Hackenberg
(2009) menyatakan bahawa sistem token telah berjaya digunakan dalam pengurusan
tingkah laku dan sebagai alat motivasi dalam konteks motivasi pendidikan.
Keberkesanan sistem token Science Buddies ini turut dibuktikan dengan
perubahan tingkah laku murid melalui beberapa sesi intervensi yang dijalankan
(Lampiran D). Keberkesanan sistem token ini turut disokong melalui catatan rekod
anekdot yang telah direkod sebelum intervensi dan selepas intervensi dijalankan.

7.2

Mengenalpasti reaksi murid-murid Tahun 2 Ibnu Khaldun apabila guru

menggunakan sistem token Science Buddies.

Setelah menjalankan temubual dan menganalisisnya, pengkaji telah mendapati


bahawa kesemua peserta kajian lebih seronok untuk belajar apabila pengkaji
menggunakan sistem token Science Buddies. Peserta kajian menunjukkan minat
terhadap subjek Sains apabila pengkaji menggunakan pendekatan ini. Pengkaji juga
bertanyakan guru kelas mengenai reaksi murid-murid apabila pengkaji menggunakan
sistem token semasa PdP. Beliau menyatakan bahawa murid-murid lebih berminat
65

untuk belajar. Peserta kajian lebih bersemangat untuk belajar dan melaksanakan
tugasan yang diberi oleh pengkaji apabila pengkaji menawarkan sesuatu ganjaran.
Hal ini bertetapan dengan kenyataan yang dinyatakan oleh Nurul Aina et.al
(2010) yang berpendapat bahawa sistem token adalah satu sistem yang dapat
meningkatkan lagi modifikasi tingkah laku murid kepada tingkah laku yang diingini
kerana ia menawarkan ganjaran yang dapat menarik minat murid untuk
mendapatkannya.

7.3

Membentuk konsep kendiri yang positif pada murid-murid Tahun 2

Ibnu Khaldun.

Berdasarkan kepada pemerhatian yang telah dianalisis dan dibincangkan secara


terperinci sebelum ini, dapat dilihat dengan jelas bahawa sistem token Science
buddies dapat membentuk konsep kendiri yang positif pada murid-murid tahun 2
Ibnu Khaldun. Peserta kajian yang menjalani intervensi ini menampakkan
peningkatan dari segi minat dan penglibatan serta pengurangan dari segi tingkah laku
distruptif dan masalah disiplin.
Hal ini selaras dengan kajian yang dijalankan oleh kebanyakan ahli-ahli
psikologi seperti Coopersmith (1967), Marsh (1984), terdapat korelasi yang positif
dan signifikan antara konsep kendiri dengan tingkah laku murid. Hasil kajian ini
selari dengan kajian yang dijalankan oleh Siti Sara (2000), di mana dapatan
kajiannya menunjukkan terdapat perkaitan di antara konsep kendiri dengan
permasalahan disiplin di sekolah.

66

Melalui pemerhatian dan analisis yang dibuat, ini menunjukkan konsep


kendiri sedikit sebanyak mempunyai pengaruh terhadap masalah tingkah laku murid.
Ini bermakna jika sesebuah sekolah mahu mencapai matlamatnya untuk
mengurangkan masalah tingkah laku murid serta meningkatkan prestasi pencapaian
akademik muridnya, maka perkara pertama yang perlu dititikberatkan adalah
pembentukan konsep kendiri murid-muridnya ke arah konsep kendiri positif. Razak
dan Aini (2000) pula menyifatkan ganjaran bertujuan untuk meningkatkan
produktiviti dan membina konsep kendiri yang positif.
Kesimpulannya, sistem token Science Buddies merupakan kaedah yang
berkesan dalam membentuk konsep kendiri yang positif pada murid-murid Tahun 2
Ibnu Khaldun. Kaedah peneguhan token ekonomi telah digunakan secara meluas
pada pelbagai lapisan umur dan populasi (Blanding, Richards, Bradley-Johnson &
Johnson, 1994 dalam Thomas J.Zirpoly, 2005) dan individu yang bermasalah mental
(Corrigan, 1995 dalam Nurul Aina, 2010).

67

8.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Sistem token Science Buddies sememangnya berkesan dalam mengurangkan


tingkah laku distruptif murid semasa PdP. Secara keseluruhannya, kajian ini berjaya
mencapai objektif-objektif yang diharapkan. Akan tetapi terdapat beberapa cadangan
penambahbaikan yang boleh dilaksanakan sekiranya kajian seumpama ini dijalankan
pada masa akan datang. Kajian-kajian yang dicadangkan adalah seperti :
i.

Menggunakan Sistem Token Science Buddies Dalam Meningkatkan


Pencapaian Murid.

ii.

Menggunakan Sistem Token Science Buddies Terhadap Tingkah


Laku Distruktif.

iii.

Menggunakan Sistem Token Science Buddies Terhadap Tingkah


Laku Hiperaktif.

Melalui pemberian token, murid akan berusaha untuk mendapatkan ganjaran


atau hadiah. Mereka juga bekerjasama dalam kumpulan mentor mentee Science
Buddies untuk mendapatkan mata/bintang seterusnya dapat ditebus dengan hadiah.
Malah, pengkaji juga boleh mempelbagaikan bentuk dan jenis token. Haal ini
bertujuan untuk menarik minat murid. Selain itu, murid boleh ditawarkan dengan
token dan ganjaran yang dipilih sendiri olehnya. Jika murid berpeluang untuk
memilih token dan ganjaran, murid akan lebih bersemangat untuk mendapatkan apa
yang dinginkannya. Sistem token ini juga bukan sahaja digunakan semasa proses
pengajaran dan pembelajaran Sains, malah boleh juga diaplikasikan dalam subjeksubjek lain.
68

Cadangan lain yang boleh dilaksanakan ialah melanjutkan kajian dalam


jangka masa yang lebih panjang. Melalui tempoh ini, pengkaji boleh menilai
keberkesanan sistem token Science Buddies dengan lebih tepat dan jelas. Hal ini
kerana murid akan menunjukkan peribadi muslim serta melakukan tingkah laku yang
positif dengan kerelaan hati, dan bukannya kerana ganjaran semata-mata. Tambahan
pula, dengan tempoh yang lama, berkemungkinan masalah tingkah laku distruptif
pada murid akan beransur hilang. Pada saat ketika itu kemungkinan tingkah laku
negatif dapat dihapuskan dalam diri murid.

69

SENARAI RUJUKAN

Abdul Rahim Marzuki. (2006). Pelaksanaan Program Ekonomi Token Dalam


Mengurangkan Tingkahlaku Bermasalah Murid Pemulihan Khas Satu Kajian
Kes. Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Peringkat Kebangsaan Tahun
2006. Kuala Lumpur, Malaysia: Institut Perguruan Bahasa-bahasa
Antarabangsa.
Alan E. Kazdin. The Token Economy: A Decade Later. Journal of Applied Behavior
Analysis.Diakses dari URL http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/
PMC130828/ pdf/jaba00041 0109.pdf
Anderson, L.M., Evertson, C.M., and Emmer, E.T. (1980). Effective Classroom at
the Beginning of the School Year. The Elementary School Journal
Anderson, R., Greene, M., & Loewen, P. (1988). Relationships among teachers 'and
students' thinking skills, sense of efficacy, and student achievement. Alberta
Journal of Educational Research, 34 (2), 148-165
Anna Klimas and T.F Mc Laughlin (2007) The Effect Of A Token Economy System,
To Improve Social And Academic Behaviour With A Rural Primary Aged
Child With Disabalities: International Journal Of Special Education.
Burn, R. B. (1995). Introduction to Research Methods. Melbourne: Longman.
Chua, Y. P. (2006). Buku1: Kaedah Penyelidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill.
Ee Ah Meng (1995). Murid dan Proses Pembelajaran Asas Pendidikan 2. Shah
Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Jennifer V. Wong (2004) The Effect Of A Token Economy On A Second Grade
Students Inappropriate Behaviour : Queens University Of Charlotte.
Khalim Zainal et.al. (2010). Pembentukan Tingkah Laku Remaja Menurut Barat dan
Islam. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 3, pp. 19-21.
Terengganu, Malaysia : Penerbitan UNISZA
Khairunnisa Binti Salleh (2011). Keberkesanan Kaedah Token Ekonomi Dalam
Mengurangkan Tingkah Laku Disruptif Dalam Kalangan Murid Prasekolah
Sekolah Kebangsaan Seri Nilam. Institut Pendidikan Guru Kampus Dato
Razali Ismail. Jurnal Penyelidikan Tindakan Pelajar.
Miles, M.B and Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis : An Expanded
Sourcebook. (2 nd ed.). Thousand Oaks, Califf : Sage.

70

Mohd Nazar Mohamad (1990) Pengantar Psikologi :Satu Pengenalan Asas Kepada
Jiwa Dan Tingkah Laku Manusia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Pustaka.
Mock Song Sang (2003) Psikologi Pendidikan : Untuk Kursus Diploma Perguruan
Semester 3. Subang Jaya: Kumpulan Budiman.
Mok Song Sang. (2010). Penyelidikan Dalam Pendidikan Perancangan Dan
Pelaksanaan Penyelidikan Tindakan. Ipoh, Perak; Penerbitan Multimedia
Sdn. Bhd.
Mohd Majid Konting (2005). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Johor Bahru:UTM
McLaughlin, T.F. & Williams, R.L. (2001). The effects of a token economy
employing instructional consequences for a third-grade student with learning
disabilities. Education & Treatment of Children.
Ministry of Education (2008). Science Explorace?: Satu Kaedah Meningkatkan
Minat 50 Pelajar Tingkatan Dua Smk Serendah. Diperoleh Mac 13, 2014
daripadahttp://www.cpiasia.net/english/index.php?optioncom_content&viewa
rticle&id219&formatpdf
Nik Zaharah Binti Nik Yaacob (2011). Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam
Pengajaran Sains. Jumaju Enterprise
Nurul Aina et.al (2010). Motdifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak Token Ekonomi :
Kelemahan dan kebaikan Token Ekonomi. Dimuat turun 13 Mei 2014
daripada http://raising thesoftvolume.blogspot.com/2010/07/

Prashnig, B. (1998). The Power Of Learning Style. Stafford: Network Educational


Press.
Rosinah Edinin.(2012).Penyelidikan Tindakan Kaedah dan Penulisan.(Edisi kedua).
Kuala Lumpur:Percetakan Advanco Sdn. Bhd.
Rosinah Edinin. (2012). Penyelidikan Tindakan: Kaedah dan Penulisan. Kuala
Lumpur: Freemind Horizons Sdn.Bhd.
Rubiah Aksah. (2005). Belajar cara belajar: Belajar secara efektif dan praktikal. Shah
Alam, Selangor: Alaf 21 Grup Buku Karangkraf.
Saayah Abu (2008).Menjadi Guru Tadika.Batu Caves,Selangor : PTS Publication
&Distributors Sdn Bhd
Sharifah Alwiah Alsagoff. (1987). Modifikasi Tingkah Laku. Dimuat turun daripada
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=sharifah%20alwiah%20alsagoff.
20(1987).%20amaljaya&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&ur
=http%3A%2F%2Fwww.amaljaya.com%2Fguru%2Fwp 98
71

Thomas J. Zirploic.(2013). Behavior Management Applications For Teachers 4th


Edition. New Jersey : Pearson Education Ltd.
Yong, L.M.S. & Biramiah, K. (1996). Guru yang kreatif: isu-isu teorikital dan
aplikasi praktikal. Kuala Lumpur: Arenabuku Sdn. Bhd.
Zurida Ismail, Sharifah Norhaidah Syed Idros dan Maznah Ali (2003). Pendidikan
Sains Prasekolah. PTS Publication & Distribution

72

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

BORANG PEMERHATIAN KELAKUAN MURID KETIKA PROSES


PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS

Sekolah

:...

Nama

: ..

Kelas

: ..

Tarikh

: ..

Masa

: ..

ASPEK

PEMERHATIAN
YA

ULASAN

TIDAK

Kelakuan
a) Membuat
bising/menjerit
b) Mengganggu rakan
c) Bercakap

dengan

rakan
d) Berjalan-jalan
e) Membuat kerja lain

73

Minat
a) Menyalin nota
b) Menjawab

soalan

yang diutarakan
c) Membawa

buku

latihan semasa kelas


Sains

Sifat ingin tahu


a) Bertanyakan soalan
b) Merujuk guru
Perhatian
a) Memberi tumpuan
Arahan
a) Melaksanakan
tugasan
b) Menghantar tugasan
pada

masa

yang

ditetapkan

74

LAMPIRAN B

SOALAN TEMU BUAL SEBELUM INTERVENSI


Sumber : Adaptasi daripada Tengku Sharifah bt Tuan Yusoff (2004)

Sekolah

: ..

Nama

: ..

Kelas

: ..

Tarikh

: ..

Masa

: ..

Terima kasih di atas kesudian untuk ditemubual. Dalam temubual ini, bagilah
pendapat kamu dan tiada betul atau salah pada jawapan kamu. Perbualan kita akan
direkod dan hanya kita berdua sahaja boleh mendengarnya. Segala informasi dan
identiti kamu akan dirahsiakan.
1. Kamu apa khabar? Kamu sihat?
2. Boleh cikgu tanya beberapa soalan?
3. Adakah kamu minat terhadap mata pelajaran Sains?
4. Adakah kamu berasa seronok belajar mata pelajaran Sains? Kenapa?
5. Bagi kamu mata pelajaran Sains senang atau susah?
6. Adakah kamu suka buat aktiviti Sains dalam kumpulan?
7. Adakah kamu memberi tumpuan ketika guru mengajar mata pelajaran Sains?
8. Semasa guru mengajar di hadapan apa yang kamu buat?
9. Adakah kamu suka mengganggu rakan-rakan ketika guru sedang mengajar?
75

LAMPIRAN C

BORANG SOAL SELIDIK SEBELUM INTERVENSI


(Diubahsuai dari Denzin & Lincoln, 2003)

Sekolah

Nama

Kelas

Tarikh

Masa

Sila jawab semua soalan di bawah dengan jujur. Tandakan ( / ) pada pilihan anda.

Bil.

Item

1.

Adakah kamu suka belajar Sains?

2.

Adakah mata pelajaran Sains sukar?

3.

Adakah kamu rasa bosan ketika belajar Sains?

4.

Adakah kamu suka belajar dalam kumpulan?

5.

Adakah kamu suka bertanya soalan berkaitan Sains?

6.

Adakah kamu memberi tumpuan ketika guru mengajar

YA

TIDAK

mata pelajaran Sains?


7.

Adakah kamu suka mengganggu rakan-rakan ketika


guru sedang mengajar?

76

LAMPIRAN D

SENARAI SEMAK
Tingkah Laku Sebelum Intervensi Dijalankan

PK 1
Jenis masalah

Ya

Tidak

PK 2
Ya

Tidak

PK 3
Ya

Tidak

PK 4
Ya

Tidak

Membuat bising
dan bersembang
semasa guru
mengajar
Tidak menyiapkan
tugasan yang
diberikan oleh
guru.
Berlari-lari di
dalam kelas.

Mengusik rakan
yang lain.
Bergaduh dengan
rakan.
Keluar dari kelas
tanpa sebab.
Ketawa kuat di
dalam kelas.

Mengeluarkan
kata-kata tidak
sopan.

77

Kekerapan Tingkah Laku Distruptif Sebelum Intervensi Dijalankan

PK

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

JUMLAH

Kekerapan

78

LAMPIRAN E1

REKOD ANEKDOT
Sebelum Sistem Token Science Buddies Dijalankan

Nama Murid : Peserta Kajian 1


Umur

: 8 tahun

Tarikh

: 5/3/2014 ( Fasa 1 Praktikum III, minggu 8 )

Masa

: 11.40 12.40 pm

Item

: Tingkah laku

Catatan

Ulasan

Ketika guru sedang mengajar, peserta kajian Peserta kajian mengganggu rakannya dengan
kelihatan

mengganggu

rakannya

dengan membaling alat tulis dan gumpalan kertas.

membaling pemadam ke arah rakannya.


Rakannya tersebut membalas kembali dengan
membaling semula pemadam tadi ke arah
peserta

kajian.

merampas

Guru

bertindak

dengan

pemadam

tersebut.

Dalam

beberapa minit kemudian, peserta kajian tadi


masih mengganggu rakannya yang lain. Kali
ini,

dia

membaling

gumpalan

kertas

kepadanya. Guru memberi amaran supaya


tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut.

79

LAMPIRAN E2

REKOD ANEKDOT
Selepas Sistem Token Science Buddies Dijalankan

Nama Murid : Peserta Kajian 1


Umur

: 8 tahun

Tarikh

: 16/7/2014 ( Fasa 2 Intership, minggu 2 )

Masa

: 11.40 12.40 pm

Item

: Tingkah laku dan penglibatan diri

Catatan

Ulasan

Peserta kajian memberi tumpuan ketika guru Peserta kajian mula melibatkan diri secara
mengajar. Semasa sesi perbincangan dalam aktif semasa aktiviti kumpulan atas dorongan
kumpulan Science Buddies, peserta kajian mentor

dan

ahli

kumpulannya

untuk

juga turut membantu dan memberi idea mendapatkan hadiah.


kepada

rakan-rakannya

soalan-soalan

yang

untuk

diberi

selesaikan

guru.

Ok, Peserta kajian tidak lagi mengganggu rakan-

kumpulan mana nak bentang dulu? , Tanya rakannya.


guru. Peserta kajian dengan cepat mangangkat
tangan dan berkata Kumpulan mana baca
kat depan dapat bintang merah kan cikgu?.
Ya, kumpulan mana yang dengar arahan

80

cikgu, ikut peraturan, aktif..nak bentang kat


depan, cikgu bagi 3 bintang pada kumpulan
tu, bintang kuning,hijau dan merah. Peserta
kajian tersenyum menunjukkan muka dengan
penuh minat.

81

LAMPIRAN E3

REKOD ANEKDOT
Sebelum Sistem Token Science Buddies Dijalankan

Nama Murid : Peserta Kajian 2


Umur

: 8 tahun

Tarikh

: 2/4/2014 ( Fasa 1 Praktikum III, minggu 9 )

Masa

: 11.40 12.40 pm

Item

: Tingkah laku

Catatan

Ulasan

Semasa guru sedang mengajar, peserta Peserta kajian tidak memberi tumpuan
kajian

membuat

bising

dengan semasa guru mengajar.

bersembang dengan rakannya di sebelah.


Dia bercakap dengan nada yang kuat. Bercakap dan ketawa

dengan kuat

Pada masa yang sama, peserta kajian semasa PdP berlangsung.


ketawa dengan kuat. Ini menyebabkan
proses pengajaran dan pembelajaran Ingin menarik perhatian guru.
terganggu. Oleh itu, guru memanggil
peserta kajian untuk duduk di hadapan
supaya mudah diawasi.

82

LAMPIRAN E4

REKOD ANEKDOT
Selepas Sistem Token Science Buddies Dijalankan

Nama Murid : Peserta Kajian 2


Umur

: 8 tahun

Tarikh

: 9/7/2014 ( Fasa 2 Intership, minggu 1 )

Masa

: 11.40 12.40 pm

Item

: Tingkah laku

Catatan

Ulasan

Ketika guru mula melangkah masuk ke Peserta kajian cuba mengubah tingkah
kelas, kelihatan peserta kajian sedang laku

kearah

positif

dan

mula

memadamkan papan putih.Selepas sesi menunjukkan nilai-nilai yang baik.


PdP pula, guru memberikan lembaran
kerja untuk menguji tahap kefahaman Peserta kajian mula menunjukkan minat
murid tentang apa yang telah dipelajari untuk belajar dan berjaya menyiapkan
mereka pada hari ini. Peserta kajian lembaran

kerja

dalam

masa

yang

datang ke arah guru dan meminta ditetapkan.


lembaran kerja tersebut. Cikgu, saya
nak

tolong bagi

kertas

ni.

Guru

tersenyum dan beri lembaran kerja


tersebut

kepadanya.

Sebelum

guru

83

meninggalkan
datang
lembaran

kelas,

kearah
kerja

peserta

guru
yang

dan

kajian
memberi

telah

siap

dilakukannya.

84

LAMPIRAN E5

REKOD ANEKDOT
Sebelum Sistem Token Science Buddies Dijalankan

Nama Murid : Peserta Kajian 3


Umur

: 8 tahun

Tarikh

: 2/4/2014 ( Fasa 1 Praktikum III, minggu 9 )

Masa

: 11.40 12.40 pm

Item

: Tingkah laku

Catatan

Ulasan

Pada fasa aplikasi idea, peserta kajian Peserta

kajian

berjalan dari tempat duduknya ke tempat mengganggu

suka

berjalan

rakan-rakannya

dan

semasa

rakan-rakannya. Dia ke sana untuk PdP.


mengambil

alat-alat

tulis

rakannya.

Perlakuan peserta kajian menyebabkan Peserta kajian berlari keluar dari kelas
timbulnya perbalahan antara rakannya. tanpa minta izin dari guru.
Sebelum guru mengakhiri kelas, tiba-tiba
peserta

kajian

bangun

dari

tempat

duduknya dan berlari keluar kelas tanpa


minta izin dari guru terlebih dahulu.

85

LAMPIRAN E6

REKOD ANEKDOT
Selepas Sistem Token Science Buddies Dijalankan

Nama Murid : Peserta Kajian 3


Umur

: 8 tahun

Tarikh

: 23/7/2014 ( Fasa 2 Intership, minggu 3 )

Masa

: 11.40 12.40 pm

Item

: Tingkah laku dan penglibatan diri

Catatan

Ulasan

Semasa PdP berlangsung, peserta kajian duduk Peserta kajian menjaga adab /tingkah laku
dengan baik di tempatnya dan tidak lagi semasa di dalam kelas.
berjalan di sekitar kelas untuk mengganggu
rakan-rakannya. Semasa guru bertanyakan Menunjukkan minat dalam PdP, dan berani
soalan, peserta kajian menggangkat tangan menjawab soalan.
untuk menjawab soalan tersebut.Peserta kajian
juga meminta izin guru untuk ke tandas.

86

LAMPIRAN E7

REKOD ANEKDOT
Sebelum Sistem Token Science Buddies Dijalankan

Nama Murid : Peserta Kajian 4


Umur

: 8 tahun

Tarikh

: 5/3/2014 ( Fasa 1 Praktikum III, minggu 8 )

Masa

: 11.40 12.40 pm

Item

: Tingkah laku

Catatan

Ulasan

Pada fasa penstrukturan semula idea, peserta Peserta kajian suka mengganggu rakannya
kajian

menimbulkan

perbalahan

dengan yang duduk bersebelahan dan yang duduk

mengganggu rakan-rakannya. Peserta kajian berhadapan dengannya.


ini

mengganggu

rakannya

yang

duduk

bersebelahan dan yang duduk berhadapan Peserta kajian menunjukkan tingkah laku
dengannya.

Dia

mengganggu

rakannya yang negatif dengan meletakkan kaki di atas

dengan pelbagai cara seperti mengambil buku meja dan juga sepak rakannya.
rakannya dan menolak meja.
Pada fasa aplikasi idea pula, peserta kajian
menunjukkan tingkah laku yang negatif
dengan meletakkan kaki di atas meja dan juga
sepak rakannya.

87

LAMPIRAN E8

REKOD ANEKDOT
Selepas Sistem Token Science Buddies Dijalankan

Nama Murid : Peserta Kajian 4


Umur

: 8 Tahun

Tarikh

: 23/7/2014 ( Fasa 2 Intership, minggu 3 )

Masa

: 11.40 12.40 pm

Item

: Adab dan Tingkah laku

Catatan

Ulasan

Pada awalnya guru masuk ke kelas, peserta Peserta kajian mula menunjukkan tingkah
kajian kelihatan bersedia untuk belajar Sains. laku yang positif dan menjaga adab.
Buku-buku matapelajaran Dunia Sains dan
Teknologi tersusun rapi di atas meja.

Peserta kajian berubah kearah yang lebih baik

Ketika aktiviti dalam kumpulan, peserta dan menghormati guru.


kajian

bekerjasama

dengan

ahli-ahli

kumpulan untuk menyelesaikan tugasan yang


diberi. Sebelum kelas berakhir, peserta kajian
kearah guru dan menyerahkan memo Science
Buddies untuk disemak. Peserta kajian juga
dengan sukarela menolong guru membawa

88

buku ke bilik guru. Selepas pada itu, dia


bersalaman dengan guru. Guru mengajak
peserta kajian solat zohor berjemaah dengan
guru.

89

LAMPIRAN F

SOALAN TEMU BUAL SELEPAS INTERVENSI


Sumber : Adaptasi daripada Tengku Sharifah bt Tuan Yusoff (2004)

Sekolah

: ..

Nama

: ..

Kelas

: ..

Tarikh

: ..

Masa

: ..

Terima kasih di atas kesudian untuk ditemubual. Dalam temubual ini, bagilah
pendapat kamu dan tiada betul atau salah pada jawapan kamu. Perbualan kita akan
direkod dan hanya kita berdua sahaja boleh mendengarnya. Segala informasi dan
identiti kamu akan dirahsiakan.
1. Adakah kamu rasa pembelajaran Sains menyeronokkan?
2. Adakah kamu suka apabila guru menggunakan sistem token Science
Buddies semasa proses pengajaran dan pembelajaran?
3. Apakah perasaan kamu semasa guru menggunakan sistem token Science
Buddies semasa proses pengajaran dan pembelajaran?
4. Adakah penggunaan sistem token Science Buddies ini menarik minat kamu
belajar Sains? Kenapa?

90

5. Yang manakah kamu lebih tertarik untuk belajar Sains, pengajaran dan
pembelajaran biasa atau pengajaran dan pembelajaran menggunakan sistem
token Science Buddies?
6. Adakah kamu suka berada dalam kumpulan Science Buddies? Kenapa?
7. Adakah kamu suka buat aktiviti kumpulan bersama Science Buddies kamu?
8. Adakah kamu lebih bersemangat untuk belajar Sains setelah guru
menggunakan sistem token Science Buddies?

(Sumber : Fong, S., Ho, L., Chew, L. S., Wong, K. W., Wee, S., & Jacobs, G. M.
(2000). Introducing cooperative learning to P1 and P2 pupils: Teaching English
Language and Literature ,Singapore, 16(1), 3-8).

91

LAMPIRAN F1

Transkrip Temubual (Peserta Kajian 1)

No.

Transkrip Temubual

Kod

Baris

1. Guru :

Adakah kamu rasa pembelajaran Sains


menyeronokkan?

2. PK1

3. Guru :

Seronok..

MIN-Ya

Adakah kamu suka apabila guru menggunakan sistem


Token Science Buddies semasa proses pengajaran
dan pembelajaran?

4. PK1

5. Guru :

Suka..
Apakah perasaan kamu semasa guru menggunakan
sistem token Science Buddies semasa proses
pengajaran dan pembelajaran?

6. PK1

7. Guru :

Gembira..

PRA-Ya

Adakah penggunaan sistem token Science Buddies


ini menarik minat kamu belajar Sains? Kenapa?

8. PK1

Dapat menarik minat saya. Sebab dapat bintang

PRA-FYa

dengan hadiah.
9. Guru :

Yang manakah kamu lebih tertarik untuk belajar Sains,


pengajaran dan pembelajaran biasa atau pengajaran dan
92

pembelajaran menggunakan sistem token Science Buddies?


10. PK1

11. Guru :

Guna sistem token.


Adakah kamu suka berada dalam kumpulan
Science Buddies? Kenapa?

12. PK1

13. Guru :

Suka..dapat buat keje dalam kumpulan

PEN-YA

Adakah kamu suka buat aktiviti kumpulan bersama


Science Buddies kamu?

14. PK1

15. Guru :

Suka,dapat buat keje sama-sama

PEN-FYa

Adakah kamu lebih bersemangat untuk belajar Sains setelah


guru menggunakan sistem token Science Buddies?

16. PK1

Semangat..hehe

93

LAMPIRAN F2

Transkrip Temubual (Peserta Kajian 2)

No.

Transkrip Temubual

Kod

Baris

1. Guru :

Adakah kamu rasa pembelajaran Sains


menyeronokkan?

2. PK2

3. Guru :

Seronok cikgu..

MIN-Ya

Adakah kamu suka apabila guru menggunakan sistem


Token Science Buddies semasa proses pengajaran
dan pembelajaran?

4. PK2

5. Guru :

Suka cikguhehe
Apakah perasaan kamu semasa guru menggunakan
sistem token Science Buddies semasa proses
pengajaran dan pembelajaran?

6. PK2

7. Guru :

Gembira cikgu..

PRA-Ya

Adakah penggunaan sistem token Science Buddies


ini menarik minat kamu belajar Sains? Kenapa?

8. PK2

Menarik cikguem, sebab dapat bintang

PRA-FYa

dan hadiah
9. Guru :

Yang manakah kamu lebih tertarik untuk belajar Sains,


pengajaran dan pembelajaran biasa atau pengajaran dan
pembelajaran menggunakan sistem token Science Buddies?
94

10. PK2

11. Guru :

Sistem token.
Adakah kamu suka berada dalam kumpulan
Science Buddies? Kenapa?

12. PK2

Suka cikgu. Sebabselalu buat keje dengan


kawan-kawan.

13. Guru :

PEN-Ya/
PEN-FYA

Adakah kamu suka buat aktiviti kumpulan bersama


Science Buddies kamu?

14. PK2

15. Guru :

Suka
Adakah kamu lebih bersemangat untuk belajar Sains setelah
guru menggunakan sistem token Science Buddies?

16. PK2

Semangat!

95

LAMPIRAN F3

Transkrip Temubual (Peserta Kajian 3)

No.

Transkrip Temubual

Kod

Baris

1. Guru :

Adakah kamu rasa pembelajaran Sains


menyeronokkan?

2. PK3

3. Guru :

Seronok..

MIN-Ya

Adakah kamu suka apabila guru menggunakan sistem


Token Science Buddies semasa proses pengajaran
dan pembelajaran?

4. PK3

5. Guru :

Suka..
Apakah perasaan kamu semasa guru menggunakan
sistem token Science Buddies semasa proses
pengajaran dan pembelajaran?

6. PK3

7. Guru :

Seronok..

PRA-Ya

Adakah penggunaan sistem token Science Buddies


ini menarik minat kamu belajar Sains? Kenapa?

8. PK3

9. Guru :

Ya..sebab,tak tahu..hehe
Yang manakah kamu lebih tertarik untuk belajar Sains,
pengajaran dan pembelajaran biasa atau pengajaran dan
pembelajaran menggunakan sistem token Science Buddies?

10. PK3

Guna sistem token Science Buddies.


96

11. Guru :

Adakah kamu suka berada dalam kumpulan


Science Buddies? Kenapa?

12. PK3

13. Guru :

Suka..dapat duduk dengan kawan.

PEN-FYa

Adakah kamu suka buat aktiviti kumpulan bersama


Science Buddies kamu?

14. PK3

15. Guru :

Suka.
Adakah kamu lebih bersemangat untuk belajar Sains setelah
guru menggunakan sistem token Science Buddies?

16. PK3

Semangat..

97

LAMPIRAN F4

Transkrip Temubual (Peserta Kajian 4)

No.

Transkrip Temubual

Kod

Baris

1. Guru :

Adakah kamu rasa pembelajaran Sains


menyeronokkan?

2. PK4

3. Guru :

Seronok..

MIN-Ya

Adakah kamu suka apabila guru menggunakan sistem


Token Science Buddies semasa proses pengajaran
dan pembelajaran?

4. PK4

5. Guru :

Suka..

PRA-Ya

Apakah perasaan kamu semasa guru menggunakan


sistem token Science Buddies semasa proses
pengajaran dan pembelajaran?

6. PK4

7. Guru :

Suka..
Adakah penggunaan sistem token Science Buddies
ini menarik minat kamu belajar Sains? Kenapa?

8. PK4

9. Guru :

Ya..sebab dapat bintang.

PRA-FYa

Yang manakah kamu lebih tertarik untuk belajar Sains,


pengajaran dan pembelajaran biasa atau pengajaran dan
pembelajaran menggunakan sistem token Science Buddies?

10. PK4

Masa guna Science Buddies.


98

11. Guru :

Adakah kamu suka berada dalam kumpulan


Science Buddies? Kenapa?

12. PK4

13. Guru :

Suka..sebab tak tahu.

PEN-Ya

Adakah kamu suka buat aktiviti kumpulan bersama


Science Buddies kamu?

14. PK4

15. Guru :

Suka.

PEN-Ya

Adakah kamu lebih bersemangat untuk belajar Sains setelah


guru menggunakan sistem token Science Buddies?

16. PK4

Ya..semangat.

99

LAMPIRAN G

PENELITIAN RAKAMAN VIDEO

Minggu : ___________________

Tarikh : ___________________

Hari

: _____________

Aspek
1) Kontak Mata

Fokus
-

Catatan
Memandang kearah
pengkaji.
Menumpukan
perhatian semasa
PdP.

2) Membuat tugasan

Melaksanakan
tugasan yang diberi
oleh pengkaji.

3) Penglibatan aktif

Melibatkan diri dalam


aktiviti kumpulan dan
pembentangan di
dalam kelas.
Bertanyakan soalan

4) Bertindak mengikut
arahan

Melakukan arahan
yang diberikan
pengkaji.

5) Tingkah laku

Menunjukkan tingkah
laku yang positif.

100

LAMPIRAN H

101

LAMPIRAN I

PEMERHATIAN BERGAMBAR SEBELUM INTERVENSI


Gambar

Penerangan

Peserta Kajian 1 suka berjalan di


dalam kelas semasa PdP berlangsung.

Peserta Kajian 2 bergaduh dengan


rakan sebelahnya.

Peserta

Kajian

perbalahan

dan

menimbulkan

bergaduh

dengan

rakannya.

102

Peserta Kajian 4 mengganggu rakan


yang duduk bersebelahannya.

PEMERHATIAN BERGAMBAR SELEPAS INTERVENSI


Gambar

Penerangan

Kelas dalam keadaan terkawal


semasa berada dalam kumpulan
Science Buddies.

Peserta Kajian 1 membuat tugasan


yang diberi oleh pengkaji dengan
tekun.

103

Peserta

Kajian

bersungguh-

sungguh membuat latihan.

Peserta

Kajian

menjawab

cuba

untuk

soalan-soalan

yang

diberikan oleh pengkaji.

104

Anda mungkin juga menyukai