Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 1

Mata pelajaran :

Pendidikan Islam (Asuhan Tilawah Al-Quran- Hafazan)

Kelas :

Tahun 1 Bestari

Tarikh :

6 Julai 2015

Masa :

60 minit (7.45 8.45 pagi)

Bilangan murid :

35 orang

Standard

1.2 Bacaan dan hafazan

Kandungan :
Standard

1.2.1 Membaca dan menghafaz surah berikut: Surah An-Nas


1.2.1.1 Membaca dan menghafaz surah berikut dengan

Pembelajaran:

betul: Surah An-Nas


Murid dapat:

Objektif :

1. Membaca surah An-Nas dengan betul


2. Menghafaz susunan ayat dalam surah An-Nas dengan
betul.

Pengetahuan sedia
ada:
Kemahiran berfikir :

Murid pernah membaca potongan ayat dalam buku iqra.


Murid dapat membanding beza antara sebutan makhraj
huruf.

Penerapan nilai :

Berterusan membaca al-Quran (istiqamah)

Gabung jalin :

Akidah Beriman kepada kitab, taat perintah Allah.

Penyerapan :

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan


1. Teknologi maklumat: LCD

E.M.K :

2. Keusahawanan: EK 1.8 Kesungguhan belajar dari


kesilapan

Bahan Bantu
Mengajar:

Komputer, LCD

Langkah /
Masa
Mukadimah
2 minit

Isi pelajaran
Bacaan doa:

"


"
:Bacaan syahadah

"

"
Set Induksi

Gambar jin mengganggu


manusia

Aktiviti pengajaran
& pembelajaran
- Seorang murid
diminta oleh
guru mengetuai
bacaan doa.
- Murid-murd lain
diminta
mengikut
bacaan doa
bersama-sama.
- Semua murid
melafaz kalimah
syahadah
bersama-sama.

(Fasa
Persediaan)
-

5 minit

Langkah 1

Surah An-Nas

(Fasa
Imaginasi)
15 minit
-

Catatan
Penerapan
nilai:
-khusyuk
-tawakal
-adab
berdoa

Guru
mempamerkan
gambar jin
mengganggu
manusia.
Bersoal jawab
dengan murid
berdasarkan
gambar
tersebut
Mengaitkan
jawapan dengan
tajuk pelajaran
berdasarkan
Surah An-Nas.

BBM:
-LCD /
Gambar

Guru bersoal
jawab dengan
murid mengenai
bilagan ayat
dan nama
surah.
Murid membaca
potongan ayat
secara latih tubi
berdasarkan
slide yang

BBM:
-Rakaman
bacaan alQuran
-LCD

Langkah /
Masa
Langkah 2
(Fasa
Perkembanga
n)
20 minit

Isi pelajaran
Surah An-Nas

ditayangkan
oleh guru.
Guru
membimbing
bacaan murid
secara kelas,
berkumpulan
dan individu.
Guru memerhati
dan
membimbing
bacaan murid.

Aktiviti pengajaran
& pembelajaran
- Membaca dan
menghafaz ayat
dengan betul.
- Murid
dibahagikan
kepada
beberapa
kumpulan.
- Guru
membimbing
murid dalam
aktiviti yang
dicadangkan.
- Setiap
kumpulan
dibekalkan satu
set puzzle surah
An-Nas.
- Setiap
kumpulan
diminta untuk
menyiapkan
puzzle tersebut.
- Murid
dikehendaki
membaca dan
menghafaz
Surah An-Nas
berdasarkan
puzzle yang

Catatan
BBM:
-LCD
-Carta
potongan
ayat

Langkah 3

Surah An-Nas

Kaedah:
-

(Fasa
Penilaian)
-

13 minit

Langkah /
Masa
Penutup
5 minit

telah
disempurnakan.
Guru mengenal
pasti tahap
pencapaian
murid.

Isi pelajaran
Rumusan pembelajaran

Murid
menghafaz
surah dengan
betul dan fasih.
Murid
dibekalkan
lembaran kerja.
Murid
memperdengark
an bacaan
surah An-Nas
dihadapan guru
secara bergilir.
Murid dinilai
berdasarkan
borang
penilaian yang
telah
disediakan.

Aktiviti pengajaran
& pembelajaran
- Guru membuat
rumusan
tentang isi
pelajaran
dengan
membacakan
surah An-Nas
secara beramairamai dengan
betul dan
bertajwid.

-Talaqqi
Musyafahah

Catatan

Anda mungkin juga menyukai