Anda di halaman 1dari 21

1.

0 PENGENALAN

Psikologi sukan merupakan satu pokok perbincangan dan persoalan dalam sukan
yang cukup menarik serta mendapat perhatian umum bahawa psikilogi sukan merupakan
satu bidang yang luas dan terbuka sehingga ia memudahkan orang awam dan peminat
sukan memberi komen berkaitan psikologi sukan. Psikologi sukan juga merupakan proses
memilih dan memotivasikan atlet supaya atlet tersebut boleh bersaing atas usaha dan
keupayaannya sendiri. Selain itu psikologi sukan juga menjurus kepada Psych-out lawan,
proses ini dapat mengurangkan atau menangani tekanan yang dihadapi oleh atlet. Psikologi
sukan juga juga dapat mencegah penggunaan dadah dikalangan atlet serta membina
strategi berpasukan dan menerapkan pembelajaran kemahiran kepada atlet.
Contohnya, bila membingcangkan kemerosotan prestasi seseorang atlet, telah
menjadi kelaziman ramai yang mengandaikan kemerosotan tersebut berlaku kerana faktor
psikologi seperti kurang motivasi, sering hilang tumpuan, darah gemuruh, dan kurang yakin.
Tetapi, tidak ramai pengkritik yang memberikan pendapat dan andaian yang melibatkan
biomekanik, fisiologi mahupun kemahiran pemain tersebut. Jesteru itu, ramai yang membuat
kesimpulan bahawa psikologi sukan merupakan satu perkara yang mudah serta boleh
dipelajari dan dipraktikkan dalam bidang sukan yang melibatkan ahli sukan serta penonton
boleh dijadikan sebagai asas untuk mendapatkan satu definisi yang lebih jelas lagi.

Psikologi sukan boleh ditakrifkan sebagai satu bidang kajian saintifik yang melihat
kesan serta pengaruh sesuatu aktiviti terhadap perlakuan fizikal, efektif serta kognitif mereka
yang terbabit secara langsung mahupun tidak langsung dengan aktiviti tersebut. Menurut
pakar psikologi sukan, bidang ini membabitkan bidang sukan dan pergerakan. Antaranya
menjelaskan bahawa psikologi sukan merupakan satu bidang sains atau prinsip-prinsip
psikologi diaplikasi dalam bidang sukan. Selain itu psikologi sukan merupakan satu bidang
kajian saintifik tentang manusia dan perlakuan mereka dalam konteks sukan dan
pergerakan. Takrifan ini membuka skop yang lebih luas dalam bidang psikologi sukan
dengan mengambil kira segala bentuk perubahan yang berlaku kepada atlet, pegawai serta
penonton digelanggang atau padangpermainan serta melibatkan mereka yang menyaksikan
atau mengikuti perkembangan aktiviti tersebut dari jauh.

1.2 Sejarah Psikologi Sukan


Untuk mendalami dan memahami bidang psikologi sukan, kita harus mengetahui sejarah
perkembangan bidang yang masih dianggap baru ini. Menurut Williams dan Straub
(1993), bidang psikologi sukan mula muncul sebagai satu bidang kajian tersendiri sekitar
25 tahun yang lalu. Kita boleh membandingkan bidang ini dengan bidang sukan yang
lain seperti fisiologi, pembelajaran motor dan lain-lain, bidang psikologi sukan
merupakan bidang yang masih baru.

Untuk memastikan kesahihan kesan fasilitasi sosial ini, Triplett menjalankan kajian yang
sama dalam makmal. Beliau meminta kanak-kanak yang terlibat dalam kajian mengayuh
basikal selaju yang boleh secara bersendirianserta beramai-ramai. Hasilnya sama
dengan apa yang beliau dapati dengan pelumba basikal. Beliau merumuskan bahawa
pelumba basikal yang bersaing dengan pelumba basikal yang lainmencatatkan masa
yang lebih pantas daripada pelumba yang berkayuh secara sendirian disebabkan kesan
dari fasilitasi sosial.

Pada persidangan pertama Kongres Antarabangsa Psikologi Sukan (1965) telah


memperlihatkan kewujudan Persatuan Psikologi Sukan Antarabangsa (International
society of Sport Psychology) yang mana telah menjadi pemangkin kepada penubuhan
persatuan psikologi sukan yang lain. Pada tahun 1967 juga lahirnya Persatuan Psikologi
Sukan dan Aktiviti Fizikal Amerika Utara yang mewakili pengkaji psikologi sukan.
Persatuan Peningkatan Bidang Psikologi Sukan Gunaan telah ditubuhkan pada tahun
1985 bagi memudahkan pertukaran maklumat antara pengamal psikologi sukan
(pendidik serta ahli psikologi sukan klinikal). Bidang psikologi sukan juga diperkenalkan
di negara kita apabila ia mula didedahkan kepada pelajar yang mengikuti kursus dalam
bidang pendidikan jasmani di Universiti Putra Malaysia (Universiti Pertanian Malaysia)
pada awal 1980-an. Disamping itu, punubuhan Majlis Sukan Negara (MSN) Juga adalah
bertujuan untuk meningkatkan pencapaian negara dalam bidang sukan telah menbantu
mempopularkan bidang ini di Malaysia. MSN juga telah mewujudkan Unit Psikologi
Sukan serta menghantar pegawai MSN ke luar negara bagi mendalami bidang ini untuk
membantu persiapan atlet negara supaya menladi pemangkin kepada perkembangan
bidang ini di Malaysia.

Tugas Dan Peranan Ahli Psikologi Sukan


Majlis Olimpik Amerika Syarikat (USOC) telah menerbitkan satu artikel pada tahun 1983
yang mengandungi satu artikel yang menggariskan peranan serta klasifikasi ahli
psikologi sukan. Menurut USOC ahli psikologi sukan boleh dibahagi kepada dua iaitu
ahli psikologi sukan gunaan (applied sport psychology) (Martens, 1987) dan penyelidik
psikologi sukan (experimentel sport psychologist) (singer, 1984). Terdapat dua kategori
ahli psikologi sukan yang ditentukan oleh USOC iaitu ahli psikologi sukan klinikal dan
pendidik psikologi sukan.
1. Ahli Psikologi Sukan Gunaan
(a) Ahli psikologi sukan klinikal
Kategori pertama ahli psikologi sukan gunaan adalah ahli psikologi sukan klinikal.
Mereka ini adalah golongan yang terlatih dalam bidang psikologi klinikal yang mana
berkelayakan menjadi seorang pakar psikologi. Secara amnya, tugas ahli psikologi
sukan klinikal ini adalah untuk membantu atlet yang menghadapi masalah personaliti
serta mental yang serius seperti atlet yang mengalami masalah gangguan emosi yang
teruk seperti kemurungan, anoresia, panik, yang memerlukan rawatan dalam jangka
masa yang tertentu. Ahli psikologi sukan kjinikal yang berkelayakan perlulah mendaftar
sebagai ahli dalam persatuan psikologi yang diiktiraf dan mempunyai lesen untuk
menjalankan perkhidmatan bagi membantu atlet dalam menangani masalah mereka.
(b) Pendidikan psikologi sukan
Kebanyakan ahli psikologi sukan yang tergolong dalam kumpulan ini lazimnya mendapat
latihan dalam bidang pendidikan jasmani dan sains sukan. Mereka berkemahiran serta
mempunyai pengetahuan asas psikologi sukan. Kebanyakannya bertugas sebagai
tenaga pengajar di pusat pengajian tinggi atau kolej yang terlibat dalam pengajaran
kursus psikologi sukan, memberikan ceramah, memberikan khidmat rundingcara
terhadap atlet, membantu atlet membina kemahiran psikologi (seperti imageri, strategi
daya tahan, daya tindak), menyedari potensi diri sertakursus kepada jurulatih yang
bertindak sebagai konsultan kepada pasukan dan atlet tertentu. Tugas mereka lebih
kepada jurulatih mental iaitu membantu individu yang terbabit dengan sukan tentang
cara untuk mengenali serta memaksimumkan potensi diri masing-masing. Selain itu,
mereka yang terlibat dalam psikologi sukan, kelayakan peringkat sarjana dalam bidang
psikologi sukan diutamakan kerana mereka perlu sentiasa peka terhadap perubahan
ilmu dan teknik terkini yang membabitkan latihan mental.
2. Penyelidik Psikologi Sukan
3

Mereka yang terlibat dalam sesuatu bidang akan mempengaruhi perkembangan dan
kemerosotan sesuatu cabang ilmu yang mana ia bergantung kepada hasil kajian yang
dijalankan. Oleh itu, tugas seorang penyelidik psikologi sukan amatlah penting demi
memastikan bidang ini mampu berdiri dengan sendirinya serta mendapat perhatian yang
wajar di kalangan ahli akademik dan mampu memberikan sumbangan kepada mereka
yang terlibat. Sumbangan ahli psikologi sukan gunaan banyak bergantung kepada hasil
kajian penyelidikan psikologi sukan. Kedua-duanya saling bantu-membantu dalam
menegakkan bidang ini. Lazimnya, kelayakan diperingkat sarjana dan doktor falsafah
diperlukan kedua-dua kelayakan ini bersifat menyelidik serta mengkaji isu-isu seperti
motivasi, konsentrasi, keagresifan serta isu-isu lain yang berkaitan dengan psikologi
sukan. Penyelidikan ini juga mestilah menunjukkan bukti kesarjanaan bidang
penyelidikan tentang aktiviti yang dikaitkan dengan sukan dan latihan. Selain itu, mereka
perlu menjalankan kajian seterusnya menerbitkan hasil kajian serta mempersembahkan
hasil dapatan kajian dalam konferens profesional.

1.3 Etika Dalam Psikologi Sukan


Sejak akhir-akhir ini, kerjaya sebagai ahli psikologi sukan mahupun jurulatih mental
ini semakin popular kerana ramai orang telah melibatkan diri secara langsung dalam
bidang ini untuk melatih atlet ataupun pasukan tertentu di negara kita.bagi memastikan
khidmat yang diberikan mendatangkan kebaikan kepada mereka yang memerlukan
khidmat tersebut maka etika psikologi perlu diwujudkan serta dipraktikkan oleh mereka
yang terlibat. Seterusnya topic perbincangan ini akan membantu kita mengenali
kemampuan, kemahiran serta bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada atlet serta
jurulatih yang memerlukan khidmat ahli psikologi sukan. Kebelakangan ini, ramai orang
telah memperkatakan bahawa teori-teori serta teknik-teknik psikologi sukan telah
menunjukkan keberkesanannya kerana ramai diantara mereka yang bergiat dalam
sukan mengakuinya kerana ia mampu membantu mereka meningkatkan prestasi serta
mencapai kejayaan dalam sesuatu pertandingan sukan.

Pendedahankepada beberapa konsep, teori serta teknik psikologi sukanyang


dapat membantu anda meningkatkan mutu persembahan dan pencapaian yang
membanggakan. Bagaimanapun dengan hanya menamatkan satu kursus psikologi
sukan ataupun menamatkan satu kursus di peringkat diploma, anda masih belum
boleh menganggap diri anda sebagai seorang ahli psikologi sukan serta
berkelayakan untuk memberikan khidmat nasihat kepada mereka yang memerlukan
4

kepakaran dalam bidang ini.walaupun di Malaysia masih belum wujud satu badan
akreditasi khusus untuk ahli psikologi sukan seperti mana bidang profesional yang
lain seperti kaunseling, doktor perubatan dan psikologi ia tidak bermakna bahawa
anda bebas menggelarkan diri anda sebagai seorang pakar psikologi sukan.
Perbuatan ini menyalahi etika profesion kerana ia tidak mempunyai kelayakan
minimum untuk melayakkan diri menjadi ahli psikologi sukan. Pakar psikologi sukan
bimbang tentang risiko yang mungkin timbul dari kesilapan penggunaan teori serta
teknik psikologi sukan sekiranya ia dipraktikkan oleh mereka yang kurang mahir
dalam bidang ini. Kesannya mungkin akan menyebabkan ramai orang meragui
peranan serta kepentingan dalam bidang ini dan proses penyediaan atlet atau
pasukan sukan.
Apa yang kita faham pada awal-awal tajuk ini, tugas seorang ahli psikologi
sukanboleh diklasifikasikan kepada dua tugas utama. Pertamanya tugas yang
bersifat memberikan tunjuk ajar (pendidikan) kepada atlet serta jurulatih tentang cara
melakukan teknik latihan mental dengan cara lebih berkesan. Dalam konteks ini,
guru atau jurulatih yang betul betul terlatih dalam bidang ini yang boleh
melaksanakan tugas ini . Keduanya, tugas bersifat klinikal dimana seorang ahli
psikologi sukan diminta untuk memberikan bantuan yang bercorak klinikal seperti
memberikan kaunseling, psikoterapi serta membuat pemeriksaan psikologi dan
mental atet terbabit. Oleh itu, adalah penting bagi seseorang ahli psikologi sukan
mempunyai kemahiran serta pengetahuan yang berkaitan untuk melaksanakan tugas
tersebut.
Untuk memudahkan kita mendalami lagi isu-isu yang berkaitan dengan etika,
satu garis panduan tentang kajian dan tugas klinikal dalam bidang psikologi sukan
yang digariskan oleh Persatuan Psikologi Sukan dan Aktivit Fizikal Amerika Syarikat
(North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity).

2.0 Latihan Iamgeri


Pengenalan
Penggunaan latihan mental dalam proses perolehan dan penguasaan sesuatu kemahiran
motor bukanlah satu fenomena baru. Salah satu bentuk latihan mental ialah latihan imageri.
Latihan imageri memberi peluang kepada seseorang itu berdepan dengan masalah-masalah
tertentu dengan cara mengambarkan masalah tersebut didalam minda sebelum berdepan
5

dengan masalah berkenaan secara nyata. Latihan imageri sering digunakan bagi
mempelajari kemahiran baru disamping dapat mempertingkatkan prestasi atlet. Peranan
latihan

imageri

untuk

mengingatkan

sesuatu

bentuk pergerakan,

mengawal

diri,

mengenalpasti masalah dan memotivasikan selain daripada membolehkan seseoorang itu


merasakan sesuatu kejayaan..
Imageri adalah suatu proses raptai penggambaran sesuatu aktiviti fizikal secara simbolik
dalam minda. Barbara Brown dalam bukunya 'Supermind' pula menyatakan bahawa imageri
sebagai tenaga asas, yang membantu setiap individu dalam keupayaan mencipta, atau
mereka dan reka bentuk semula, gambaran dalam mata minda untuk perlakuan sebenar
pada masa, dan tempat tertentu kelak. Daya imaginasi selaku titik tolak mekanisme proses
imageri. Rangsangan pelbagai deria digambarkan sebagai input imageri. Gambaran atau
imageri

yang

terbentuk

simbolik

terhasil

dalam

minda

sebagai

output

interaksi

antara cue yang relevan dengan sistem memori. Imageri mental merupakan salah satu
kombinasi latihan fizikal dan latihan mental yang memberi kesan kepada aplikasi kemahiran
dan persediaan untuk peningkatan prestasi.
Imageri adalah langkah peralihan proses minda, kepada realiti yang dapat diterangkan
secara fisiologi. Sungguhpun demikian, ia masih tertakluk pada teori-teori yang dipegang.
Rangsangan imageri terbentuk dalam minda (otak) hasil daripada kehendak kinestetik
dalam tubuh badan dan berlandaskan pengalaman pelbagai sensori. Pemilihan dan
pembentukan imageri (contohnya kemahiran menjaring) berlandaskan skema memori.
Program gerak balas (menjaring) di girus prasentral. Unit motor dihantar melalui
sel purkinje dan ekstra pyramidal ke saraf tunjang melalui eferen. Neuron motor menghantar
unit motor ke otot yang relevan. (contohnya flesor dotorum profundus di lengan bawah
tangan). Unit-unit motor direkrut dan neuron motor menghasilkan maklumat kinestetik
contohnya sendi pergelangan tangan mengalami tindakan daya otot dan sedia untuk
pergerakan.
Daya hasilan rekrut unit-unit motor cukup besar neuron motor menghasilkan kuncupan otot
yang nyata sebagai perlakuan kemahiran fizikal. Lintasan pyramidal (pyramid tract) terbina
daripada akson motor yang berpunca dari korteks motor, melintasi otot tengah pons dan
pyramid di medulla sebelum bersinaps pada neuron motor di korda spina (saraf tunjang).
Memori fakta adalah kebolehan pembelajaran dan ingat semula maklumat di korteks
cerebral sementara memori kemahiran yang terletak di korteks cerebral adalah
pembelajaran kemahiran motor yang dilakukan tanpa pemikiran yang sebenar. Skema
memori yang relevan akan diperoleh semula dari stor memori jangka panjang ke stor
memori kerja semasa pembentukan imageri. Hasil proses mencipta atau reka semula

adalah gambaran imageri yang timbul dalam minda. Struktur keperluan bagi lingkaran
memori fakta termasuk amygdala dan hippocampus, diencephalon, prefrontal. cortek dan
basal forebrain. Oleh sebab memori kemahiran adalah tanpa pemikiran yang sebenar,
lingkarannya terus dari amygdala dan luppocampus ke basal forebram. Maklum balas dari
basal forebrain dihantar ke cortical sensori area sebagai pelengkap lingkaran.
Pengalaman sensori berada di cortical sensory area mengikut pola masing masing.
Amygdala

dan

hippocampus

berfungsi

sebagai

pusat

pengumpulan

maklumat,

diencephalons sebagai pusat kawalan lalu menghantar maklumat maklumat untuk


pembentukan keputusan di prefrontal cortex; hasil proses ini ke basal forebrain. Rembesan
Acetycholine (Ach) di basal forebrain menghantar ke sensory cortex sebagai persepsi
terhadap imageri yang akan dibentuk.
Terdapat dua pendapat utama mengenai imageri. Golongan pikturalist mengatakan imageri
merupakan imej yang terpapar dalam minda adalah sebenar yang terbentuk / lahir dalam
minda seolah-olah kita melihat benda tersebut berada di depan mata. Manakala golongan
diskripsi pula berpendapat ianya merupakan gambaran grafik yangg diterjemahkan
menerusi bahasa yang dibayangkan di dalam minda. Walaupun terdapat pelbagai pendapat,
pada dasarnya imageri boleh diertikan sebagai bahasa minda. Imageri merupakan salah
satu cara latihan yang berkesan digunakan keatas seseorang atlet sekiranya mereka tidak
dapat melakukan latihan fizikal yang sebenar kerana kecederaan. Selain itu ianya juga boleh
digunakan

sewaktu

waktu

pertandingan

itu

sendiri.

Penggunaan

latihan

imageri

dikombinasikan dengann latihan fizikal yang lain mampu meningkatkan prestasi atlet
ataupun sesuatu tugasan yang melibatkan kognitif

2.1 Bagaimana Imageri Berfungsi


Terdapat tiga pendekatan yang utama bagi menjelaskan lagi mengenai fungsi imageri ini
iaitu:
i.

Teori Psikoneuromuskular (psikologi + saraf)

Menurut teori ini, proses imageri akan menghasilkan corak yang hampir sama dengan
pergerakan yang sebenar. Ianya berrpunca arahan dari otak dan seterusnya kepada otot
yang terlibat, samaada otot tangan, kaki dan sebagainya.. ianya melibatkan satu arahan
efferen yang paling seminimum yang mungkin dari otak sehinggalah arahan yang paling
maksimum. terdapatnya peningkatan arus eletrik dibahagian otot yang terlibat apabila
berlakunya sesuatu proses imageri, samada proses iti secara visual ataupun kinestetik.

Berdasarkan pendekatan tersebut, ianya dapat menerangkan lagi mengenai kewujudan


skema pergerakan motor yang terhasil dari proses imageri ini.

ii.

Teori Pembelajaran Simbolik

Berdasarkan teori ini pula, proses imageri akan terbentuk apabila seseorang individu telah
merancang pergerakan yang akan dilakukan secara lebih awal lagi. Perkara seperti
matlamat pergerakan, sekuen pergerakan motor dan pergerakan alaternatif telah dirancang
atau diprogramkan secara kognitif sebelum sesuatu pergerakan fizikal yang sebenarnya
dibuat. Contohnya dalam permainan badminton, pemain dalam keadaan sedia untuk
menerima servis lawan, pemain tersebut telah merancang pukulan yang akan mematikan
servis lawanya itu. Andaikata servis pihal lawan Berjaya, pemain tersebut harus merancang
gerakan atau pukulan untuk menerima servis yang berikutnya. Oleh yang demikian, segala
pentuk perancangan strategi yang dibentuk atau dilatih secara kognitif , dilakukan secara
berulang kali membolehkan pemain akan membuat respon yang tepat apabila ianya
diperlukan.

iii.
Teori

Teori Kebangkitan dan Tumpuan


ini

pula

menggabungkan

Teori

Pembelajaran

Simbolik

dan

juga

Teori

Psikoneuromuskular. Melalui penggabungan, imageri akan membantu seseorang atlet


meningkatkan pencapaian ataupun kemahiran mereka dalam sukan secara kognitif
mahupun fisiologi. Ini kerana melalui pendekatan kognitif, proses imageri ini akan membantu
para atlet untuk lebih fokus lebih khusus kepada tugasan yang akan dilakukan dengan
menumpukan perhatian kepada kiu yang relevan dipersekitaranya. Manakala pendekatan
fisiologi pula merujuk kepada proses mengawal sesuatu kebangkitan agar ia berada pada
tahap yang optimum yang diperlukan untuk menghasilkan prestasi yang lebih optimum.
Berdasarkan ketiga-tiga pendekatan teori ini, ianya telah banyak membantu atlet, jurulatih
dan yang berkenaan dalam bidang sukan supaya lebih faham mengapa latihan mental
seperti imageri ini amat berkesan dalam meningkatkan prestasi atlet dalam sukan yang
mereka ceburi. Selain itu para jurulatih juga haruslah banyak menggunakan latihan imageri
ini supaya atlet mereka lebih yakin terhadap diri sendiri dan mutu persembahan mereka.

2. 3 Jenis-Jenis Imageri
Secara umumnya imageri ini terbahagi kepada dua jenis iaitu imageri dalaman dan juga
imageri luaran. Pada dasarnya kedua-duanya melibatkan bayangan.

i.

Imageri dalaman

Imageri ini berlaku apabila seseorang itu dapat merasa pergerakan seperti diri sendiri yang
melakukannya.( Neuromuscular). Contohnya cuba bayangkan anda sedang bersedia untuk
menjaringkan gol dalam permainan bola jaring. Tangan kanan diangkat atas kepala dan
memegang bola. Manakala mata tertumpu kepada jarring dan tiang gol. Anda dapat
merasakan kaki dan tangan anda sedang sedikit bengkok dan dan seterusnya bola
dilambung tinggi dan bola tersebut masuk kedalam jarring, dan anda dapat menjaringkan
gol. Sekiranya anda dapat merasai setiap pergerakan yang dilakukan seperti anda sendiri
sedang melakukannya, bermakna imageri dalaman sedang berlaku.

ii.

Imageri luaran

Imageri luaran pula berlaku apabila seseorang hanya melihat pergerakan tersebut.
Pergerakan tersebut dapat dilihat dengan jelas, namun demikian beliau tidak dapat merasai
sensasi pergerakan tersebut. Dalam erti kata lain beliau tidak dapat merasa berat bola,
perlakuan yang dibuat berdasarkan pergerakan yang beliau lihat. Pada tahap ini seseorang
itu sedang beroperasi secara visual. Ini kerana seseorang itu dapat melihat setiap
pergerakan dengan jelas, samada dalam telivesyen, di stadium dan sebagainya. Namun
demikian beliau tidak merasai sensasi perlakuan yang beliau lihat.
Banyak kajian mengenai imageri telah dibuat, dan berdasarkan kepada kajian ini telah
mendapati bahawa imageri dalaman telah menghasilkan kesan yang lebih positif. Ini kerana
ianya banyak digunakan oleh atlet elit berbanding dengan atlet novis. Melalui penggunaan
imageri dalaman ini juga ia banyak menghasilkan impuls eletrik yang disukat pada bahagian
otot yang terbabit. Namun demikian, beberapa pengkaji menjelaskan bahawa kedua-dua
penggunaan imageri ini mempunyai kelebihan masing-masing. Ini kerana kedua-dua imageri
ini digunakan oleh atlet agar dapat membantu mereka meningkatkan prestasi dalam sukan
masing-masing.

2.5 Kegunaan Imageri


Imageri mental adalah kemahiran yang boleh dipelajari. Untuk menguasai kemahiran mental
imageri ini memerlukan usaha, konsentrasi, disiplin dan latihan yang cukup. Imageri adalah
satu teknik mental yang boleh digunakan untuk memperoleh kemahiran, meningkatkan
kemahiran dan menyelesaikan masalah di dalam mindanya sebelum sesuatu pertandingan
dan pemulihan kecederaan.

i. Pemerolehan Kemahiran
Sesuatu kemahiran baru boleh diperoleh dengan melakukan latihan imageri. Apabila
seseorang atlet dapat menguasai latihan imageri, maka dia dapat menguasai atau 'visualize'
dengan mudah. Dalam seni imageri perhatian hendaklah diberi kepada perbezaan sesuatu
aksi yang baru dengan yang sedia ada pada pemain. Imageri digunakan sebaik sahaja
selepas latihan fizikal atau atau di antaranya adalah lebih berkesan. Contoh : Pemain tenis
yang ditunjukkan dengan variasi servis yang baru dapat mempercepatkan proses integrasi
kemahiran baru itu ke dalam permainannya. Ini dapat dilihat dengan melakukan 10 minit
latihan imageri servis setiap petang dan melakukan servis 50 biji bola dalam latihan setiap
pagi. Pada peringkat elit, belajar kemahiran baru tidak diperlukan selalu, tetapi terdapat
banyak situasi yang memerlukan teknik imageri untuk memastikan kemahiran yang ada
ditingkatkan atau dikekalkan pada tahap yang baik. Contoh: Teknik ini boleh digunakan
semasa perjalanan jauh ke luar negeri, banyak masa dihabiskan di dalam kapal. terbang
atau kenderaan. di mana tidak ada peluang untuk berlatih.

Imageri mental juga boleh digunakan sebagai reviu untuk mengulang tayang keseluruhan
atau sebahagian daripada prestasi yang telah dilakukan. Reviu digunakan untuk
menekankan sama ada aspek aspek positif atau negatif. Mengesan kelemahan dan
kesilapan dan diganti dengan respons respons yang betul. Biasanya reviu digunakan
selepas sesuatu acara.

10

ii. Pertandingan
Mental imageri boleh digunakan untuk menyediakan tahap kognitif atlet untuk sesi latihan
dan pertandingan akan datang. Imageri boleh menjadi alat bantuan untuk membuat dan
latihan berdasarkan situasi pertandingan yang sebenar. Contoh : Di Rusia, pegawai-pegawai
sukan mereka telah mengambil gambar gambar kemudahan sukan di Montreal dan gambar
gambar ini telah dikaji oleh atlet atlet mereka. Walaupun mereka tidak pernah ke Montreal,
gambar gambar tersebut dapat membantu mereka membayangkan seolah olah mereka
sedang beraksi di sana. Tujuannya adalah untuk mengadaptasikan diri mereka dengan
persekitaran pertandingan.
Imageri digunakan untuk membantu atlet membuat gambaran strategi sesuatu pertandingan
dan berlatih untuk meningkatkan aspek aspek berkaitan permainan. Ini adalah untuk
membiasakan mereka dengan peranan ahli pasukan di samping dapat memantapkan
peranan sendiri.Contoh : Ahli pasukan bola keranjang boleh menggunakan imageri untuk
meningkatkan strategi pertandingan yang baru. Beberapa alternatif strategi mesti diadakan
sebab setiap pasukan lawan bermain dalam situasi sebenar. Melalui imageri, mereka boleh
mempertajamkan strategi pasukan mereka.

Mental imageri boleh digunakan sebagai previu yang dilakukan beberapa minit sebelum
pertandingan. Ini lebih mudah dilakuan dalam kemahiran tertutup seperti gimnastik. Atlet
akan dapat mengetahui dengan tepat apa aksi atau pergerakan yang terlibat. Gambaran
keseluruhan rutin pergerakan dapat membantu siri pergerakan yang lebih automatik. Jadi
semasa persembahan, fokus ditumpukan kepada transisi pergerakan yang sukar dalam
tugas seperti gimnastik. Contoh: Dwight Stones, seorang atlet lompat tinggi Olimpik telah
menggunakan imageri mental di sepanjang kerjayanya. Sebelum melakukan lompatan.
Stones akan merenung palang lompat tinggi sambil melakukan imageri mental. la akan
membayangkan dirinya melakukan lompatan dengan teknik yang betul dan tepat. Pada
peringkat pertandingan reviu melalui imageri juga boleh digunakan bagi mengesan
kelemahan dan kesilapan, seterusnya tindakan yang betul dapat diambil untuk pertandingan
berikutnya.

11

iii. Penyelesaian Masalah


Imageri juga digunakan untuk mengamati atau memeriksa rutin atau kemahiran untuk
mengesan masalah dan membetulkannya dalam sesi latihan atau pertandingan. Atlet boleh
menggambarkan dari pelbagai sudut pada kadar normal dalam. imageri untuk mengesan di
mana masalah itu berlaku. Setelah dikenal pasti masalah tersebut, maka atlet itu bolehlah
menggunakan latihan sebahagian kepada keseluruhan (part to whole) dalam latihan
imagerinya sehingga ianya dilakukan dengan konsisten.

iv. Pemulihan Dari kecederaan


Latihan imageri mental boleh digunakan semasa pemulihan dari kecederaan atau bila bila
masa latihan fizikal tidak dapat dijalankan. Kebanyakan atlet yang tidak dapat beraksi boleh
melakukan latihan mental melalui pemerhatian. Mental imageri digunakan untuk 'cope'
dengan sakit di tempat kecederaan yang dialami. Ini boleh mempercepatkan pemulihan
serta melindungi kemahiran kemahiran fizikalnya daripada merosot. Satu teknik yang
berkesan untuk mempercepatkan kesakitan atau kecederaan sembuh adalah dengan
menggunakan visual untuk meningkatkan bekalan darah pada anggota yang cedera. Ini
bergantung

pada

keupayaan

konsentrasi. Untuk

mengatasi

kesakitan

anda

boleh

menggambarkan anda berada di satu tempat yang menyeronokkan dan menghiburkan. Ini
boleh mengelakkan anda, dari merasai sakit yang dialami. Untuk melakukan semua ini, atlet
itu perlu belajar mengawal konsentrasi dan bagaimana hendak mengekalkan imej.

12

2.6 Latihan Mental ( Imageri )

Dalam permainan bola sepak kekuatan dari segi mental amat penting bagi mencapai
satu kejayaan atau satu matlamat. Sebagai seorang jurulatih bola sepak harus tahu akan
kemampuan setiap pemain yang mengalas posisi masing-masing. Apa yang kita tahu pasal
bola sepak hanyalah tending, sepak, hantar dan gol, tetapi bagi mencapai gol harus bermula
dari latihan. Seorang jurulatih yang mendalami bidang bola sepak tahu bagaimana cara
untuk memastikan kejayaan dapat dicapai. Di Malaysia sahaja kita boleh lihat bahawa mutu
bola sepak meningkat kebelakangan ini, hal ini disebabkan oleh jurulatih yang
berpengalaman dan berpengatahuan yang dimport sendiri dari laur Negara. Banyak jurulatih
yang tahu melatih bola sepak, tetapi di Malaysia jurulatih yang berpengatahuan dan
berkelayakan terhad, pekara ini yang menyebabkan kita terpaksa mencari jurulatih dari luar
Negara .
Dalam bola sepak terdapat banyak jenis latihan yang mana latihan tertumpu kepada fizikal
sahaja, tetapi kita lihat diluar Negara , banyak jenis latihan yang diterapkan kepada pemain
hal ini disebabkan seorang jurulatih yang berilmu pengatahuan. Saya ingin tekankan disini
berkaitan dengan latihan menta juga dikenali latihan Imageri. Latihan imageri memberi
peluang kepada seseorang itu berdepan dengan masalah-masalah tertentu dengan cara
mengambarkan masalah tersebut didalam minda sebelum berdepan dengan masalah
berkenaan secara nyata. Latihan imageri sering digunakan bagi mempelajari kemahiran
baru disamping dapat mempertingkatkan prestasi atlet.Selain itu iamgeri ialah

tentang

peranan latihan imageri untuk mengingatkan sesuatu bentuk pergerakan, mengawal diri,
mengenalpasti masalah dan memotivasikan selain daripada membolehkan seseoorang itu
merasakan sesuatu kejayaan.
Latihan imageri ini harus ada dalam setiap pasukan bola sepak, kerana dalam bola sepak
pelbagai situasi yang kita akan jumpa, contohnya tekanan, emosi dan yang paling penting
kebangkitan. Apabila latihan imageri di buat dalam satu pasukan ia akan melatih pemain
untuk berimaginasi dengan diri sendiri. Latihan seperti ini boleh diterapkan dalam sesi
latihan agar pemain dapat mengenal diri, kebolehan, kekuatan bagi mencapai kejayaan.
Saya ingin memberi contoh pemain bola berimaginasi dalam situasi tetekan, tekanan akan
timbul apabila emosi seseorang pemain tidak terkawal, pekara ini biasanya berlaku apabila
pasukan ketingalan gol. Dengan imageri, seseorangpemain itu boleh mengawal emosi dan
tekanan yang diahdapi contoh pasukan bola sepak yang terkenal didunia iaitu Manchester
United , ketika itu Manchester Unitet ketingalan gol dengan Manchester City, kita dapat lihat
tekanan yang diahadapi oleh pemain Manchester united, pada minit terakhir Manchester
13

United dihadiahkan sepakan percuma , dan Sir Alex Furguson mengarahkan Robin Van
Persie untuk mengambil sepakan percuma, apa yang kita lihat Robin Van Persie mengambil
masa untuk tenang dan berimaginasi seketika, kerana ketika dalam situasi tertekan kita
harus mengawal tekanan tersebut. Selepas saja bebrapa saat Robin Van Persie tenang,
beliau melepaskan tendangan dan terkena sedekit banteng lawan lalu bola

menuju ke

gawang gol, dan kita lihat satu kebangkitan pada minit-minit akhir perlawanan.
Saya cuba untuk berimaginasi dalam situasi tekanan, saya membayangkan diri saya seperti
seorang bintang yang ditugaskan untuk mengambil sepakan percuma pada minit-minit
terakhir, dalam situasi itu saya cuba kurangkan tekanan yang saya hadapi agar tidak
memganggu perlakuan saya. Saya akan membyangkan diri saya ini sebagai Christiano
Ronaldo ketika mengambil sepakan percuma, lalu saya akan membayangkan tendangan
saya melepasi banteng lawan dan bola menuju ke penjuru gawang lalu gol terhasil pada
minit-minit terakhir perlawanan. Kepuasan diri akan terhasil atas kebangkitan. Situasi seperti
ini sering berlaku dalam bola sepak peluang dalam menjaringkan gol akan terhidang dalam
pelbagai situasi dan keaadan.
Oleh itu sebagai seorang jurulatih, harus menerapkan latihan iamgeri ini kepada pasukan
bola sepak, kerana pasukan bola sepak juga memerlukan latihan seperti ini agar dapat
memotivasikan diri sendiri dan pasukan.

14

3.0 Jurnal Berkaitan Psikologi Sukan

LIHAT
LAMPIRAN
1

4.0 Kepentingan Psikologi dan Sosiologi Sukan

15

Psikologi sukan merupakan satu pokok perbincangan dan persoalan dalam sukan yang
cukup menarik serta mendapat perhatian umum Psikilogi sukan merupakan satu bidang
yang luas dan terbuka sehingga ia memudahkan orang awam dan peminat sukan
memberi komen berkaitan psikologi sukan. Psikologi sukan juga merupakan proses
memilih dan memotivasikan atlet supaya atlet tersebut boleh bersaing atas usaha dan
keupayaannya sendiri. Selain itu psikologi sukan juga menjurus kepada Psych-out
lawan, proses ini dapat mengurangkan atau menangani tekanan yang dihadapi oleh
atlet. Psikologi sukan juga juga dapat mencegah penggunaan dadah dikalangan atlet
serta membina strategi berpasukan dan menerapkan pembelajaran kemahiran kepada
atlet.
Pengkaji dalam bidang ini sangat berminat dalam peningkatan psikologi yang dapat
mempengaruhi kehidupan manusia melalui penglibatan mereka dalam aktiviti fizikal dan
sukan. Pendekatan ini boleh dilihat sebagai satu petunjuk dan perubahan positif yang
berlaku dalam diri atlet dalam menghadapi cabaran dan mengatasi tekanan, gementar,
potensi kekasaran, keyakinan dan pembangunan kendiri yang boleh menjadi pemangkin
kepada penglibatan berterusan dalam aktiviti fizikal dan sukan. Beberapa penemuan
kesan psikologi ini memberi manfaat kepada penglibatan dalam aktiviti sukan. Salah
satunya seperti peningkatan keyakinan diri dan kefahaman konsep kendiri yang dapat
membantu pengekalan penglibatan seseorang dalam aktiviti sukan.
Terdapat tiga cabang utama bagi pengamal psikologi sukan iaitu klinikal, pendidikan dan
penyelidikan. Sebagai seorang pengamal psikologi perlu mempunyai latarbelakang
akademik yang berkaitan dengan psikologi, psikiatri dan bidang berkaitan. Pengamal
juga perlu mempunyai pengalaman bekerja dengan atlet dan jurulatih.

Dari sudut psikologi, kepentingannya dapat dilihat iaitu,

membolehkan jurulatih

memahami bertingkah laku atlet, sebelum semasa dan selepas sesuatu pertandingan.
Dalam hal itu, psikologi akan membantu atlet lebih memahami diri mereka sendiri, serta
membantu jurulatih merancang kaedah yang perlu dilaksanakan bagi mengurangkan
masalah yang timbul, daripada diri atlet itu sendiri. Oleh itu, dengan wujudnya kajian
berkaitan dengan psikologi, penggkaji dapat memberi bantuan kepada jurulatih pada
masa kini untuk memberikan kaedah yang sesuai untukatlet bagi mengurangkan
masalah yang timbul daripada dalam diri atlet itu sendiri.

16

Antara kepentingan lain yang dapat dikenalpasti ialah, Melalui kajian tentang
pertumbuhan

dan

perkembangan

manusia,

jurulatih

dapat

mengetahui

tahap

perkembangan atlet daripada segi fizikal, kognitif, sosial dan emosi. Oleh itu, jurulatih
dapat merancang latihan yang sesuai berdasarkan kepada perkembangan seseorang
atlet. Dalam hal ini, sebagai seorang jurulatih, sewajarkan mengetahui, jenis tubuh
badan serta bakat yang ada dalam diri seseorang atlet. Contohnya, dari segi
perkembangan fizikal atlet iaitu, dari sudut perkembangan bentuk badan atlet itu sendiri.
Teori somatotypes ini menyatakan bahawa manusia secara umumnya terbahagi kepada
3 kategori rupa bentuk yang dikelaskan mengikut 3 jenis lapisan tisu dalam tubuh badan
Endomorph, Mesomorph, Ectomorph. Jurulatih akan dapat menilai atlet berdasarkan
kajian yang dilakukan oleh pengkaji dalam psikologi sukan.

Selain itu, psikolgi sukan berkepentingan dalam mengumpul maklumat murid serta
membolehkan seseorang jurulatih mengkaji atlet tersebut berdasarkan masalah
psikologi. Bidang psikologi sukan dapat menyatakan, menerangkan dan membuat
andaian berdasarkan kepada kajian yang dilaksanakan. Hal ini amat penting dalam
perkembangan sukan kerana, atlet seringkali akan menghadapi masalah psikologi dalam
pelbagai situasi. Oleh yang demikian, amat penting psikologi sukan diterapkan dalam diri
seseorang atlet.

Selain itu, bidang sosiologi sukan ini, berkepentingan dalam memberi penjelasan kepada
masyarakat dunia berkaitan dengan fenomena yang berlaku dalam sukan. Sebagai
contoh, persoalan yang wujud ialah, mengapa atlet kulit hitam Amerika Syarikat tidak
pernah memenangi acara renang tetapi berjaya dalam acara olaraga dan bola
keranjang? Persoalan ini wujud berdasarkan prestasi yang ditunjukkan oleh masyarakat
berkulit hitam di Amerika Syarikat. Berdasarkan kepada kajian dalam sosiologi sukan
menunjukkan, persoalan ini terjawab disebabkan oleh faktor taraf hidup. Kebanyakkan
orang berkulit hitam di Amerika Syarikat adalah sebilang besar miskin dan tidak mampu
menghantar anak-anak mereka untuk berenang, hal ini telah menyebabkan wujudnya
fenomena seperti ini.
Kesimpulanya, pisikologi dan sosiologi sukan adalah sains sosial yang komprehensif
menyelidik fenomena kebudayaan sosial yang selalu mengalami perkembangan dan
perubahan dalam sukan. Ia bukan sahaja menyelidik tentang perhubungan di antara
sukan dan fenomena sosial, tetapi mengkaji tentang tingkah laku masyarakat di antara

17

manusia dengan sukan, perhubungan konsep sosial, dan struktur, fungsi, dorongan
kepada pembangunan dan faktor kekangan dalam sukan, lalu digunakan untuk
mempromosi pembangunan sukan dan sosial yang rasional.

18

5.0 Refleksi
Sepanjang pelaksanaan tugasan kaedah latihan mental,pelbagai ilmu pengatahuan yang
baru saya dapat pelajari melaui tugasan ini. Saya dapati psikologi sukan ini amat
mempengaruhi prestasi atlet. Ia terpulang bagaimana seorang jurulatih mengendali latihan
mental. Dalam tugasan ini saya memilih latihan imageri sebagai latihan mental yang saya
terapkan kepada diri saya sendiri, kerana sesuatu sukan memerlukan latihan mental agar
dapat memperbaiki dan memotivasikan diri sendiri.

Selain itu, semasa mencari maklumat berkenan dengan latihan mental yang dilaksanakan,
saya mendapati latihan ini juga mampu menurunkan prestasi atlet. hal ini kerana, atlet akan
berasa tertekan dan kecewa sekiranya apa yang diingini tidak seperti yang dia lakukan.
Namun, sebagai seorang jurulatih haruslah memainkan peranan bagi mengelakkan atlet
berasa kecewa dan membuat tindakan yang tidak wajar. Oleh yang demikian, pengetahuan
berkaitan dengan psikologi dan sosiologi sukan perlu ada dalam diri jurulatih tersebut.

Saya dapati latihan mental iniakan berjaya sekiranya seorang jurulatih mempunyai
kemahiran melatih mental atletnya agar memahami konsep sebenar latihan mental tidak
hanya mendengar arahan sahaja. Kebanyakan jurulatih hanya melatih fizikal sahaja tidak
mempedulikan mental atlet, maka prestasi atlet untuk meningkat sukar untuk dicapai.

Latihan imageri ini harus ada dalam setiap individu dalam sukan, kerana dalam
sukanpelbagai situasi yang kita akan jumpa, contohnya tekanan, emosi dan yang paling
penting kebangkitan. Apabila latihan imageri di buat dalam satu pasukan ia akan melatih
pemain untuk berimaginasi dengan diri sendiri. Latihan seperti ini boleh diterapkan dalam
sesi latihan agar pemain dapat mengenal diri,kebolehan, kekuatan bagi mencapai kejayaan.

Sebagaimana yang kita semua ketahui, untuk mempelajari dan mendalami psikologi sukan
ini seharusnya seseorang itu mengetahui apa yang terkandung dan selok-belok yang mana
melibatkan

strategi-strategi

serta

teori-teori

yang

sepatutnya

dilaksanakan.

Untuk

mengaplikasikan strategi serta teori ini, kita hendaklah mengetahui konsep dan fokus utama
yang terkandung dalam tajuk ini. Perkara ini penting kerana ia mempengaruhi mutu
pencapaian atlet. Walaupun bidang psikologi sukan ini masih baru, mereka mempunyai
19

sejarah dan latar belakang yang tersendiri yang mengisahkan dan memperkenalkan
psikologi sukan serta perkembangannya kepada umum.

Disamping itu, beberapa perkara haruslah dititikberatkan oleh seseorang yang ingin
menjadi ahli psikologi sukan termasuklah latar belakang pendidikan yang merupakan syarat
utama dalam profesion ini. Diantaranya termasuklah beberapa jenis perkhidmatan yang
ditawarkan oleh ahli psikologis sukan seperti perkhidmatan klinikal, pendidikan dan
penyelidikan.

Selain itu, perkara yang perlu diterapkan kepada ahli psikologi sukan adalah etika-etika
dalam psikologi sukan. Perkara ini penting bagi menjaga imej mereka yang terlibat dalam
profesion ini. Oleh itu, pelbagai aspek perlu diambil kira kerana aspek-aspek tersebut akan
mempengaruhi seseorang ahli psikologi sukan serta memberikan kesan yang positif kearah
usaha meningkatkan mutu persembahan dan pencapaian atlet negara.

Namun, secara keseluruhannya, saya berasa syukur kepada Tuhan kerana tugasan yang
diberikan selesai dilaksanakan,sebagai bakal jurulatih pada masa akan datang saya hrus
mendalami ilmu latihan mental agar atlet dibawah jagaan saya akan mencapai peningakatan
yang terbaik. Namun saya mengaku bahawa banyak pekara berkaitan psikologi suakan
yang perlu saya pelajari agar saya dapat membantu meningkatkan kauliti sukan pada masa
akan datang. Saya mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua pihak
yang terlibat terutamanya pensyarah Psikologi sukan saya yang sering mengingatkan kami
pentingnya psiologi dalam sukan.

RUJUKAN

20

Mohamad Nizam Bin Asmuni. (2010). Kekuatan Mental Pemain Bola Sepak Piala Malaysia
Musim 2007/2008.

David Shearer, S. M. (2009). The Effects of a Video-Aided Imagery Intervention upon


Collective Efficacy in an International Paralympic Wheelchair Basketball Team.

Ghani, N. B. (1997). Kesan Latihan Imageri Terhadap PrestasiKemahiran Motor Diskrit.


Kesan Latihan Imageri Terhadap PrestasiKemahiran Motor Diskrit.

Ibrahim, M. F. (2009). Penggunaan kaedah Mental Rehearsal untuk membantu murid tahun
5 yang akan mewakili sekolah dalam permainan bola tampar dalam melakukan
kemahiran menyangga mengikut teknik dan cara yang betul.

Saarani, S. R. (2008). Kajian Tahap Kekuatan Mental Di Kalangan Atlet Karate Peringkat
Universiti.

Mohd Sofian Omar Fauzee. (2003). Sosio-Psikologi: Sukan dan Kegiatan Fizikal.
Selangor Darul Ehsan: Karisma Publications Sdn Bhd.

21