Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015

Tema A: Pengenalan kepada Biologi


Bab 1: Pengenalan kepada Biologi
MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

2
(12/1 16/1)

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP

K1

K2

K3

ORIENTASI
Pelajar seharusnya dapat:
1.1 :.
Memahami Biologi

3
(19/1 23/1)
1.2 :.
Mengaplikasi penyiasatan
saintifik

Menyatakan apakah kajian Biologi


Menerangkan kepentingan Biologi
Menyenaraikan bidang-bidang yang berbeza dalam kajian Biologi
Menyenaraikan kerjaya berkaitan dengan Biologi
Menyatakan pelbagai kaedah mempelajari Biologi

Mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberi


Mengenal pasti hubung kait antara dua pemboleh ubah bagi membentuk hipotesis
Mereka bentuk dan menjalankan eksperimen ringkas untuk menguji hipotesis
Merekod dan membentangkan data dalam bentuk yang sesuai

Tema B: Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Benda Hidup


Bab 2: Struktur & Organisasi Sel
MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP

K1

K2

K3

Pelajar seharusnya dapat:

4
(26/1 30/1)

2.1 :.
Memahami struktur &
fungsi sel

5
(02/2 06/2)
2.2 :.
Memahami orgnisasi sel

2.3 :.
Menghargai keunikan sel

Melukis & melabel sel haiwan serta sel tumbuhan


Mengenal pasti komponen-komponen sel haiwan
Mengenal pasti komponen-komponen sel tumbuhan
Menyatakan fungsi komponen sel haiwan
Menyatakan fungsi komponen sel tumbuhan
Membanding dan membezakan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan
Mengaitkan antara kepadatan organel tertentu dengan fungsi sel-sel khusus

Menyatakan keperluan pengkhususan sel dalam organisma multisel berbanding


organisma multisel
Menghuraikan pengkhususan sel dalam organisma multisel
Menghuraikan organisasi sel dalam pembentukan tisu, organ dan sistem dalam organisma
multisel

Meramal keadaan sel tertentu tanpa salah satu organel

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015

Mengilustrasikan kebanyakan sel-sel yang mengalami pengkhususan mengikut fungsinya

Bab 3: Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma


MASA

6
(09/2 13/2)
&
7
(16/2 18/2)

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

3.1:.
Menganalisis pergerakan
bahan-bahan merentas
membran plasma

HASIL PEMBELAJARAN

9-10
(2/3 13/3)
*UK 1*
&
11
(23/3 27/3)

3.2 :.
Memahami konsep
pergerakan bahan
merentas membran
plasma dalam kehidupan
seharian

3.3 :.
Mensyukuri ketertiban
proses pergerakan bahan
merentas membran
plasma

K1

K2

K3

Pelajar seharusnya dapat:


Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel yang hidup
Menyatakan bahan yang perlu disingkirkan dari sel
Menerangkan keperluan pergerakan bahan merentas membran plasma
Menghuraikan struktur membran plasma
Menghuraikan sifat ketelapan membran plasma
Menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui proses
pengangkutan pasif
Menerangkan pergerakan molekul air merentas membran plasma secara osmosis
Menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui proses
pengangkutan aktif
Menjelaskan proses pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif dalam kehidupan
dengan menggunakan contoh yang sesuai
Membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif

8
(23/2 27/2)
&

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP

Menerangkan maksud larutan hipertonik, hipotonik dan isotonik


Menerangkan kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan dan
sel haiwan
Menerangkan plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan krenasi
Mereka bentuk eksperimen untuk menentukan kepekatan larutan yang isotonik dengan
sap sel tisu tumbuhan
Membuat inferens tentang kepekatan sap sel tumbuhan
Menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran plasma dengan kecerunan
kepekatan
Menjelaskan dengan fenomena kelayuan tumbuhan
Menjelaskan pengawetan makanan dengan menggunakan contoh yang sesuai
Menerangkan keperluan proses pergerakan bahan merentas membran plasma berlaku
secara berterusan dan teratur untuk kemandirian sel

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Bab 4: Komposisi Kimia Dalam Sel
MASA

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP

K1

K2

K3

Pelajar seharusnya dapat:

12
(30/3 3/4)

4.1 :.
Memahami komposisi
kimia dalam sel

Menyatakan unsur dalam sel


Menyenaraikan sebatian kimia di dalam sel
Menerangkan kepentingan sebatian organik di dalam sel
Menerangkan kepentingan air di dalam sel

4.2 :.
Memahami karbohidrat

Menyatakan unsur dalam karbohidrat


Menyatakan jenis-jenis unsur karbohidrat
Menerangkan pembentukan dan penguraian disakarida dan polisakarida

4.3 :.
Memahami protein

Menyatakan unsur dalam protein


Menyatakan pelbagai struktur protein
Menerangkan pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida
Menerangkan maksud asid amino perlu dan asid amino perlu

4.4 :.
Memahami lipid

Menyatakan unsur-unsur dalam lipid


Menyatakan jenis-jenis lipid yang utama
Menyatakan komponen dalam lemak dan minyak
Menerangkan pembentukan dan penguraian lemak dan minyak
Membanding dan membezakan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu

Menyatakan apakah enzim


Menerangkan mengapa enzim diperlukan dalam proses hidup
Menyenaraikan ciri umum enzim
Menghubungkaitkan penamaan enzim dengan substrat
Menyatakan tapak sintesis enzim
Menyatakan maksud enzim intrasel dan enzim luar sel
Menerangkan penglibatan organel khusus dalam penghasilan enzim luar sel
Menerangkan kesan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti
enzim
Menerangkan mekanisme tindakan enzim
Menghubungkaitkan mekanisme tindakan enzim dengan pH, suhu, kepekatan enzim dan
kepekatan substrat
Menerangkan dengan contoh penggunaan enzim dalam kehidupan harian dan dalam
industri

13
(6/4 10/4)

14
(13/4 17/4)
&
15
(20/4 24/4)
4.5 :.
Memahami enzim

4.6 :.
Menghayati kepentingan

Meramalkan akibat yang mungkin berlaku sekiranya terdapat kekurangan karbohidrat,

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


bahan kimia dalam sel

protein, lipid ataua enzim dalam sel

Bab 5: Pembahagian Sel


MASA

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP

K1

K2

K3

Pelajar seharusnya dapat:

16
(27/4 30/4)
&

5.1 :.
Memahami mitosis

17
(4/5 8/5)

18
(11/5 15/5)
&
19-20
(18/5 29/5)
*PPT*

5.2 :.
Memahami meiosis

5.3 :.
Mensyukuri ketertiban
perlakuan kromosom
semasa mitosis dan
meiosis

Menyatakan keperluan penghasilan sel-sel baru dalam organisma


Menerangkan keperluan penghasilan sel-sel baru yng seiras dengan sel induk
Menyatakan kepentingan mitosis
Mengenal pasti fasa dalam kitar sel
Menjelaskan proses mitosis dan sitokkinesis
Menyusun peringkat-peringkat dalam proses mitosis mengikut urutan yang betul
Membanding dan membezakan antara mitosis dan sitokinesis dalam sel haiwan dengan
sel tumbuhan
Menerangkan kepentingan proses mitosis yang terkawal
Menerangkan kesan daripada mitosis yang tidak terkawal dalam kehidupan
Menghuraikan aplikasi pengetahuan mitosis dalam pengklonan
Menerangkan kebaikan dan keburukan pengklonan

Menyatakan keperluan perwarisan ciri pada anak untuk kesinambungan hidup


Menyatakan keperluan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari generasi ke generasi
Menyatakan keperluan menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom
haploid dalam pembiakan seks
Menyatakan kepentingan meiosis
Mengenalpasti jenis sel yang menjalani proses meiosis
Menyusun peringkat-peringkat dalam meiosis mengikut urutan yang betul
Membanding dan membezakan antara meiosis I dgn meiosis II
Membanding dan membezakan antara meiosis dengan mitosis

Menghuraikan kesan ketidaktertiban pergerakan kromosom semasa mitosis dan meiosis


Mengetahui dan mengelakkan bahan-bahan yang boleh mendatangkan bahaya

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015

Tema C: Menyiasat Fisiologi Kehidupan


Bab 6: Nutrisi
MASA

21
(15/6 19/6)

22
(22/6 26/6)

23
(29/6 3/7)

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
6.1 :.
Memahami jenis-jenis
nutrisi

6.2 :.
Mengaplikasi konsep gizi
seimbang

6.3 :.
Memahami malnutrisi

HASIL PEMBELAJARAN

25
(13/7 16/7)

6.4 :.
Menganalisis pencernaan
makanan

6.5 :.
Memahami proses
penyerapan dan asimilasi
hasil pencernaan
makanan

K1

K2

K3

Pelajar seharusnya dapat:


Menyatakan jenis-jenis nutrisi
Menerangkan nutrisi autotrof
Menerangkan nutrisi heterotrof
Mengelaskan organisma mengikut jenis nutrisi

Menerangkan keperluan gizi seimbang


Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian badan manusia
Menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan
Menentukan kandungan nutrien dalam sampel makanan yang berbeza
Menerangkan fungsi dan sumber vitamin dalam gizi untuk mengekalkan kesihatan
Menerangkan fungsi dan sumber serat / serabut dalam gizi
Menerangkan fungsi air dalam badan
Mewajarkan pemilihan gizi yang sesuai untuk kumpulan sasaran tertentu

Menerangkan malnutrisi
Menerangkan kesan malnutrisi dengan contoh
Menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan masalah kesihatan tertentu yang
disebabkan oleh gizi seseorang
Menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan kesan masalah kesihatan tertentu

24
(6/7 10/7)

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP

Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisme
Menyatakan bahan kompleks yang perlu dicerna
Menerangkan keperluan proses pencernaan bahan kompleks
Melukis dan melabel sistem pencernaan manusia
Menyatakan jus pencernaan dan bahan yang membantu proses pencernaan manusia
Menghuraikan fungsi jus pencernaan dan bahan pencernaan yang lain
Menerangkan pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam badan manusia
Mereka cipta eksperimen untuk mengkaji pencernaan kanji dan protein dalam sampel
makanan

Mengenal pasti bahagian dalam sistem pencernaan yang terlibat dalam penyerapan
makanan tercerna
Menerangkan ciri-ciri penyesuaian sistem pencernaan berhubung dengan penyerapan
makanan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015

26
(20/7 24/7)

Melukis dan melabel struktur vilus

Menerangkan proses penyerapan dalam vilus


Membuat analogi bagi proses penyerapan makanan dalam usus kecil
Menerangkan penyerapan air dan mineral dalam kolon
Menghuraikan pengangkutan nutrien oleh sistem peredaran untuk asimilasi
Menerangkan fungsi-fungsi utama hati
Menghuraikan proses asimilasi

6.6 :.
Memahami pembentukan
tinja dan penyahtinjaan

6.7 :.
Menilai tabiat pemakanan

Mengenalpasti bahagian sistem pencernaan di mana pembentukan tinja berlaku


Menerangkan peranan mikroorganisma dalam kolon dan kesan antibiotik ke atasnya
Menyatakan penyahtinjaan, menerangkan kepentingannya serta kepentingan pengambilan
makanan berserat tinggi
Menghuraikan masalah berkaitan penyahtinjaan
Mengaitkan tabiat pemakanan dengan masalah kesihatan
Membuat penilaian secara kritis mengenai tabiat pemakanan yang baik dan sebaliknya

Meramalkan kesan-kesan ketidaksempurnaan sistem pencernaan


Menjaga sistem pencernaan untuk kesejahteraan diri

Menyenaraikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan


Mengklasifikasikan elemen yang diperlukan oleh tumbuhan berdasarkan jumlah yang
dikehendaki
Mereka cipta eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien ke atas
tumbuhan
Mengaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi makronutrien

6.8 :.
Menyedari kepentingan
sistem pencernaan yang
sihat
27
(27/7 31/7)

6.9 :.
Memahami kepentingan
makronutrien dan
mikronutrien dalam
tumbuhan

6.10 :.
Memahami fotosintesis

28
(3/8 7/8)

6.11 :.
Memahami mekanisme
fotosintesis

Menghuraikan perkembangan yang menjurus kepada penemuan fotosintesis


Menyatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk fotosintesis
Menyatakan bahan-bahan yang dihasilkan daripada proses fotosintesis
Melukis dan melabel keratan rentas daun
Menyatakan fungsi setiap bahagian daun berkaitan dengan fotosintesis
Menerangkan kesesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis
Menerangkan bagaimana tumbuhan daripada habitat yang berbeza menyesuaikan diri
untuk menjalankan fotosintesis

Mengenalpasti bahagian kloroplas yang berkaitan dengan fotosintesis


Menerangkan tindak balas cahaya fotosintesis
Menerangkan tindak balas gelap fotosintesis
Membanding dan membezakan tindak balas cahaya dan tindak balas gelap dalam
fotosintesis
Mengaitkan tindak balas cahaya dan tindak balas gelap dalam fotosintesis
Menulis persamaan proses fotosintesis

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015

29
(10/8 14/8)

6.12 :.
Mensintesis idea tentang
faktor-faktor yang
mempengaruhi
fotosintesis

30
(17/8- 21/8)

6.13 :.
Mengamalkan sikap
menghargai tumbuhan
6.14 :.
Memahami teknologi
dalam pengeluaran
makanan
6.15 :.
Menilai perkembangan
teknologi dalam
pemprosesan makanan

Mengenal pasti faktor-faktor yang membpengaruhi kadar fotosintesis


Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar
fotosintesis
Mengenalpasti faktor yang mengehadkan kadar fotosintesis pada keamatan cahaya yang
berbeza
Menerangkan kesan suhu dan kepekatan karbon dioksida ke atas kadar fotosintesis
Menjelaskan perbezaan kadar fotosintesis dalam tumbuhan sepanjang hari berdasarkan
perubahan keamatan cahaya dan suhu
Mengenalpasti beberapa cara untuk mempertingkat hasil tanaman berdasarkan faktorfaktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis

Menyatakan mengapa kita perlu menjaga tumbuh-tumbuhan


Mengenalpasti kes-kes salah urus atau kemusnahan tumbuh-tumbuhan
Menerangkan keperlun peningkatan kualiti dan kuantiti makanan
Menerangkan usaha dalam mempelbagaikan pengeluaran makanan
Menerangkan cara-cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara

Menerangkan keperluan pemprosesan makanan


Menerangkan perkembangan teknologi pemprosesan makanan
Menghubungkaitkan kaedah pemprosesan makanan dengan faktor yang merosakkan
makanan
Menilai kaedah pemprosesan makanan yang boleh mewajarkan pemilihan pengambilan
makanan yang diproses

Bab 7: Respirasi
MASA
31
(24/8 28/8)
&
31-32
(26/8 4/9)
*UK2*

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

EKSP

KEPERLUAN MINIMUM
K1
K2

K3

Pelajar seharusnya dapat:

7.1 :.
Memahami proses
respirasi dalam
penghasilan tenaga

7.2 :.
Menganalisis struktur

Menyatakan keperluan tenaga dalam semua proses hidup


Mengenalpasti substrat utama penghasilan tenaga
Menyatakan dua jenis respirasi
Menerangkan respirasi sel
Menerangkan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa proses respirasi aerob
Menyatakan keadaan yang menyebabkan berlakunya respirasi anaerob dalam sel
Menerangkan proses respirasi anaerob dalam yis
Menerangkan proses respirasi anaerob dalam otot maanusia
Menulis persamaan perkataan untuk respirasi aerob dan anaerob
Membanding dan membezakan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob

Menyatakan struktur respirasi dalam manusia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015

respirasi dan mekanisme


pernafasan dalam
manusia dan haiwan
7.3 :.
Memahami konsep
pertukaran gas merentas
permukaan respirasi dan
pengangkutan gas dalam
manusia
33
(7/9 11/9)

7.4 :.
Memahami mekanisme
kawal atur respirasi
7.5 :.
Menyedari kepentingan
mengekalkan sistem
respirasi yang sihat

34
(14/9 18/9)

7.6 :.
Memahami respirasi
dalam tumbuhan

Membuat inferens tentang pelbagai penyesuaian struktur respirasi


Menghuraikan ciri-ciri permukaan respirasi dalam manusia dan organisma lain
Menghuraikan mekanisme pernafasan dalam manusia dan organisma lain
Membanding dan membezakan sistem respirasi manusia dan organisma lain

Menghuraikan proses pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan kapilari darah di
peparu
Menerangkan pengangkutan gas-gas respirasi
Menerangkan proses pertukaran respirasi antara darah dan sel badan
Membezakan komposisi udara sedutan dan hembusan
Menghuraikan perubahan kadar respirasisebaik sahaja tamat menjalankan aktiviti cergas
Menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida
dalam badan
Menerangkan kawalatur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan
Menerangkan gerakbalas respirasi manusia dan kadar respirasi dalam situasi berbeza
Menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kadar denyutan jantung

Menjaga dan mengekalkan kecekapan fungsi organ respirasi

Menghuraikan keperluan tenaga dalam tumbuhan


Menerangkan pengambilan oksigen oleh tumbuhan
Menerangkan respirasi aerob dalam tumbuhan
Menerangkan respirasi anaerob dalam tumbuhan yang berlaku dalam keadaan tertentu
Membanding dan membezakan proses fotosintesis dan respirasi
Menerangkan titik pampasan
Menghubungkaitkan keamatan cahaya dengan pencapaian titik pampasan
Meramalkan situasi sekiranya kadar fotosintesis dan kadar respirasi sentiasa berada pada
titik pampasan

Tema E: Menyiasat Hidupan & Perhubungan Dengan Persekitaran


Bab 8: Ekosistem Dinamik
MASA
35
(28/9 2/10)

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
8.1 :.
Memahami komponen
abiosis dan biosis dalam
persekitaran

HASIL PEMBELAJARAN

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP

K1

K2

K3

Pelajar seharusnya dapat:

Mengenalpasti komponen abiosis dalam satu ekosistem


Mengenalpasti komponen biosis dalam satu ekosistem
Mengklasifikasikan komponen biosis mengikut aras trof
Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen biosis dari segi pemakanan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015

8.2 :.
Memahami proses
pengkolonian dan proses
sesaran dalam ekosistem

Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen biosis dari segi persaingan

Menyatakan pengertian ekosistem


Mengenalpasti nic, habitat, komuniti dan populasi dalam ekosistem
Menerangkan proses pengkolonian & proses sesaran
Mengenalpasti spesies perintis dalam suatu ekosistem
Mengenalpasti spesies penyesar dalam suatu ekosistem
Mengenalpasti spesies dominan dalam suatu ekosistem
Mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies perintis dalam satu ekosistem
Mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies penyesar
Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies perintis
Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies penyesar pada setiap
peringkat sesaran sehingga mencapai komuniti klimaks
Menghubungkaitkan komponan abiosis dengan komponen biosis dalam suatu ekosistem
semasa proses pengkolonian dan proses sesaran

8.3 :.
Mensintesiskan idea
tentang ekologi populasi

36
(5/10 9/10)

8.4 :.
Memahami konsep
biokepelbagaian

37
(12/10 16/10)

8.5 :.
Memahami impak
mikroorganisma ke atas
kehidupan

Mengenalpasti teknik persampelan yang sesuai untuk mengkaji saiz populasi suatu
organisma
Menganggarkan saiz populasi organisma dalam suatu habitat
Menentukan taburan organisma dalam suatu habitat berdasarkan kepadatan, frekuensi
dan litupan spesies
Menghubungkaitkan perubahan taburan populasi suatu organisma dengan perubahan
pada setiap faktor abiosis
Mereka bentuk eksperimen untuk menyiasat kesan perubahan salah satu komponen
abiosis ke atas kadar pertumbuhan populasi suatu organisma
Menerangkan pengertian biokepelbagaian
Menerangkan keperluan pengelasan organisma
Menyatakan lima alam yang digunakan dalam pengelasan organisma
Mengenalpasti ciri utama organisma dalam setiap alam
Menyenaraikan contoh organisma bagi setiap alam
Menyatakan hierarki pengelasan organisma dengan menggunakan contoh
Menerangkan dengan menggunakan contoh kaedah penamaan organisma dengan
menggunakan sistem binomial Linnaeus
Menerangkan kepentingan biokepelbagaian
Mengelaskan jenis mikroorganisma berdasarkan ciri-ciri asas
Menyatakan komponen abiosis yang memberi kesan kepada aktiviti mikroorganisma
Menerangkan peranan mikroorganisma yang berfaedah
Menerangkan kesan mikroorganisma yang berbahaya ke atas hidupan
Menerangkan pengertian patogen
Mengenalpasti patogen, vektor dan simptom sesuatu penyakit
Menerangkan bagaimana penyakit disebarkan
Menghuraikan kaedah pengawalan patogen
Menerangkan penggunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dengan menggunakan
contoh yang sesuai

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


8.6 :.
Menghargai
biokepelbagaian

Mewajarkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan biokepelbagaian


Memelihara dan memulihara kehidupan alam sekitar

Bab 9: Ekosistem Terancam


MASA

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

38
(12/10 16/10)

HASIL PEMBELAJARAN

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP

K1

K2

K3

Pelajar seharusnya dapat:

9.1 :.
Menilai aktiviti manusia
yang mengancam
ekosistem

9.2 :.
Memahami kesan rumah
hijau dan penipisan
lapisan ozon
9.3 :.
Menyedari kepentingan
pengurusan terancang
aktiviti pembangunan dan
ekosistem

Mengenalpasti aktiviti-aktiviti manusia yang mengancam ekosistem


Menerangkan kesan aktiviti manusia ke atas ekosistem
Menilai secara kritis kesan pembangunan yang tidak terancang dan tidak terurus ke atas
ekosistem
Menerangkan jenis-jenis pencemaran dan puncanya
Menerangkan kesan pencemaran ke atas hidupan dan alam sekitar
Membanding dan membezakan bahan cemar udara cemar udara daripada persekiataran
yang berbeza
Menyatakan punca-punca pencemaran udara
Mentafsir data berkaitan paras pencemaran udara di beberapa bandar
Membuat inferens berkaitan punca pencemaran udara di beberapa bandar
Mentafsir data berkaitan paras pencemaran air di beberapa sungai
Membuat inferens berkaitan punca pencemaran air di beberapa sungai
Meramalkan paras pencemaran udara dan air di lokasi tertentu dalam tempoh sepuluh
tahun yang akan datang
Mencadangkan strategi untuk mengatasi masalah berkaitan pencemaran air dan udara di
lokasi tertentu dalam tempoh seepuluh tahun yang akan datang
Menerangkan apakah kesan rumah hijau
Menghubung kait antara kepekatan karbon dioksida di atmosfera dengan pemanasan
global
Menerangkan tentang penipisan lapisan ozon
Menerangkan impak penipisan lapisan ozon dan pemanasan global ke atas ekosistem
Membuat wajaran tentang keperluan pembangunan
Menerangkan kesan peningkatan populasi ke atas ekosistem
Menerangkan langkah yang diambil dalam menguruskan aktiviti pembangunan dan
ekosistem untuk memastikan keseimbangan alam dikekalkan
Menjaga ekosistem

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015

Menglibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan ekosistem

39
(26/10 30/10)
40-42
(2/11 20/11)

PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

(21/11-3/1/16)

CUTI AKHIR TAHUN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

11