Anda di halaman 1dari 11

1

NAMA
TINGKATAN

: ____________________________________
: _____________

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN


ZAINAB 1
PENTAKSIRAN TINGKATAN SATU

79

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU


PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN
1
1 2

jam

1 Jam 30

minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Tulis nama dan tingkatan anda pada


ruangan yang disediakan

2.

Kertas soalan ini mengandungi dua


bahagian: Bahagian A dan Bahagian
B.

3.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A


dan Bahgian B

4.

Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang


yang disediakan dalam kertas soalan.
Kertas soalan ini hendaklah diserahkan
pada akhir peperiksaan.

5.

Kerja mengira mesti ditunjukkan


dengan jelas. Anda mungkin kehilangan
skor jika langkah-langkah penting tidak
ditunjukkan dengan teratur.

6.

Anda
dibenarkan
menggunakan
kalkulator saintifik yang tidak boleh
diprogramkan.

Untuk kegunaan Pemriksa


Nama Pemeriksa :
Bahagian
Soalan
Skor
Skor
Penuh
Diperoleh
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
A
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
1
10
B
2
10
Jumlah
59

BAHAGIAN A
Jawab semua soalan pada ruang jawapan yang disediakan
1.

Rajah berikut berkaitan dengan keperluan manusia

Berdasarkan rajah di atas,


(a)

Pilih keperluan moden pada masa kini.


___________________________________________________________

(b)

Namakan keperluan moden itu.


___________________________________________________________

(c)

Nyatakan keperluan asas manusia


___________________________________________________________
[ 3 markah]

2.

Pernyataan berikut adalah tentang sejenis alat pembayaran masa kini.


Pengguna perlu membuat bayaran terlebih dahulu
sebelum mendapat barang dan perkhidmatan
Berdasarkan pernyataan di atas,
Tandakan (/) pada gambar yang mempunyai ciri-ciri tersebut dan (X) pada gambar yang
tidak berkaitan pada petak yang disediakan.

[ 3 markah ]
3.

Berikut adalah alat pembayaran masa kini.


A
B
C
D

Cek
Wang tunai
Kad prabayar
Pembayaran elektronik

Padankan alat pembayaran itu dengan pernyataan beriikut dengan menulis A, B, C atau D
pada petak yang disediakan.
(a) Pembeli membuat pembayaran secara atas talian dengan
menggunakan kemudahan internet
(b) Kemudahan pembayaran ini disediakan oleh pihak bank untuk
pelanggan yang mempunyai akaun semasa sahaja
(c) Pengguna perlu membuat pembayaran terlebih dahulu sebelum
menggunakan barang atau perkhidmatan
[ 3 markah ]
4.

Berikut adalah jenis milikan perniagaan.


A
B
C
D
E

Koperasi
Perkongsian
Milikan tunggal
Syarikat awam berhad
Syarikat sendirian berhad

Padankan jenis milikan itu dengan nama perniagaan berikut dengan menulis A, B, C, D atau
E pada petak yang disediakan

[ 3 markah ]

5.

Rajah berikut menunjukkan papan tanda bagi sejenis milikan perniagaan

Tandakan ( / ) pada ciri yang betul bagi milikan perniagaan itu dan ( X ) bagi yang salah
pada petak yang disediakan.
(a) Bilangan pemegang saham minimum 2 orang dan maksimum 50 orang

(b) Bilangan pemegang saham minimum 2 orang dan tiada had maksimum
(c) Menanggung liabiliti yang tidak terhad
[3 markah]
6.

Rajah berikut menunjukkan jenis perniagaan.


Jenis perniagaan

Perniagaan dalam negeri

Perniagaan luar negara

Perniagaan runcit

Import

Q
R

Nyatakan P, Q dan R
P : _______________________________
Q : _______________________________
R : _______________________________
[3 markah]

7.

Maklumat berikut mewakili langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil.


P

Memohon lesen

Merancang

Mendapatkan modal

Lengkapkan langkah-langkah menubuhkan perniagaan denganmenulis P, Q, atau R pada


kotak di bawah.
Mendatar
perniagaan

[3 markah]
8.

Padankan pernyataan berikut dengan jawapannya yang betul.


Pihak yang bertanggungjawab mengeluarkan
boring pendaftaran perniagaan

Borang untuk mendapatkan kelulusan nama


kedai

Borang untuk mendftarkan perniagaan milikan


tunggal dan perkongsian

Borang
PNA.42

Borang A

Pendaftar
Perniagaan

[3 markah]
9.

Tandakan ( / ) pada stok gerak pantas dan ( x ) pada gerak perlahan

[3 markah]
10.

Maklumat di bawah menunjukkan suatu aliran tunai.


Bulan
Butir
Penerimaan
Baki b/b
Jualan tunai
Penghutang
Jumlah
Perbelanjaan
Gaji
Sewa
Kadar bayaran
Pembekal
Jumlah
Baki h/b

Januari

Februari

Mac

April

RM
3000
15000
4000
22000

RM
4000
13500
1500
19000

RM
3500
16000
7000
26500

RM
8300
10000
2700
21000

10000
3500
1500
3000
18000
4000

8000
3500
1200
2800
15500
3500

7000
6500
1500
3200
18200
8300

6500
X
2000
1500
7500

(a) Nytakan tujuan menyediakan penyata aliran tunai.


(i)

________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

(ii)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(b) Kirakan nilai X dalam penyata aliran tunai di atas.


______________________________________________________________________
[3 markah]

11.

Berikut adalah jenis dokumen yang digunakan dalam perniagaan.


A
B
C

Nota kredit
Penyata akaun
Sebut harga

Invois

Padankan jenis dokumen itu dengan fungsinya yang betul dengan menulis A, B, C atau D
pada ruang yang disediakan
Menunjukkan barang yang dibeli secara kredit dan jumlah yang perlu dibayar
Mengurangkan harga dalam invois
Menyenaraikan harga barang yang dikehendaki oleh pembeli
[3 markah]
12.

Lengkapkan peta pokok berikut dengan dokumen perniagaan yang betul.


DOKUMEN
PERNIAGAAN

Sebelum jual
beli

Semasa jual beli

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Selepas jual beli

____________________
____________________
____________________

[3 markah]

13.

Berikut adalah syarat bayaran angkutan


A
B
C

Angkutan Dibayar
Angkutan Hadapan
Percuma ke dalam kapal

Padankan syarat bayaran angkutan itu dengan pernyataan berikut dengan menulis A, B atau
C pada ruang yang disediakan.

Kos angkutan termasuk dalam harga barang


Pembekal membayar semua perbelanjaan sehingga barang dimuatkan
ke dalam kapal
Kos angkutan tidak termasuk dalam harga barang
[3 markah]

BAHAGIAN B
[20 markah]
1.

Rajah berikut menunjukkan contoh etika amalan perniagaan.

(a) Apakah etika amalan perniagaan yang diamalkan oleh peniaga tersebut?
_______________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Nyatakan kesan positif sikap peniaga tersebut terhadap pelanggannya.
______________________________________________________________________
[1 markah]
(c) Berikan empat amalan baik yang perlu dipraktikkan oleh semua peniaga
(i) ___________________________________________________________________
(ii) ___________________________________________________________________
(iii) ___________________________________________________________________
(iv) ___________________________________________________________________
[4 markah]
(d) Senaraikan empat etika perniagaan dalam Islam
(i) ___________________________________________________________________
Syarikat Pembekal Multi Elektrik Sdn. Bhd.
(ii) ___________________________________________________________________
No 56, Jalan Tun Razak,
Taman Perindustrian Jaya,
(iii) ___________________________________________________________________
52100 Kuala Lumpur.
03-35678110
(iv) ___________________________________________________________________
Kedai Elektrik Maju,
No 13A, Jalan Kenari 8,
47210 Puchong, Selangor.

[4 markah]
2 November 2015

No. Pesanan Tuan : 507/57


2. Kuantit
Berikut adalah sejenis dokumen perniagaan.
Keterangan
i
50
Periuk nasi elektrik jenama Sunny model RC 1272
100
Pembakar roti jenama Sonitee model TR 0808
Jumlah kasar
Tolak 10% diskaun niaga
Jumlah bersih
Angkutan dengan lori dibayar
5% - 30 hari
K & K di K

Harga seunit
RM80.00
RM20.00

Jumlah
RM4000.00
RM2000.00
RM6000.00
RM 600.00
RM5400.00

.
Pengurus

(a) Nyatakan jenis dokumen perniagaan itu.


____________________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Siapakah yang menghantar dokumen itu dan kepada siapa dokumen tersebut dihantar?
_____________________________________________________________________
_______
____________________________________________________________________________
[1 markah]

(c) Hitungkan bayaran yang perlu dijelaskan jika Kedai Elektrik Maju membuat pada :
(i)

1 Disember 2014

(ii)

15 Januari 2014

[8 markah]