Anda di halaman 1dari 69

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

HALIZA INDUSTRIES SDN BHD

No. 1, Jalan Pala 8,


Imperial Industrial Park,
14100 Permatang Tinggi,
Bukit Mertajam, Pulau Pinang.

SYAFATUL SUHAIDA BINTI ALI KHAN

AP110384

SEMESTER 8/2015

FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PENGHARGAAN
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji-pujian bagi Allah SWT selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi
Muhammad S.A.W, para keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Ilahi kerana telah berjaya menyiapkan laporan latihan
industri dengan jayanya. Segala apa yang terkandung didalam buku laporan ini adalah berkaitan
dengan skop kerja sepanjang menjalani latihan industri di Haliza Industries Sdn Bhd (HISB).
Setinggi-setinggi penghargaan saya ucapkan kepada pihak pengurusan Haliza Industries kerana
telah memberi peluang untuk saya menjalankan latihan industri selama 4 bulan. Ribuan terima
kasih juga diucapkan kepada pengurus syarikat Puan Haliza Bt Hussain , pengurus pengeluaran
dan operasi Ammar Hafiz dan pengurus kualiti Puan Jasmine kerana banyak membantu saya
sepanjang menjalani latihan industri di HISB. Segala tunjuk ajar daripada semua pekerja kilang
terutama dalam bahagian pengeluaran dan operasi telah memberikan saya pengalaman yang baru
dalam selok-belok kilang. Pengalaman ini akan saya gunakan semasa saya melangkah ke alam
pekerjaan pada masa yang akan datang. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih
kepada pihak Unit Latihan Industri kerana banyak membantu dari aspek penyediaan sebelum dan
selepas menjalani latihan industri dan penyediaan laporan latihan industri.
Dedikasi ini ditujukan khas buat ayahanda, bonda dan keluarga tercinta kerana banyak
berkorban dan memberikan semangat sepanjang anakanda menjalani latihan praktikal
selama empat bulan. Doakan anakanda semoga berjaya didunia dan diakhirat.
-Anakanda TercintaTidak lupa juga kepada pendidik yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat
yang berguna kepada diri ini.

-Anak Didikmu-

Sekian, terima kasih.


Wassalam
Yang benar,
................................
(SYAFATUL SUHAIDA BINTI ALI KHAN)
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pengeluaran Dan Operasi)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
AP110384

ISI KANDUNGAN

BAB

KANDUNGAN
PENGHARGAAN

BAB I

MUKA SURAT
ii-iii

PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG


LATIHAN PERINDUSTRIAN
1.0

Pengenalan

1.1

Objektif Latihan Industri

1.2

Kepentingan Latihan Industri

1.3

Latar Belakang Syarikat

1.4

Logo Syarikat

1.5

Visi, Misi dan Polisi Kualiti

1.5.1

Kenyataan Visi

1.5.2

Kenyataan Misi

1.5.3

Polisi Kualiti

1.6

Carta Organisasi

1.7

Lesen Perniagaan

1.8

Pelan kawasan Syarikat

7-8

1.9

Carta Aliran Proses

BAB II

RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI


2.1

Pengenalan

10

2.1.1

Ringkasan Aktiviti (Februari)

11

2.1.2

Ringkasan Aktiviti (Mac)

12

2.1.3

Ringkasan aktiviti (November)

20

2.1.4
BAB

KANDUNGAN

BAB III

BAB IV

Ringkasan Aktiviti (December)

26
MUKA SURAT

KANDUNGAN LATIHAN
3.1

Pengeluaran Dan Operasi

30

3.1.1

Definisi Dan Peranan

30

3.2

Kepentingan Pengurusan Pengeluaran

31

3.3

Produktiviti

32

3.4

Pengenalan PU

33

3.4.1

Ciri-ciri Polyurethane

33

3.5

Carta Aliran Proses Pembuatan Polyurethane

3.6

Packing List

36

3.6.1

Data-Data DiDalam Packing List

36

3.6.2

Contoh Form Packing List Details

37

3.6.2.1 Contoh Packing List Daripada Customer

38

3.6.2.2 Contoh Packing List Daripada Customer

40

3.7

Pengkontenaan

41

3.7.1

Jenis-Jenis Kontena

41

3.7.2

Penghantaran Barang Melalui Kontena

42

3.8

Pembungkusan

43

3.8.1

Pembungkusan Level

44

3.8.2

Standard Operasi Pembungkusan (Paad2231)

44

3.8.2

Standard Operasi Pembungkusan (Corner Block)

45

3.8.3

Standard Operasi Pembungkusan (Ceiling Roses)

46

3.9

Perkara-Perkara Utama Yang Dicapai

3.9.1

Kemahiran Komunikasi

47

3.9.2

Kemahiran Menyelesaikan Masalah

47

KESIMPULAN

48

35

47

BAB V

KOMEN DAN CADANGAN


5.1

Komen

50

5.2

Cadangan

51

RUJUKAN

53

LAMPIRAN

54

SENARAI RAJAH

RAJAH

TAJUK

MUKA SURAT

RAJAH 1.1

SENARAI PEMEGANG SAHAM

RAJAH 3.1

SISTEM PENGELUARAN SESEBUAH

31

ORGANISASI
RAJAH 3.2

PROSES PENGELUARAN DAN OPERASI

33

RAJAH 3.3

CARTA ALIR PROSES PEMBUATAN

35

RAJAH 3.4

PACKING LEVEL

43

BAB I

PENGENALAN
Latihan industri (LI) merupakan suatu komponen penting kurikulum program diploma

dan sarjana muda dan satu latihan praktikal yang wajib diberikan kepada pelajar Universiti Tun
Hussein Onn Malaysia (UTHM). Program LI diwajibkan kepada semua pelajar bagi
mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran teknikal serta berupaya menyesuaikan diri
dengan alam pekerjaan yang bakal diceburi.
Dalam bab ini pelajar akan menerangkan maklumat mengenai profile, visi, misi, objektif,
fungsi serta segala mengenai syarikat atau tempat pelajar menjalani latihan industri. Bab ini
penting untuk memberi pengetahuan dan melihat sejauh mana pelajar dapat mengenali organisasi
tersebut.

1.1

OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI


Program latihan industri adalah dirancang untuk membantu pelajar mencapai objektif

berikut iaitu:

a)

Bagi mendapat pendedahan secara langsung terhadap profesion serta aplikasi


dalam bidang masing-masing.

b)

Memberi peluang untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan para professional


dari pelbagai bidang.

1.2

c)

Menimba pengalaman bekerja di dalam suatu organisasi professional.

d)

Membina daya kreativiti, kemahiran teknikal, interpersonal dan komunikasi.

e)

Menjalin dan mengeratkan hubungan dengan ahli professional di luar kampus.

KEPENTINGAN LATIHAN INDUSTRI

Tujuan latihan industri adalah untuk mendedahkan para pelajar tentang situasi sebenar yang
bakal dihadapi setelah melangkah ke alam pekerjaan kelak.
Para pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran yang dipelajari di universiti dengan
situasi alam pekerjaan yang akan mereka ceburi itu. Ianya secara tidak langsung memberi
pengalaman dan juga pengetahuan kepada pelajar serta membuka pandangan yang lebih luas
tentang peluang pekerjaan yang akan pelajar ceburi.
Bimbingan dan tunjuk ajar yang diperolehi daripada mereka yang profesional dan
kemahiran dapat dijadikan iktibar untuk menghadapi ranjau kehidupan yang lebih luas kelak. Ini
merupakan peluang keemasan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh para pelajar lulusan
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Tambahan pula kemahiran dan pengetahuan yang tidak
diperolehi di universiti mungkin dapat diperoleh semasa menjalani latihan industri. Ini

merupakan satu kelebihan untuk para pelajar yang menjalani latihan industri di mana dapat
menimba pengalaman sebenar.
Sememangnya dengan menjalani latihan industri dalam jangkamasa yang telah ditetapkan
ini dapat menjadikan seseorang pelajar itu lebih mantap dan matang dalam membentuk dan
mencapai arah matlamat mereka.

Dari sinilah juga pelajar sedikit sebanyak dapat menilai

keupayaan sebenar pelajar dalam bidang yang diceburi. Serta pelajar dapat membandingkan
kelebihan dan kekurangan dan cuba memperbaiki dari semasa ke semasa.
Mereka yang menjalani latihan industri sememangnya satu titik tolak bagi seseorang
pelajar yang berfikiran lebih matang dan bersedia untuk menghadapi alam pekerjaan sebenar
kelak. Malahan ia mengajar seseorang pelajar itu untuk berhadapan dengan tanggungjawab yang
sememangnya ada dalam kehidupan setiap individu di dunia ini.

1.3

LATAR BELAKANG SYARIKAT


Haliza

Food

Industries

telah

ditubuhkan

pada

Disember

2008

dengan

tujuan untuk menceburi bidang pemprosesan makanan dalam pembangunan industri makanan
halal secara eksklusif dan lebih khusus dalam memajukan teknologi snek makanan ringan
berasaskan jagung dengan menggunakan kaedah teknologi moden. Dengan menfokuskan idea
globalisasi sebagai peneraju dalam proses pembuatan, syarikat ini telah bergerak secara kondusif,
syarikat menukar status kepada Haliza Industries Sdn Bhd (HISB) pada bulan Ogos 2012,
seterusnya bergerak aktif untuk mencapai sasaran eksport serta menggunakan khidmat
masyarakat luar bandar bagi tujuan menaiktaraf ekonomi mereka dan merebut peluang yang
terbuka luas.
Selain itu snek yang di yakini halal sangat diperlukan oleh masyarakat dan ini telah
membuka ruang untuk syarikat ini menggunakan bahan-bahan mentah yang terpilih serta
mengeluarkan snek yang halal dan berkhasiat. Semasa memulakan aktiviti perniagaan Haliza
Food Industries telah menggunakan mesin separa otomatik bagi meningkatkan prestasi
produktiviti, pengurusan dan kewangan. Pelbagai jenis mesin ditambah dari masa ke semasa

seperti mesin pengisar, mesin penggaul, mesin pembuatan snek, oven otomatik berlapis, mesin
pengering serta mesin pembungkusan. Penggunaan mesin dibuat secara satu sistem rangkaian
pemprosesan untuk menjamin kualitinya.
Selain itu HISB juga menghantar para pekerja untuk mengikuti kursus bagi menambah
ilmu dan kemahiran dalam penggunaan mesin dan sistem kebersihan yang perlu dipraktikkan
ketika bekerja. Para pekerja perlu mematuhi piawaian bagi mendapatkan sijil-sijil seperti sijil
MESTI, Halal Jakim dan sijil kesihatan.
Projek kilang ini terletak di atas tanah seluas 16,000 kaki persegi di kawasan
perindustrian Permatang Tinggi, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Selain itu HISB juga melakukan
penanaman cendawan sendiri bagi mendapatkan bekalan serbuk cendawan sendiri di
Kupang,Kedah. Cendawan-cendawan ini akan diproses untuk digunakan sebagai bahan gantian
untuk MSG bagi melazatkan snek yang dapat mengelakkan bahan kimia yang merosakkan organ
dalaman.

Haliza Industries Sdn Bhd


(sebelum ini dikenali sebagai Haliza Food Industries)
Pemprosesan Makanan Ringan
i.
Snek Jagung (witties)
ii.
Pelazat Rasa

1015412-D

e. Tarikh Penubuhan
f. Tarikh Pendaftaran

g. Alamat Perniagaan

2008
30 Ogos 2012
No.1, Jalan Pala 8,Imperial Industrial Park, Permatang

h.
i.
j.
k.

:
:

a. Nama Perniagaan

b. Bentuk Perniagaan
c. Aktiviti Perniagaan
Utama
d. No.Pendaftaran

No. Telefon
No. Faks
Alamat Emel
Modal Permulaan
Modal Berbayar
Modal Dibenarkan
l. Nama Bank
m. No. Akaun Bank
n. Pembiayaan sedia ada
dengan institusi

:
:
:
:
:

Tinggi, 14100 Bukit Mertajam,Pulau Pinang


04-587 2779
04-568 2187
halizafood@yahoo.com
RM 300,000
RM 1,000,000
RM 1,000,000
Public Islamic Bank
3989094829
SME BANK

kewangan
o. Senarai
pemilik/pemegang

:-

saham/pengarah
syarikat

Nama

No. K/P

Jawatan

Jumlah Saham

Ammar Hafiz B. Abd Hamid

910519-07-5707

Pengurus

50 %

Amzar Hariz B. Abd Hamid

930205-07-5753

Pengarah

50 %

1.4

LOGO SYARIKAT

1.5

VISI, MISI DAN POLISI KUALITI

1.5.1

KENYATAAN VISI

Untuk memenuhi permintaan makanan halal dengan makanan berkualiti baik tanpa
Monosodium Glutamate (MSG)

1.5.2

1.5.3

KENYATAAN MISI
Menghasilkan snek makanan ringan tanpa menggunakan perisa tiruan dan bahan kimia.

POLISI KUALITI
Untuk memenuhi visi dan misi yang ditetapkan HISB telah memberikan komitmen untuk
:

Produk-produk yang 100% dijamin HALAL

Memberi perkhidmatan yang terbaik dari segi kualiti produk dan perkhidmatan

1.6

Memenuhi keperluan pelanggan

Memelihara alam sekitar

Melindungi hak asasi setiap pekerja.

Memberi latihan yang mencukupi kepada setiap pekerja sebelum memulakan kerja

Memberi latihan yang mencukupi kepada setiap kakitangan.

Meningkatkan prestasi dengan sistem dikawal.

Selari dan bertepatan dengan wawasan kerajaan

CARTA ORGANISASI

Pekerja merupakan sumber manusia yang penting dalam sesebuah organisasi perniagaan.
Haliza Industries Sdn. Bhd mempunyai kakitangan pekerja seramai 20 orang. Seramai 9 orang
di bahagian pentadbiran manakala 11 orang di bahagian pembuatan.

1.7
LESEN

PERNIAGAAN
1.

2.

Province Wellesley Council License


Ref No

35/52016/A/17559

Date of approval

26/09/2008

Expiry date

02/05/2013

HALAL Certification
(Islamic Religious Council of Penang)
Series No.

A055422

3.

Ref No

JAKIM / (S) / (22.00) / 492/2/1 035-05/2010

Date of issue

01/03/2012

Valid until

28/02/2014

SSM Certificate
Haliza Industries SdnBhd
Registration No : 1015412-D

1.8

PELAN KAWASAN SYARIKAT

10

11

Gambar: pelan tingkat bawah & susun atur mesin pemprosesan

Gambar: pelan tingkat bawah & susun atur mesin pemprosesan

1.9

CARTA ALIRAN PROSES

12

Aliran Operasi Pemprosesan Serbuk

Penyediaan bahan
mentah
Bahan mentah
dibersihkan
Bahan mentah dikeringkan
Bahan mentah
dikisar
Bahan Mentah dimasuk kedalam
plastik
Memeriksa Mutu
Produk

13

Melekatkan seal pada


plastik pembungkusan
Plastik dilabelkan

Memeriksa Mutu Label


Mengangkut plastik ke
Stor
Menyimpan plastik di
Stor

BAB II

14

RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI

2.1

Pengenalan

Bab ini akan membincangkan berkenaan aktiviti-aktiviti harian yang dilakukan oleh pelajar
selama berada dalam industri.
Menerusi latihan ini, saya berpeluang mempelajari cara untuk menghadapi pelbagai
cabaran, berdikari, serta berkomunikasi dengan pelbagai lapisan masyarakat. Dengan ini secara
tidak langsung dapat memupuk sifat yakin pada diri sendiri dan tanggungjawab. Setiap syarikat
yang ditubuhkan mempunyai matlamat dan objektif masing-masing. Begitu juga dengan syarikat
ini, syarikat ini sentiasa mengamalkan sistem pengurusan yangefektif dan berkesan dalam setiap
urusan pentadbiran syarikat sehinggalah ke jabatan-jabatan yang lain.
2.1.1

Ringkasan Aktiviti (17 Februari 28 Februari )

Tarikh

17/02

Skop Kerja

Lapor diri di HISB.


CEO memberikan sedikit taklimat.

Hasil dapatan

Dapat mengetahui
sedikit sebanyak
mengenai organisasi

18/02

19/02-23/02

Pelajar perlu menyemak dan menyusun

semula laporan QA
Memasukkan data

Berkenalan dengan pekerja-pekerja di

Dapat mempelajari
cara penulisan repot

Dapat mempelajari

15

24/02-28/02

kilang.
Mengenal pasti skop kerja yang perlu

dilakukan.
Selepas itu, melawat kawasan kilang

sambil memerhati tugas-tugas pekerja.


Membaca dan memahami profil syarikat.

Mengenal pasti produk yang di

keluarkan oleh syarikat.


Menyemak dokumen yang berkaitan

dengan pemasaran.
Membuat Pangilan kepada Dr Japaren

suasana di kilang dan


dapat mengenal latar
belakang syarikat

Dapat mempelajari
kaedah kerja mengikut
SOP.

atas urusan untuk mengetahui status


-

2.1.2

perjanjian untuk peralatan syarikat.


Fotostas berkaitan Teraju Claim
Membuat pemasan produk

Ringkasan Aktiviti (02 Mac 30 Mac)

Tarikh

02/03

Skop Kerja

Membuat pemasaran secara atas talian

Hasil Dapatan

Dapat mempelajari
teknik pemasaran.

3/03 5/03

Membuat pembungkusan snek.

Mempelajari cara-cara
membungkus produk.

Memastikan tangan berada dalam

16

keadaan bersih dahulu dan mesti


meamakai sarung tangan.
-

Memastikan snek yang belum


dibungkus mesti berada dalam keadaan
tertutup dan tidak boleh dibiarkan
terlalu lama.

Menimbang snek dahulu mengikut


sukatan yang disediakan iaiatu sebnyak
65 gram sebungkus.

Membuat pemeriksaan stok dan bahanbahan mentah.

10/03 11/03

Mengenal pasti pembekal plastik.

Membalas surat Puan Sunita berkaitan

audit syarikat
Mengemas kini fail di syarikat

hal berkaitan syarikat


dengan lebih lanjut

mengikut fail yang sesuai dan

12/03

disediakan.
Membantu mengemas bilik syarikat

Menghadiri mesyuarat di luar iaitu di

Dapat mengenali hal-

Universiti Utara Malaysia (UUM)

Dapat mempelajari tata


tertib dalam bilik

Kedah di bawah program PPRN

mesyuarat dan dapat


membantu syarikat
dalam mengenal pasti
masalah yang
dihadapi.

13/03 14/04

Membantu mengemas kini petu tunai


syarikat

Dapat mengetahu lebih


lanjut permasalahan

17

Menghubugi Encik Abdol Razak untuk

yang dihadapi oleh

urusan PPRN
Membantu mengisi maklumat syarikat

syarikat dan dapat

membantu

dalam boring PPRN

16/03 21/03

23/03 24/03

Pelajar dibawa keluar untuk membuat

mengatasinya.

Dapat mempelajari

jualan produk bertempat di komtar

cara dan kaedah untuk

Pulau Pinang.
Membuat penyediaan produk sebelum

mendapatkan

dibawa keluar.
Membuat Pembungkusan snek witties

Menghubungi pelanggan

Semua staf menghadiri mesyuarat

pelanggan.

Dapat mempelajari

untuk program HALAL EXPO di

cara-cara untuk

Singapore.

mengendalikan

Persediaan awal perlu dibuat

program di luar

Menyediakan barang-barang yang


perlu dibawa untuk ke Singapore

25/03 29/03

Saya perlu sediakan paposrt

Pergi ke Singapore bersama Puan

Dapat mengenal

Haliza

negera luar serta dapat

Membuat jualan produk

mempertingkatkan

Mencari pelangan tetap di Singapore

bahasa Inggeris
-

Dapat membuat
pemasaran dengan
baik.

30/3

Menghubungi pelanggan di Singapore

Dapat mempelajri cara

18

untuk membuat pembayaran

berkomonukiasa
dengan pelanggan dari
luar Negara

2.1.3

Ringkasan Aktiviti (01 April 30 April)

Tarikh

1/4

Skop Kerja

Menyediakan boring delivery order

dan invoice untuk pelanggan


Menghantar No Akaun syarikat kepada

pelanggan
Menghubngi pelanggan
Membuat pemasaran secara meluas

Hasil Dapatan

Menjamin kualiti
produk

melaui atas talian


02/04 04/04

Mengisi boring pemasalahan yang di

Mengikuti SOP yang

disediakan.
Menjamin kualiti

ajurkan oleh PPRN untuk membantu


-

meningkatkan pemasaran produk.


Menerima panggilan daripada

pelanggan
Menerima panggilan daripada orang

awam untuk mendapatkan pekerjaan.


Mencari pengedar plastic untuk

produk

mendapatkan plastic yang berkualiti

06/04 11/04

Menyiapkan surat untuk pelanggan di

Brunei
Membuat ringkasan jualan
Menghubungi pembekal beg plastik
Membuat pemasarn produk
Menyedikan borang Delivery Order

Menjamin kualiti
produk

19

dan Invois untuk pelanggan


Menghubungi Pembekal POLY
PLASTIK untuk membuat reka

bentuk baru
Menghantar surat ke pelanggan di
Burnei.

13/04

Menghantar snek witties ke brunei

melalui pos laju


Memastikan produk di balut kemas
Produk di masukkan kedalam kotak

kemudian di balut.
Di kotak dilekatkan alamat penerima

kaedah dan cara untuk


melakukan
pemeriksaaan terhadap
barangan serta dapat

dan alamt syarikat

14/04 17/04

Membantu menyediakan SOP baru.


Memahami email daripada

menjaga kualiti produk

MDG (Matrade Development Grant)


Membantu tugas-tugas am seperti

Dapat mempelajari
cara untuk berurusan

GMP/HACCP Consultation for


HACCP
Membantu menyediakan fail untuk

Dapat mempelajari

melalui email

Whatsapp gambar kepada pendalai

program SLIM
Scan borang-borang berkaitan MDG
Membuat pembungkusan produk.
Mencatat produk yang sudah siap di
bungkus.

18/04

Saya dibawa keluar untuk menghantar

produk ke Kula Kangsar Perak

Dapat mengenal pasti


kawasan luar dan cara
berurusan dengan
pelanggan di luar
kawasan.

20/04 23/04

Membantu dalam membuat

Dapat menjamin dan

20

pembungkusan produk.
Mempelajari cara-cara untuk

membungkus produk dengan baik.


Membuat pemasaran secara atas talian
Menerang kebaikan produk kepada

pelanggan dengan jujur dan ikhlas.


Menyediakan barang-barang untuk di

menjaga kualiti produk


mengikut standard
piawaian yang telah
ditetapkan.

bawa ke tapak jualan.

24/04 25/04

Membuat jualan produk di Masjid

Kepala Batas Pulau Pinang

Dapat mempelajari
teknik pemasaran
secara terus kepda
pengguna.

27/04 30/04

Membantu dalam menyiapkan laporan

Dapat mempelajari

untuk pertandingan Rural Business

format penulisan dan

Challenge (RBC)

dapat mengetahui cara


bagaimana untuk
memperkembangkan
syarikat.

2.1.4

Ringkasan Aktiviti (1 May 30 May)

Tarikh

01/05 03/05

Skop Kerja

Menyediakan barang-barang untuk di

bawa ke pameran jualan.


Membuat jualan di PERDA CITY
MALL Pulau Pinang.

Hasil Dapatan

Pelajar dapat
mempelajari teknik
pemasaran secra terus
kepada pengguna..

21

04/05 06/05

Membuat pengiraan kos untuk jualan


Mengambil pesanan daripada pelanggan
Memastikan produk sampai kepada

pelanggan dengan selamat.


Sebelum barang diserahkan pada

Untuk menjamin
kualiti produk

pelanggan, ianya perlu dibuat


pemeriksaan semula.
07/05 08/05

Mengambil ukuran plastik

pembungkusan produk.
Menghantar ukuran plastik kepda

syarikat YKG AUTOMATION.


Membuat urusan syarikat di pejabat Pos.
Membuat pembandingan sebut harga

Untuk menjamin
kualiti produk dengan
size platik yang sesuai
dan mendapat harga
yang lebih murah.

untuk plastik pembungkusan untuk


-

mendapatkan harga yang lebih murah


Membantu mengisi borang yang diminta
oleh Bank Islam untuk syarikat

09/05

Menghubungi Cik Syeeren untuk pereka

grafik terhadap produk.


Supaya pembungkusan baru dapat
dihasilkan dan dapat menarik minat

Menjaga kualiti produk


dan untuk
meningkatkan
produktiviti

pengguna.
Membantu dalam kerja am iaitu
menyediakan dokumen syarikat untuk di
audit.

11/05 13/05

Mengemaskini pembelian invois


Membuat borang Delivery Order dan
Invois untuk syarikay D HALAL

SHOPE.
Menyediakan produk untuk pelanggan
Membuat pembungkusan produk dengan

Untuk menjaga dan menjamin


kualiti produk

22

kemas.
Produk di masukkan kedalam kotak
Membuat semakan produk sebelum di
bawa keluar.

14/05 16/05

Briefing bersama untuk program lawatan

daripada Universiti Teknologi Mara


-

Pulau Pinang
Membuat persedian bilik pameran
Membantu membersih syarikat.
Menerima pelawat daripada pelajar

UITMPP.
Membantu dalam mnyediakan makanan

untuk pelawat
Membawa pelawat melawat syarikat.
Mengendalikan dan membantu

menerangkan tentang produktiviti.


Membawa pelawat untuk ke bilik

Untuk mempelajari
SOP yang betul

pameran dan sambil mempromosikan


-

produk.
Menjaga kaunter jualan untuk pelajarpelajar yang membeli produk.

18/05 20/05

Membuat menyiapkan laporan untuk

KORIDOR UTARA.

Dapat mempelajari
teknik untuk membuat
laporan syarikat untuk
mendapatkan bantuan
dari Kerajaan.

21/05 23/05

Membuat pertemuan dengan pelanggan


Menerangkan produk dengan lebih

mendalam kepada pelanggan


Menyediakan produk untuk pelanggan
Menyediakan produk untuk dibawa ke
tapak jualan

Dapat membuat
pemasaran secara
konfiden

23

25/05 30/05

Membuat Jualan di Mall Jusco Pulau

Pinang
Mempromosikan produk kepada orang

ramai
Menghadiri majlis perasmian produk
baru.

BAB III

KANDUNGAN LATIHAN

3.1

PENGELUARAN OPERASI DAN PEMASARAN

3.1.1

DEFINISI DAN PERANAN

Menjaga kualiti produk


Berkomunikasi dengan
orang ramai.

24

Operasi adalah satu proses mengubah input kepada output melalui proses transformasi atau
proses tambah nilai. Pengurusan pengeluaran adalah proses melibatkan perancangan,
pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan segala aktiviti berkaitan proses transformasi
input( sumber bahan mentah, buruh,mesin) kepada output ( barangan atau perkhidmatan) yang
lebih bernilai yang boleh memuaskan kehendak dan keperluan pengguna.

3.2

KEPENTINGAN PENGURUSAN PENGELUARAN


1. Memastikan produk yang dikeluarkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.
2. Memastikan kos pengeluaran dikawal dengan baik agar tidak menjejaskan keuntungan
syarikat.
3. Pengeluaran dilakukan dengan cekap, tanpa pembaziran sumber.
4. Pengeluaran dilakukan dengan bijak untuk memastikan peningkatan produktiviti.
5. Memastikan proses pengeluaran berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.

INPUT

OUTPUT

Manusia
Kaedah
Mesin
Fasiliti
Bahan
Servis

PROSES
TRANSFORMASI

Produk
Servis
Kesan
kepada
persekitar
an, social
dan
ekonomi

Rajah 3.1 : Sistem pengeluaran sesebuah organisasi

25

3.3

PRODUKTIVITI

Produktiviti disifatkan sebagia nisbah output yang dikeluarkan dibandingkan dengan


input (sumber) yang digunakan dalam proses pengeluaran produk atau perkhidmatan. Input
dalam sistem pengeluaran termasuk: tanah, bahan, mesin, wang, masa, dan tenaga pekerja.
Produktiviti pekerja boleh diukur dari segi bilangan produk yang dikeluar atau bilangan
pelanggan yang diberi perkhidmatan dalam jangka masa yang tertentu. Manakala produktiviti
pengurus atau penyelia boleh diukur dari segi kecekapannya menggunakan tenaga pekerja ke
tahap paling optimum. Sekiranya pekerja tidak dapat menjalankan kerja dengan lebih cekap atau
pekerja terpaksa menunggu atau memperlahankan kerja kerana kelemahan sistem penyusunan
dan penugasan, pengurus yang bertanggungjawab disifatkan tidak cekap dan tidak berkesan.
Organisasi yang produktif berupaya bersaing pada peringkat nasional dan antarabangsa.
Contohnya,organisasi yang menggunakan teknologi moden dan terkini boleh memperbaiki
produktiviti kerana ia mampu mengeluarkan produk dan perkhidmatan baru dengan harga yang
lebih kompetitif.
Kualiti produk atau perkhidmatan boleh diukur dari segi kepuasan pengguna atau
pelanggan. Kualiti produk atau perkhidmatan merangkumi aspek daya tarikan produk,
pembungkusan, kesenian, dan kehalusan kerja (pertukangan), layanan, hubungan inter-peribadi
dan komunikasi, perkhidmatan sokongan, dan perkhidmatan lepas jualan. Sama ada sesebuah
organisasi ini organisasi sektor awam atau swasta, perkhidmatan atau keluaran industri,
produktiviti dan kualiti adalah faktor penting yang boleh memimpin daya saing dan daya maju
sesebuah organisasi.

26

Rajah

3.2 :

Proses
Pengeluaran dan Operasi

3.4 PENGENALAN SNEK WITTIES

Industri pemprosesan snek makanan ringan HALAL merupakan satu industri yang
penting bagi memastikan masyarakat Malaysia tidak lagi perlu bergantung dengan makananmakanan ringan yang diimport dari di luar negeri. Ia juga dapat dapat menjana pulangan yang
lumayan bagi pengusaha yang terlibat. Industri ini dilihat berdaya maju kerana jangka hayat
produknya yang lebih lama sesuai dengan kehendak pasaran semasa.
Menyedari hakikat tersebut Haliza Industries Sdn Bhd memulakan langkah menjalankan
Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) pada tahun 2008 untuk memproses snek jagung yang
berkhasiat bagi memenuhi permintaan masyarakat tempatan. R&D yang dijalankan selama 4
tahun dan HISB dapat menghasilkan snek jagung tanpa menggunakan perasa tiruan (MSG) dan
bebas daripada bahan kimia dan pewarna..
Mengunakan jenama WITTIES, adalah snek jagung yang disediakan dengan menggunakan
teknologi moden yang menitikberatkan tentang kebersihan dan kesihatan. WITTIES antara
makanan yang dibuat daripada bahan-bahan berkhasiat yang dipilih bersesuaian untuk orang
dewasa dan kanak-kanak. Produk ini bebas daripada Monosodium Glutamat (MSG) dan bahan
kimia.
Bagi tujuan pengembangan perniagaan, HISB perlu menambah lagi promosi-promosi seperti di
radio, TV dan media cetak. Berdasarkan pengalaman lalu, permintaan untuk menjadi distributor
serta akan meningkat dengan serta merta apabila HISB membuat iklan-iklan di media cetak dan
elektronik.

27

3.4.1

CIRI-CIRI SNEK WITTIES


Ringan.
Tahan lama.
Tidak menjejaskan kesihatan.
Tidak menggunakan Monosodium Glutamat (MSG)
Tidak menggunakan bahan kimia
Tiada perasa dan pewarna tiruan
Mempuyai enam perasa, iaitu :

a) Udang

d)

Ayam

b) Keju

e)

BBQ

c) Tomato

f)

Kari

28

3.5 KUMPULAN SASARAN PELANGGAN


Kumpulan sasaran pelanggan terdiri daripada kanak-kanak dan remaja dalam lingkungan umur
3-18 sebanyak 45 peratus, golongan dewasa berumur 18 tahun hingga 30 tahun sebanyak 35
peratus dan lain-lain peringkat umur sebanyak 20 peratus. Kajian ini dibuat semasa tinjauan yang
dilakukan pada Hari Pameran HalalFest 2013 di Kuala Lumpur.

Jadual 3.1 Kumpulan Sasaran Pelanggan


Demografi Umur

Demografi Geografi

Demografi Jantina

Golongan kanak-kanak

Produk dapat dipasarkan di kawasan bandar

Produk dapat

dan remaja lebih suka

dan luar bandar. Tiada perbezaan jualan yang

dipasarkan bagi kaum

mengambil snek

ketara antara kedua-dua kawasan tersebut.

lelaki dan perempuan.

makanan ringan

Perbezaan kuantiti hanya dapat jualan snek


hanya dapat bezakan dengan kepadatan
penduduk di sesuatu tempat secara relatif.
Sekiranya kepadatan penduduk adalah tinggi
maka permintaan untuk snek witties juga
tinggi.

Jadual 3.2 : Saiz Pasaran HISB Pada Masa Hadapan


MALAYSIA
NEGERI
PULAU PINANG
KEDAH
SELANGOR

JUMLAH
RM6,200
RM10,100
RM16,600

29
NEGERI SEMBILAN
PERLIS
PERAK
W.P KUALA LUMPUR
MELAKA
KELANTAN
JUMLAH

RM8,800
RM6,500
RM10,500
RM14,700
RM7,700
RM9,900
RM91,000

Jadual 3.3: Pesaing-pesaing Utama HISB


Nama Jenama Pesaing
Twisties

Kekuatan

Kelemahan

Produk telah berada di

Menggunakan banyak MSG,

pasaran lebih daripada 30

pewarna dan bahan kimia

tahun
Contoz

Mengadakan promosi secara

Produk masih baru di pasaran

besar-besaran
Miaow-Miaow

Knorr

Rekabentuk pembungkusan

Nama jenama tidak sesuai

yang menarik

untuk snek makanan manusia

Produk perasa ini telah berada

Menggunakan bahan MSG

di pasaran selama 10 tahun

terlalu banyak.

30

Stokis

Rajah 3.3: Status Kelemahan & Kekuatan HISB


3.6 PEMASARAN

PRODUK - WITTIES

Jualan Borong

Ekspo dan Pameran

Terus dari Kilang

Eksport

31

Rajah 3.4: Teknik Pemasarn HISB


3.6.1 STRATEGI PRODUK
1. HISB kini menawarkan WITTIES yang merupakan snek jagung yang sihat dan ia dihasilkan
dengan enam rasa yang berbeza ; Ayam, Udang , BBQ, Keju, Kari, dan Tomato . WITTIES
adalah dikategorikan sebagai produk yang sihat yang sedia ada di pasaran kerana ia tidak
mengandungi Monosodium Glutamat (MSG , pewarna dan bahan kimia untuk bahan
pengawet . Semua perisa telah diilhamkan oleh syarikat kami untuk tidak menggunakan
sebarang MSG , pewarna dan kimia di dalam produk tersebut. Produk ini sesuai untuk
pelbagai lapisan masyarakat.
2. HISB bercadang untuk mencipta produk yang menggunakan logo dan tanda dagangan yang
berbeza . Sebuah lagi produk baru HISB adalah merupakan serbuk perasa yang
menggunakan nama Raense telah diperkenalkan di pasaran oleh HISB ialah Pelazat Rasa
dan Perencah Sup Ayam / Daging ; akan ditambah pada masa akan datang. Melalui produk
baru ini , kita mampu untuk meneroka pasaran baru.

32

3. HISB merancang untuk mengembangkan produk termasuk pengeluaran snek kerepek


kentang dan bijirin. Produk-produk ini juga didatangi dengan logo dan tanda dagangan yang
berbeza. Strategi ini akan memastikan konsep segar dan memberikan alternatif kepada
pelanggan dalam pemilihan produk yang sihat.
Bagi melebarkan rangkaian pasaran di dalam dan luar negara, HISB telah bekerjasama
dengan pihak FAMA, MOA,KPDNKK dan lain-lain.
Penjualan secara promosi di ekspo-ekspo yang dikendalikan oleh agensi kerajaan seperti
Halal Fest, Pihec, SDSI, Hari Peladang dan lain-lain.
Mengiklankan produk Witties dalam media cetak seperti akhbar Harian Metro sebanyak
52 kali setahun.
Mengiklankan produk Witties di media elektronik TV3 dan TV9 sebanyak 35 kali dalam
bulan November 2013.

KAEDAH HISB MENANGANI PESAING


Mengangkat kepentingan nutrient dalam bahan-bahan produk snek makanan ringan berbanding
dengan produk pesaing, dalam mewujudkan kesedaran dalam pemilihan snek makanan yang
berkhasiat di kalangan pelanggan.

3.6.2 STRATEGI EDARAN DAN PAMERAN


1. Pada masa ini, produk HISB dipasarkan melalui Kedai Halal tempatan di sepanjang
Semenanjung Malaysia. Setakat ini, produk HISB masih belum dipasarkan ke bahagian Timur
Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Terdapat beberapa syarikat antarabangsa dari China,
India, Arab Saudi, Kemboja, dan Mauritius yang mempunyai hubungan dengan produk HISB.

33

2. HISB mengamalkan kaedah stokis dan sistem pengedaran. Hanya satu stokis dilantik bagi satu
negeri. Kemudian stokis akan melantik pengedar mereka sendiri di negeri mereka. Sistem ini
mewujudkan sistem pengagihan mudah dan memberi peluang kepada orang lain untuk membuat
jualan menggunakan produk keluaran HISB.
KAEDAH HISB MENANGANI PESAING
Dengan menggunakan kaedah pengedaran:
a. Dapat mengawal produk tiruan HISB di kawasan tertentu
b. Membolehkan HISB menambah para pengedar berdasarkan saiz kawasan dan mengawal
bilangan pengedar dalam satu kawasan tertentu. Ini mungkin membantu syarikat untuk
menguruskan pengedar dan sistem pengagihan cekap.

3.6.3 STRATEGI PROMOSI


Pasaran Tempatan
1. Terdapat pelbagai cara HISB berkomunikasi dengan para pengguna dan peruncit mengenai
produk. Maklumat syarikat HISB serta produknya boleh didapati melalui internet, surat khabar,
televisyen dan secara peribadi. HISB juga berusaha untuk membezakan produk HISB dengan
produk pesaing.
2. Syarikat HISB bergantung kepada hubungan untuk dengan peruncit untuk menetapkan produkproduk di kedai mereka. Hubungan ini, samaada persendirian atau melalui telefon, membantu
menyampaikan mesej HISB iaitu memaparkan kualiti keunikan produk dan membina hubungan
antara HISB dan para pelanggan. Wakil jualan HISB melawat setiap kedai dua atau tiga kali
sebulan dan menawarkan in-store training untuk peruncit baru. Selari dengan peningkatan

34

pengedaran, HISB akan memenuhi permintaan pelanggan yang lebih besar dengan meningkatkan
kakitangan jualan untuk memastikan kedai-kedai dilawat lebih kerap.

3. Promosi jualan dan perhubungan awam kini membentuk sebahagian besar daripada strategi
promosi HISB. Wakil HISB dengan peruncit untuk menawarkan promosi jualan jangka pendek
terikat dengan acara dan pertandingan. Di samping itu, HISB kini sedang berjalan dengan
menyertai beberapa program perjalanan Outfitters seperti MIHAS, Pemadanan Perniagaan dan
beberapa program MATRADE untuk menawarkan barangan HISB untuk pengimport luar
negara.
4. HISB telah mempromosi WITTIES di media untuk 35 kali dimana 10 kali berada di Media
Prima Berhad (TV3) dan 25 kali di CH-9 Media Sdn Bhd (TV9). HISB juga telah dinaikkan
pangkat 31 kali di Harian Metro / Metro Ahad di bawah Akhbar News Straits Times (Malaysia)
Berhad dan terdapat lebih dari 21 iklan pada masa akan datang.

Berikut adalah data pertambahan pengedar mengikut tarikh iklan yang disiarkan
Jadual 3.4: Pertambahan Pengedar
Pertambahan Jumlah
Bulan

Pengedar
Jumlah Sebulan

Okt-13
Nov-13
Dis-13
Jan-14
Feb-14
Mac-14
Apr-14
Mei-14

8
11
9
5
4
5
6
7 (jangkaan)

Purata

Jualan Setiap Pengedar (RM)


Puarata
680
680
680
680
680
680
680
680

Jualan Setiap

Jumlah Peningkatan

Bulan
5440
7480
6120
3400
2720
3400
4080
4760

Jualan
5440
12920
19040
22440
25160
28560
32640
37400

35

Jun-14
Jul-14
Ogos-14
Sep-14

7 (jangkaan)
7 (jangkaan)
7 (jangkaan
7 (jangkaan)

680
680
680
680

4760
4760
4760
4760

42160
46920
51680
56440

5. Setiap kali promosi media muncul dalam sebulan, didapati purata tujuh pengedar baru akan
menghubungi kami dan menjadi pengedar telefon bimbit. Selain daripada itu, kami juga
mendapat maklum balas positif daripada pelanggan dan pengedar berdasarkan promosi media.
Ini juga dapat meningkatkan kewujudan produk dan kesedaran di kalangan pelanggan. Oleh yang
demikian dengan dapat meningkatkan kesedaran produk kami, kami akan meningkatkan promosi
media dan kami bersedia untuk mendapat lebih banyak pengedar daripadanya. Di sini kami
lampirkan perjanjian iklan sebelumnya dan jadual.

3.6.4 PASARAN DAN HIPERMARKET


Kami juga masih dalam rundingan harga penyenaraian dengan Tesco dan AEON Big dan
perjanjian akan dibuat dalam jangkaan pada bulan Julai 2014. Jika kedua-dua pihak bersetuju
dengan harga, ia dijangka dapat memasarkan sebanyak 150,000 pek setiap bulan.

3.6.5 PASARAN EKSPORT


Berdasarkan Pemadanan Perniagaan terkini yang dihadiri oleh HISB semasa Intrade 2014 dan
IBM 2014 HISB telah didatangi oleh pengimport dari Xinxiang, China, Beijing, China dan
Kemboja. (dilampirkan LOI)
Dari pengimport:
1 Kontena (20 kaki) = 26,400 unit Witties

Jadual 3.5: Senarai Pengimport

36

Bil

Pengimport

Konten
a

BEIJING LAN
1

MEI JIA IMP &


EXP CO LTD
V-STRAND CO

LTD

Jumlah

Jumlah

Pendapatan

Pendapatan

Sebulan

Setahun

(MYR)

(MYR)

0.85

89,760

1,077,120

1.25

33,000

198,000

122,760

1,275,120

Harga
Unit

Seunit
(MYR)

105,60
0
26,400

Ia boleh menjana pendapatan RM 122,760 dari Jun dan seterusnya. Kira-kira RM 1,275,120
setahun. Harga adalah berdasarkan kepada jumlah permintaan dan kekerapan masa.
3.6.6 PEMADANAN PERNIAGAAN
Terdapat pelbagai Pemadanan Perniagaan yang dihadiri oleh HISB melalui syarikat tempatan dan
antarabangsa.

Pasar Raya Besar Malaysia yang dianjurkan oleh KPDNKK

Pembeli-Penjual MIHAS dianjurkan oleh MATRADE

Dialog Perkongsian Pintar Global di Tanzania dianjurkan oleh MATRADE

Pemadanan Perniagaan oleh MATRADE

INTRADE dianjurkan oleh MATRADE

Pemadanan Perniagaan Myanmar dianjurkan oleh PERDA

KAEDAH HISB MENANGANI PESAING


Kami menawarkan harga yang lebih murah pada tahun ini dan menawarkan tempoh 1 bulan bagi
pemiutang untuk menarik minat para stokis dan pengedar utama terhadap produk HISB.

3.6.7 STRATEGI HARGA

37

Produk HISB dengan menitikberatkan harga pasaran. HISB juga tidak menetapkan harga yang
tinggi untuk mengambil keuntungan besar, juga bukan untuk mencapai matlamat dengan
meletakkan harga yang rendah dengan menjual kuantiti produk yang banyak. Sebaliknya harga
nilai yang diamalkan supaya pelanggan berasa selesa membeli snek makanan yang sihat untuk
menggantikan makanan ringan yang sedia ada di pasaran, walaupun ada diantara mereka yang
berminat dengan pembungkus produk. Strategi penetapan harga juga membuat produk HISB
sesuai untuk hadiah hari lahir, graduasi dan sebagainya.
KAEDAH HISB MENANGANI PESAING
HISB mempunyai nilai harga yang sama dengan makanan ringan yang lain dalam pasaran
semasa. Julat harga pasaran kami adalah sekitar RM 1.80 kepada RM 2.00 yang sama dengan
pesaing yang lain itu. Dalam pasaran semasa, harga untuk produk yang sihat adalah lebih mahal
daripada yang biasa dan ini memberi kelebihan kerana produk HISB mengekalkan harga yang
sama walaupun snek makanan ringan dilabel sebagai snek makanan ringan yang sihat.

3.6.8 BAJET, PENGURUSAN & PEMANTAUAN


Walaupun dalam masa yang agak singkat HISB telah melalui fasa peningkatan yang stabil dalam
jualan sejak diperkenalkan pada tahun lalu. Rajah A menunjukkan ketiga-tiga tahun, ditambah
unjuran jualan untuk tiga tahun seterusnya termasuk pengenalan kedua-dua barisan produk baru.
Data kewangan tambahan dimasukkan ke dalam pelan perniagaan keseluruhan bagi syarikat
HISB. Berdasarkan prestasi tahun ini bermula dari bulan Mac 2014, kami telah berjaya
mempunyai lebihan sebanyak RM 30,525 dan kami menjangkakan pada bulan Jun 2014 akan
meningkat kepada 60% daripada hasil eksport. Berdasarkan angka yang diberi, HISB akan dapat
membuat pembayaran balik pinjaman tanpa sebarang masalah.

3.7.

PACKING LIST

38

Packing List adalah dokumen yang di keluarkan atau di buat oleh syarikat kepada
pelanggan .Ianya adalah dalam bentuk form. Untuk membuat pengeluaran sesuaatu produk
syarikay kami akan menyediakan tiga form iaitu Quoatation, Delivery Oerder dan Invoice.
Contoh format form adalah seperti di Lampiran.

3.6.1

DATA - DATA DI DALAM PACKING LIST

1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Quotation
Billing Address (Alamat Penereima)
Attn: (Nama Penerima)
Quo. No (Number Quotation)
Quo. Date ( Tarikh Quotation)
Description of goods ( Nama barang )
Weight per pack (Berat per Bungkus)
Price (Harga)
Flavour (Perasa)
Image (Gambar produk)
Quantity Of Carton (Jumlah kotak)
Amount (Jumlah harga)

2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Delivery Order
Bill To ( Alamat Penerima)
ATTN (Nama Penerima)
Tel No (Number Telefon Penerima)
Sell Rep Name ( Nama Penjual)
Ship Date ( Tarikh Diterima )
Ship Via ( Cara Hantar)
Term (Cara Pembayran dan Tempoh Pembayaran)
Description of goods ( Nama barang )
Quantity Pcs (Jumlah Bungkus)

3) Invoice
a) Price Per Unit (Harga Untuk Satu Unit )
b) Amount (Jumlah harga)
c) Description of goods ( Nama barang)
d) Number Invoice
e) Term (Cara Pembayran dan Tempoh Pembayaran)

39

f) Quantity Pcs (Jumlah Bungkus)

3.8.

PENGHANTARAN

Penghantaran ialah sistem menghantar barang kepada pelanggan. Penghantaran di buat melalui
pelbagai cara bergantung pada kawasan pelanggan.

3.8.1

JENIS-JENIS PENGHANTARAN

1) Van
Penghantaran melaui Van kebiasaanya adalah penghataran kepada kawasan negeri yang
hampir dengan kilang. Antara kawasan negeri yang di ambil kira untuk penghantaran mealaui
Van adalah seperti Kedah, Perak dan Pulau Pinang.
2) Bas
Bas juga digunakan untuk menghantar produk. Antara negeri yang biasa dihantar melalui
penggunaan bas adalah seperti negeri Kelantan, Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya diaman
ia akan bergantung kepada kemudahan yang disediakan.
3) Kontena
Penggunaan kontena adalah amat jarang digunakan. Hal ini kerana Kontena hanya
digunakan apabila untuk export keluar Negara seperti ke Singapore dan juga China. Ia juga akan
digunakan apabila permintaan stok terlalu banyak melebihi 1 tan produk.
4) Pos

40

Produk snek witties juga boleh dilakukan melaui pos. Penghantaran melalui pos biasanya
untuk kuantiti yang sedikit. Cara Pos bergantung kepada pelanggan samaada untuk melaui Pos
Laju atau Pos biasa. Harga Pos ditangung oleh pelanggan itu sendiri.
5) Terus Dari Kilang
Produk Haliza Industries juga boleh di ambil terus dari kilang. Harga produk akan
menjadi lebih murah dan akan mencapai tahap kepuasan pelanggan dimana pelanggan boleh buat
pemilihan produk dengan merasa setiap produk yang disediakan
3.9

PEMBUNGKUSAN

Pembungkusan merupakan satu elemen penting bagi suatu produk yangdipasarkan dalam
memasaran dan menjamin keselamatan produk. Pengguna pula memainkan peranan dalam
menentukan kaedah pembungkusan yang sesuai bagi produk. Kaedah pembungkusan produk
merupakan salah satu elemen yang perlu dititik beratkan dalam merancang pengeluaran sesuatu
produk. Selain itu, kaedah pembungkusan juga menggambarkan kualiti produk dan identiti
syarikat yang mengeluarkan produk tersebut. Kaedah pembungkusan produk merangkumi
bagaimana produk dibungkus, bahan yang digunakan dalam pembungkusan, ciri-ciri dan
spesifikasi pembungkusan. Proses pemilihan kaedah pembungkusan yang terbaik perlu dilakukan
agar produk yang dikeluarkan mudah mendapat tempat di pasaran dan dapat dipasarkan dengan
baik. Kaedah pembungkusan produk yang terbaik adalah pembungkusan yang memenuhi
kehendak pengguna dan dapat menarik pengguna untuk membeli produk yang dipasarkan.

3.9.1

PEMBUNGKUSAN LEVEL

RAW MATERIAL

INCOMING QC
INSPECTION

TEST LINEAR
CUTTING

CUTTING
IPQC

TRIMMING
INSPECTION/PACKING

INJECTION
FINISH
GOOD
STORE/LOADING

41

3.9.2. CARA PEMPROSESAN


RAJAH 3.5 : Pembungkusan Level

Mesin Pencampuran

Menggaul bahan
mentah

Skru Pengangkut

Memindahkan bahan mentah


yang telah digaul ke DP76
Pressure

Mesin Tekanan DP76

Snek jagung dihasilkan

42

Mesin Oven Pelbagai Lapisan

Mesin Tekanan DP76

Pembakaran snek jagung

Snek jagung dihasilkan

MESIN PERASA

Snek jagung dicampur


dengan serbuk perasa
hingga sebati

MESIN PEMBUNGKUSAN

Untuk membungkus snek


dan menjadi produk

Rajah 3.6 Cara Pemprosesan Snek Witties


Mesin Oven Pelbagai Lapisan

Pembakaran snek jagung

Mesin Oven Pelbagai Lapisan

Pembakaran snek jagung

Mesin Tekanan DP76

Snek jagung dihasilkan

43

3.9 PERKARA-PERKARA UTAMA YANG DICAPAI

3.9.1 KEMAHIRAN KOMUNIKASI


Semasa menjalani Latihan Industri di syarikat ini banyak pengalaman yang saya
perolehi terutama semasa menjalankan tugas di Jabatan Pengeluaran Operasi & Pemasaran,.
kemahiran komunikasi amat penting bagi menyampaikan sesuatu maklumat kepada operator dan
pelanggan
Antara kebaikan yang saya perolehi selama saya bertugas di jabatan ini adalah :
Dapat berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat terutamanya pihak kementerian
asas tani
Dapat mempraktikkan teori yang dipelajari di Universiti
Dapat meningkatkan kemahiran komunikasi mengikut keadaaan dan situasi semasa.
Mendedahkan pelajar kepada dunia sebenar alam pekerjaan

3.9.2 KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH

Kemahiran menyelesaikan masalah juga amat penting dalam sesebuah organisasi. Pelajar
mempelajari banyak perkara terutamanya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
syarikat. Antara kebaikan yang diperolehi semasa bertugas adalah :

Step 3
Setelah disealkan, ianya
44
perlu menjalani proses
pemanasan.

Pelajar dapat berfikir secara kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah syarikat.
Mendedahkan pelajar kepada realiti alam pekerjaan yang sebenar.
Dapat meningkatkan mutu kemahiran

BAB IV

KESIMPULAN

Latihan Industri merupakan satu latihan yang banyak memberi tunjuk ajar, faedah dan manfaat
kepada setiap pelajar. Ini adalah bertujuan untuk membolehkan pelajar mempraktikkan segala
apa yang dipelajari di Universiti dan kemudiannya dipraktikkan pula apabila bekerja kelak.
Melalui latihan ini para pelajar akan diberi gambaran sebenar alam pekerjaan dan memdedahkan
realiti sebenar sesuatu bidang yang diceburi. Setelah menjalani Latihan Industri dalam tempoh
yang telah ditetapkan, dapat saya simpulkan bahawa wajarlah para pelajar universiti amnya

45

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) menjalani Latihan Industri. Ini adalah kerana
ianya amat penting sebagai panduan dan pengalaman yang berguna di masa hadapan.

Selama 15 minggu latihan industri yang telah saya lalui, banyak perkara yang telah saya
pelajari dan mendedahkan saya kepada situasi dan cara bekerja yang sebenar. Syarikat Haliza
Industries Sdn Bhd banyak memberikan saya tunjuk ajar didalam bidang pengeluaran operasi.&
Pemasaran. Banyak pelajaran dan pengajaran yang saya dapati sepanjang menjalani latihan
praktikal di HISB. Antara lain yang dapat saya simpulkan disini adalah :
Pelajar dapat mempelajari banyak kemahiran yang berguna berkaitan operasi pengeluaran
dan pemasaran. Kemahiran ini benar benar memberikan motivasi kepada saya untuk
menamatkan pengajian saya di semester akhir dengan jayanya dan seterusnya melangkah
kealam pekerjaan yang sebenar.
Program latihan ini juga membolehkan saya menyesuaikan diri dengan pergaulan antara
rakan rakan sekerja. Ia banyak mengajar saya agar lebih menitik beratkan hal hal
hubungan sosial tidak kira dengan pihak atasan mahupun pekerja am. Namun demekian
sifat ingin tahu juga amat penting bagi membolehkan saya mengumpul seberapa
pengalaman dan pengetahuan.
Tahap keyakinan saya juga ada bertambah dan kini memebuatkan saya lebih bersedia
untuk menempuh alam pekerjaan yang sebenar

46

BAB V

KOMEN DAN CADANGAN

5.1

KOMEN

Semasa saya menjalani latihan industri di syarikat ini saya amat berpuas hati dengan layanan
yang diberi oleh majikan kepada saya di syarikat beliau. Pada pandangan saya, walaupun
syarikat ini merupakan salah sebuah syarikat kecil sederhana, namun aspek keselamatan dan juga

47

kelemahan yang boleh menjejaskan syarikat perlu diberi perhataian yang sewajarnya. Antaranya
ialah :
Peralatan dan pakaian yang sesuai tidak disediakan kepada operator sepanjang melakukan
kerja seperti kasut keselamatan, pelindung muka dan sarung tangan.
Terdapat juga peralatan yang rosak yang boleh membahayakan operator.
Sikap segelintir pekerja yang tidak mementingkan ciri ciri keselamatan. Contoh
terdapat mesin yang beroperasi tanpa pengawasan pekerja untuk mengendalikan mesin
tersebut.
Terdapat sesuatu projek tidak dapt disiapkan pada masa yang ditetapkan kerana terdapat
masalah dengan barang yang tidak mencukupi atau barang lambat sampai atas sebab
tertentu.
Kekurangan tenaga kerja dalam menyebabkan sesetengah operator terpaksa melakukan
tugas yang amat berat dan terpaksa menangung beban kerja.
5.2

CADANGAN

Beberapa cadangan yang difikirkan wajar untuk meningkatkan mutu kerja syarikat dan kemajuan
syarikat.
Syarikat Haliza Industries Sdn Bhd
Sikap bertanggugjawab menjaga peralatan syarikat perlu ditanamkan kepada petugas.
Syarikat perlu mengambil lebih ramai pekerja untuk menjimatkan masa dan
meningkatkan mutu pengeluaran agar pekerja tidak membuat banyak kerja dalam satu
masa.
Mengadakan satu program khas oleh syarikat kepada pelatih dan pekerja bagi
mendedahkan pelbagai aspek untuk mencungkil bakat dalam diri mereka.

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) :


1. Bagi pandangan wajar pihak Universiti terutama pihak unit perhubungan Latihan
Industri memperbanyakkan atau memperluaskan lagi jalinan hubunagan di antara

48

UniversitiTun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dengan syarikat-syarikat kerajaan


mahupun swasta supaya memudahkan para pelajar khususnya pelajar Universiti Tun
Hussein Onn Malaysia (UTHM) membuat permohonan untuk menjalankan program
Latihan Industri.
2. Pihak Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) sewajarnya menyediakan senarai
tugas atau guideline kepada syarikat supaya pihak syarikat lebih bersedia melatih pelajar
mengikut bidang / kursus yang diambil.

49

RUJUKAN

1. ttps://www.google.com/?gws_rd=ssl#safe=strict&q=haliza+industries+sdn+bhd
2. http://eusahawan.perda.gov.my/paparsykt.php?idcompany=301
3. http://www.scribd.com/doc/34792694/Tugas-Dan-Tanggungjawab-PengurusPengeluaran#scribd
4. https://www.e-conomic.com/accountingsoftware/accounting-words/packing-list
5. http://www.scribd.com/doc/70328100/Pembungkusan#scribd
6. https://bijakperdagangan.wordpress.com/2012/05/14/pengkontenaan-2/
7. http://www.majalah.com/?business:haliza-industries-sdn-bhd:C9L8T68HMW9

LAMPIRAN
Senarai dokumen-dokumen yang disertakan ialah seperti berikut:
i.

Pelan Lantai Premis Perniagaan

50

ii.

Gambar-Gambar Berkaitan Perniagaan Yang Sedia Ada

iii.

Penyertaan HISB dalam Ekspo anjuran beberapa agensi terkenal

iv.

Surat Bimbingan dibawah MARDI

v.

Pengiklanan produk WITTIES di media massa dan media cetak

PENYERTAAN & PENSIJILAN HISB

1. Peserta HALAL SINO THAILAND MALAYSIA (2013)


2. Peserta MIHAS (2013)
3. Peserta HALAL Fest (2013)
4. Peserta Hari Peladang Peringkat Kebangsaan (2013)
5. Peserta SDSI (2013)
6. Peserta Ekspo Halal Penang Antarabangsa & Persidangan (2014)
7. Ahli KPDNKK Malaysia.
8. Ahli Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
9. Usahawan Kementrian Industri Asas Tani Malaysia
10. Ahli Lemabaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA),
11. Ahli Program Tunas Mekar Universiti Teknologi Mara (UITM)
12. Dipantau oleh SMECORP.
13. Diklasifikasikan dibawah TERAJU sebagai syarikat berpotensi di Malaysia
14. Dibantu dan dibimbing oleh SIRIM Malaysia Berhad

51

15. Dibimbing MARDI

PRODUK

SEMASA PEMPROSESAN

52

PEMADANAN PERNIAGAAN DI TANZANIA

53

54

55

56

57

58

59

60

QUOTATION
Billing Address:
FU HIN ENTERPRISE CO,
1006/15
1st , No 2 Block C,

Quo. No

Quo. Date
IMAG
E

WEIGH
T PER
PACK

N
O.

DESCRIPTION

FLAVO
UR

CORN SNACK
WITTIES

PRAWN

65 g

CORN SNACK
WITTIES

CHEESE

65 g

CORN SNACK
WITTIES

TOMAT
O

65 g

CORN SNACK
WITTIES

CURRY

65 g

CORN SNACK
WITTIES

BBQ

65 g

CORN SNACK
WITTIES

CHICKE
N

65 g

EZICHEF
MULTIPURPOSE
SEASONING

CHICKE
N

50 g

04/05/2015
Simpang 628, Kg. Madewa, Km 8,
Jalan Tutong, B.S.B. BF 1120,
P.O. Box 91, B.S.B. BS 8670,
BRUNEI DARUSSALAM
Tel:
00673 2654369
Fax: 00673 2650833
Email: Fuhin_1268@hotmail.com
Attn: Mr. Lim Kim Han
We are pleased to quote you the following:

PRICE
(FOB)
RM
1.35/
pack
RM
1.35/
pack
RM
1.35/
pack
RM
1.35/
pack
RM
1.35/
pack
RM
1.35/
pack
RM
1.80/
pack

QUANTI
TY OF
CARTON

AMOUN
T (RM)

30

1215.00

30

1215.00

30

1215.00

30

1215.00

30

1215.00

30

1215.00

50

1800.00

TOTAL
(RM)

9,090.0
0

61

Remark: 1) Minimum Order Quantity (MOQ) : 480 cartons


2) Unit per carton : 30 Pieces
3) Carton dimension : 560 mm x 430 mm x
460 mm
4) Flavours are made from original natural
sources
5) FOB payment terms: 50% deposit & remaining balance 50% will be payable upon
delivery
6) Production capacity : 400000 pieces monthly

Yours faithfully,
for HALIZA INDUSTRIES SDN.
BHD.

DATE:

04/05/2015

Confirmed & Accepted,


for

Please Cop & Sign


DATE:

62

DELIVERY ORDER
D/O NO:
DATE:
BILL TO :

ATTN
TEL

:
:

1103/15
20/3/201
5

En. Mohd Khair Bin Hamdani


No. 14, Lorong Teratai 2/14,
Bandar Baru,
45000 Kuala
Selangor,
Selangor.
En. Mohd Khair Bin Hamdani
013-684 3600

P.O NO

SELL REP NAME


En. Amzar

ITEM NO.

DESCRIPTION

1
2
3
4

BARBEQUE
PRAWN
CURRY
CHEESE

SHIP DATE
20/3/2015

SHIP VIA

TERMS
CASH

QUANTITY
(PCS)
50
50
40
10

PER UNIT
(RM)
1.50
1.50
1.50
1.50

TOTAL
(RM)
75.00
75.00
60.00
15.00

TOTAL
(RM)

RECEIVED THE ABOVE MENTIONED GOODS IN GOOD CONDITION


ISSUED BY
:
VEHICLE NO :
VERIFIED BY
:
NAME
:

225.00

63

I/C

SIGNATURE :

NO.1, JALAN PALA 8,


IMPERIAL INDUSTRIAL PARK,
14100 PERMATANG TINGGI,
BUKIT MERTAJAM
PULAU PINANG
Tel : 0194184198 / 04-5872779
Email : halizafood@yahoo.com