Anda di halaman 1dari 42

RPT BM TAHUN 5 SK

LENCANA
SEKOLAH

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 / 2015
SK
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

RPT BM TAHUN 5 SK
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

1
Tema :
5/1/15 - 9/1/15
Tajuk :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2
Mendengar, mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 (K1)
Mendengar, memahami, dan
menyebut pelbagai ragam ayat dengan
struktur binaan ayat yang betul dan tepat.

2.2
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3(K1)
Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman dalam bahan bahasa prosa
dengan sebutan yang betul daripada
pelbagai sumber dan memahami perkara
yang dibaca.

3.2
Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

3.2.6(K1)
Menulis teks puisi secara mekanis dengan
betul dan kemas.
5.1.1
Memahami dan menggunakan kata nama
am tak hidup bukan institusi abstrak dan
penjodoh bilangan mengikut konteks dengan
betul.
5.1.3
Memahami dan menggunakan kata ganti
nama diri tanya mengikut konteks dengan
betul.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Pendidikan alam Sekitar
Nilai Murni
-kasih sayang
KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik
Kontekstual
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-menghubung kait
-mengkategorikan
KBAT
Peta Buih

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
2
12/1/15
-16/1/15

TEMA / TAJUK
Tema :

Tajuk :

STANDARD KANDUNGAN
1.2
Mendengar, mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 (K1)
Mendengar, memahami, dan
menyebut pelbagai ragam ayat dengan
struktur binaan ayat yang betul dan tepat.

2.2
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3(K1)
Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman dalam bahan bahasa prosa
dengan sebutan yang betul daripada
pelbagai sumber dan memahami perkara
yang dibaca.

3.2
Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6(K1)
Menulis teks puisi secara mekanis dengan
betul dan kemas.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Pendidikan alam Sekitar
Nilai Murni
-kasih sayang
KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik

5.1.1
Memahami dan menggunakan kata nama
am tak hidup bukan institusi abstrak dan
penjodoh bilangan mengikut konteks dengan
betul.
5.1.3
Memahami dan menggunakan kata ganti
nama diri tanya mengikut konteks dengan
betul.

Kontekstual
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-menghubung kait
-mengkategorikan
KBAT
Peta Bulatan

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
3
19/1/15
-23/1/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema :
Tajuk:

1.3
Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.
2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.2
Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas.
4.1
Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

1.3.1(K1)
Mendengar, memahami dan memberikan
respons terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah mengikut intonasi dengan betul.
2.3.1(K1)
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai ragam ayat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.
3.2.7(K1)
Menulis ayat dalam perenggan secara
mekanis dalam bentuk tulisan berangkai
dengan betul dan kemas.

EMK:
Nilai Murni
-kerajinan
-hemah tinggi
-bekerjasama
KP:
Kontekstual
-menghubungkaitkan
Interpersonal
Visual Ruang

4.1.2
Memahami dan mengubah suai seni kata
lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1.1
Memahami dan menggunakan kata nama
am tak hidup bukan institusi abstrak dan
penjodoh bilangan mengikut konteks dengan
betul.

Muzik
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-mengecam
-menjana idea
KBAT
Peta Buih
Peta Bulatan

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
4
26/1/15
-30/1/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:
Tajuk :

1.3
Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.
2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.3
Membina dan menulis
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul .
4.2
Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

1.3.1(K1)
Mendengar, memahami dan memberikan
respons terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah mengikut intonasi dengan betul.

EMK:

2.3.2(K1)
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk
berbilang subjek dan predikat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

Nilai Murni
-kasih sayang
-baik hati

3.3.3(K2)
Membina dan menulis jawapan pemahaman
berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah
secara kritis dengan betul.
4.2.1
Mengujarkan ayat dengan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul serta
menggunakan laras bahasa yang sesuai
semasa bercerita.
5.1.2
Memahami dan menggunakan kata nama
khas hidup manusia dengan nama
panggilan atau gelaran yang betul mengikut
konteks.

Ilmu
-Sejarah

KP:
Kinestetik
Verbal-linguistik
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-membuat gambaran
mental
-mengenal pasti
-menghubungkaitkan
-menyusun urutan
-menjanakan idea
KBAT
Pata Buih
Peta Bulatan

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TEMA / TAJUK
TARIKH
5
Tema:
2/2/15 - 6/2/15

Tajuk:

STANDARD KANDUNGAN
1.3
Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.
2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
3.4
Menulis imlak dengan tepat.
4.1
Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2(K1)
Mendengar, memahami dan memberikan
respons secara lisan terhadap ayat tanya
yang mengandungi kata tanya dengan betul.
2.4.1(K2)
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat daripada idea utama dan idea
sampingan dalam pelbagai bahan bagi
membuat ramalan dengan tepat.
3.4.1(K1)
Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan
ejaan yang tepat secara imlak.
4.1.2
Memahami dan mengubah suai sebi kata
lagum secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1.3
Memahami dan menggunakan kata ganti
nama diri tanya mengikut konteks dengan
betul.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
-Pendidikan
Kesihatan
Nilai Murni
-kerajinan
-kebersihan fizikal dan
mental
KP:
KMD
-Meramal
Verbal-linguistik
Kontekstual
-mengalami
BCB
-mendengar dengan
cekap
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-menganalisis
-mengecam
-menjanakan idea
KBAT
Peta Titi(2.4.1)

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
6
9/2/15
-13/2/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:

1.3
Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.
2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk member respons
dengan betul.
3.3
Membina dan menulis
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul .
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikt konteks.

1.3.3(K1)
Mendengar, memahami dan memberikan
respons dengan menyampaikan pelbagai
mengikut urutan dengan menggunakan laras
bahasa yang betul.
2.4.2(K2)
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat daripada pelbagai bahan untuk
membuat keputusan dengan alasan yang
betul.
3.3.4(K2)
Membina kerangka dan menulis karangan
berbentuk naratif dan imaginatif dengan
betul.
5.1.4
Memahami dan menggunakan kata kerja
aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut
konteks dengan betul.
5.1.6
Memahami dan menggunakan kata hubung
pancangan relativif dan kata hubung
komplemen mengikut konteks dengan betul .

EMK:
Nilai Murni
-kebersihan fizikal dan
mental
-berdikari
KP:
Kontekstual
-mengaplikasikan
-memindahkan
Konstruktivisme
-menerangkan dan
menjelaskan idea
Strategi pdp:
KB
-membuat urutan
-membuat andaian
-menganalisis
-menjanakan idea
KBAT
Peta
Buih(5.1.6/3.3.4/5.1.4)

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
7
16/2/15
-18/2/15

TEMA / TAJUK

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:
CUTI TAHUN
BARU CINA
19/2/15 20/2/15

STANDARD KANDUNGAN
1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.
2.2
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sbutan yang betul.
3.5
Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

1.4.1(K2)
Bertutur tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dengan menggunakan ayat
yang gramatis dalam situasi formal secara
bertatasusila.

EMK:

2.2.3(K1)
Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman dalam bahan bacaan prosa
dengan sebutan yang betul daripada
pelbagai sumber dan memahami perkara
yang dibaca.

Nilai Murni
-kebersihan fizikal dan
mental

Ilmu
-Pendidikan
Kesihatan

KP:
Interpersonal

3.5.2(K2)
Mencatat maklumat yang betul mengikut
urutan daripada pelbagai sumber.
5.1.1
Memahami dan menggunakan kata nama
am tak hidup bukan institusi abstrak dan
penjodoh bilangan mengikut konteks dengan
betul.

Kontekstual
-menghubungkaitkan
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-mengecam
KBAT
Peta Bulatan(2.2.3/5.1.1)
Peta Alir(3.5.2)

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
8
23/2/15
-27/2/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.2
Mendengar, mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6(K1)
Mendengar, memahami, dan
menyebut pelbagai ragam ayat dengan
struktur binaan ayat yang betul dan tepat.

EMK:

Tema:

Tajuk:

2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk member respons
dengan betul.
3.9
Menulis ulasan tentang
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.

2.4.3(K2)
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan untuk membuat ulasan
dengan betul.
3.9.1(K2)
Menulis ulasan tentang bahan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan ayat yang gramatis.
5.1.5
Memahami dan menggunakan kata adjektif
dan kata bantu mengikut konteks dengan
betul.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

Ilmu
-Pendidikan
Kesihatan
-Sains dan Teknologi
KP:
Konstruktivisme
-menghubungkaitkan
Kontekstual
-menghubungkaitkan
BCB
-bacaan intensif
-mencatat nota
Strategi pdp:
KB
-menaakul
-menyusun mengikut
urutan
-mengitlak
-memadan
KBAT
Peta Pokok(5.1.5)
Peta Dakap(2.4.3)

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
9
2/3/15 -6/3/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.
2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.
3.4
Menulis imlak dengan tepat.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

1.4.2(K2)
Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber menggunakan
kata gelaran yang
sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila.
2.5.1(K3)
Membaca dan memahami maklumat yang
terdapat dalam bahan puisi dengan betul.
3.4.2(K1)
Menulis imlak frasa dan ayat yang ada
pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan dan
tanda baca yang tepat.
5.1.2
Memahami dan menggunakan kata nama
khas hidup manusia dengan nama
panggilan atau gelaran yang betul mengikut
konteks.

EMK:
Ilmu
-Sains dan Teknologi
Nilai Murni
-keberanian
-rasional
KP:
Interpersonal
Konstruktivisme
-menghubungkaitkan
Kontekstual
-menghubungkaitkan
BCB
-bacaan intensif
-mendengar aktif
Strategi pdp:

5.1.5
Memahami dan menggunakan kata adjektif
dan kata bantu mengikut konteks dengan
betul.

KB
-menghubungkaitkan
-menganalisis
-mengecaml
-memadankan
KBAT
Peta Poko/Peta Bulatan
(5.1.2/5.1.5)

10

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
10
9/3/15
-13/3/15

TEMA / TAJUK

14/3/15 22/3/15

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:

CUTI
PERTENGAHAN
PENGGAL 1

STANDARD KANDUNGAN
1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.
2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.
3.3
Membina dan menulis
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul .
4.4
Melafazkan dan memahami
puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

1.4.3(K2)
Berbual tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber menggunakan kata ganti
nama diri dan kata ganti nama tunjuk
dengan betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
2.5.2(K3)
Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang terdapat dalam bahan puisi
dengan betul.
3.3.4(K2)
Membina kerangka dan menulis karangan
berbentuk naratif dan imaginatif dengan
betul.
4.4.1
Melagukan syair dengan sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul serta memahami
syair tersebut.
5.1.6
Memahami dan menggunakan kata hubung
pancangan relatif dan kata hubung
pancangan komplemen mengikut konteks
dengan betul.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

11

EMK:
Ilmu
-Pendidikan
Alam Sekitar
Nilai Murni
-rasional
-semangat
bermasyarakat
KP:
Konstruktivisme
-mengembangkan
idea dengan
persekitaran
Kontekstual
-memindahkan
maklumat
-mengaplikasikan
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-mengenal pasti
-menaakul
-membuat urutan
-menghubungkaitkan
KBAT
Pata Buih(3.3.4)

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
11
23/3/15
-27/3/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.
2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.
3.6
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

1.4.3(K2)
Berbual tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber menggunakan kata ganti
nama diri dan kata ganti nama tunjuk
dengan betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

EMK:
Peraturan Sosiobudaya

2.5.3(K3)
Membaca, memahami dan menaakul bahan
puisi untuk memindahkan maklumat kepada
bentuk prosa dengan betul.

KP:
Interpersonal

3.6.2(K3)
Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan
pidato dengan betul serta menggunakan
bahasa yang santun.

Nilai Murni
-keberanian

Kontekstual
-memindahkan
Maklumat
Verbal-linguistik
Strategi pdp:

5.1.7
Memahami dan menggunakan kata nafi,
kata pembenar, kata arah,kata bilangan
mengikut konteks dengan betul.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

KB
-menghubungkaitkan
-menaakul
-menjanakan idea
KBAT
Peta Pokok?Peta
Bulatan(1.4.3/5.1.7)
Peta Pokok(3.6.2)

12

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
12
30/3/15
-3/4/3/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.
2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk member respons
dengan betul.
3.2
Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas

1.4.4(K2)
Menyatakan permintaan tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan ayat yang gramatis dan
bahasa badan yang sesuai dalam situasi
formal secara bertatasusila.
2.4.2(K2)
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat daripada pelbagai bahan untuk
membuat keputusan dengan alasan yang
betul.
3.2.7(K1)
Menulis ayat dalam perenggan secara
mekanis dalam bentuk tulisan berangkai
dengan betul dan kemas.
5.1.5
Memahami dan menggunakan kata adjektif
dan kata bantu mengikut konteks dengan
betul.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

EMK:
Peraturan Sosiobudaya
Nilai Murni
-keberanian
KP:
Interpersonal
Kontekstual
-memindahkan
Maklumat
Verbal-linguistik
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-menaakul
-menjanakan idea
KBAT
Peta Pelbagai Alir(2.4.2)
Peta Bulatan(5.1.5)

13

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
13
6/4/15
-10/4/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:

1.5
Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.6
Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.3
Membina dan menulis
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul .
4.1
Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melaui
nyanyian secara didik hibur.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteka.

1.5.1(K3)
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang sesuai.
2.6.1(K3)
Membaca pelbagai bahan sastera yang
sesuai untuk meningkatkan daya fikir
secara kritis.
3.3.4(K2)
Membina kerangka dan menulis karangan
berbentuk naratif dan imaginatif dengan
betul.
4.1.1
Menyebut dan memahami seni kata lagu
melalui nyanyian sambal berlakon.
5.1.7
Memahami dan menggunakan kata nafi,
kata pembenar, kata arah,kata bilangan
mengikut konteks dengan betul.

14

EMK:
Pendidikan Alam Sekitar
Nilai Murni
-kasih sayang
-semangat
Bermasyarakat
Keusahawanan
KP:
Verbal-linguistik
Muzik
Kinestetik
Kontekstual
-memindahkan
maklumat
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-membuat gambaran
mental
-menjanakan idea
KBAT
Peta Pokok(3.3.4)
Peta Bulatan(5.1.7)

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
14
13/4/15
-17/4/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:

1.5
Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.6
Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.6
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

1.5.2(K3)
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat yang mengandungi
laras Bahasa yang sesuai.
2.6.2(K3)
Membaca dan memahami pelbagai bahan
bukan sastera untuk memperkaya laras
bahasa.
3.6.2(K3)
Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan
pidato dengan betul serta menggunakan
bahasa yang santun.
5.1.7
Memahami dan menggunakan kata nafi,
kata pembenar, kata arah,kata bilangan
mengikut konteks dengan betul.

EMK:
Peraturan Sosiobudaya
Nilai Murni
-kerja sama
-kebersihan fizikal dan
mental
KP:
Konstruktivisme
-mengaplikasikan
Kontekstual
-memindahkan
maklumat
Verbal-linguistik
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menilai
-menganalisis
-menjanakan idea
-menghubungkaitkan
KBAT
Peta Bulatan/Peta
Pokok(5.1.7)

15

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
15
20/4/15
-24/4/15

TEMA / TAJUK
Tema:

Tajuk:

STANDARD KANDUNGAN
1.6
Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.1(K2)
Berbicara untuk mendapatkan maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.

2.2
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3(K1)
Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman dalam bahan bacaan prosa
dengan sebutan yang betul daripada
pelbagai sumber dan memahami perkara
yang dibaca.

3.6
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1(K3)
Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan secara kohesi
dan koheren dengan bahasa yang santun.

4.2
Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.

4.2.2
Mengujarkan cerita dengan menggunakan
bahasa yang indah untuk menyampaikan
idea dengan bahasa badan yang kreatif.

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

5.2.1
Memahami dan menggunakan imbuhan
apitan pada kata kerja
mempeR...kan,mempeR...i,dipeR...kan,
dipeR...i serta imbuhan sisipian dalam
pelbagai situasi dengan betul.

16

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Pendidikan Alam Sekitar
Nilai Murni
-kerjasama
-kebersihan fizikal
-kasih sayang
KP:
Konstruktivisme
-menyampaikan idea
baru
Kontekstual
-mengaplikasikan
Verbal-linguistik
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-membuat gambaran
mental
-menjanakan idea
KBAT
Peta Pokok(2.2.3/5.2.1)

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
16
27/4/15
-30/4/15

TEMA / TAJUK

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:
CUTI HARI
PEKERJA
1/5/15

STANDARD KANDUNGAN
1.6
Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.
2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.7
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan
betul.
5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

1.6.2(K2)
Berbicara untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan jelas
daripada media elektronik menggunakan
ayat yang mengandungi peribahasa secara
bertatasusila.

EMK:

2.3.1(K1)
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai ragam ayat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

KP:

3.7.1(K3)
Menghasilkan draf perenggan pendahuluan,
isi dan penutup dalam penulisan kreatif
dengan betul.
5.2.1
Memahami dan menggunakan imbuhan
apitan pada kata kerja
mempeR...kan,mempeR...i, dipeR...kan,
dipeR...i serta imbuhan sisipian dalam
pelbagai situasi dengan betul.

Peraturan Sosiobudaya
Patriotisme

Kontekstual
-memindahkan
Konstruktivisme
-mengaplikasikan
Strategi pdp:
KB
-mensintesis
-mengenal pasti
-menganalisis
KBAT
Peta Pokok(3.7.1)
Peta Buih (5.2.1)

17

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
17
4/5/15 -8/5/15

CUTI HARI
WESAK 3/5/15
CUTI HARI HOL
7/5/15

TEMA / TAJUK
Tema:

Tajuk:

STANDARD KANDUNGAN
1.6
Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.
2.3.
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.8
Mengedit dan memurnikan
hasil penulisan dengan betul.
4.4
Melafazkan dan memahami
puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.1(K2)
Berbicara untuk mendapatkan maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.

EMK:

2.3.2(K1)
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk
berbilang subjek dan predikat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

Nilai Murni
-semangat
bermasyarakat

3.8.2(K1)
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa
kata dan struktur ayat dalam penulisan.
4.4.2
Membina syair secara terkawal dan
melagukannya dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas secara didik hibur serta
memahami syair tersebut.

5.2.1
5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

PENGISIAN
KURIKULUM

Memahami dan menggunakan imbuhan apitan


pada kata kerja mempeR...kan,mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan sisipian
dalam pelbagai situasi dengan betul

18

Peraturan Sosiobudaya
Keusahawanan

KP:
Konstruktivisme
-mengembangkan
idea
Verbal-linguistik
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-mengitlak
-mengenal pasti
-menganalisis
-menjanakan idea
-mengecam
KBAt
Peta Bulatan/Peta
Pokok(5.2.1)

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
18
11/5/15
-15/5/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:

1.7
Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

1.7.2(K2)
Berbincang dan mengemukakan pendapat
secara kritis tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.

2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.1(K2)
Membaca dan memahami maklumat untuk
mengenal pasti idea utama dan idea
sampingan dalam pelbagai bahan bagi
membuat ramalan dengan tepat.

EMK:
Peraturan Sosiobudaya
Kreativiti dan Inovasi
KP:

3.7
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan
betul.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

3.7.2(K3)
Menghasilkan bahan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif
menggunakan ayat gramatis dengan betul.
5.1.5
Memahami dan menggunakan kata adjektif
dan kata bantu mengikut konteks dengan
betul.

KMD
-meramal
Konstruktivisme
-mengembangkan
idea.
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-mengsintesis
-menganalisis
-menjanakan idea
-menaakul
-mengumpul dan
mengelas
-mengecam
KBAT
Peta Urutan(3.7.2)
Peta Bulatan(5.1.5)

19

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
19
18/5/15
-22/5/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:

1.3
Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.
2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.9
Menulis ulasan tentang
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.
5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

1.3.3(K1)
Mendengar, memahami dan memberikan
respons dengan menyampaikan pelbagai
mengikut urutan dengan menggunakan laras
bahasa yang betul.

EMK:

2.3.1(K1)
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai ragam ayat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

KP:

3.9.1(K2)
Menulis ulasan tentang bahan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan ayat yang gramatis.
5.2.2
Memahami dan menggunakan kata ganda
berentak dalam pelbagai situasi dengan
betul.

Peraturan Sosiobudaya
Kreativiti dan Inovasi

KMD
-meramal
Konstruktivisme
-mengembangkan
idea.
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-mengsintesis
-menganalisis
-menjanakan idea
-menaakul
-mengumpul dan
mengelas
-mengecam
KBAT
Peta Buih/Peta
Pokok(5.2.2)

20

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
20
25/5/15
-29/5/15

TEMA / TAJUK

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:

CUTI
PERTENGAHAN
TAHUN
30/5/15
14/6/15

STANDARD KANDUNGAN
1.3
Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.
2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
3.5
Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.
5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

1.3.1(K1)
Mendengar, memahami dan memberikan
respons terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah mengikut intonasi dengan betul.

EMK:
Pendidikan Alam Sekitar
Keusahawanan

2.4.2(K2)
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat daripada pelbagai bahan untuk
membuat keputusan dengan alasan yang
betul.
3.5.2(K2)
Mencatat maklumat yang betul mengikut
urutan daripada pelbagai sumber.
5.2.3
Memahami dan menggunakan kata majmuk
istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata
majmuk yang mendukung maksud kiasan
dengan betul dalam pelbagai situasi.

Ilmu
-pertanian
KP:
Kontekstual
-memindahkan
Konstruktivisme
-menghubungkaitkan
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menjanakan idea
-menyusun urutan
-mengenal pasti
KBAT
Peta Alir(3.5.2)

21

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
21
15/6/15
-19/6/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:

1.3
Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.
2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
3.7
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan
betul.
4.4
Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.
5.3
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
situasi.

1.3.2(K1)
Mendengar, memahami dan memberikan
respons secara lisan terhadap ayat tanya
yang mengandungi kata tanya dengan betul.

EMK:
Sains dan Teknologi
Keusahawanan

2.4.3(K2)
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan untuk membuat ulasan
dengan betul.
3.7.2(K3)
Menghasilkan bahan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif
menggunakan ayat gramatis dengan betul.
4.3.2
Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan yang sesuai melalui lakonan.
5.3.1
Memahami dan membina ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan peluasan subjek dan
predikat dengan betul dalam pelbagai
situasi.

KP:
Intepersonal
Konstruktivisme
-menghubungkaitkan
BCB
-bacaan intensif
-perbincangan
Verbal-linguistik
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-menilai
-menjanakan idea
-mengumpul dan
Mengelas
KBAT
Peta Pokok(3.7.2)
Peta Pokok(4.3.2)

22

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
22
22/6/15
-26/6/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.1(K2)
Bertutur tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dengan menggunakan ayat
yang gramatis dalam situasi formal secara
bertatasusila.

EMK:

2.5.1(K3)
Membaca dan memahami maklumat yang
terdapat dalam bahan puisi dengan betul.

Kreativiti dan Inovasi

3.3.3(K2)
Membina dan menulis jawapan pemahaman
berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah
secara kritis dengan betul.

Interpesonal

5.3.1
Memahami dan membina ayat tunggal
dengan peluasan subjek dan predikat yang
betul dalam pelbagai situasi.

BCB
-bacaan intensif
-bacaan mentalis

Tema:

Tajuk:

2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.
3.3
Membina dan menulis
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul .

Pendidikan Alam Sekitar


Keusahawanan

KP:

Kontekstual
-menghubungkaitkan

Strategi pdp:

5.3
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
situasi.

KB
-mengitlak
-menghubungkaitkan
-mensintesis
-menganalisis
KBAT
Peta Buih(2.5.1)

23

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
23
29/6/15
-3/7/15

TEMA / TAJUK

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:
NUZUL QURAN
4/7/15

STANDARD KANDUNGAN
1.3
Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.
2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.
3.9
Menulis ulasan tentang
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.

1.3.3(K1)
Mendengar, memahami dan memberikan
respons dengan menyampaikan pelbagai
pesanan mengikut urutan dengan
menggunakan laras bahasa yang betul.

EMK:

2.5.1(K3)
Membaca dan memahami maklumat yang
terdapat dalam bahan puisi dengan betul.

Kreativiti dan Inovasi

3.9.1(K2)
Menulis ulasan tentang bahan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan ayat yang gramatis.

Interpesonal

5.1.7
Memahami dan menggunakan kata nafi,
kata pembenar, kata arah, kata bilangan
mengikut konteks dengan betul.

BCB
-bacaan intensif
-bacaan mentalis

Pendidikan Alam Sekitar


Keusahawanan

KP:

Kontekstual
-menghubungkaitkan

Strategi pdp:

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

KB
-mengitlak
-menghubungkaitkan
-mensintesis
-menganalisis
KBAT
Peta Bulatan/Peta
Pokok(5.1.7)

24

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
24
6/7/15
-10/7/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema :

Tajuk:

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.
2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.

1.4.2(K2)
Berbual tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber menggunakan kata gelaran
yang sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila.
2.5.2(K3)
Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang terdapat dalam bahan puisi
dengan betul.
3.3.4(K2)
Membina kerangka dan menulis karangan
berbentuk naratif dan imaginatif dengan
betul.

3.3
Membina dan menulis
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul .

5.1.5
Memahami dan menggunakan kata adjektif
dan kata bantu mengikut konteks dengan
betul.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.3.2
Memahami dan membina ayat cakap ajuk
dan cakap pindah dengan betul dalam
pelbagai situasi.

EMK:
Nilai Murni
-kerjasama
-kasih sayang
-hormat-menghormati
KP:
Verbal-linguistik
Kontekstual
-mengalami
-mengaplikasikan
Konstruktivisme
-pengembangan idea
BCB
-bacaan imbasan
Strategi pdp:

5.3
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
situasi.

KB
-menjanakan idea
-mensintesis
-mengecam
KBAT
Peta Pelbagai Alir(3.3.4)
Peta Buih(5.1.5)

25

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
25
13/7/15
-16/7/15

TEMA / TAJUK
Tema:

Tajuk :
CUTI HARI
RAYA
AIDILFITRI
17/7/15 18/7/15

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3(K2)
Berbual tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber menggunakan kata ganti
nama diri dan kata ganti nama tunjuk
dengan betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.
3.6
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.
4.3
Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

2.5.3(K3)
Membaca, memahami dan menaakul bahan
puisi untuk memindahkan maklumat kepada
bentuk prosa dengan betul.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Patriotisme
Nilai Murni
- hemah tinggi
KP :
Interpersonal

3.6.2(K3)
Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan
pidato dengan betul serta menggunakan
bahasa yang santun.

kontekstual
memindahkan maklumat

4.3.1
Mengujarkan dialog dengan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul serta
menggunakan bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

Verbal linguistik

5.3.2
Memahami dan membina ayat cakap ajuk
dan cakap pindah dengan betul dalam
pelbagai situasi.

5.3
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
situasi.

BCB
-mencatat nota

Strategi pdp:
KB
- menjana idea
- mensintesis
- membuat urutan
- menganalisis
KBAT
Peta Pelbagai Alir(2.5.3)

26

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
26
20/7/1524/7/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk :

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.
2.6
Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.8
Mengedit dan memurnikan
hasil penulisan dengan betul.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

1.4.4(K2)
Menyatakan permintaan tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan ayat yang gramatis dan
bahasa badan yang sesuai dalam situasi
formal secara bertatasusila.

EMK:
Pendidikan Alam Sekitar
Patriotisme
KP:

2.6.1(K3)
Membaca pelbagai bahan sastera yang
sesuai untuk meningkatkan daya fikir
secara kritis.
3.8.2(K1)
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa
kata dan struktur ayat dalam penulisan.
5.1.4
Memahami dan menggunakan kata kerja
aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut
konteks dengan betul.

Verbal linguistik
BCB
-bacaan intensif
-bacaan imbasan
Kontekstual
-mengaplikasikan
Startegi pdp:
KB
-menjana idea
-mengecam
-menganalisis
KBAT
Peta Buih(5.1.4)

27

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
27
27/7/15
-31/7/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk :

1.3
Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.
2.2
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.
3.4
Menulis imlak dengan tepat.
5.3
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
situasi.

1.3.3(K1)
Mendengar, memahami dan memberikan
respons dengan menyampaikan pelbagai
pesanan mengikut urutan dengan
menggunakan laras bahasa yang betul.
2.2.3(K1)
Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman dalam bahan bacaan prosa
dengan sebutan yang betul daripada
pelbagai sumber dan memahami perkara
yang dibaca.
3.4.2(K1)
Menulis imlak frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai jenis kata ganda
dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.
5.3.2
Memahami dan membina ayat cakap ajuk
dan cakap pindah dengan betul dalam
pelbagai situasi.

EMK:
Pendidikan Alam Sekitar
Patriotisme
KP:
Verbal linguistik
BCB
-bacaan intensif,
-bacaan imbasan
Kontekstual
-mengaplikasikan
Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-mengecam
-menganalisis
KBAT
Peta Bulatan/Peta
Buih(2.2.3 / 3.4.2)

28

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
28
3/8/15 -7/8/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:

1.5
Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2(K3)
Menceritakan sesuatu perkara yang dialami
dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul dengan menggunakan
ayat yang mengandungi laras bahasa yang
sesuai.

2.6
Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2(K3)
Membaca dan memahami pelbagai bahan
bukan sastera untuk memperkaya laras
bahasa.

EMK:
Ilmu-ekonomi
Nilai murni- kerajinan
Keusahawanan

3.5
Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

3.5.2(K2)
Mencatat maklumat yang betul mengikut
urutan daripada pelbagai sumber.
5.1.3
Memahami dan menggunakan kata ganti
nama diri tanya mengikut konteks dengan
betul.
5.2.2
Memahami dan menggunakan kata ganda
berentak dalam pelbagai situasi dengan
betul.

KP:
Kontekstual
-menghubungkait
BCB
-bacaan imbasan
-mencatat nota
Strategi pdp:
KB
- membanding beza
- menyusun urutan
- menjana idea
- mengecam
KBAT
Peta Pelbagai
Aliran(3.5.2)
Peta Buih(5.2.2)

29

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
29
10/8/15
-14/8/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:

Tajuk:

1.5
Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2(K3)
Menceritakan sesuatu perkara yang dialami
dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul dengan menggunakan
ayat yang mengandungi laras bahasa yang
sesuai.

EMK:

2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.2(K1)
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk
berbilang subjek dan predikat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

KP:

3.6
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

3.6.1(K3)
Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan secara kohesi
dan koheren dengan bahasa yang santun.
5.1.6
Memahami dan menggunakan kata hubung
pancangan relatif dan kata hubung
pancangan komplemen mengikut konteks
dengan betul.

Nilai murni
-kerajinan
-kasih sayang

Verbal-linguistik
KMD
-menggunakan imaginasi
dan kreativiti
Strategi pdp:
KB
-menjanakan idea
-mengecam
-menaakul
-menganalisis
-menghubungkaitkan
KBAT
Peta Dakap (3.6.1)

30

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
30
17/8/15
-21/8/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.4(K2)
Menyatakan permintaan tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan ayat yang gramatis dan
bahasa badan yang sesuai dalam situasi
formal secara bertatasusila.

EMK:

2.6.1(K3)
Membaca pelbagai bahan sastera yang
sesuai untuk meningkatkan daya fikir
secara kritis.

KP:

Tema:
Tajuk:

2.6
Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.2
Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas

3.2.7(K1)
Menulis ayat dalam perenggan secara
mekanis dalam bentuk tulisan berangkai
dengan betul dan kemas.
5.3.2
Memahami dan membina ayat cakap ajuk
dan cakap pindah dengan betul dalam
pelbagai situasi.

5.3
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
situasi.

Nilai murni
-kerajinan
-kasih sayang

Verbal-linguistik
KMD-menggunakan
imaginasi dan kreativiti
Strategi pdp:
KB
-menjanakan idea
-mengecam
-menaakul
-menganalisis
-menghubungkaitkan
KBAT

31

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
31
24/8/15
-28/8/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:
Tajuk:

1.6
Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.
2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.6
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

1.6.1(K2)
Berbicara untuk mendapatkan maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.
2.3.1(K1)
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai ragam ayat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.
3.6.2(K3)
Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan
pidato dengan betul serta menggunakan
bahasa yang santun.
5.1.7
Memahami dan menggunakan kata nafi,
kata pembenar, kata arah, kata bilangan
mengikut konteks dengan betul.

EMK:
Keusahawanan
Nilai Murni
-berdikari
KP:
BCB
-perbincangan
-bacaan luncuran
-bacaan imbasan
Interpesonal
Konstruktivisme
-menilai dan menaksir
Strategi pdp:
KB
-menjanakan idea
-mengecam
KBAT
Peta Buih (3.6.2)
Peta Bulatan (5.1.7)

32

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
32
2/9/15 -4/9/15

TEMA / TAJUK

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.2(K2)
Berbual tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber menggunakan kata gelaran
yang sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila.

EMK:
Keusahawanan

Tema:
Tajuk:

CUTI HARI
KEBANGSAAN
31/8/15

STANDARD KANDUNGAN

2.6
Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.9
Menulis ulasan tentang
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.

2.6.2(K3)
Membaca dan memahami pelbagai bahan
bukan sastera untuk memperkaya laras
bahasa.
3.9.1(K2)
Menulis ulasan tentang bahan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan ayat yang gramatis.
5.1.7
Memahami dan menggunakan kata nafi,
kata pembenar, kata arah, kata bilangan
mengikut konteks dengan betul.

Nilai Murni
-berdikari
KP:
BCB
-perbincangan
-bacaan luncuran
-bacaan imbasan
Interpesonal
Konstruktivisme
-menilai dan menaksir
Strategi pdp:

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

KB
-menjanakan idea
-mengecam
KBAT
Peta Buih (3.9.1)
Peta Bulatan (5.1.7)

33

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
33
7/9/15 11/9/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:
Tajuk:

1.6
Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.2(K2)
Berbicara untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan jelas
daripada media elektronik menggunakan
ayat yang mengandungi peribahasa secara
bertatasusila.

EMK:

2.3.2(K1)
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk
berbilang subjek dan predikat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

Patriotisme

2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.6
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2(K3)
Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan
pidato dengan betul serta menggunakan
bahasa yang santun.

BCB
-bacaan intensif

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

5.2.1
Memahami dan menggunakan imbuhan
apitan pada kata kerja
mempeR...kan,mempeR...i, dipeR...kan,
dipeR...i serta imbuhan sisipian dalam
pelbagai situasi dengan betul.

KB
-mengecam
-menghubung kait
-menjanakan idea
-mensintesis

Pendidikan Alam Sekitar


Nilai Murni
-kesyukuran

KP:
Verbal-linguistik

Strategi pdp:

KBAT
Peta Buih (3.6.1)
Peta Bulatan (5.2.1)

34

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
34
14/9/15
-18/9/15

TEMA / TAJUK

CUTI
PERTENGAHAN
PENGGAL 2
19/9/15 27/9/15

HARI RAYA
AIDILADHA
24/9/15 25/9/15

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:
Tajuk:

CUTI HARI
MALAYSIA
16/9/15

STANDARD KANDUNGAN
1.6
Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.
2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi
responsdengan betul.
3.7
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan
betul.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

1.6.1(K2)
Berbicara untuk mendapatkan maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.
2.4.3(K2)
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan untuk membuat ulasan yang
betul.
3.7.1(K3)
Menghasilkan draf perenggan pendahuluan,
isi dan penutup dalam penulisan kreatif
dengan betul.
5.1.6
Memahami dan menggunakan kata hubung
pancangan relatif dan kata hubung
pancangan komplemen mengikut konteks
dengan betul.
5.2.2
Memahami dan menggunakan kata ganda
berentak dalam pelbagai situasi dengan
betul.

EMK:
Pendidikan Alam Sekitar
Ilmu
-Sains
Kreativiti dan Inovasi
KP:
Konstruktivisme
-mengaplikasikan
BCB
-perbincangan
-menulis perenggan
Strategi pdp:
KB
-merumus
-memahami
-menaakul
KBAT
Peta Dakap (3.7.1)
Peta Bulatan(5.2.2)

35

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
35
28/9/15
-2/10/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:
Tajuk:

1.7
Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

1.7.2(K2)
Berbincang dan mengemukakan pendapat
secara kritis tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.

EMK:

2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.

2.5.1(K3)
Membaca dan memahami maklumat yang
terdapat dalam bahan puisi dengan betul.

Kreativiti dan Inovasi

3.7.2(K3)
Menghasilkan bahan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif
menggunakan ayat gramatis dengan betul.

Konstruktivisme
-mengaplikasikan

3.7
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan
betul.
5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

5.2.3
Memahami dan menggunakan kata majmuk
istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata
majmuk yang mendukung maksud hiasan
dengan betul dalam pelbagai situasi.

Ilmu
-Sains
Pendidikan Alam Sekitar

KP:

BCB
-perbincangan
-menulis perenggan
-bacaan intensif
-bacaan luncuran
Strategi pdp:
KB
-merumus
-menaakul
-menjanakan idea
-mengecam
KBAT
Peta Alir (3.7.2)

36

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
36
5/10/15 /9/10/15

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:
Tajuk:

1.6
Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.
2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.

1.6.1(K2)
Berbicara untuk mendapatkan maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.
2.5.2(K3)
Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang terdapat dalam bahan puisi
dengan betul.
3.5.2(K2)
Mencatat maklumat yang betul mengikut
urutan daripada pelbagai sumber.

3.5
Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

5.1.5
Memahami dan menggunakan kata adjektif
dan kata bantu mengikut konteks dengan
betul.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6
Memahami dan menggunakan kata hubung
pancangan relatif dan kata hubung
pancangan komplemen keterangan
mengikut konteks dengan betul.

EMK:
Ilmu
-sains
TMK
KP:
KMD
-meramalkan
BCB
-Bacaan Intensif
Kontekstual
-memindahkan maklumat
Konstruktivisme
-menghubungkitkan
Strategi pdp:
KB
-mensintesis
-menjanakan idea
-membuat urutan
-mengecam
-menganalisis
KBAT
Peta Alir (3.5.2)
Peta Bulatan (5.1.5)

37

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
37
12/10/15
-16/10/15

TEMA / TAJUK

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema:
Tajuk:

CUTI AWAL
MUHARRAM
14/10/15

STANDARD KANDUNGAN
1.6
Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.
2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.
3.7
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan
betul.
5.3
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
situasi.

1.6.2(K2)
Berbicara untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan jelas
daripada media elektronik menggunakan
ayat yang mengandungi peribahasa secara
bertatasusila.

EMK:

2.5.2(K3)
Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang terdapat dalam bahan puisi
dengan betul.

KP:
Kontekstual
-memindahkan maklumat

Kreativiti dan Inovasi


TMK

Interpersonal
3.7.2(K3)
Menghasilkan bahan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif
menggunakan ayat gramatis dengan betul.
5.3.1
Memahami dan membina ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan peluasan subjek dan
predikat dengan betul dalam pelbagai
situasi.

BCB
-perbincangan
Strategi pdp:
KB
-mereka cipta
-menjanakan idea
KBAT
Peta Buih (3.7.2)

38

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
38
19/10/15
23/10/15

TEMA / TAJUK
Tema:
Tajuk:

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.7
Berbincang dan mengemukan
pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

1.7.2(K2)
Berbincang dan mengemukakan pendapat
secara kritis tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.

2.6
Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2(K3)
Membaca dan memahami pelbagai bahan
bukan sastera untuk memperkaya laras
bahasa.

3.9
Menulis ulasan tentang
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.
4.3
Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Pendidikan alam Sekitar
Kreativiti dan Inovasi
Nilai Murni
-kasih sayang
KP:

3.9.1(K2)
Menulis ulasan tentang bahan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan ayat yang gramatis.

Interpersonal

4.3.2
Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan yang sesuai melalui lakonan.

Strategi pdp:

Konstruktivisme

KB
-membanding beza
-merumus
-mmbuat inferens
KBAT
Peta Pelbagai Alir (3.9.1)
Peta Bulatan (4.3.2)

39

RPT BM TAHUN 5 SK
MINGGU/
TARIKH
39
26/10/15
30/10/15

TEMA / TAJUK
Tema:
Tajuk:

STANDARD KANDUNGAN
1.6
Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.
2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.
3.7
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan
betul.
4.3
Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.
5.3
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.2(K2)
Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan jelas daripada media
elektronik menggunakan ayat yang
mengandungi peribahasa secara
bertatasusila.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Pendidikan alam
Sekitar
Kreativiti dan Inovasi

2.5.3(K3)
Membaca dan memahami dan
menaakul bahan puisi untuk
memindahkan maklumat kepada
bentuk prosa dengan betul.

Nilai Murni
-kasih sayang

3.7.2(K3)
Menghasilkan bahan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif
menggunakan ayat gramatis dengan
betul.

Interpersonal

KP:

Konstruktivisme
Strategi pdp:

4.3.2
Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan.
5.3.1
Memahami dan membina ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan peluasan
subjek dan predikat dengan betul dalam
pelbagai situasi.

40

KB
-membanding beza
-merumus
-mmbuat inferens
KBAT
Peta Bulatan (2.5.3)
Peta Buih (3.7.2)

CATATAN

RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/
TARIKH
40
2/11/15
6/11/15

TEMA / TAJUK
Tema:
Tajuk:

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.7
Berbincang dan mengemukan
pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

1.7.2(K2)
Berbincang dan mengemukakan
pendapat secara kritis tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat
yang gramatis secara bertatasusila.

EMK:

2.6.2(K3)
Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan sastera untuk
memperkaya laras bahasa.

Nilai Murni
-kasih sayang

3.9.1(K2)
Menulis ulasan tentang bahan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan jelas dan menggunakan ayat
yang gramatis.

Interpersonal

2.6
Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.9
Menulis ulasan tentang
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.
4.3
Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

PENGISIAN
KURIKULUM

Pendidikan alam
Sekitar
Kreativiti dan Inovasi

KP:

Konstruktivisme
Strategi pdp:

4.3.2
Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan.

41

KB
-membanding beza
-merumus
-mmbuat inferens
KBAT
Peta Buih (3.9.1)

CATATAN

RPT BM TAHUN 5 SK

42