Anda di halaman 1dari 22

www.sifufbads.

com

www.sifufbads.com

Makluman
Terimakasihkeranaandatelahmendownloadebookbertajuk37TipsTingkatkanJualanMelalui
Facebookinidarisifufbads.com.Ebookinipercuma,tapisifufbadstidakmenjanjikanapaapajaminan
hasilselepasandagunakanpanduanini.Pihaksifufbadsjugatidakbertanggungjawabdenganapaapa
yangterjadiselepasandagunakantipsini.Iniadalahperkongsianbiasayangtelahdigunapakaioleh
sifufbadsdanjugapelajarpelajarsifufbadsdalammeningkatkanjualanprodukdifacebook.Ianya
meliputipelbagaijenisproduk,pelbagaiharga,pelbagaiaudiens.
Insyallah,denganperkongsiantipstipsringkasini,ianyadapatmembantuandauntuktingkatkanjualan
lebihdaribiasa.Tiadailmu,kitacariilmu!Adailmukitaamalkan.Bilakitaamalkan,amalkansehingga
menjadi.Panduaninidisebarkan/diberikandiataskesedaranmengembangkanilmupemasaraninternet
kepadamasyarakat.
PihaksifufbadsjugainginmemaklumkanbahawaFacebooksentiasaberubah.Jadi,dinasihatkananda
supayasentiasaalertdenganperubahanperubahanFByangmanaianyaakanmempengaruhiakan
keberkesananpemasaranandadiFB.Cubadapatkanilmuilmuterkinidarisifufbadssamadadari
seminar,difanpagemahupunblogsifufbads.
Untukdapatkaninfoinfoterkini,caraterkinitentangilmuFBadsMarketing,sifufbadssarankananda
mendaftaruntuk:
1) Likefanpagekamidihttps://www.facebook.com/sifufesbukads

2) Ikuti tipstips di blog www.sifufbads.com dan anda disarankan juga daftar nama dan emel di
webtersebutuntukterimaemeltipstipsFBAdsMarketingPERCUMAteruskeemelanda.

Sekian.

JaMaL
SifufbadsSdnBhd
www.sifufbads.com
FB:SifuFBAds

www.sifufbads.com

SiapaSifufbads
Namapenuhnya,JamaluddinBinBahari.Namaglemer,JaMaL.Berumur32tahun(padatahunebookni
ditulis),berpendidikanIjazahSarjanaMudaKejuruteraanAwam.Mulamelibatkandiridalamperniagaan
internethasildaripendedahanolehDrIrfanKhairisejak2008lagi.
PadamulanyabeliaumenjalankanperniagaanInternetsecarasambilandimanabeliaumembahagikan
masasebagaiseorangjuruteraawamdisiangharidanmenjalankanperniagaanebookselepastamat
waktuperkhidmatansektorawam.
SejakApril2010,JaMaLtelahmengambilkeputusanuntukmemulakanperniagaanInternetdenganlebih
serius.Keputusaninidibuatsetelahbeliaumendapatipendapatansambilanyangdiperolehiadalah
konsistendanjauhlebihtinggidarigajipenjawatawamyangditerimanyasetiapbulan.
JaMaLmulaterlibatdalamduniaperniagaanInternetsebagaiusahawanprodukdigital,usahawan
produkfizikal,pemasaraffiliate,danjugablogger.Beliaudikenaliolehpenggiatindustriperniagaan
InternetdiMalaysiasebagaipengajarsejaktahun2009lagi.Selainitu,beliaujugaseringmenghasilkan
panduanpanduanperniagaandanpemasaranInternetyangseringdijadikanrujukanusahawan
usahawanlain.

JaMaL @ sifufbads mula fokus pada

pembelajaran/kajian/eksperimen tentang Facebook Ads

Marketing secara khusus bermula pada tahun 2011 lagi.


Beliau menghabiskan puluhan ribu ringgit bagi tujuan
tersebut. Beliau juga mula mengajar pelajarnya FB Ads

Marketing bermula 2011 sehingga lah sekarang. Lebih 50


ribu orang telah mempelajari ilmu FB Ads Marketing dari

beliau dari blog, fanpage, dari emel.

Beliau juga telah hasilkan beberapa panduan dalam bentuk


ebook, video yang mengajar ilmu FB Ads Marketing. Selain
itu, banyak seminar-seminar dan juga program-program

Training FB Ads Marketing yang telah dianjurkan di bawah


syarikat beliau, sifufbads sdn bhd.

www.sifufbads.com

AntaraFanpagefanpagepelajarsifufbads..

www.sifufbads.com

www.sifufbads.com

www.sifufbads.com

www.sifufbads.com

www.sifufbads.com

www.sifufbads.com

Ingin Belajar FB Ads Secara Live


Bersama Sifufbads? Ingin belajar ilmu
terbaru, terefektif, termurah FB Ads
Marketing?

SertaiSeminarFBAdsMissingChapter2014sekarangdi
Kliksiniuntukmendaftar

10

www.sifufbads.com

37TipsTingkatkanJualanMelaluiFacebook

TIPSTIPS MEMBUAT IKLAN FB ADS

TIPS#1:FOKUSBINAFANS,BUKANNYATRAFIK
Tahukahanda,menjualkepadafansadalahlebihmudahberbandingmenjualkepadanonfans.
Kenapa?InimerekayangtelahLIKEpageanda,iaitufansanda,lebihmengenaliandadan
produkandaberbandingmerekayangmasihbelumjadifans(nonfans).Untukmenjuallebih
mudahkepadamereka,andaperlukonsistendalammembinarelationship,engagementdan
sentiasatingkatkankredibiliti/kepercayaanmerekaterhadappageanda.Andabagaimana?Dah
mulakumpulkanfansyangrelevandenganpageanda?Jikabelum,andabolehmulakan
membinafansandamenggunakanFBAds,Likemarketing.Apabilajumlahfanspageanda
melebihi5000,adalahmudahuntukmembinaiklanyangmenyasarkanfansandasendiri.

TIPS#2:GUNAKANGAMBARYANGRELEVAN,MEMUKAU
DalamFBMarketing,gambaratauimejmemainkanperananbesaruntukmenarikperhatian
audiensdanseterusnyamampumembuatkanmerekaberminatatauberniatuntukmembeli.
Jikaandaseorangpenjualbajukurung,cubagunakangambarmodelmenggayakanbajukurung
tersebut.Jikajualprodukkencantikanmuka,andabolehgunakangambartestimonial
pengguna.Jikaandajualubatkuat?Gunakangambarproduk(jangangambaryangbukan
bukanye).Jualtshirt?Mungkinandabolehgunakangambarmodelmemakaitshirt.Extratips
Gunakangambaryangmampumemainkanemosiprospek!Emosiprospekmudahdicuit
denganmenggunakangambaryangmempersembahkanunsurunsuradjektifseperticantik,
mudah,cepat,murah,jimat,laindarilain,ekslusifdll.

TIPS#3:GUNAPERKATAANPERKATAANYANGMAHALPADAIKLAN

DiFacebookterlampaubanyakiklan.Mungkinkitaakantenggelamjikamesejpemasarankita
kurangberkesan.NakberiklandiFacebookperlumengandungimesejpemasaranyanggagah.
Antaranyagunaperkataanperkataanyangmahalpadaiklan.Penggunaanperkataanyangakan
11

www.sifufbads.com

membuatkanorangklikpadaiklankita,sebagaicontoh,PERCUMA,TERKINI,BARU,MUDAH,
BONUS,CEPATadalahperkataanyangmahaldanmenarikminatuntukorangklik.

TIPS#4:FAHAMISIAPABAKALPELANGGANKITA
Takkenal,makatakdapatpembelilah!Jadi,cubakenalipelangganandasebaiknya.Kenali
maklumatdemografimereka(umur,jantina,pekerjaan,statusfamilydll),dimanamereka,apa
yangmerekasuka,apayangmerekabuat,apamasalahmereka,apasituasimereka,apa
merekainginkandansebagainya.Semakinandamengenalimereka,semakinmudahanda
menjualkepadamereka.Setuju?

TIPS#5:ORANGSUKAPERGIKEKEDAIYANGRAMAIORANG
Katakanandainginmakanikanbakardisatukawasanyangbelumpernahandapergiyang
manaterdapatlebihdari10restoranikanbakaryangbersebelahanantarasatusamalain.Anda
pergiyangmanasatu?Sayayakinandapastiakanmemilihrestoranyangmemilikipalingramai
pelangganbukan?BegitujugadiFacebook!Orangmembelidarifanpageyangpalingramai
pelanggan!Iaituramaifans,ramaikomen!Jadi,tingkatkanjumlahfansandadantingkatkan
responsdifanpageanda!

TIPS#6:MENJUALPADAWAKTUORANGBERDUIT
Jikanakmenjual,juallahpadaketikaorangberduit.Iaituwaktugajimasuk.Padawaktuini,
memanglebihmudahmenjualberbandingharibiasa.Kitabolehbuatiklantentangprodukkita
kepadaprospekketikaini,ataupunandabolehfollowupsemulamerekayangpernahberminat
denganprodukanda(orangyangkomendanjugayangPM).AMARAN:Janganmenjualdihari
hariPERAYAAN!Ataupunsehariduasebelumperayaan!Inikeranaprospekandasedangberada
dialamlainketikaitu!(moodraya)

TIPS#7:ELAKKANJAM12AM9AM
Why?Why?Kenapanakdielakkanmasani?Mudahjejawapannya!Kaniniwaktutidurdan
waktuorangnakbergerakketempatkerja!JikaandabuatFacebookAdspadaketikaini,agak
12

www.sifufbads.com

siasia!Kenapa?JikaaudienslayariFacebookpadawaktuini,merekalayarinyamenggunakan
smartphonemereka,diataskatilsambilberbaring!Satukedudukanyangkurangsesuaiuntuk
membuatpembelian.Andabolehkurangkanbajetiklanandauntukperlahankaniklananda,
ataupunpauseiklanandasepanjangtempohini.

TIPS#8:JUALMANFAAT,BUKANNYAPRODUK
Andakenatahu,orangmembelidisebabkanMANFAATyangbakalmerekaperolehidariproduk
yangdibeli.Orangmembelisteamironkeranadapatbantumerekamenggosokbajudengan
cepat,mudahdanselamatdipagihari.Orangmembeliprodukpemutihwajahkeranamereka
inginkelihatancerah,cantikdanmenawan.KaumAdammembeliprodukubatkuatkerana
merekainginnampakhebatdidepanisterimereka.WanitaMelayumembelibajukurungdiFB
keranamerekainginkelihatancantik,menawanlagitertawan.Beliaircond,bukansebab
aircondtucantik,canggih,tapiaircondtubolehmemberikesejukanpadakita,takpanas!Orang
belicerminmataantisilausebabianyadapatkurangkansilau.OrangbeliBurgerBakarsebab
ianyanampaksedap,lazatberkrim.Andapulabagaimana?Apamanfaatprodukanda?

TIPS#9:SUKA,KENAL,PERCAYA
DiFacebook,andajugaperlugunakankonsepini.Pertama,buatkanaudienssukadenganpage
anda.Bagaimananakbuatorangsukakanpageanda?Andabolehgunakangambaryang
menarik,yanglaindarilain,ataugunakanayatayatyangmemikat.Inimampubuatkanaudiens
sukakanpageanda!Seterusnya,kenalkandiriandakepadamereka.Tunjukkansiapakahandadi
sebalikfanpageanda.Andabolehtunjukkandirianda,ataupunsyarikatanda.Letakkannama,
alamat,websitedansebagainyayangmampumembantubuatkanorangmengenalianda.Dan
seterusnyabuatkanmerekapercayadengananda,danjugaprodukyangdijual.Bagaimana?
Andabolehgunakantestimonial,tunjukkanpengiktirafanterhadapprodukanda,mahupun
endorsementdarimerekayangberpengaruh.Belumpernahcuba?Cercuba

TIPS#10:75%ORANGMEMBELIDISEBABKANEMOSI
Pernahdengarfaktaini?Ya,75%pembeliandibuatdisebabkanemosi!Sebagaicontohawek
saya,sukasangatmembelijubahdiFacebookdisebabkanterujadenganfesyen,warna,danke
eksklusifannya.Pantanglihatjubahyangcantikcantik,terussajabeliaumembelinya.Dan
seorangstudentsaya,berjayamenjual1000unitsteamirondalammasa7haridiFacebook

13

www.sifufbads.com

denganhanyamenggunakanvideodemosahaja!(buatFBads).Andabolehmainkanemosi
prospekuntukmembelidenganpenggunaangambar,video,ayatdanjugatawarananda.

TIPS#11:TINGKATKANTRAFIK
Fanpagemenarik,produkadapermintaan,gambarmemukau,ayatmenjualpowerbelum
bermaknaprodukandabolehsenangsenangsajaterjual!Andaperlubuatperkarapaling
pentingdalampemasaran,iaitutariktrafik,iaitupelawatkepostdifanpageanda.Sedikit
trafik,sedikitlahpotensijualannya!Banyaktrafik,banyaklahpeotensijualannya!Bagaimana
naktariktrafik?Apalagi,gunakanlahFBAds!(ContohnyaSayakalaunaksalesRM5ksehari,
sayakenadapatkantrafiksebanyak1000kliksehari.)

TIPS#12:KIRACONVERSIONRATE
Dari100pelawatyangklikpostiklananda,beraparamaiyangmenjadipembeli?Jikaada1
pembelidari100kliktadi,conversionrateiklanpostanda1%.Kiraconversionrateiklananda
setiaphariatausebaiksajaandamencapaikliksebanyak100klik.Takdapatconversionrate1%
selepas1hariataupunselepas100klik,andaperluberbuatsesuatu.Mungkinbolehmencuba
audiensyangbaru,ataupungunakangambardanayatiklanyangbaru.

TIPS#13:PRODUKYANGBANYAKMANFAAT,JANGANJUALSEMUAMANFAAT.
Selalukitatengokmanamanaiklanpemasaranletakkansemuamanfaatprodukdalamiklan
mereka.Contohnyaadasatuprodukbolehubatpenyakitgout,kencingmanis,darahtinggi,dan
macammacamlagi,pendekkatakitaselaluanggapprodukniajaibbolehubatkansemua
penyakit.Cubaambilsatusahajamanfaatproduk.Dalamhalinisayaambilpenyakitkencing
manis.Jadisayabolehtargetiklanhanyakepadaorangyangkencingmanissahaja.

14

www.sifufbads.com

TEKNIK ENGAGEMENT DENGAN PELANGGAN DAN BAKAL PELANGGAN

TIPS#14:GUNASTRATEGIPEMASARANMENGIKUTISUSEMASA.
Contohisusemasa,hargabarangnaikselepaspilihanraya.BuatsatupostFacebookberkenaanisu
minyaknaikdanbagisolusimacammanaprodukandabolehbagibantumasalahkenaikanminyak.
Contohnyamasahargaminyaknaikmungkinramaiorangcadangkanuntukdapatkanprodukpenjimat
minyak.Kitabolehjugamemberisolusilainsepertimembericadangandengancaratingkatkan
pendapatansepertiperniagaaninternet(contohnyamacamSifuFbAds).

TIPS#15:GUNABALIKPOSTPOSTFACEBOOKYANGMEMPUNYAIENGAGEMENTYANGTINGGI.
MungkinadabanyakpostFacebookandayangmempunyaikomendanlikeyangtinggi.Copydanpaste
balikpostpostinikedalamnotepadsimpandalamlaptopataudesktopkita.Bilanakgunakanbalik?
Mungkinselepas23bulankemudian,gunabalikpostini.

TIPS#16:RESERVE1HARIKHASTULISBANYAKPOSTDANSIMPANDALAMNOTEPAD.
PernahtaksampaisatumasakitatiadaideanakpostapakatFacebookPageskita.Cubareservekan
satuhariuntuktulispostFacebook3050postdansimpandalamnotepad.Jaditakadalahmasalah
tiadaideanaktulisapa.Cumabukabaliknotepadkitacopydanpastebalik.Bolehjugaterus
jadualkanpostkitamelaluifungsischedulepostdiFacebookPages.

TIPS#17:UPDATEAKTIVITISYARIKAT/PERNIAGAAN.
Nampakkanbahawabisneskitahidup.Updategambarofis,gambartengahmembungkus,gambar
tengahpos,danmacammacamlagi.SemuainiakanmeyakinkanbahawaFacebookPagekitaadalah
sebuahbisnesyangseriusbukanparttimeataumainmain.Iaakantingkatkankeyakinanoranguntuk
membeliwalaupunandahanyabisnesdarirumah.

TIPS#18:BUATCONTEST,TAWARKANHADIAH.
Gunaduitdarihasilkeuntunganproduk,laburuntukhadiahuntukcontest.Contestadalahsalahsatu
carauntukFanFacebookandateruskeepintouchdengananda.Melaluicontestjugabolehviralkan
FacebookPagesandauntuklebihbanyakFan.Contestmembuatkanfanskitadihargai,orangyangbukan
fanspunteringinjadifankita.

15

www.sifufbads.com

Apabilaiklanandamemberikankeuntungan,denganconversionrateyangbagus,denganROI
(returnoninvestment)yangbagus,kenapaandataktingkatkanbajetiklan?Sayangduit?
Denganmeningkatkanbajetiklan,ianyadapatbantuandatingkatkanlagijumlahtrafikkepost
iklananda,danseterusnyamamputingkatkanjualandankeuntungananda.Adabran?


TIPS CLOSING PELANGGAN

TIPS#19:RESPONPELANGGANDIIKUTIPERTANYAAN.
Lepasresponpelangganakhiriayatkitadenganpertanyaanjuga.Contoh,bilapelanggan
bertanyatentangproduk,akhiridengansoalansepertituan,nakbeliberapaunitye?,tuan
nakbuatpembayaranmelaluiMaybankatauCIMB?,galakkanpelangganterusresponkepada
kita.Jawapandiikutidengansoalanakanmeningkatkanlagipotensipelangganuntukmembeli.
TIPS#20:LEBIHCEPATANDARESPONS,LEBIHCEPATMEREKAMEMBELI
Camnetu?Jikaandaterimakomendipostanda,ataupunterimaPM(personalmessages)di
inboxanda,silaresponssepantasyangboleh!Lebihlebihlagipadawaktuorangbekerja9am
4pm.Kenapa?Jikamerekamemberikanresponspadawaktuini,ianyamemberipetanda
bahawamerekamemangberminatdenganprodukanda.Danpadaketikaitu,merekamemang
sedangberadadipageandamenungguresponsdariandapula.Jangantunggusehariduabaru
nakrespons:)
TIPS#21:PROSPEKTAKKANMEMBELISELAGITIADATEKANAN
Nakmenjualkenatekansiprospekke?Ohtidak!Tidak!Bukanbegitubos.Maksudnyadisini,
kitabolehgunakansenseofurgencyuntukmemberitekanandalamankepadaprospekuntuk
BERTINDAKSEGERA!BertindakuntukMEMBELI!Bagaimana?Andabolehadakanjualanterhad
mungkindarisegikuotanya,ataudarisegimasa,iaitubagidenganmeletakkandatelineuntuk
prospekbertindakmembeli.Sebagaicontoh,andabolehlihatcontohini5UNITLAGI
BEDAKTANAKA,UNTUKYANGSUKAKANKECANTIKAN.AMARANpastikantawarananda
benarbenarwujud,bukannyatricksematamatahanyabertujuanuntukmenarikperhatian
prospeksahaja.

16

www.sifufbads.com

TIPS#22:TAWARKANPELANGGANMEMBELILEBIHDENGANHARGADISKAUN
Jikapelanggansetujuuntukbelidarikitasatuunit,cubatawarkanoffertakmasukakalseperti
hargadiskaunKalaubeli3unitkamibagihargadiskaunRMXXX,Naktak?.AtauberiBONUS
Kalaubeli5unitkamibagibukupanduankuruskanbadandalammasa7hari.

TIPSTIPS AYAT JUALAN

TIPS#23:STRATEGIPRODUKHABISTERJUAL
Strategi iniakan memberitahu prospek anda bahawa anda sangat yakin bahawa produk anda
akan dijual habis dan tidak akan bertahan lama dipasaran. Ramai orang akan terpengaruh
dengan keyakinan anda, malah anda boleh menambahkan keyakinan dengan menyatakan
anggaranjangkamasabilaprodukandaakanhabisdijual.
Contohayat;Produkinipastiakanhabisterjualdalammasaseminggusahaja

TIPS#24TIADAPEMASANGAN
Anda hanya perlu nyatakan bahawa produk anda tidak memerlukan pemasangan apa apa
perisianuntukmenggunakannya.Inidisebabkanramaiyangtidaksukaataukurangmahiruntuk
memasang perisian di komputer mereka kerana kadang kala memasang perisian merupakan
kerjayangrumit.
Contoh ayat : Anda tidak perlu memasang apa apa perisian untuk menggunakan produk
ini..

TIPS#25:STRATEGIUBAHSUAI

Strategiinimembenarkanprospekandamengubahsuaiprodukandamengikutkeperluan
mereka.Andajugabolehmenyatakanprodukandasangatmudahuntukdisesuaikandengan
keadaansemasaataukeperluanmereka.
Contohayat:Produkinibolehdisesuaikandenganapajuakeperluanandadenganmudah..

17

www.sifufbads.com

TIPS#26:STRATEGIPENETAPAN
Strategiiniakanmemberitahuprospekandabahawamerekahanyaakanmembuatpelaburan
sekali sahaja tanpa perlu membayar yuran bulanan atau tahunan. Maknanya, anda membuat
penetapan bayaran hanyalah sekali sahaja. Jika mereka berminat, pastinya mereka akan
mendapatkan servis anda kerana ramai yang tidak suka membayar yuran secara berulang
ulangsetiapbulan.
Contohayat:Dapatkanserviskamisekarangdanbuatpelaburansekalisahajaseumurhidup
tanpaperlumembayaryuranbulanan..

TIPS#27:STRATEGIMEREKAMELAKUKANNYA
Berikan prospek anda contoh yang spesifik tentang beberapa orang yang telah mendapat
faedah melalui produk anda. Anda boleh jadikan mereka sebagai sebuah kisah kejayaan para
pelanggan anda atau letakkannya sebagai faedah produk di ayat jualan anda. Letakkan juga
sebagaitestimonial.
Contoh ayat: Ali telah menjana RM1000 seminggu manakala John pula baru sahaja
memperoleh RM500 setelah dua hari mempraktikkan apa yang ditunjukkan dalam ebook
saya..

TIPS#28:TIDAKMEMPERCAYAI
Nyatakan kepada prospek anda bahawa anda juga pada mulanya tidak mempercayai bahawa
produkandamemberikanhasilpositif,samasepertimerekayangkalipertamamelihatnya.Ini
akan menghapuskan ketidakpercayaan mereka terhadap produk anda kerana anda sudahpun
menyatakannnyasebeluminidanmerekamahumembuktikanyangandatidakbenar.
Contohayat:Sayajugatidakmempercayainyadahulu,samasepertiandayangpertamakali
melihatnyasehinggalahakaunbanksayamuladipenuhiwangsetiaphari..

18

www.sifufbads.com

TIPS#28:STRATEGIPENDEKKANWAKTU
Katakan kepada prospek anda ianya mungkin mengambil masa berbulan bulan untuk
mencapai matlamat mereka jika mereka melakukannya bersendirian. Ramai orang suka
menjimatkanmasadangemarmemilihideayangmemudahkan.
Contohayat:Jikaandamelakukannyaseorangdiriandamungkinmengambilmasasehingga6
bulan,namunproduksayamampumenjadikannya6harisahaja..

TIPSTIPS TINGKATKAN KREDIBILITI

TIPS#29:BUATEBOOKPERCUMA
Ebookpercumabiasanyakitabiasanyakitatengokoranggunauntukprodukdigital.Ebook
percumapunbolehgunauntukjualprodukfizikaljuga.Apayangkitanaktulisdalamebook
percuma?Bolehletaktipstips,rahsia,kalaukitajualprodukalatanmemasakseperti
PemanggangAjaib,bolehcompilekanresepiresepi.bolehtulisfaktadanstatistikdanmacam
macamlagi.Ebookpercumabertujuanuntukeducatepelanggandanbakalpelangganyang
sebeluminibelumbelitapiperlukaninfoyanglebihtentangprodukkita.

TIPS#30:SESEKALITUNJUKKANFEEDBACKNEGATIFDARIPELANGGAN
Biasalahtaksemuaprodukyangkitajualituperfect.Kadangkalaadajugakekurangandalam
produkkita.Screenshotfeedbacknegativedaripelanggantentangkekuranganprodukkita
danberipenyelesaian.Contoh,adapelangganmintarefund,penghantaranlambat,produk
takberkesan.Kalauproduktakberkesankitabolehbagitaumungkinprodukinitaksesuai
dengandiatapisesuaidigunaoranglain.Disinikitabolehkurangkanrefundratedantingkatkan
kepercayaanbakalpelangganuntukbeliprodukkitayanglain.

TIPS#31:SENTIASAUPTODATEDENGANFUNGSITERKINIFACEBOOK
Facebooksentiasaberubah.KalaudulukitaselalumarahmarahsebabbanyakfungsiFacebook
selaluberubahtapikitatetapgunasampaisekarangyetak?Jadinaktaknakkenasentiasa
bersediauntukterimaapasahajaperubahanyangFacebookbuat.Facebooksentiasamembuat
19

www.sifufbads.com

perubahandanmenambahfungsiagarpenggunaFacebookterusgunaFacebookdanjugapara
pengiklanterusberiklandiFacebook.Jadinaktaknakkenasentiasaupdatedanupgradeilmu.
Samaadamelaluiblog,berguru,beliebookdandatangseminar.Untukdapatkanupdateterkini
melaluipemasaranFacebookbolehbelajarmelaluilamanwebwww.SifuFBAds.com

TIPS#32:SIMPANDATABASEPELANGGAN.
Nakcaripelangganbarumemangsusah.Manfaatkanpelanggansediaada.Bakkataorang
kampungsaya,buyeralwaysbuyeralwaysbuyer.Sekalimerekajadipelanggankita,mereka
berpotensimembelilagidarikita(kalauserviskitabagus).Tapijanganterusmempromosi
mengkhinzirbuta.Bagikansebabuntukkitauntukterusberhubungdenganmereka.Contoh
emailatausmsmerekaucapselamathariraya,selamatpagi,salamawalmuharram.Terus
berhubungkeepintouchdenganparapelanggansediaada.Dalampadamasayangsama
mungkinbolehtawarkanBONUSdanDISKAUNuntukreturncustomer.

TIPS#33:GUNAMEDIUMPEMASARANSELAINFACEBOOKSEBAGAIBACKUP
Amatberbahayajikahanyaguna1kaedahpemasaranmelaluiFacebooksahaja.Apaakanjadi
jikaFacebookPagekitaditutuptanpasebab.Akanmenjejaskansumberpendapatankita.Jika
jualandiFacebooksemakinmantap.Laburkanduituntukpemasaranlain.Buatblog/website,
upahoranguntukpemasaranSEOdanrankingkanmelaluiGoogle.Binapemasaranemailuntuk
kumpuldatabasepelanggan.JikaprodukfizikalbolehgunaMudah.mydanLelong.my

TIPS#34:CARISEBABUNTUKKITATERUSBERHUBUNGDENGANPELANGGAN
Dahlepasjualprodukkepadapelanggan,jangandiamje.Cubacarisebabuntukterus
berhubungdenganpelanggankita.Contohnyaselepasbeberapaharipelanggangunaproduk
kita,tanyafeedbackpelangganyanggunaprodukkita.Kalaufeedbackbagusbolehjadi
testimoni.Selaindariitu,sekalisekalabolehbertanyakhabaratauucapkanselamathariraya,
tahunbaru,Chinesenewyear,awalmuharramkepadapelanggan(carainilebihmudahjikakita
gunaautoresponderemailmarketing).Carainibolehmeningkatkanpotensireturncustomer.

TIPS#35:CARIPRODUKYANGMEMPUNYAIPOTENSIPELANGGANMEMBELIBERKALIKALI.
20

www.sifufbads.com

Nakcaripelangganbaruagakmencabarbagisesetengahorang.Tapikalaukitamempunyai
produkyangmempunyaipotensipembelianberulang,kurangmasalahuntukcaripelanggan
barutapitumpukepadatingkatkankualitiservis.Produkyangmempunyaipotensitempahan
berulangsepertiprodukkesihatan,makanan,tudungdansebagainya.

IMPORTANT2..

Danthe

Jualprodukberpermintaantinggi
+
PantauROI

TIPS36:JUALPRODUKYANGADAPERMINTAAN
Salahsatusebabsusahnakbuatsales,sebabkitamenjualprodukyangtiadapermintaan.Jika
nakjualanyangbaikdiFB,juallahprodukyangadapermintaan.Bagaimana?LihatdiFB,adatak
oranglainmenjualproduksepertikita?Ataukitabuatkajiancarian'keyword'digoogle.Sebagai
contoh;jikaandainginjualkrimlebatkanrambut,cubacarikeyword"caralebatkanrambut"di
googleTrend.Disitu,andaakanketahuisamadaprodukandaadapermintaanataupuntidak.

TIPS37:PANTAUROI
ROItuapa?ROIadalahReturnOnInvestment,iaituberapakalipulangandarikosiklanyang
andalaburkan.Senangcerita,berapaandakeluarkankosuntukiklan,danberapapulauntung
yangandadapat.KatakanandaberlanjakanRM100untukiklanFBAdsandaselama1minggu.
Dalamtempohtersebut,andaperolehijualan50unitdengankeuntunganseunitRM100.Total

21

www.sifufbads.com

untungRM100X50unit=RM5000.Jadi,selepastolakkosiklanandaseminggu,andadapat
pulangansebanyak49kaliganda.(laburRM100,untungRM4900)

Sekiansaja.Selamatberamal!

22

Anda mungkin juga menyukai