Anda di halaman 1dari 3

ASAL-USULIPUN RAWA PENING

Ngasem menika nami dhusun ingkang kalebet wewengkon Kecamatan


Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kacariyos ing Ngasem wonten padhepokan
kondhang. Sedaya puthut lan endhang sebatan kangge murid jaler lan estri sami
mongkog manahipun pikantuk tuladha saking guru ingkang asma Ki Hajar
Salokantara. Ki Hajar kagungan budi wicaksana. Dene muridipun nama Ni
Endhang Ariwulan ingkang elok lan ayu.
Satunggaling dinten Ni Endhang bingung pados peso ingkang biyasanipun kangge
nyigar pinang ingkang badhe dipuncawisake kangge sesajen wayah dalu. Kanthi
ati kapeksa, piyambakipun matur dhateng Ki Hajar supados kersa ngampili peso.
Ki Hajar kaget, nanging amargi sampun mepet wekdalipun, peso wau
dipunparingaken kanthi wanti-wanti supados ngatos-atos lan sampun ngantos peso
kaselehaken ing pangkon.
Nanging Ni Endhang kesupen. Peso kaselehaken wonten pangkonipun. Sanalika
peso ical. Ni Endhang ngadhep Ki Hajar rumaos lepat, nanging ingkang
dipunlapuri boten duka.
Sawetawis dinten, Ngasem geger amargi Ni Endhang Ariwulan nggarbeni. Ki
Hajar Salokantara banjur dhawuh Ni Endhang ngadhep. Ki Hajar badhe tapa brata
ing Redi Telamaya lan maringi pirantiawujud gentha utawa klinthingan ingkang
badhe migunani kangge jabang bayi.
Boten dangu jabang bayi lair awujud naga. Nanging polahipun kados jabang bayi
sanes, saged nangis lan ngucap. Wingka katon kencana, jabang bayi wau tetep
dipunopeni kanthi asih tresna ngantos dewasa. Warga ingkang sumerep naga
menika boten telas-telas anggenipun ngawon-awon.
Naga ingkang sampun dewasa kalawau ing satunggaling dinten nyuwun priksa
dhumateng Ni Endhang, sinten sejatosipun bapakipun, Ni Endhang maringi priksa
menawi Ki Hajar menika bapakipun ingkang saweg tapa brata ing Redi Telamaya.
Naga lajeng mbekta klinthingan, nusul ing Telamaya. Ni Endhang saking
katebihan ngetutaken. Naga wau medal lepen ingkang dawa, leren ing ngandhap
selo, ingkang samenika dipunwastani selo sisik lan nerasaken lampah ngambah
rawa, salajengipun liwat Kaligung, lerem malih ing satunggaling selo ingkang
nama Sela Gombak.
Boten kesupen naga wau ngginakaken klinthinganipun.Ingkang sami sumerep lan
mireng klinthinganipun naga ingkang ngangge sumping menika lajeng marabi
Baru Klinthingan utawi Baru Klinthing.
Saking dinten, wulan lan taun sampun dipunlangkungi, Baru Klinthing dereng
saged manggihaken panggenanipun Ki hajar Salokantara. Malah samenika kendha

boten gadhah daya. Nanging saking katebihan mireng kidung lamat-lamat kados
kidungipun Ni Endhang Ariwulan.
Saking ketebihan Ni Endhang ngetutaken Baru Klinthing ingkang sampun
manggihaken papanipun Ki Hajar Salokantara, lajeng manggen ing Sepakung. Ni
Endhang mapan ing celak sendhang. Sendhang menika lajeng kasebat Sendhang
Ari Wulana.
Ing pertapaan Telamaya, Ki hajar kaget mriksani naga ingkang dumugi lajeng
manthuk-manthuk ngormati ing sangajengipun. Ki hajar pirsa menawi naga
kalawau sanes naga ingkang ala, nanging naga ingkang gadhah manah becik.
Naga wau lajeng matur dhumateng Ki hajar Salokantara. Saya kaget Ki Hajar,
amargi boten nginten menawi naga wau saged wicanten.
Naga lajeng nyuwun pirsa, menapa leres menika dhusun Telamaya, pertapanipun
Ki Hajar Salokantara. Ki hajar ngleresaken. Baru Klinthing bingah, lajeng matur
menawi Ki hajar menika tiyang sepuhipun ingkang sampun dangu dipunpadosi
ing paran. Boten kesupen Baru Klinthing lajeng sujud. Ki Hajar dereng pitados
saestu, mila lajeng maringi pitakenan dhumateng Baru Klinthing sinten
ibunipunlan saking pundi papan dunungipun. Baru Klinthing caos wangsulan
menawi ibunipun asma Ni Endhang Ariwulan saking Ngasem. Ugi boten kesupen
Baru Klinthing nedahaken klinthingan tilaranipun Ki hajar Salokantara.
Ki Hajar ngendika menawi klinthingan menika dereng cekap, amarga ing donya
menika boten wonten ingkang gampil, nanging kedah wonten lelabetan lan kedah
wonten panebusanipu. Supados saged dipunanggep putranipun Ki hajar, Baru
Klinthing kedah nglampahi laku tarak brata. Laku tarak brata menika mlungkeri
Redi Kendhil ngantos tepung galang.Tanpa dipunmangertosi Baru Klinthing, Ki
hajar ngetutaken saking wingking.Baru klinthing lajeng mlungkeri Gunung
Kendhil ingkang dipundhawuhaken Ki Hajar, nanging sirah lan buntutipun boten
tempuk, kirang sakilan. Pungkasanipun Baru Klinthing nyambung ngangge
ilatipun. Ki Hajar lajeng medal mlumpat mungkes ilat menika.
Baru Klinthing kelaran nanging lajeng lerem manahipun. Ki Hajar maringi priksa
menawi kekiranganipun boten saged dipuntutupi ngangge ilat, amargi ilat menika
pusaka ingkang ampuh boten wonten tandhingipun. Ilat, jembare mung sawelat,
nanging darbe khasiyat. Yen pinuju nuju prana, bisa amemikat, yen tan pener, bisa
gawe getering jagad, pratelane Ki hajar.
Baru Klinthing lajeng nerasaken tarak brata lan ilatipun kedamel pusaka ingkang
awujud tombak Kyai Baru Klinthing
Dinten, wulan, lan taun sampun kawuri, badanipun Baru Klinthing ingkang
mlukeri redi sampun boten ketingal. Ingkang ketingal namung suket lan wit-witan
ingkang ageng ing wana. Ki Hajar lajeng manggihi Ni Endhang, maringi priksa
supados Ni Endhang mapakaken putranipun Baru Klinthing ing Dhusun Pathok

menika kanthi laku ngrame.Pathok dhusun ingkang gemah ripah loh jinawi,
nanging warganipun boten gadhah raos syukur.
Wekdal menika warga Pathok nembe ngawontenaken pista panen raya. Salah
satunggalipun warga ingkang badhe mecah woh pinang kangge campuran susur,
anggenipun mecah dipuntataki wit ingkang sepuh lan cemeng sanget. Jebul kajeng
wau badanipun naga ingkang nama Baru Klinthing.
Naga lajeng dipunkethok-kethok kangge pista. Boten kanyana-nyana sukma Baru
Klinthing ngetutaken warga ingkang mantuk sarana njilma dados pemudha bagus,
gagah nanging reged. Namanipun Jaka bandung. Nalika pista pemudha wau
nyuwun pangan nanging dipunsingkang-singkang. Pungkasanipun pemudha wau
malah dipunsukani piwulang dening mbok randha ingkang asma Ni Endhang
Ariwulana. Sasampunipun nedha lan criyos, jaka kalawau nilar pesen menawi
mangke wonten swanten gumuruh simbok kedah mlebet lesung mbekta enthong
lan sangu saprelunipun
Jaka Bandung lajeng wangsul malih ing salebeting pistanipun para warga lan
nyobi nyuwun tedhan malih.Nanging malah dipuntampik lan dipunisin-isin. Mila
jaka nantang sinten ingkang saged njabut sada wau badhe dipunsembah ping pitu.
Nanging boten wonten setunggal-setunggala ingkang saged.
Jaka bandung ingkang lajeng njabut sada wau. Sakala toya nyembur saking siti
sakathah-kathahipun, njalari banjir bandhang ngelebaken dhusun saisinipun.
Siti ingkang katut amargi sada dipunjabut dipununcalaken mengaler lan malih
rupi dados redi alit ingkang aran Gunung Kendhalisada. Semanten ugi dhusun
ingkang keleb amargi lumebering toya tilas sada, lajeng dados tlaga ingkang
bening toyanipun, ingkang katelah Rawa bening ingkan samenika kasebat Rawa
Pening.