Anda di halaman 1dari 2

SJKT LADANG COALFIELDS, SUNGAI BULOH, SELANGOR

LAPORAN T HUNAN RMT TAHUN2012

Penasihat : En. R.Rajendran


Pengerusi : Pn. S.Sagunthala Devi
Setiausaha : Pn. R.Uma Devi
AJK

: Semua Guru

Pendahuluan
AJK

RancanganTahunanTambahan

(RMT)

Tahun

2012

telahmenjalankanbeberapaaktivitiuntukmeningkatkanpengurusandanpengedaranm
akanankepadamurid-murid RMT.

PendedahanPeraturan
PadabulanJanuari,

murid-murid

RMT

telahdiberipendedahantentangperaturan-

peraturanasas

yang

perludipatuhiolehmereka.Antaranyaialahberatursemasamendapatkanmakanan,
makanmakanandengancara

yang

betul,

sebelumdanselepasmakanmestimencucitangandenganmenggunakansabundansemb
ahyangsebelummakan.

TaklimatKebersihan
Padabulan

Mac,

caramenjagakebersihansemasamakan

murid-muridtelahdiberitaklimattentangcaradi

kantin.

Selainitu,

murid-

muriddiingatkansupayamengambilmakananseimbangdanmemberitahutentangkepe
ntinganmengambilmakananseimbang.Murid-muridjugadiberitaklimattentangcaracaramembuangsisa-sisamakanandansampah
dankertasdenganterurus.

yang

berbentuk

plastic

Penyeliaan
Guru-guru
bertugasmemantaukebersihandapurdancarapengurusanbhnmentahsebelumdansele
pasmasaksetiapharisertamenulislaporandenganmenggunakanborangpemantauan.

Taklimatuntukpengurusankantin
PadabulanJanuaridan

Mei

satutaklimatdiberikankepadapenguruskantinmengenaipengurusan
RMT.Dalamtaklimattersebutdimintapengurus
membekalkanmakanandengankuantiti

yang

RMT
ditetapkanolehkementerian.Selainitu,

merekajugadimintamenjagakebersiahan.

Kesimpulan
Segalaaktiviti yang dirancangpadatahuninitelahdilaksanakandenganberjaya.

Laporandisediakanoleh

______________________
(UMA DEVI RAJANDRAN)
Guru RMT