Anda di halaman 1dari 6

MelaluisegmenAnalisisKesalahanBahasakaliini,sayaakanmengemukakanfungsidancontoh

penggunaanKataHubungGabungandalamayat.
ApakahyangdikatakansebagaiKataHubungGabungan?
KataHubungGabunganialahbentukkatayangmenghubungkanduaklausaataulebihyangsetara
sifatnya.
Perhatikanjadualpenggunaankatahubunggabungansepertiyangberikut:
KataHubung

Fungsinya

ContohPenggunaanDalamAyat

DAN

Untukmenambahsubjekdanpredikat
dalamsesuatuayat.

Rose dan Mesra akan melanjutkan


pelajaran mereka di sebuah
universititempatanpadabulanJulai
nanti.

ATAU

Menunjukkanpilihan.

Pada hari Ahad atau kelepasan


awam,diajarangdudukdirumah.

KECUALI

Menunjukkankekecualian.

Semua pelajar di kelas itu dapat


membaca dengan baik kecuali
Mahmud.

LALU

Menggabungkan dua perbuatan yang


dilakukansecaraberturutturut.

Diamasukkedewanlalududukdi
barisanhadapansekali.

TETAPI

Menggabungkan dua ayat yang Dk. Sebah ingin melanjutkan


menunjukkanmaknayangberlawanan. pelajarannya tetapi ayahnya tidak
mampu untuk membiayai kos
pengajiannya.

SAMBIL

Menunjukkan sesuatu perbuatan yang


dilakukan serentak atau pada masa
yangsama.

Salmah menyanyi sambil menari


ketikaberadadiataspentas.

SERTA

Menyatakan maksud turut atau


bersamasama.

Herman,Iwansertabeberapaorang
kawannya akan berkelah di Pantai
SeriKenanganpadaharimingguini.

UJIDIRI
Isitempatkosongdengankatahubunggabunganyangbersesuaian.

1.
Hidayahakanditinggalkandirumahneneknyapadasetiaphari________hariAhaddancuti
umum.
2.

Fatimahrajin_______gigihberusahauntukmencapaicitacitanya.

3.

Emakmembeliikan,sayursayuran________buahbuahandipasartaniitu.

4.

Keretaitucantik______mahalharganya.

5.

Emakmengumpulkandaundaunkeringitu_______membakarnya.

6.
CikguHusainimenulissesuatudipapanhitam________menerangkannyakepadapelajar
pelajardidalamkelas.
7.
Masnordinamasihbelummembuatkeputusan_______________hendakmeletakkan
jawatanatauterusberkhidmatdisyarikatitu.

Nota Kata Hubung

Kata hubung bertugas untuk menghubungkan klausa, ayat, frasa atau perkataan untuk
membentuk ayat majmuk.
Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan
dan ayat majmuk pancangan. Oleh itu, kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis
iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan.
Oleh itu, kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kata hubung gabungan
dan kata hubung pancangan.
Kata hubung
gabungan
1.
Mengubungk
an
klausa-klusa
yang sama tarafnya

2.

Contoh
kata: dan,
atau,
serta,
tetapi,
malahan, sambil,
tetapi, sementara,
sebaliknya,
seterusnya.

3.

Contoh ayat:

Pemanah
itu
melepaskan
anak
panah,tetapi tidak
mengena
sasaran
kerana
busurnya
patah.
``Belum
tentu...
sama
ada
pergi
rumah
kawan ataubalik
kampung, katanya.
Dia
mengelak,lantasme
nikam.

Kata hubung pancangan


Pancanga
n relatif
menghubu
ngkan
klausa
utama
dengan
klausa
klausa
pancangan
(kecil).
Hubungan
ini
mengguna
kan kata
hubungya
ng.
Contoh:
i.
Pelajar yan
g
berjaya itu
diberi
hadiah.
ii.
Budak yan
g sedang
membaca i
tu
adik
perempuan

Pancangan
komplemen
-Menghubungkan
satu klausa
sebagai
komplemen pada
satu klausa utama.
(Kompelen
bermaksud
pelengkap).
-Jadi, klausa
klausa pancangan
komplemen itu
melengkapkan
klausa utama.
-Kata hubung yang
berperanan begitu
ialahbahawa dan
untuk.
i. Guru tahun
enam itu
menyatakanbahaw
a semua muridnya
mendapat enam
A.
ii. Mereka
mengetahuibahaw
a Haji Ahmad
adalah ahli

Pancangan
keterangan
-Kata hubung
pancangan
keterangan
menghubungk
an
klausa
keterangan
kepada klausa
utama.
-Kata hubung
itu ialah:
kerana,
agar,
meskipun,
sekiranya,
semoga,
supaya,
kalau,
andaikata,
kendatipun,
hingga,
jika,
jikalau,
semasa,
sementara,
setelah,
sewaktu,
sekiranya,
ketika,
tatkala,
walaupun,

saya.
iii.
Buku
yang
dikarang
oleh
Ahmad itu
buku
sejarah.

perniagaan besar.
iii. Kerajaan
membuat
jambatan untukra
kyat melintas
sungai.

dansesungg
uhnya.
i. Mereka
tidak
dibenarkan
masuk
ke
stadiumkeran
a tidak
memiliki tiket
yang sah.

1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan

perkataan dengan perkataan

rangkai kata dengan rangkai kata

ayat dengan ayat.

2.

Kata hubung terbahagi kepada tiga,iaitu:


(a) (a) kata hubung gabungan,

(b)

(b)

kata hubung pancangan,

(c)

(c)

kata hubung berpasangan.

3.
Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan serta penggunaannya
adalah seperti yang berikut:
Kata Hubung Tunggal

Contoh
agar
apabila
atau
bahawa
dan
hingga
Jika
Jikalau
kecuali
kerana
lalu
manakala
sambil
serta
semenjak
sementara
sungguhpun
supaya
walaupun
tetapi

Ayat Contoh
Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.
Mukanya pucat apabila disoal.
Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.
Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar.
Leela dan Siu Lan berjiran.
Ayah dan kawannya berbual hingga larut malam.
Saya berpayung jika hujan.
Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan.
Semua murid Nadir kecuali Gopal.
Aini menangis kerana terlalu sedih.
Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.
Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.
Zalifah bernyanyi sambil menari.
Zahid serta abangnya menonton wayang.
Saya berkawan dengannya semenjak kecil.
Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.
Sungguhpun buta, orang Itu mampu berdikari.
Belajarlah bersungguh-sungguh supaya pandai.
Walaupun letih, diselesaikannya jugs kerja ItU.
Badannya besar tetapi penakut.

Kata Hubung Berpasangan

Contoh

Ayat Contoh

Baik - mahupun
Baik- baik
bukan sahaja
malah
entah
entah

Baik lelaki mahupun perempUan lama-sama bergotongr0y0ng membersihkan balai rays itu.
Baik Daud balk adiknya sama-sama pintar.
Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah.

Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah


tidak.
Jangan pun
Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada.
Kian kian
Kian lama kian banyak orang yang ke sana.
Sama ada
Guru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid
ataupun
hadir ke Sekolah.
sedangkan...inikan Sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya inikan pula
pula
Bukit Larut.
semakin...semakin Encik Husin semakin kaya semakin pemurah.
sungguhpun...tetapi Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari.
walaupun...namun Walaupun cacat namun Guan rajin berusaha.
2. Contoh kata hubung dalam bentuk Akar

Dan
Dengan
Kerana
demikian
atau

hingga
yang
serta
walhal
demi

lalu
tetapi
kalau
walau
supaya

ketika
jika
kemudian
agar

3. Contoh kata hubung dalam bentuk terbitan.

semasa
semoga
setelah
sewaktu
mudahmudahan
padahal

sementara
seketika
sesungguhnya
seandainya
moga-moga

seharusnya
sebaliknya
walaupun
meskipun
jikalau

andaikata
sedangkan
itupun
sekali[un
bagaimanapun

contoh ayat:
1. menggabungkan dua ayat
Azhar dan Malek pergi ke Pulau Pinang.
2. Menggabungkan dua rangkai kata
Kita boleh pergi ke Mekah dengan kapal terbang atau kapal laut.
3. Menggabungkan ayat-ayat
Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi rakyatnya masih miskin dan
menderita.

Kata Hubung
Kata hubung digunakan untuk menggabungkan kata, frasa, klausa dan ayat.
a. Menggabungkan kata
Contoh: Ali dan Chin pergi ke Kuantan.
b. Menggabungkan frasa
Contoh: Chun Hing menonton wayang dan membeli-belah di KLCC.
c. Menggabungkan klausa
Contoh: Setelah saya menyiapkan kerja ini, saya akan keluar bermain.
d. Menghubungkan ayat
Contoh: Nenek menanak nasi manakala ibu menyiang ikan.
Kata
Fungsi
Ayat Contoh
Hubung
1. dan
Menunjukkan gabungan
Ali, Muthu dan Siva
antara subjek, objek dan ayat. memancing ikan di sungai.
2. atau
Menunjukkan pilihan
Kamu hendak minum
teh atau kopi?
3. kecuali
Menunjukkan perbezaan
Semua murid hadir ke
tujuan atau perbuatan
sekolah kecuali Murni.
4. tetapi
Menunjukkan perbandingan
Siti pendiam tetapi adiknya
makna tujuan yang
peramah.
berlawanan
5. supaya
Menyatakan tujuan
Kita mesti rajin membaca
buku supaya pandai.
6. jika
Menunjukkan syarat
Jika hari tidak hujan, kami
akan pergi ke padang.
7. kerana
Menunjukkan sebab
Munir tidak datang ke
sekolah kerana demam.
8. lalu
Menunjukkan tindakan
Adik masuk ke
lanjutan
bilik lalu baring di atas katil.
9. sambil
Menunjukkan perbuatan yang Bapa
dilakukan serentak
makan sambil menonton
televisyen.
10. walaupun
Menunjukkan suasana atau
Walaupun cuaca panas
peristiwa yang bertentangan. terik, bapa saya masih
berkebun.

Latihan Kata Hubung


Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

walaupun
lalu
atau dan kerana
tetapi
jika supaya
kecuali
sambil

1. Kamu hendak baju ini __________ baju itu?


2. __________ hari panas, Minah masih memakai baju sejuk.
3. Siew Lee ___________Fiona hendak pergi ke Seremban.
4. Chin Chin cantik ___________ malas.
5. Kedai runcit itu dibuka setiap hari, ___________ hari Ahad.
6. Adik menangis ___________ duit belanjanya telah hilang.
7. Gunalah payung ketika hujan ___________ kamu tidak basah.
8. Bapa masuk ke dalam rumah ___________ duduk di sofa.
9. Abang membasuh kereta _____________ menyanyi.
10. Perlawanan itu akan dibatalkan _____________ hujan lebat.