Anda di halaman 1dari 17

Manaqib Al Allamah AsSayyid Muhammad Bin Alawi Al

Maliki Alhasani
Posted on 28 Februari 2010 by hana21

Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki Alhasani

As Sayyid Prof. Dr. Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas bin Sayyid Abdul
Aziz al-Maliki al-Hasani al-Makki al-Asyari asy-Syadzili lahir di kota suci Makkah pada
tahun 1365 H. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah, Makkah, dimana ayah
beliau Sayyid Alawi bin Abbas al Maliki sebagai guru agama di sekolah tersebut yang juga
merangkap sebagai pengajar di halaqah di Haram Makki, dekat Bab As-salam
Ayah beliau, Sayyid Alwi bin Abbas Almaliki (kelahiran Makkah th 1328H), seorang alim
ulama terkenal dan ternama di kota Makkah. Disamping aktif dalam berdawah baik di
Masjidil Haram atau di kota kota lainnya yang berdekatan dengan kota Makkah seperti Thoif,
Jeddah dll, Sayyid Alwi Almaliki adalah seorang alim ulama yang pertama kali memberikan
ceramah di radio Saudi setelah salat Jumat dengan judul Hadist al-Jumah.
Alalimul Allamah Sayyid Alawi Almaliki

Begitu pula ayah beliau Sayyid Alawi adalah seorang Qadhi yang selalu di panggil
masyarakat Makkah jika ada perayaan pernikahan.Selama menjalankan tugas dawah, Sayyid
Alwi bin Abbas Almaiki selalu membawa kedua putranya Muhammad dan Abbas. Mereka
berdua selalu mendampinginya kemana saja ia pergi dan berceramah baik di Makkah atau di
luar kota Makkah. Adapun yang meneruskan perjalanan dakwah setelah wafat beliau adalah

Sayyid Muhammad bin Alwi Almaliki dan Sayyid Abbas selalu berurusan dengan
kemaslahatan kehidupan ayahnya.
Sebagaimana adat para Sadah dan Asyraf ahli Makkah, Sayyid Alwi Almaliki selalu
menggunakan pakaian yang berlainan dengan ulama yang berada di sekitarnya. Beliau selalu
mengenakan jubbah, serban (imamah) dan burdah atau rida yang biasa digunakan dan
dikenakan Asyraf Makkah.
Setelah wafat Sayyid Alwi Almaiki, anaknya Sayyid Muhammad tampil sebagai penerus
ayahnya. Dan sebelumnya ia selalu mendapatkan sedikit kesulitan karena ia merasa belum
siap untuk menjadi pengganti ayahnya. Maka langkah pertama yang diambil adalah ia
melanjutkan studi dan talimnya terlebih dahulu. Beliau berangkat ke Kairo dan Universitas
al-Azhar Assyarif merupakan pilihanya. Setelah meraih S1, S2 dan S3 dalam fak Hadith dan
Ushuluddin beliau kembali ke Makkah untuk melanjutkan perjalanan yang telah di tempuh
sang ayah. Disamping mengajar di Masjidi Haram di halaqah, beliau diangkat sebagai dosen
di Universitas King Abdul Aziz- Jeddah dan Univesitas Ummul Qura Makkah bagian ilmu
Hadith dan Usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua
Universiatas tsb, sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di
Masjidil Haram sambil menggarap untuk membuka majlis talim dan pondok di rumah
beliau.
Adapun pelajaran yang di berikan baik di masjid haram atau di rumah beliau tidak berpoin
kepada ilmu tertentu seperti di Universitas. Akan tetapi semua pelajaran yang diberikannya
bisa di terima semua masyarakat baik masyarakat awam atau terpelajar, semua bisa menerima
dan semua bisa mencicipi apa yang diberikan Sayyid Maliki. Maka dari itu beliau selalu
menitik-beratkan untuk membuat rumah yang lebih besar dan bisa menampung lebih dari 500
murid per hari yang biasa dilakukan selepas sholat Maghrib sampai Isya di rumahnya di Hay
al Rashifah. Begitu pula setiap bulan Ramadan dan hari raya beliau selalu menerima semua
tamu dan muridnya dengan tangan terbuka tanpa memilih golongan atau derajat. Semua di
sisinya sama tamu-tamu dan murid murid, semua mendapat penghargaan yang sama dan
semua mencicipi ilmu bersama-sama.
Dari rumah beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulallah ke suluruh
pelosok permukaan bumi. Di mana negara saja kita dapatkan murid beliau, di India, Pakistan,
Afrika, Eropa, Amerika, apa lagi di Asia yang merupakan sebagai orbit dahwah sayid
Muhammad Almaliki, ribuan murid murid beliau yang bukan hanya menjadi kyai dan ulama
akan tetapi tidak sedikit dari murid2 beliau yang masuk ke dalam pemerintahan.
Di samping pengajian dan taklim yang rutin di lakukan setiap hari pula beliau telah berusaha
mendirikan pondok yang jumlah santrinya tidak sedikit, semua berdatangan dari seluruh
penjuru dunia, belajar, makan, dan minum tanpa di pungut biaya sepeser pun bahkan beliau
memberikan beasiswa kepada para santri sebagai uang saku. Setelah beberapa tahun belajar
para santri dipulangkan ke negara-negara mereka untuk menyiarkan agama.
Sayid Muhammad Almaliki dikenal sebagai guru, pengajar dan pendidik yang tidak beraliran
keras, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menerima hiwar dengan hikmah dan mauidhah
hasanah.thariqahnya.
Dalam kehidupannya beliau selalu bersabar dengan orang-orang yang tidak bersependapat
baik dengan pemikirannya atau dengan alirianya. Semua yang berlawanan diterima dengan

sabar dan usaha menjawab dengan hikmah dan menklirkan sesuatu masalah dengan
kenyataan dan dalil-dalil yang jitu bukan dengan emosi dan pertikaian yang tidak bermutu
dan berkesudahan. Beliau tahu persis bahwa kelemahan Islam terdapat pada pertikaian para
ulamanya dan ini memang yang di inginkan musuh Islam. Sampai-sampai beliau menerima
dengan rela digeser dari kedudukannya baik di Universitas dan talim beliau di masjidil
Haram. Semua ini beliau terima dengan kesabaran dan keikhlasan bahkan beliau selalu
menghormati orang orang yang tidak bersependapat dan sealiran dengannya, semasih mereka
memiliki pandangan khilaf yang bersumber dari al-Quran dan Sunah. Adapun ulama yang
telah mendapat gemblengan dari Sayyid Muhammad bin Alwi Almaliki, mereka pintar-pintar
dan terpelajar. Di samping menguasai bahasa Arab, mereka menguasai ilmu-ilmu agama yang
cukup untuk dijadikan marja dan reference di negara-negara mereka. Beliau ingin
mengangkat derajat dan martabat Muslimin menjadi manusia yang berperilaku baik dalam
muamalatnya kepada Allah dan kepada sesama, terhormat dalam perbuatan, tindakan serta
pikiran dan perasaannya. Beliau adalah orang cerdas dan terpelajar, berani dan jujur serta adil
dan cinta kasih terhadap sesama. Itulah ajaran utama Sayyid Muhammad bin Alwi Almaliki.
Beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak
sealiran dengannya atau tidak searah dengannya
Karya Tulis Beliau
Di samping tugas beliau sebagai dai, pengajar, pembibing, dosen, penceramah dan segala
bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama, beliau pula seorang pujangga besar dan penulis
unggul. Tidak kurang dari 100 buku yang telah dikarangnya, semuanya beredar di seluruh
dunia. Tidak sedikit dari kitab2 beliau yang beredar telah diterjemahkan kedalam bahasa
Inggris, Prancis, Urdu, Indonesia dll.

Sayyid Muhammad merupakan seorang penulis prolifik dan telah menghasilkan hampir
seratus buah kitab. Beliau telah menulis dalam pelbagai topik agama, undang-undang, social
serta sejarah, dan kebanyakan bukunya dianggap sebagai rujukan utama dan perintis kepada
topik yang dibicarakan dan dicadangkan sebagai buku teks di Institusi-institusi Islam di
seluruh dunia. Kita sebutkan sebahagian hasilnya dalam pelbagai bidang:
Aqidah:
1. Mafahim Yajib an Tusahhah
2. Manhaj As-salaf fi Fahm An-Nusus
3. At-Tahzir min at-Takfir

4. Huwa Allah
5. Qul Hazihi Sabeeli
6. Sharh Aqidat al-Awam
Tafsir:
1. Zubdat al-Itqan fi Ulum al-Quran
2. Wa Huwa bi al-Ufuq al-Ala
3. Al-Qawaid al-Asasiyyah fi Ulum al-Quran
4. Hawl Khasais al-Quran
Hadith:
1. Al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadith al-Sharif
2. Al-Qawaid al-Asasiyyah fi Ilm Mustalah al-Hadith
3. Fadl al-Muwatta wa Inayat al-Ummah al-Islamiyyah bihi
4. Anwar al-Masalik fi al-Muqaranah bayn Riwayat al-Muwatta lil-Imam Malik
Sirah:
1. Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) al-Insan al-Kamil
2. Tarikh al-Hawadith wa al-Ahwal al-Nabawiyyah
3. Urf al-Tarif bi al-Mawlid al-Sharif
4. Al-Anwar al-Bahiyyah fi Isra wa Miraj Khayr al-Bariyyah
5. Al-Zakhair al-Muhammadiyyah
6. Zikriyat wa Munasabat
7. Al-Bushra fi Manaqib al-Sayyidah Khadijah al-Kubra
Usul:
1. Al-Qawaid al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh
2. Sharh Manzumat al-Waraqat fi Usul al-Fiqh
3. Mafhum al-Tatawwur wa al-Tajdid fi al-Shariah al-Islamiyyah
Fiqh:
1. Al-Risalah al-Islamiyyah Kamaluha wa Khuluduha wa Alamiyyatuha
2. Shawariq al-Anwar min Adiyat al-Sadah al-Akhyar
3. Abwab al-Faraj
4. Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar
5. Al-Husun al-Maniah
6. Mukhtasar Shawariq al-Anwar
Lain-lain:
1. Fi Rihab al-Bayt al-Haram (Sejarah Makkah)
2. Al-Mustashriqun Bayn al-Insaf wa al-Asabiyyah (Kajian Berkaitan Orientalis)
3. Nazrat al-Islam ila al-Riyadah (Sukan dalam Islam)
4. Al-Qudwah al-Hasanah fi Manhaj al-Dawah ila Allah (Teknik Dawah)
5. Ma La Aynun Raat (Butiran Syurga)

6. Nizam al-Usrah fi al-Islam (Peraturan Keluarga Islam)


7. Al-Muslimun Bayn al-Waqi wa al-Tajribah (Muslimun, Antara Realiti dan Pengalaman)
8. Kashf al-Ghumma (Ganjaran Membantu Muslimin)
9. Al-Dawah al-Islahiyyah (Dakwah Pembaharuan)
10. Fi Sabil al-Huda wa al-Rashad (Koleksi Ucapan)
11. Sharaf al-Ummah al-Islamiyyah (Kemulian Ummah Islamiyyah)
12. Usul al-Tarbiyah al-Nabawiyyah (Metodologi Pendidikan Nabawi)
13. Nur al-Nibras fi Asanid al-Jadd al-Sayyid Abbas (Kumpulan Ijazah Datuk beliau, AsSayyid Abbas)
14. Al-Uqud al-Luluiyyah fi al-Asanid al-Alawiyyah (Kumpulan Ijazah Bapa beliau, AsSayyid Alawi)
15. Al-Tali al-Said al-Muntakhab min al-Musalsalat wa al-Asanid (Kumpulan Ijazah)
16. Al-Iqd al-Farid al-Mukhtasar min al-Athbah wa al-Asanid (Kumpulan Ijazah)
Catatan diatas adalah kitab As-Sayyid Muhammad yang telah dihasilkan dan diterbitkan.
Terdapat banyak lagi kitab yang tidak disebutkan dan juga yang belum dicetak.Kita juga tidak
menyebutkan berapa banyak karya tulis yang telah dikaji, dan diterbitkan untuk pertama kali,
dengan taliq (catatan kaki) dan komentar dari As-Sayyid Muhammad. Secara
keseluruhannya, sumbangan As-Sayyid Muhammad amat agung.Banyak hasil kerja AsSayyid Muhammad telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa.
Mafahim Yujibu an-Tusahhah (Konsep-konsep yang perlu diluruskan) adalah salah satu kitab
karya Sayyid Muhammad, red.) bersinar layaknya suatu kemilau mutiara. Inilah seorang
manusia yang menantang rekan-rekan senegaranya, kaum Salafi-Wahhabi, dan membuktikan
kesalahan doktrin-doktrin mereka dengan menggunakan sumber-sumber dalil mereka.
Untuk keberanian intelektualnya ini, Sayyid Muhammad dikucilkan dan dituduh sebagai
seorang yang sesat. Beliau pun dicekal dari kedudukannya sebagai pengajar di Haram
(yaitu di Masjidil Haram, Makkah, red.). Kitab-kitab karya beliau dilarang, bahkan
kedudukan beliau sebagai professor di Umm ul-Qura pun dicabut. Beliau ditangkap dan
passport-nya ditahan. Namun, dalam menghadapi semua hal tersebut, Sayyid Muhammad
sama sekali tidak menunjukkan kepahitan dan keluh kesah. Beliau tak pernah menggunakan
akal dan intelektualitasnya dalam amarah, melainkan menyalurkannya untuk memperkuat
orang lain dengan ilmu (pengetahuan) dan tasawwuf.
Pada akhir hayatnya yang berkenaan dengan adanya kejadian teroris di Saudi Arabia, beliau
mendapatkan undangan dari ketua umum Masjidil Haram Syeikh sholeh bin Abdurahman
Alhushen untuk mengikuti Hiwar Fikri di Makkah yang diadakan pada tg 5 sd 9 Dhul
Qidah 1424 H dengan judul Al-qhuluw wal Itidal Ruya Manhajiyyah Syamilah, di sana
beliau mendapat kehormatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang thatarruf atau yang
lebih poluler disebut ajaran yang beraliran fundamentalists atau extremist. Dan dari sana
beliau telah meluncurkan sebuah buku yang sangat popular dikalangan masyarakat Saudi
yang berjudul Alqhuluw Dairah Fil Irhab Wa Ifsad Almujtama. Dari situ, mulailah
pandangan dan pemikiran beliau tentang dawah selalu mendapat sambutan dan penghargaan
masyarakat luas.
Pada tanggal 11/11/1424, beliau mendapat kesempatan untuk memberikan ceramah di
hadapan wakil raja Amir Abdullah bin Abdul Aziz yang isinya beliau selalu menggarisbawahi akan usaha menyatukan suara ulama dan menjalin persatuan dan kesatuan dawah.

Beliau wafat hari jumat tanggal 15 ramadhan 1425 dan dimakamkan di pemakaman Al-Mala
disamping kuburan istri Rasulullah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ra. Dan yang
menyaksikan penguburan beliau seluruh umat muslimin yang berada di Makkah pada saat itu
termasuk para pejabat, ulama, para santri yang datang dari seluruh pelosok negeri, baik dari
luar Makkah atau dari luar negeri.
Semuanya menyaksikan hari terakhir beliau sebelum disemayamkan, semua menyaksikan
janazah beliau setelah disembahyangkan di Masjidil Haram bada sholat isya yang dihadiri
oleh tidak kurang dari sejuta manusia. Begitu pula selama tiga hari tiga malam rumahnya
terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan belasungkawa dan melakukan `aza. Dan
di hari terakhir `Aza, wakil Raja Saudi, Amir Abdullah bin Abdul Aziz dan Amir Sultan
datang ke rumah beliau untuk memberikan sambutan belasungkawa dan mengucapkan
selamat tinggal kepada pemimpin agama yang tidak bisa dilupakan umat.
Semoga kita bisa meneladani beliau. Amien.
Mohon maaf bila ada kekurangan dan Kesalahan yang ada di tulisan ini.
SEMOGA KITA SEMUA MENDAPATKAN KEBERKAHAN DAN ASROR DARI ALALIMUL
ALLAMAH SAYYID MUHAMMAD BIN ALAWI ALMALIKI ALHASANI ..BIBAROKATI
WA ASRORIL FAAAAAAAAAAATIHAH..( Silakan Baca alfatihah )
Filed under: Manaqib Ulama | Tinggalkan sebuah Komentar

Manaqib Al Imam AlAllamah Al Habib Abdullah Bin


Alwi Bin Muhammad Al Haddad
Posted on 28 Februari 2010 by hana21

Manaqib al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi bin


Muhammad al-Haddad
Manaqib al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad
Sempena Majlis Haul al-Imam al-Habib Abdullah al-Haddad tahun 1430H, maka ambo
ingin berkongsi sekelumit manaqib beliau . Manaqib serba ringkas ini sebenarnya
dah pun ambo paparkan diblog al-Fanshuri sewaktu menceritakan pengalaman ziarah ke
Hadramaut. Cuma yang ini, ambo tambah mana yang kurang. Untuk lebih mengenali beliau
, bacalah kitab-kitab karangannya.
Nasabnya yang mulia: al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin
Abdullah bin Muhammad al-Haddad bin Alawi bin Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad bin
Abi Bakar alThowil bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin al-Faqih Ahmad bin
Abdurrahman bin Alawi bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali bin Alwi Khali Qasam
bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi bin
Muhammad an-Naqib bin Ali al-Uraidhi bin Jafar ash-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin
Ali Zain al-Abidin bin al-Hussin al-Sibth bin Ali suami Fathimah al-Zahra binti
Muhammad Rasulullah .
Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ali al-Haddad
diputerakan pada malam Itsnain 5 Shafar 1044H (30 Julai 1634M). [ada riwayat yang
mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada malam Khamis 5 Shafar 1044H

sebagaimana disebut oleh Thoha bin Hasan bin 'Abdurrahman as-Seggaf]. Ini sebagaimana
disebutkan oleh Syaikh Ahmad bin Abdul Karim al-Hasawi as-Sajjar didalam kitab yang
bertajuk Tatsbitul Fuad bi Zikri Kalam Majalis al-Quthub al-Imam Abdullah bin Alawi bin
Muhammad al-Haddad, beliau berkata: Beliau berkata:
Kami telah menghafaz tarikh kelahiran kami daripada ibu kami. Ibuku berkata: Aku
dilahirkan pada malam Itsnain, tanggal 5 Safar, tahun 1044H. Beliau bercerita
lagi: Seorang jiran wanita membungkusku dengan pakaian ayahku. Malam itu aku menangis
dan menjerit-jerit sampai pagi. Lalu ibuku berkata kepada sebahagian wanita yang berada
didalam rumah: Cuba engkau lihat, apa terjadi kepada anakku, kenapa dia tidak mahu diam.
Wanita itu kemudian memeriksa kain yang membalutku. Ternyata didalamnya terdapat seekor
kala jengking yang sangat besar. Badanku merah-merah kerana sengatannya [dalam setengah
riwayat mengatakan lebih dari 20 sengatan].
Beliau didlahirkan disebuah perkampungan bernama Subair yang terletak berhampiran
dengan kota Tarim di Wadi Hadhramaut, di Selatan Yaman. Beliau membesar didalam
lingkungan keluarganya yang terkenal dengan kesholehan.
Ayahnya Habib Alawi bin Muhammad al-Haddad, sejak kecil berada di bawah asuhan
ibunya Hababah Salwa, yang dikenal sebagai wanita ahli marifah dan wilayah. Bahkan alHabib Abdullah bin Alawi al-Haddad sendiri banyak meriwayatkan kekeramatan
ayahnya. Datuk al-Habib Abdullah al-Haddad dari sebelah ibunya Habib Umar bin Ahmad alManfar BaAlawi yang termasuk ulama yang mencapai darjat marifah yang sempurna. Imam
al-Haddad meriwayatkan sekitar 45 karamah yang dimilikinya.
Imam al-Haddad mendapat didikan awal dari ayahandanya Habib Alawi bin
Muhammad al-Haddad dan ibundanya Hababah Salma binti Idrus bin Ahmad bin Muhammad
al-Habsyi .
Ketika umurnya 4 tahun, beliau telah diserang penyakit cacar hingga
menyebabkan beliau buta kedua matanya. Walaubagaimanapun matahati terang benderang.
Sewaktu kecilnya beliau tidak menghabiskan masanya dengan bermain sebagaimana anak
kecil sebayanya. Beliau menghabiskan waktunya dengan menghafal al-Quran,
bermujahadah an-Nafs dengan mengerjakan banyak ibadah dan mencari ilmu.
Ayahnya, al-Habib Alawi bin Muhammad al-Haddad wafat pada malam itsnain awal bulan
Rajab 1072H. Kemudian disusuli pula oleh ibunya iaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Rajab
1072H. Ketika itu Imam al-Haddad sudah berumar 28 tahun.
Guru-gurunya: Diantara guru-guru beliau adalah:
al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar bin
Abdurrahman al-Saqqaf (1002 1071H)
Syaikh Abu Bakar bin bin Imam Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar bin Syaikh
Abdurrahman al-Saqqaf
al-Habib Aqil bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Aqil bin Syaikh Ahmad bin
Abu Bakar bin Syaikh bin Abdurrahman al-Saqqaf
al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atthas bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin
Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman al-Saqqaf (wafat:1072H).
al-Habib Abdurrahman bin Syaikh Maula Aidid Baalawi (wafat: 1068H)
Sayyid Syaikhan bin Imam al-Hussein bin Syaikh Abu Bakar bin Salim
al-Habib Syihabuddin Ahmad bin Syaikh Nashir bin Ahmad bin Syaikh Abu Bakar bin Salim
al-Habib Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Syaikh al-Arifbillah
Ahmad bin Syaikh al-Hussein bin Syaikh al-Quthb al-Rabbani Abu Bakar bin Abdullah
al-Aydrus (1035-1112H)
Sayyid al-Faqih al-Shufi Abdullah bin Ahmad Ba`alawi al-Asqa
Sayyid Syaikh al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Qusyasyi (wafat 1071H)
Khirqah Sufiyah: Imam al-Haddad menerima khirqah sufiyyah, antaranya

daripada:
al-Habib Aqil bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Aqil bin Syaikh Ahmad bin
Abu Bakar bin Syaikh bin Abdurrahman al-Saqqaf,
al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atthas bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin
Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman al-Saqqaf (wafat:1072H),
al-Habib Syihabuddin Ahmad bin Syaikh Nashir bin Ahmad bin Syaikh Abu Bakar bin Salim,
al-Arifbillah Syaikh Muhammad bin Alawi as-Saqqaf al-Makki
Beliau adalah merupakan Quthub al-Aqtab pada zamannya. Dan ada ulama mengatakan
bahwa beliau menduduki makam tersebut hampir 60 tahun.
Murid-muridnya: Murid-murid beliau, antaranya:al-Habib Hasan bin Abdullah al-Haddad (anak beliau);
al-Habib Ahmad bin Zein al-Habsyi;
al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih;
al-Habib Muhammad bin Zein bin Smith;
al-Habib Umar bin Zein bin Smith;
al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Bar;
al-Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman al-Saqqaf;
al-Habib Muhammad bin Umar bin Thoha ash-Shafi al-Saqqaf;
Syaikh Ahmad bin Abdul Karim al-Hasawi asy-Syajjar
Al-Faqih BaJubair beliau adalah merupakan guru kepada Imam al-Haddad dalam ilmu fiqih
namun setelahnya ulama ini bellajar kitab Ihya kepada Imam al-Haddad. Imam al-Haddad
berkata: Setelah kembali ke Hadramaut (dari India) dia belajar Ihya kepadaku. Aneh sekali!
Dahulu aku belajar fiqih kepadanya, namun sekarang dia belajar ihya kepadaku.
dan ramai lagi
Penulisan: Beliau mula menulis ketika berumar 25 tahun dan karya terakhir beliau
ditulis pada ketika usianya 86 tahun. Karya al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad,
antaranya:Risalah al-Muzaakarah maa al-Ikhwan al-Muhibbin min Ahl al-Khair wa ad-Din (
) kitab ini selesai ditulis pada hari Ahad sebelum
waktu Dhuhur, akhir bulan Jumadilawwal 1069H.
Risalah al-Muaawanah wa al-Mudzaaharah wa al-Mu`aazirah li ar-Raghibin minal
Muminin fi Suluki Thoriqil Akhirah (
) kitab ini selesai ditulis pada tahun 1069H, sewaktu beliau berusia 26 tahun. Dan
ditulis atas permintaan Habib Ahmad bin Hasyim al-Habsyi.
Risalah Aadab Suluk al-Murid ( ) kitab ini selesai penulisannya pada
tanggal 7 atau 8 Ramadhan, tahun 1071H.
Ithaf as-Saail bi Jawaab al-Masaail ( ) kitab ini adalah merupakan
kumpulan jawaban atas pelbagai persoalan yang diajukan kepada beliau oleh Syaikh
Abdurrahman BaAbbad asy-Syibaami. Dan ianya ditulis sewaktu Imam al-Haddad
berkunjung ke Dauan pada tahun 1072H. Kitab ini mengandungi 15 pertanyaan dengan
jawaban dan ulasan yang mendalam dari Imam al-Haddad. Selesai ditulis pada hari Jumat,
15 Muharram 1072.
An-Nashoih ad-Diniyah wa al-Washoya al-Imaniyah ( ) kitab ini
beliau tulis pada usia 45 tahun. Selesai ditulis pada hari Ahad, 22 Syaban 1089H. Kitab ini
mendapat pujian dari para ulama kerana ianya merupakan suatu ringkasan daripada Ihya.
Kata-kata di dalam kitab ini mudah, kalimatnya jelas, perbahasannya sederhana dan disertai
dengan dalil yang kukuh. Sesuai dibaca oleh orang awwam dn juga khawas.
Sabil al-Iddikar wa al-Itibaar bima Yamurru bi al-Insan wa Yanqadhi lahu min al-Amaar (
) terdapat perbedaan pendapat mengenai
usia Imam Haddad menulis kitab ini. Ada yang mengatakan pada ketika beliau berusia 60

tahun (1104H) atau 63 tahun (1107H). Dan ada yang mengatakan kitab ini diselesaikan pada
hari Ahad 29 Syaban 1110H. Kitab ini membahaskan mengenai fasa-fasa hidup manusia.
Ad-Dawah at-Tammah wa at-Tazkirah al-Ammah ( ) kitab ini
diselesaikan oleh Imam al-Haddad pada usia beliau 70 tahun. Selesai ditulis pada pagi Jumat
27 atau 28 Muharram 1114H.
An-Nafais al-Uluwiyyah fi al-Masaail as-Shufiyyah ( ) kitab ini
selesai ditulis pada hari Khamis, bulan Dhulqaedah 1125H. Usia Imam al-Haddad pada
ketika ini adalah 81 tahun. Kitab ini membahaskan masalah yang berkaitan dengan shufi.
Al-Fushul al-Ilmiyyah wa al-Ushul al-Hikamiyah ( ) kitab ini
selesai ditulis pada 12 Shafar 1130H iaitu ketika Imam al-Haddad berusia 86 tahun iaitu 2
tahun sebelum kewafatan beliau.
Kitab al-Hikam ()
Mukhatabat wa Washoya ( )
Wasilah al-Ibaad ila Zaad al-Maaad (;)
Ad-Durr al-Mundzum li Zaawil Uqul wa al-Fuhuum (;)
Tastbitul Fuad ( ) - dikumpul oleh murid beliau Syaikh Ahmad bin Abdul Karim alHasawi asy-Syajjar)
Kebanyakkan karya beliau telah diterjemahkan ke bahasa Inggeris , Perancis dan juga bahasa
Indonesia dan Malaysia.
Ibadahnya: Beliau sangat bersungguh-sungguh didalam mengerjakan ibadah dan
mujahadah an-Nafs sedari usianya masih kanak-kanak. Pada bidayahnya beliau mengunjungi
seluruh masjid di kota Tarim untuk beribadah. Beliau sentiasa berjaga malam untuk
mengerjakan ibadah. Hampir 40 tahun beliau bersholat shubur dengan wudhu` sholat Isya`.
Banyak berzikir dan membaca al-Quran. Biji tasbihnya berjumlah 1000 biji. Beliau
menunaikan ibadah haji pada tahun 1079H, iaitu ketika berusia 35 tahun. Beliau juga
mengambil kesempatan tersebut untuk bertemu para ulama di Haramain.
Akhlaqnya: Akhlaqnya mencontohi akhlaq datuknya, Rasulullah samaada
pada perkataan atau perbuatannya. Terkenal sebagai seorang yang pemurah. Sentiasa manis
bibirnya dengan senyuman dan menngembirakan orang lain. Sangat memberi perhatian
kepada penuntut ilmu dan majlis ilmu. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sangat wara
dalam perkara-perkara syubhat. Kalau memberi upah beliau akan memberi lebih tinggi
daripada yang diharapkan. Beliau juga adalah seorang yang sangat menyayangi
kaum faqir miskin. Beliau pernah berkata: Andaikata aku berupaya atau mampu, tentu akan
aku penuhi keperluan semua kaum miskin, sebab pada awalnya, agama ini ditegakkan oleh
kaum muminin yang lemah. Beliau juga berkata: Dengan sesuap makanan tertolaklah
berbagai bencana.
Beliau seorang yang tidak menyukai kemasyhuran atau kemegahan dan tidak suka
dipuji. Beliau berkata: Banyak orang membuat syair-syair untuk memujiku. Sesungguhnya
aku hendak mencegah mereka, tetapi aku khuatir tidak ikhlas dalam berbuat demikian. Maka
kubiarkan mereka berbuat sekehendaknya. Dalam hal ini aku lebih suka meneladani Nabi
kerana Baginda pun tidak melarang ketika shahabat Baginda membacakan
syair-syair pujian kepada Baginda.
Oleh kerana beliau seorang khumul, menghindari syuhrah (kemasyhuran), sangat
tidak suka orang membicarakan karamahnya maka beliau pernah memerintahkan muridnya
melupuskan (dengan menghanyutkan kesungai) 2 jilid kitab disusun yang menyebut tentang
karamahnya. Dan beliau selalu mennashihati muridnya untuk tidak melakukan ibadah untuk
mendapatkan karamah.
Beliau juga suka mendirikan masjid, antara yang dibinanya adalah Masjid alAwwabin, Masjid al-Abrar, Masjid al-Abdal, Masjid al-Fath, Masjid at-Tawwabin dan Masjid
BaAlawi di Basyon.

Karamahnya: Al-Habib umar bin Zain bin Sumaith mengatakan bahwa seorang waliyullah
yang hidup sezaman dengan al-Imam Abdullah bin alawi al-Haddad dan bermuqim di
Mekah sehari setelah kewafatan Imam al-Haddad telah memberitahu kepada sejumlah
orang di Mekah bahwa semalam Imam al-Haddad telah wafat. Ketika ditanya, darimana
waliyullah itu tahu hal tersebut, maka beliau menjawab: Tiap hari siang dan malam, saya
melihat beliau (Imam al-Haddad) selalu datang thawaf Kabah (padahal Imam al-Haddad
berada di Tarim). Hari ini aku tidak melihatnya lagi, kerana itu aku mengetahui bahwa beliau
sudah wafat.
Pujian Ulama Keatasnya: Mufti Hadhramaut, Habib Abdur Rahman bin Muhammad bin
Husain bin Umar al-Masyhur Ba Alawi dalam Ghaayatu Talkhish al-muraad min fatawa
Ibni Ziyaad menyatakan bahawa Imam a-Haddad adalah merupakan mujaddid
kurun ke-11H. Pada halaman 293 294 di pinggir Bughyatul Mustarsyidin, beliau
menyatakan:- [Masalah] Hadits Bahawasanya Allah akan membangkitkan buat umat ini
pada awal setiap 100 tahun orang yang akan memperbaharui (mentajdidkan) agama umat ini
(yakni yang akan memperbaharui pegangan dan keyakinan umat terhadap agama mereka),
dikeluarkan hadits ini oleh Imam Abu Dawud dan Imam al-Hakim dan selain kedua mereka.
Dan dalam lafaz lain dinyatakan Pada setiap 100 tahun seorang lelaki daripada ahli baitku,
sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad. Berkata Imam as-Sayuthi, hadits ini adalah
masyhur dengan diriwayatkan oleh para hafiz yang muktabar. Maka mujaddid bagi:Kurun pertama: Sayyidina Umar bin Abdul Aziz;
Kurun ke-2: Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi`i;
Kurun ke-3: Ibnu Suraij atau al-Asyari;
Kurun ke-4: ash-Shaluki atau Abu Hamid al-Isfaraini atau Qadhi Abu Bakar al-Baaqilani;
Kurun ke-5: Imam al-Ghazali tanpa ada khilaf;
Kurun ke-6: al-Fakhrur Razi atau ar-Rifaa`i;
Kurun ke-7: Ibnu Daqiiqil Eid;
Kurun ke-8: al-Bulqini dan Zainuddin al-Iraqi atau Ibnu Bintil Mailaq;
Kurun ke-9: Syaikh Zakaria al-Anshari sebagaimana dinyatakan oleh guru kami athThanbadaawi dan adalah Imam asy-Sayuthi telah menisbahkan tajdid kepada dirinya (yakni
menyatakan dirinya sebagai mujaddid), dan tiada syak bahawa Syaikh Zakaria lebih memberi
manfaat (buat umat) dan lebih masyhur, maka dialah mujaddid ke-9 ini, insya-Allah;
Kurun ke-10: yang aku jumpa daripada keterangan para masyaikh bahawa mujaddid kurun ini
ialah Syaikh Ahmad bin Hajar al-Haitami atau Imam Muhammad ar-Ramli, dan dirajihkan
oleh sebahagian ulama bahawa mujaddidnya ialah Imam Muhammad ar-Ramli kerana Imam
Ibnu Hajar meninggal sebelum berlalu kurun (yakni Imam Ibnu Hajar meninggal di akhir
kurun dan tidak bertemu dengan awal kurun yang baru);
Kurun ke-11: Sayyidinal Quthub Abdullah bin Alawi al-Haddad Alawi;
Kurun ke-12: al-Quthub Ahmad bin Umar bin Sumaith Alawi. [petikan dari blog Ustaz Abu
Muhammad - Bahrusshofa]
Seorang ulama menggambarkan kedudukan beliau dengan ungkapan: Didalam dunia
tasawwuf Imam al-Ghazali ibarat pemintal kain, Imam Abdul Wahab asy-Syarani ibarat
tukang potong dan al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad adalah penjahitnya.
Syaikh Hussin bin Muhammad BaFadhal al-Makki (wafat 1087H) mengatakan: Bahwa ada 3
tokoh pada masanya. Pertama, yang halnya menutupi maqalnya iaitu Al-Habib Muhammad
bin Alwi al-Saqqaf (mufti Mekah), kedua yang maqalnya menutupi halnya iaitu Syaikh
Ahmad al-Qusyasyi (mufti Madinah, wafat 1071H), dan ketiga, yang sampai pada darjah
sempurna diantara hal dan maqalnyanya itu al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi alHaddad. Syaikh Hussin baFadal juga mengatakan: Dia (Imam al-Haddad) adalah lautan
bathin dan dzahir.
Al-Habib Abu Bakar al-Jufri (wafat 1089H) mengatakan: Aku telah berkumpul dengan lebih

dari 40 orang waliyullah, tetapi aku tidak pernah mneyaksikan seperti Sayyid Abdullah alHaddad, dan tidak ada pula yang mengunggulinya. Dia ialah Nafas Rahmani.
Kewafatannya: Khamis 27 Ramadhan 1132H, beliau mula sakit dan sakitnya berlanjutan
selama 40 hari sampai akhirnya pada malam Selasa 7 Dzulqaedah 1132H (bersamaan 10
September 1720M), al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ali al-Haddad
dijemput Allah kehadratNya ketika berusia 89 tahun. Makam beliau terletak
di kawasan pemakaman Zanbal, di kota Tarim. Semoga Allah melimpahkan rahmatNya
kepada ruhnya dan memberi manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmunya
.


Ya Allah! Sebarkanlah hembusan keredhaanMu ke atasnya dan limpahkanlah ya Allah,
kepada kami segala rahsia yang Engkau simpan disisinya. Ya Allah! Kurniakanlah rahmat dan
kesejahteraan keatas nendanya, Nabi al-Amin, penghulu kami Muhammad
dan keatas keluarga dan shahabat-shahabatnya sekalian


Sebagai mengakhiri manaqib ringkas Imam al-Haddad, ambo bawakan sepotong nashihat
beliau yang sangat berharga untuk panduan kita .. dari himpunan syair beliau berjudul adDurrul Mandzum yang ambo petik dari blog Ustaz Abu Muhammad (Bahrusshofa)
Jika kau ingin hidup bahagia sepanjang umurmu dan setelah mati, kuburmu dijadikan taman
syurga;
Dan engkau dibangkitkan tatkala tiupan sangkakala dalam keadaan aman dari rasa takut,
terancam, terusir dan dari kerugian;
Dan dihadapkan (kepada Allah) dalam kemuliaan dan keagungan, diberi khabar gembira oleh
para malaikat dengan kejayaan dan ganjaran pahala;
Dan diberatkan timbangan amalanmu dengan amalan-amalan yang menggembirakan engkau
di Padang Mahsyar;
Dan engkau melintasi sepantas kilat titian ash-Shirath, serta meneguk minuman dari telaga
Nabi al-Mustofa yang suci;
Dan hidup kekal dalam syurga-syurga yang tinggi penuh kenimatan, mendapat bahagian
untuk dekat dengan Tuhan yang Satu, Maha Esa dan Tunggal;
Dan engkau melihatNya dengan matamu dalam keadaan Dia Maha Suci dari bertempat, dari
kaifiyyat, dari had dan batasan;
Maka perelokkan keyakinanmu, kerana sesungguhnya apabila keyakinan telah sempurna,
yang ghaib akan nampak nyata tanpa diengkari;
Dan jadikanlah Asyariyyah sebagai pegangan itiqadmu, kerana sesungguhnya ia adalah
sumber minuman yang suci bersih dari penyimpangan dan kekufuran;
Dan telah menyusun Quthubul Imam sandaran kita, aqidahnya yang merupakan penawar
bagi segala marabahaya;
Dan orang yang kumaksudkan dengannya itu ialah satu-satunya yang disifatkan dengan
gelaran Hujjatul Islam (yakni Imam al-Ghazali ) , maka sudah sepatutnya engkau
berasa bangga.
Al Habib Al Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad dilahirkan pada malam Kamis
5 Shafar 1044 H di pinggiran kota Tarim, sebuah kota terkenal di
Hadhramaut, Yaman. Beliau bermadzhab Syafii. Nasabnya bersambung
sampai kepada Sayidina Ali bin Abi Thalib RA, suami Sayyidatuna Fatimah binti
Rasulillah SAW.

Ayahnya, Al Habib Alawi bin Muhammad


adalah seorang yang saleh dari keturunan orang-orang saleh. Di masa
mudanya, beliau berkunjung ke kediaman Habib Ahmad bin Muhammad
Al-Habsyi Shhibusy Syiib untuk memohon doa, Habib Ahmad berkata,
Anak-anakmu adalah anak-anak kami juga, mereka diberkahi Allah.
Saat
itu Habib Alwi tidak mengerti maksud ucapan Habib Ahmad. Namun, setelah
menikahi Salma, cucu dari Habib Ahmad bin Muhammad, Habib Alwi baru
sadar bahwa rupanya perkawinan ini yang diisyaratkan oleh Habib Ahmad
bin Muhammad dalam ucapannya.
Sebagaimana
suaminya, Salma adalah seorang wanita yang sholihah. Dari istrinya ini,
Habib Alwi mendapat putra-putri yang baik dan saleh, di antaranya
adalah Abdullah.
Ketika Habib Abdullah berusia 4
tahun, ia terserang penyakit cacar. Demikian hebat penyakit itu hingga
butalah kedua matanya. Namun, musibah ini sama sekali tidak mengurangi
kegigihannya dalam menuntut ilmu. Ia berhasil menghapal Quran dan
menguasai berbagai ilmu agama ketika terhitung masih kanak-kanak.
Rupanya Allah berkenan menggantikan penglihatan lahirnya dengan
penglihatan batin, sehingga kemampuan menghapal dan daya pemahamannya
sangat mengagumkan.
Beliau sejak kecil gemar
beribadah dan riydhoh. Nenek dan kedua orang tuanya seringkali tidak
tega menyaksikan anaknya yang buta ini melakukan berbagai ibadah dan
riydhoh. Mereka menasihati agar ia berhenti menyiksa diri. Demi
menjaga perasaan keluarganya, si kecil Abdullah pun mengurangi ibadah
dan riydhoh yang sesungguhnya amat ia gemari. Ia pun kini memiliki
lebih banyak waktu untuk bermain-main dengan teman-teman sebayanya.
Subhnallh, sungguh indah masa kanak-kanak, kenang beliau suatu
hari.
Di kota Tarim, beliau tumbuh dewasa.
Bekas-bekas cacar tidak tampak lagi di wajahnya. Beliau berperawakan
tinggi, berdada bidang, berkulit putih, dan berwibawa. Tutur bahasanya
menarik, sarat dengan mutiara ilmu dan nasihat berharga.
Beliau
sangat gemar menuntut ilmu. Kegemarannya ini membuatnya sering
melakukan perjalanan untuk menemui kaum ulama. Beliau ra berkata, Apa
kalian kira aku mencapai ini dengan santai? Tidak tahukah kalian bahwa
aku berkeliling ke seluruh kota-kota (di Hadramaut) untuk menjumpai
kaum sholihin, menuntut ilmu dan mengambil berkah dari mereka?
Beliau
juga sangat giat dalam mengajarkan ilmu dan mendidik murid-muridnya.
Banyak penuntut ilmu datang untuk belajar kepadanya. Suatu hari beliau
berkata, Dahulu aku menuntut ilmu dari semua orang, kini semua orang
menuntut ilmu dariku.
Andaikan penghuni zaman
ini mau belajar dariku, tentu akan kutulis banyak buku mengenai makna
ayat-ayat Quran. Namun, di hatiku ada beberapa ilmu yang tak kutemukan
orang yang mau menimbanya.

Habib Abdullah
mengamati bahwa kemajuan zaman justru membuat orang-orang saleh
menyembunyikan diri; membuat mereka lebih senang menyibukkan diri
dengan Allah. Zaman dahulu keadaannya baik. Dagangan kaum sholihin
dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu mereka menampakkan diri. Zaman
ini telah rusak, masyarakat tidak membutuhkan dagangan mereka, karena
itu mereka pun enggan menampakkan diri, papar beliau.
Beliau
sangat menyayangi kaum fakir miskin. Andaikan aku kuasa dan mampu,
tentu akan kupenuhi kebutuhan semua kaum fakir miskin. Sebab pada
awalnya, agama ini ditegakkan oleh orang-orang mukmin yang lemah.
Beliau juga berkata, Dengan sesuap (makanan) tertolaklah berbagai bencana.
Beliau
gemar berdakwah, baik dengan lisan maupun tulisan, kemudian
mencontohkannya dalam amal perbuatan. Kegemarannya berdakwah
menyebabkan ia banyak bergaul dan melakukan perjalanan. Sesungguhnya
aku tidak ingin bercakap-cakap dengan masyarakat, aku juga tidak
menyukai pembicaraan mereka, dan tidak peduli kepada siapa pun dari
mereka. Sudah menjadi tabiat dan watakku bahwa aku tidak menyukai
kemegahan dan kemasyhuran. Aku lebih suka berkelana di gurun Sahara.
Itulah keinginanku; itulah yang kudambakan. Namun, aku menahan diri
tidak melaksanakan keinginanku agar masyarakat dapat mengambil manfaat
dariku.
Keaktifannya dalam mendidik dan
berdakwah membuatnya digelari Quthbud Dawah wal Irsyd. Beliau
berkata, Ajaklah orang awam kepada syariat dengan bahasa syariat;
ajaklah ahli syariat kepada tarekat (thorqoh) dengan bahasa tarekat;
ajaklah ahli tarekat kepada hakikat (haqqoh) dengan bahasa hakikat;
ajaklah ahli hakikat kepada Al-Haq dengan bahasa Al-Haq, dan ajaklah
ahlul haq kepada Al-Haq dengan bahasa Al-Haq.
Dalam
kehidupannya, beliau juga sering mendapat gangguan dari masyarakat
lingkungannya. Kebanyakan orang jika tertimpa musibah penyakit atau
lainnya, mereka tabah dan sabar; sadar bahwa itu adalah qodho dan qodar
Allah. Tetapi jika diganggu orang, mereka sangat marah. Mereka lupa,
bahwa gangguan-ganguan itu sebenarnya juga merupakan qodho dan qodar
Allah, mereka lupa bahwa sesungguhnya Allah hendak menguji dan
menyucikan jiwa mereka. Nabi saw bersabda, Besarnya pahala tergantung
pada beratnya ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum, Ia akan menguji
mereka. Barang siapa ridho, ia akan memperoleh keridhoan-Nya; barang
siapa tidak ridho, Allah akan murka kepadanya.
Habib
Abdullah mengetahui bahwa ada beberapa orang yang memakan hidangannya,
tetapi juga memakinya. Perbuatan mereka tidak mempengaruhi sikapku.
Aku tidak marah kepada mereka, bahkan mereka kudoakan.
Habib
Abdullah tidak pernah menyakiti hati orang lain, apabila beliau
terpaksa harus bersikap tegas, beliau kemudian segera menghibur dan
memberikan hadiah kepada orang yang ditegurnya. Aku tak pernah

melewatkan pagi dan sore dalam keadaan benci atau iri pada seseorang,
kata Habib Abdullah.
Beliau lebih suka
berpegang pada hadis Nabi saw: Orang beriman yang bergaul dengan
masyarakat dan sabar menanggung gangguannya, lebih baik daripada orang
yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak pula sabar menghadapi
gangguannya.
Beliau menulis dalam syairnya:
Bila Allah mengujimu, bersabarlah
karena itu hak-Nya atas dirimu.
Dan bila Ia memberimu nikmat, bersyukurlah.
Siapa pun mengenal dunia, pasti akan yakin
bahwa dunia tak syak lagi
adalah tempat kesengsaraan dan kesulitan.
Habib
Abdullah tidak menyukai kemasyhuran atau kemegahan, beliau juga tidak
suka dipuji. Banyak orang membuat syair-syair untuk memujiku.
Sesungguhnya aku hendak mencegah mereka, tetapi aku khawatir tidak
ikhlas dalam berbuat demikian. Jadi, kubiarkan mereka berbuat
sekehendaknya. Dalam hal ini aku lebih suka meneladani Nabi saw, karena
beliau pun tidak melarang ketika sahabatnya membacakan syair-syair
pujian kepadanya.
Suatu hari beliau berkata
kepada orang yang melantunkan qoshidah pujian untuk beliau, Aku tidak
keberatan dengan semua pujian ini. Yang ada padaku telah kucurahkan ke
dalam samudra Muhammad saw. Sebab, beliau adalah sumber semua
keutamaan, dan beliaulah yang berhak menerima semua pujian. Jadi, jika
sepeninggal beliau ada manusia yang layak dipuji, maka sesungguhnya
pujian itu kembali kepadanya. Adapun setan, ia adalah sumber segala
keburukan dan kehinaan. Karena itu setiap kecaman dan celaan terhadap
keburukan akan terpulang kepadanya, sebab setanlah penyebab pertama
terjadinya keburukan dan kehinaan.
Beliau tak
pernah bergantung pada makhluk dan selalu mencukupkan diri hanya dengan
Allah. Dalam segala hal aku selalu mencukupkan diri dengan kemurahan
dan karunia Allah. Aku selalu menerima nafkah dari khazanah
kedermawanan-Nya. Beliau juga berkata, Aku tidak melihat ada yang
benar-benar memberi, selain Allah. Jika ada seseorang memberiku
sesuatu, kebaikannya itu tidak meninggikan kedudukannya di sisiku,
karena aku menganggap orang itu hanyalah perantara saja.
Karya dan Kata Mutiara
Meski buta dan sangat sibuk berdakwah, beliau masih sempat menulis buku-buku berikut:
01. An-Nashihud Dniyyah
02. Ad-Dawatut Tmmah
03. Rislatul Muwanah
04. Al-Fushlul Ilmiyyah
05. Sablul Iddikr
06. Rislatul Mudzkarah
07. Rislatul Murd
08. Kitbul Hikam

09. An-Nafisul Uluwiyyah


10. Ithfus Sil
Karya-karya
beliau sarat dengan inti sari ilmu syariat, adab Islami dan tarekat,
penjabaran ilmu hakikat, menggunakan ibarat yang jelas dan tata bahasa
yang memikat. Semuanya ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami.
Berisi ajaran tasawuf murni. Aku mencoba menyusunnya dengan ungkapan
yang mudah, supaya dekat dengan pemahaman masyarakat, lalu kugunakan
kata-kata yang ringan, supaya segera dapat dipahami dan mudah
dimengerti oleh kaum khusus maupun awam.
Beliau
selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Senantiasa menyertakan amal
di samping ilmunya. Pada masa bidyah-nya (permulaannya ) setiap malam
beliau mengunjungi seluruh mesjid di kota Tarim untuk beribadah. Salah
seorang yang tinggal berdampingan dengan mesjid tempat beliau ra biasa
salat mengatakan, Setiap malam, ketika penduduk kota ini telah lelap
dalam tidurnya, aku selalu mendapati beliau berjalan ke mesjid.
Sahabat
beliau menceritakan, Suatu hari aku berziarah bersama beliau ke makam
Nabiyullh Hud as. Malam itu seekor kalajengking menyengatku sehingga
aku terjaga semalaman. Aku amati malam itu beliau tidak tidur, asyik
beribadah sepanjang malam. Waktu kutanyakan hal itu, beliau menjawab
bahwa telah tiga puluh tahun lamanya beliau berbuat demikian.
Meskipun
Habib Abdullah amat gemar beribadah, beliau tidak suka menceritakan
atau memperlihatkan amalnya, kecuali bila keadaan sangat memaksa dan ia
ingin agar amal salehnya itu diteladani. Beliau berkata, Aku sengaja
tidak memperlihatkan amal ibadahku, meskipun alhamdulillh aku
tidak khawatir terkena riya`. Akan tetapi, sebagaimana dikatakan oleh
Ash-Shiddq (Nabi Yusuf as): Aku tidak membebaskan diriku (dari
kesalahan), karena nafsu itu selalu mengajak berbuat kejahatan
Seseorang
pernah menggambarkan kedudukan beliau dalam dunia tasawuf dengan
ungkapan yang indah, yaitu: Dalam dunia tasawuf Imam Al-Ghazali ibarat
pemintal kain, Imam Syarani ibarat tukang potong dan Sayid Abdullah
bin Alwi Al-Haddad adalah penjahitnya.
Penganut
Madzhab Syafii, khususnya di Yaman, berkeyakinan bahwa Habib Abdullah
Al-Haddad adalah mujaddid (pembaharu) abad 11 H, pendapat ini
difatwakan oleh Ibnu Ziyad, seorang ahli fiqih terkemuka di Yaman yang
fatwa-fatwanya disejajarkan dengan tokoh-tokoh fiqih seperti Imam Ibnu
Hajar dan Imam Ramli.
Beliau ra merumuskan
bacaan dzikir yang dinamainya wirid Al-Lathf. Wirid ini telah tersebar
hampir ke seluruh penjuru Dunia: Mekah, Madinah, Hijaz, Afrika,
Indonesia, Malaysia, Eropa, Amerika dll. Di Indonesia, wirid ini nyaris
menjadi bacaan yang diwajibkan oleh guru-guru pesantren. Tidak sedikit
dari mereka yang enggan beranjak dari tempat duduknya setelah salat
Subuh, sebelum menyelesaikan wirid ini. Wirid ini hampir menjadi bacaan

resmi umat Islam di pagi hari. Wiridnya yang lain, yang juga tak kalah
masyhurnya, adalah Ratib Haddad.
Demikianlah
Habib Abdullah Al-Haddad menghabiskan umurnya. Beliau menuntut ilmu dan
mengajarkan; berdakwah dan mencontohkan. Sampai akhirnya pada Selasa
sore, 7 Dzulqaidah 1132 H di kota Tarim ini juga, beliau ra kembali
menghadap Yang Kuasa, meninggalkan banyak murid, karya dan nama harum
di dunia. Di kota itu pula, di pemakaman Zanbal, beliau ra dimakamkan.
Semoga Allah memberinya kedudukan yang mulia di sisi-Nya dan memberi
kita manfaat yang banyak dari ilmu-ilmunya.
al-fanshuri-kenaliulama.blogspot.com
Filed under: Manaqib Habaib | Tinggalkan sebuah Komentar

Napak Tilas Nur Muhammad


Posted on 27 Februari 2010 by hana21
Bagian Pertama.
Sang Cahaya, Dari Adam samapai Adnan
Tak henti-hentinya Allah, yang Mahaperkasa dan Mahaagung, memindahkannya dari
rangkaian tulang sulbi yang mulia dal melewati rahim-rahim yang suci..

Saat bulan Maulid tiba, umat Islam di berbagai belahan dunia menyambut dengan penuh suka
cita. Disana-sini, mereka merayakan momentum datangnya bulan kelahiran Rasulullah SAW
ini dengan berbagai cara dan beragam ekspresi. Ketika itu, mereka memperdengarkan
perjalanan hidup sang Manusia Teladan, disamping juga mengisahkan detik-detik
kelahirannya. Kesemuanya itu diselenggarakan dengan harapan agar umat dapat bercermin
dari keteladanan hidup Rosulullah SAW dan semakin menambah kecintaan kepada nya.
Selain itu, ada pula yang mengulas seputar sejarah penciptaan Cahaya rosulullah SAW, yang
diyakini sebagai awal mula keberadaan segala mahluk ciptaan Allah SWT, atau yang Populer
dengan istilah Nur Muhammad.
Membicarakan Nur Muhammad tak terlepas dari sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh
Abdurrozzaq Bin Umar Bin Muslim Ad-Dimsyiqi As-Shananni ( 126-211 H/744-826 M ),
yang menceritakan kala sahabat Jabir Bin Abdullah Al-Anshori RA bertanya kepada

Rosulullah SAW, Demi ayah dan ibuku, Ya Rosulullah, beri tahukanlah kepadaku sesuatu
yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum yang lainnya
Maka Rosulullah menjawab : Wahai Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan nur
Nabimu, Muhammad, dari Nur-Nya, Sebelum dia menciptakan segala sesuatu.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Asy Syaikh Yusuf Bin Ismail An-Nabhani dalam kitab
Al- Anwarul Muhammadiyyah, konsep Nur Muhammad itu memiliki dua sisi.
1. Sebagai Konsep mahluk yang pertama diciptakan, kemudian segala sesuatu tercipta
darinya.
2. Dari hakikat Nur Muhammad yang Allah letakkan kepada diri Nabi Adam AS, kemudian
berpindah kepada Siti Hawa, lalu kepada Putranya, Syith AS, dan Terus berpindah pindah
kepada para Nabi dan orang-orang suci yang tak lain adalah para Leluhur Nabi MUhammad
SAW.
Banyak riwayat dan penjelasan dari para ulama yang mengisahkan perjalanan cahaya nan
agung itu. Tulisan ini mencoba mengumpulkannya, mulai dari keterangan awal penciptaan
nya hingga perpindahan nya dari generasi ke generasi.
Bersambung ( Lanjut ke Bagian ke dua )
Di tulis oleh : Ang E Man Wa Soleh.