Anda di halaman 1dari 1
/— Peta Konser (imigrasiranoop, a Perpindaban atau penghirahan pendvdik dal sa tenat ke salu temo yang aa sama ada ras raring ‘+ Faktorfakior Yarg Mempengaruhl *RRestabian polit = Peluangpekeraan Toda apa eninakatan te peniaan euarge + Jenisjenisigrast (263) frtor.fnnron vane hnemeeNaRUM MIGRRS!PeNDUDUX ign enuan et Lon Bunda a Nigasl Penduduk d 1 digs jens ine 2. asin lei i 2 feria fanaa ey ores ie aera ert saad seats 9) margin BSA et «team ib Sota, spol I Berean slam Seles hemerdkaan, pada ar set, Keatatilan tik near rotator palbag esas Pla insef epert mewvjudkan zon bebas cul ‘eda nase hedatangan plaburasing he near xesannya banyak Klang didivikan dan peluang fekeyan bertarbah spt i Pulau Pinang, Pe ‘ya, Sungai Way dan Shah Alam. i samping it, perkembangan bard besa pei Als Lump, Kor Bahu, ip dan Kuantan telah rreujudha plop jens puang pelea, omaha, sehr perkhidmatun seperti kewang pestadia,pembinaaa dan pelancongan Kadam ni mena ebb ama’ peril adr ta mendapatan pkerzan yang menawakan kad ph ang tng Kita ekonomi lua bund pula gated dan best paaseltor pertain yong merasatlan up rend eta id mene 1, Peanan Shab Alam, Georgetown dp Johor Bas chap pst pentadiran jug negalahlan mgt vembolekan keane foe luk seman eto [Cement B9 EN pUDUK 12, Pemibuhan pst pertain yang baw Paya {wah menggloan perpindabn ke i 1, Pog sits pengajan yang erp andar spon (@) Unies Teoolog Mat (UTA (2) Univer Kshangsan Malaysia (UM (@) Unies Malaya Uso (Unive Sans Malaysia (US) (lghkeranakeamudabn pension yang ilar tend, golangan vera tera bhijab ke banka tk melanin olan Sesetngahny ters menetap dn bees ol banda seeps mensmatan poogp an mck Tedaptplsga e's kormdshan haar seen sat merbel bela, reas, stem peng yang oka can kemushan besa. enudahanhgjnimerar an eselesanhcp dan rneniad ay pena ervarnanyaglangun mud, a i Luar Bandar ke Luar Bandar ju ara eget rea don gat psa as. beau lh perksan ach uk guon pertain ava hin ela clark bun tk fran dapat dan taal tid psa lark kawainpembuhaan tn ee. 159 Sah din 6 dar kaa arn ges esa stan 491 ku tel iva olay au 1992 hang mln ‘6. Neluuhan skeet relia tra elias 87 149 far iat 16 dap faasan pertain eg. ‘eta 261 Kwon oearganPeranuren Tra LDA Helo