Anda di halaman 1dari 15

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

4551/3

Soalan 1
No
1(a)

Peraturan Pemarkahan
KB0603 Mengukur menggunakan nombor
Dapat merekod kesemua 4 data jisim akhir telur asin dengan betul
Contoh jawapan
Kepekatan larutan
garam, %
5
15
30
45

Skor

Jisim akhir, g

73
71
68
66

Dapat merekod 3 data dengan betul

Dapat merekod 2 data dengan betul

Tiada respons atau respons salah atau hanya satu data betul

(b) (i)

KB0601 - Pemerhatian
Dapat menyatakan pemerhatian yang berbeza dengan tepat:
P1 Kepekatan larutan garam
P2 Jisim akhir telur asin selepas direndam selama satu jam
Contoh jawapan
1. Jisim akhir telur asin selepas direndam dalam larutan garam 5% ialah
73g.
2. Jisim akhir telur asin selepas direndam dalam larutan garam 45% ialah
66 g.
3. Jisim akhir telur asin yang direndam dalam larutan garam 5% lebih tinggi
berbanding larutan garam 15% / 30%/ 45%.
4. Jisim akhir telur asin yang direndam dalam larutan garam 45% lebih
rendah berbanding larutan garam 5% / 15%/ 30%.

Dapat menyatakan satu pemerhatian dengan tepat atau 2


pemerhatian yang kurang tepat
Contoh jawapan
1. Jisim akhir telur asin selepas direndam dalam larutan garam 5% ialah
73.
2. Jisim akhir telur asin yang direndam dalam larutan garam 5% lebih
tinggi.
3. Jisim akhir telur asin yang direndam dalam larutan garam 45% lebih
rendah

1
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

4551/3

Dapat menyatakan pemerhatian di peringkat idea sahaja


Contoh jawapan
1. Jisim akhir telur masin bertambah/berkurang.
2. Kepekatan larutan garam semakin tinggi..

Tiada respons atau respons salah

0
Scoring

Correct

Inaccurate

Idea

Wrong

Score
3
2

(b) (ii)

KB0604 - Membuat inferens


Dapat membuat inferens dengan betul berdasarkan kriteria di bawah
(mana-mana dua)
Kriteria:
P1 : Larutan hipertonik / hipotonik terhadap kepekatan zat terlarut dalam
telur asin
P2 : molekul air meresap keluar/ masuk secara osmosis
P3: jisim berkurang/bertambah
3

Contoh Jawapan
1.

Larutan garam 5/15% bersifat hipotonik terhadap kepekatan


zat terlarut telur asin menyebabkan air meresap masuk secara
osmosis, jisim bertambah.
2. Larutan garam 30/45% bersifat hipertonik terhadap kepekatan
zat terlarut telur asin menyebabkan air meresap keluar secara
osmosis, jisim berkurang.
Dapat menyatakan satu inferens dengan tepat dan satu inferens kurang
tepat atau dua inferens yang kurang tepat
(mana-mana satu kriteria)

2
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

4551/3

Dapat menyatakan satu inferens betul atau dua inferens di peringkat


idea
Conth jawapan
1. Larutan garam bersifat hipertonik / hipotonik.
2. Air keluar / masuk.

No response or incorrect response


Scoring
Correct

Inaccurate

Idea

Wrong

Score

3
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

(c)

4551/3

KB0610- Mengawal pembolehubah


Dapat menyatakan kesemua 3 pembolehubah dan cara mengendali
pembolehubah dengan betul.
Contoh jawapan
Pembolehubah

Cara mengendali pembolehubah

Dimanipulasi
Jenis aktiviti/ Jarak
kayuhan basikal/Tempoh
aktiviti larian setempat

Gunakan jenis aktiviti /jarak kayuhan


basikal yang berbeza.

Bergerak balas
1. Jisim akhir telur asin

Ukur dan catat jisim akhir telur masin


menggunakan penimbang.

2. Perbezaan jisim telur


asin

Mengira perbezaan jisim dengan rumus:


Jisim akhir Jisim awal
3

3. Peratus Perubahan jisim

Mengira peratus perubahan jisim dengan


menggunakan rumus:
Jisim akhir Jisim awal x 100, %
Jisim awal

Dimalarkan
1. Jisim awal

Gunakan/tetapkan jisim awal yang


sama iaitu 70g

2. Isipadu larutan
garam yang
digunakan

Gunakan/tetapkan isipadu larutan garam


yang sama iaitu 250ml

3. Suhu

Gunakan suhu yang sama iaitu suhu bilik

4. Jenis larutan

Gunakan jenis larutan yang sama iaitu


larutan garam

Kesemua 6 betul

3- 5 betul

4
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

(d)

4551/3

1-2 betul

Tiada respons atau respons salah

KB0611-Hipotesis
Dapat menyatakan hipotesis dengan menghubungkan pembolehubah
dimanipulasi dan bergerak balas dengan betul berdasarkan kriteria
berikut:
P1 Manipulasi
: Kepekatan larutan garam
P2 Bergerak balas : Jisim akhir telur asin / Peratus perubahan jisim telur/
Perubahan/perbezaan jisim telur
P3 Hubungan
: tinggi/rendah
3
Contoh jawapan
1. Semakin tinggi kepekatan larutan garam semakin berkurang jisim
akhir telur asin.
2. Semakin rendah/berkurang kepekatan larutan garam, semakin
bertambah jisim akhir telur asin.
**hubungan yang salah diterima dalam hipotesis
Dapat menyatakan hipotesis dengan menghubungkait pembolehubah
dimanipulasi dan bergerak balas secara kurang tepat.
Contoh jawapan
1. Kepekatan garam yang berbeza/berlainan menghasilkan jisim akhir
/peratus perubahan jisim telur asin yang berbeza .
2. Kepekatan larutan garam mempengaruhi jisim akhir /peratus
perubahan jisim telur asin .

Menyatakan satu idea bagi hipotesis


Sample answer
1. Jisim akhir telur asin semakin berkurang.

Tiada respons atau respons salah


Tiada P1 dan P2, tiada markah untuk P3
(e) (i)

KB0606 Berkomunikasi
Dapat membina jadual yang mengandungi kriteria seperti berikut:
(T): Tajuk dan unit yang betul (5 tajuk)
(D): Semua data betul
(C): Mengira peratus perubahan jisim telur asin

5
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

4551/3

Contoh jawapan :
T

Kepekatan
larutan
garam,%

Jisim
awal
telur
asin, g

5
15
30
45

70
70
70
70

Jisim akhir Perbezaan


telur asin , g
jisim

73
71
68
66

+3
+1
-2
-4

Peratus
perubahan
jisim, %

4.3
1.4
-2.9
-5.7

(e) (ii)

Mana-mana 2 kriteria betul

Mana-mana satu kriteria betul

Tiada respons atau respons salah

Dapat memplot graf dengan lengkap dan betul


Paksi (P) paksi X dan Y berlabel dan berunit
Skala seragam
Titik(T)- plot 4 titik betul
Bentuk(B) - menyambung semua titik (licin)

- 1 mark
- 1 mark
- 1 mark

Contoh jawapan
6

Peratus perubahan jisim,%

4
2
0
-2

15

30

45

-4
-6
-8

kepekatan larutan garam, %

6
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

(f)

4551/3

Dua kriteria betul

Mana-mana satu kriteria betul

Tiada respons atau respons salah

KB 0608 Interpretasi data


Dapat menerangkan hubungan antara kepekatan larutan garam
dengan perubahan jisism telur asin berdasarkan kriteria berikut:
R1- menyatakan hubungan
E1- molekul air banyak/sedikit/zat terlarut sedikit/banyak/larutan cair/
larutan pekat berbanding telur asin
E2- molekul air meresap masuk/keluar secara osmosis
3
Contoh jawapan
1. Semakin tinggi kepekatan larutan garam, semakin tinggi perubahan
jisim telur asin kerana kandungan zat terlarut dalam larutan garam
lebih tinggi berbanding telur asin maka air meresap keluar secara
osmosis.

Boleh menerangkan hubungan tetapi kurang lengkap.


Hanya dua aspek
( R1 + mana E1/E2 )
2

Contoh jawapan
1. Semakin tinggi kepekatan larutan garam, semakin tinggi perubahan
jisim telur asin kerana kandungan zat terlarut dalam larutan garam
lebih tinggi maka air keluar secara osmosis.

Boleh menerangkan hubungan di peringkat idea atau menyatakan


hubungan sahaja tanpa penerangan.
Hanya 1 aspek
R1 sahaja
R1 idea + E1 or E2
Contoh jawapan
1. Semakin tinggi kepekatan larutan garam, semakin tinggi perubahan
jisim telur asin.

Tiada respons atau respons salah

(g)

KB0609 Mendefinisi secara operasi


Dapat mendefinisi secara operasi proses osmosis berdasarkan kriteria
berikut:
3

P1 pergerakan/resapan molekul air masuk / keluar merentasi membran


telur asin
P2 perubahan jisim telur asin/jisim akhir berkurang/bertambah
7
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

4551/3

P3 - dipengaruhi oleh kepekatan larutan garam (hipotesis)


Contoh jawapan
Osmosis ialah pergerakan/resapan molekul air merentasi membran telur
asin yang menyebabkan jisim akhir telur asin berubah dan dipengaruhi oleh
kepekatan larutan garam.

Mana-mana 2 P yang betul

1 P betul

Tiada respons atau respons salah

(h)

KB0605 - Meramal
Dapat meramal kepekatan larutan garam yang bersifat isotonik
terhadap kepekatan zat terlarut dalam telur asin dengan betul dan
menerangkan jawapan berdasarkan kriteria berikut:
P1 Larutan garam 18%
P2 Tiada perubahan jisism
P3 jumlah/kadar air yang meresap keluar dan masuk merentasi membran
adalah sama

Contoh jawapan
Larutan garam 18% bersifat isotonik terhadap kepekatan zat terlarut dalam
telur asin kerana tiada perubahan jisim berlaku. Hal ini kerana jumlah/kadar
molekul air yang meresap masuk dan keluar dari sel adalah sama.
2P betul termasuk P1
Contoh jawapan
2
Larutan garam 18% bersifat isotonik terhadap kepekatan zat terlarut dalam
telur asin kerana tiada perubahan jisism berlaku.
Hanya P1 betul

Tiada respons atau respons salah

8
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

4551/3

KB0602 - Mengelas
(i)

Dapat mengelaskan kesemua nutrien berdasarkan penyerapan nutrien


yang berlaku dalam vilus dengan betul :
Kapilari darah

Lakteal

Glukosa
Vitamin B
Asid amino

Vitamin D
Gliserol
Asid lemak

Semua 6 betul

Sekurang-kurangnya 4 betul
Sekurang-kurangnya 2 betul
Tiada respons atau respons salah

1
0

SOALAN 2
PERNYATAAN MASALAH (01)
No.

2(i)
KB061201

Peraturan Pemarkahan

Skor

Dapat menyatakan pernyataan masalah menghubungkaitkan


pembolehubah dimanipulasi (MV) dengan pembolehubah bergerak
balas (RV) dengan betul.

3
3P

P1 : Pembolehubah dimanipulasi
(jenis aktiviti)
P2 : Pembolehubah bergerak balas
(kandungan/peratus karbon dioksida dalam udara hembusan
P3 : Hubungan antara pembolehubah dan dalam bentuk ayat tanya
(Question form)

Contoh jawapan
1. Apakah kesan jenis aktiviti yang berlainan ke atas
kandungan/peratus karbon dioksida dalam udara hembusan?
9
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

4551/3

2. Bagaimana/adakah jenis aktiviti/aktiviti yang berlainan


mempengaruhi kandungan/peratus karbon dioksida dalam
udara hembusan?

Dapat menyatakan pernyataan masalah dengan kurang tepat


Contoh jawapan
1.
2.
3.
4.
5.

Apakah kesan aktiviti ke atas kandungan/peratus karbon


dioksida dalam udara hembusan?
Apakah kesan jenis aktiviti yang berlainan ke atas karbon
dioksida dalam udara hembusan?
Apakah kesan jenis aktiviti yang berlainan ke atas
kandungan/peratus karbon dioksida dalam udara hembusan.
Jenis aktiviti mempengaruhi kandungan/peratus karbon
dioksida dalam udara hembusan?
Adakah jenis aktiviti mempengaruhi peratus/kandungan
karbon dioksida?

2
P1, P2
P1, P3
P2, P3

Dapat menyatakan pernyataan masalah di peringkat idea


sahaja
Contoh jawapan
1. Aktiviti mempengaruhi kandungan/peratus karbon dioksida
dalam udara hembusan?
2. Jenis aktiviti mempengaruhi karbon dioksida dalam udara
hembusan?
3. Apakah kesan aktiviti ke atas udara hembusan?
4. Adakah aktiviti mempengaruhi karbon dioksida?

1
P1 / P2

* Penyataan masalah songsang


Adakah kandungan/peratus karbon dioksida dalam udara hembusan
mempengaruhi jenis aktiviti yang dilakukan?

Tiada respons atau respons salah

10
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

4551/3

HIPOTESIS (02)
No.

2 (ii)
KB061202

Peraturan Pemarkahan

Skor

Dapat menyatakan hipotesis dengan tepat berdasarkan kriteria


di bawah :
3
P1 : Pembolehubah dimanipulasi
(jenis aktiviti)
P2 : Pembolehubah bergerak balas
(kandungan /peratus karbon dioksida dalam udara hembusan
P3 : Hubungan
Contoh jawapan
1. Semakin cergas jenis aktiviti yang dilakukan, semakin tinggi
peratus/kandungan karbon dioksida dalam udara hembusan.
2. Semakin bertambah jarak aktiviti berbasikal semakin tinggi
peratus/kandungan karbon dioksida dalam udara hembusan

Dapat menyatakan hipotesis dngan kurang tepat berdasarkan


dua kriteria sahaja
2
Contoh jawapan
1. Jenis aktiviti yang berlainan, peratus /kandungan karbon
dioksida dalam udara hembusan juga berlainan.
2. Jenis aktiviti mempengaruhi peratus/kandungan karbon
dioksida dalam udara hembusan.
Menyatakan hipotesis di peringkat idea sahaja
Contoh jawapan
1. Aktiviti yang berbeza mempengaruhi karbon dioksida dalam
udara hembusan.
2. Jenis aktiviti mempengaruhi udara hembusan.
3. Aktiviti mengubah kandungan karbon dioksida dalam udara
hembusan.

Tiada respons atau respons salah

11
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

4551/3

PEMBOLEHUBAH (03)
No.
2 (ii)

Mark Scheme

Score

Dapat menyatakan ketiga-tiga pembolehubah dengan betul


Contoh jawapan
P1 : Pembolehubah dimanipulasi
(jenis aktiviti)
P2 : Pembolehubah bergerak balas
(kandungan /peratus karbon dioksida dalam udara hembusan
P3 : Pembolehubah dimalarkan
(Jenis/sampel udara //Udara hembusan // kepekatan kalium
hidroksida //Type of J-tube// Duration of activity)

KB061203
Dapat menyatakan dua pembolehubah dengan betul

2
1
0

Dapat menyatakan satu pembolehubah dengan betul


Tiada respons atau respons salah

SENARAI RADAS DAN BAHAN (04)


2 (iv) KB061204
Radas (R)

Bahan (B)

Score
3
6 R + 2 B*

* Tiub J
* Tabuh didih/tabung uji
* Basin
Bikar
Salur getah/salur pengantar
Jam randik

*Larutan kalium hidroksida


*Air

2
3 Radas* + 2 B*

1
2A* + 2 B*

12
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

4551/3

PROSEDUR ( 05)
2 (v) KB061205
No
1.

2.

4.

Penerangan

Kata kunci

Isi

K1

Celupkan hujung terbuka tiub J ke dalam besin dan putarkan skru ikut
arah jam untuk menyedut 5cm turus air ke dalam tiub J

Celup

K1

5cm

K5

Lakukan aktiviti cergas / berbasikal/berlari setempat 5 minit/(apa-apa


aktiviti cergas yang sesuai).

Aktiviti cergas,
berbasikal, lari
setempat

K4

Dengan segera hembus melalui salur getah untuk menyingkirkan udara


atmosfera.

Hembus untuk
menyingkirkan

K5

Masukkan

K1

Isikan basin dengan air

Masukkan hujung salur getah ke dalam tabung didih berisi air dalam
basin yang disediakan.
5.

Hembuskan ke dalam salur getah untuk mengumpulkan sampel udara


hembusan di dalam tabung didih.

Hembuskan

K1

6.

Masukkan hujung terbuka tiub J ke dalam tabung didih, putar skru untuk
memasukkan udara hembusan ke dalam tiub J sepanjang 10cm

Masukkan /
putar

K1

10cm

K2

Celup

K1

Rendamkan
tiub J dalam
air

K5

Celupkan semula hujung terbuka tiub J ke dalam air dan sedut 3 cm air
ke dalam tiub J
7.

Rendamkan tiub J di dalam besen yang berisi air paip selama 2 minit
sebelum panjang turus udara diukur.

8.

Selepas 2 minit , ukur dan rekodkan panjang turus udara hembusan


ketika tiub masih terendam dalam air menggunakan pembaris.

Rekod ,
pembaris

K3

9.

Pusing skru untuk menyingkirkan sedikit air dan selaraskan turus air
supaya berada 2mm daripada turus udara.

Pusing skru

K1

Celup

K1,
K2

10. Celupkan hujung tiub J ke dalam larutan kalium hidroksida, pusing skru
untuk memasukkannya ke dalam tiub J sepanjang 3 cm (K2)
11. Selaraskan skru dengan memutar ikut dan lawan jam skru untuk
menggerakkan turus udara ke depan dan ke belakang beberapa kali.

12.

Rendamkan tiub J di dalam besen yang berisi air paip selama 2 minit
sebelum panjang turus udara diukur.

3cm
Pusing skru
lawn & ikut jam
beberapa kali

K5

Rendam dalam
air

K1/
K5

13
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

13
14

Selepas 2 minit , ukur panjang akhir turus udara ketika tiub masih
terendam dalam air. Rekod dalam jadual.
Ulang ekperimen 2 kali untuk mendapat bacaan purata
Ulang eksperimen untuk aktiviti yang berlainan. (nyatakan aktiviti)

15
Peratus kandungan karbon dioksida dalam udara hembusan dikira
menggunakan formula berikut:
16
Panjang gelembung karbon dioksida dalam turus udara
Panjang gelembung udara

X 100%

4551/3

Rekod ,
pembaris

K3

Ulang, purata

K5

Berlainan
aktiviti

K4

kira dan
formula
lengkap

K3

K1 : Persediaan bahan dan radas (sekurang-kurangnya 5)


K2 : Mengendalikan pemboleh ubah dimalarkan (mana-mana 1)
K3 : Mengendalikan pemboleh ubah bergerak balas (mana-mana 1)
K4 : Mengendalikan pemboleh ubah dimanipulasi (mana-mana 1)
K5 : Langkah berjaga-jaga/ langkah meningkatkan kejituan eksperimen (mana-mana 1)
No.

2 (v)

Peraturan Pemarkahan

Skor

Dapat menerangkan kesemua 5 K


5 K

3
2

Mana-mana 3-4 K
Mana-mana 1-2 K

Tiada respons atau respons salah

14
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015

SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015 (SET 1)

4551/3

PERSEMBAHAN DATA ( 06)


2 (vi) KB061206
No.

Penerangan
Dapat membina jadual untuk merekod data berdasarkan kriteria
berikut:

Skor

2 (vi)

2
P1 : Pemboleh ubah dimanipulasi
P2 : Pemboleh ubah bergerak balas (operasi dan pengiraan)
P2

Sample answer:

Jenis aktiviti

Panjang udara
hembusan (cm)
Awal

KB061206

Akhir

Peratus karbon
dioksida dalam
udara hembusan
(%)

Berbasikal
100m/Berlari
setempat 5 minit
Berbasikal
200m/ Berlari
setempat 10
minit
Berbasikal
300m/ Berlari
setempat 15
minit

P1
Terima P2 (Perubahan panjang turus udara,cm)
Dapat membina jadual keputusan dengan hanya memenuhi 1 kriteria
sahaja

Tiada respon atau respon salah

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

15
SKEMA PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI JUJ PAHANG 2015