Anda di halaman 1dari 5

MPU3113 HUBUNGAN ETNIK / MEI 2014 / FE / FASS

SOALAN ANEKA PILIHAN JAWAPAN


ARAHAN
PERINGATAN: BACA DENGAN TELITI ARAHAN PADA MUKA SURAT HADAPAN.
1.

2.

Manusia membentuk budaya dan perkembangan budaya selari dengan perkembangan


masyarakat.
Berdasarkan pernyataan di atas, manakah antara berikut ciri-ciri budaya?
i.
ii.
iii.
iv.

Dipelajari dan dikongsi oleh masyarakat


Bertahan lama selagi dipraktikan oleh masyarakat
Wujud perlambangan dan pandangan semesta
Menjadi asas kelangsungan peradaban generasi

A.
B.
C.
D.

i dan iii
i, ii dan iii
i, ii dan iv
Semua di atas

Pemupukan hubungan etnik secara formal dalam politik telah dilakukan semasa
pemimpin berbilang kaum berjuang untuk mendapat kemerdekaan.
Bagaimanakah pemupukan hubungan etnik secara formal dalam politik dicapai dalam
kalangan pemimpin berbilang kaum?
A.
B.
C.
D.

3.

Proses sosial yang menyebabkan individu atau kumpulan sosial telah dipisahkan atau
diasingkan dengan individu atau kumpulan sosial yang lain. Proses ini dikenali sebagai:
A.
B.
C.
D.

4.

Akomodasi
Asimilasi
Akulturasi
Segregasi

Apakah yang dimaksudkan dengan Akulturasi?


A.
B.
C.
D.

5.

Perkongsian ekonomi
Perkongsian politik
Perkongsian sosial
Perkongsian parti

Penolakan kebudayaan lain yang tidak sesuai dengan budaya sendiri


Penyebaran unsur-unsur dari satu budaya ke dalam budaya lain
Penyesuaian antara satu budaya dengan budaya lain
Penyerapan dua kebudayaan atau lebih

Berikut adalah definisi yang sesuai bagi konsep Asimilasi dalam hubungan etnik.
A.
B.
C.
D.

Proses pemisahan dan pengasingan antara etnik dalam sesebuah negara


Proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari
satu kebudayaan lain yang berbeza
Proses percantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya
sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama
Proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati
norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya sendiri
1

MPU3113 HUBUNGAN ETNIK / MEI 2014 / FE / FASS

6.

X merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk
membentuk jenis budaya dan ras baharu.
X yang dimaksudkan adalah:
A.
B.
C.
D.

7.

Berikut adalah maksud bagi formula perpaduan dan integrasi A+B+C= D.


A.
B.
C.
D.

8.

Etnik A adalah kelompok dominan, jadi etnik B, C, D mengikut kelompok A di sesuatu


kawasan
Etnik A, B, C dan D menghormati norma dan budaya yang sama
Etnik A, B, C dan D meminjam budaya yang diterima secara bersama
Etnik A, B, C, D mengamalkan perkahwinan campur bagi melahirkan generasi baru

Apakah yang dimaksudkan dengan Etnosentrisme?


A.
B.
C.
D.

9.

Amalgamasi
Akulturasi
Asimilasi
Akomodasi

Kumpulan manusia yang berkongsi ciri-ciri biologi tersendiri yang diwarisi dan dapat
dibezakan dengan jelas dalam masyarakat
Kepercayaan atau rasa bangga bahawa budaya dan etnisiti mereka adalah yang
paling baik berbanding dengan kumpulan etnik lain.
Kepercayaan yang diwujudkan untuk memberi penjelasan supaya wujudnya
ketidaksamarataan dalam kalangan etnik
Kepercayaan dan perasaan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain

Sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir sama dan seragam dari
segi pakaian, bahasa, adat resam, pola keluarga, hiburan, kegiatan ekonomi dan
sebagainya.
Manakah antara berikut menggambarkan pernyataan di atas?
A.
B.
C.
D.

10.

Etnik
Bangsa
Ras
Masyarakat

Pilih kenyataan yang TEPAT mengenai teori Amalgamasi:


A.
B.
C.
D.

Perubahan dan pertukaran unsur kebudayaan antara dua kumpulan etnik berlainan
Pencairan dan penyatuan dua kumpulan etnik untuk membentuk budaya dan ras baru
Kumpulan minoriti kehilangan identiti asal hasil serapan kumpulan dominan dari segi
kebudayaan dan sosial
Penyatuan pelbagai kelompok etnik dalam masyarakat sebagai satu identiti bersama

MPU3113 HUBUNGAN ETNIK / MEI 2014 / FE / FASS

11.

Apakah kesan UTAMA dasar 'pecah dan perintah' yang diamalkan oleh penjajah British ke
atas masyarakat Malaysia?
A.
B.
C.
D.

12.

Apakah rasional Malaysia mengambil pendekatan pluraliti budaya?


A.
B.
C.
D.

13.

Pembangunan ekonomi berteraskan sains dan teknologi


Pembangunan pertanian subsisten diubah kepada sistem komersial
Industrialisasi melalui penggunaan teknologi terkini
Pembangunan modal insan sebagai pemangkin kemajuan ekonomi

Aspek demografi merupakan perkara yang penting dalam mencorakkan politik Malaysia.
Antara pernyataan berikut, yang manakah PALING TEPAT menerangkan maksud ayat
tersebut?
A.
B.
C.
D.

16.

Kekitaan, kenegaraan dan kewarganegaraan


Kenegerian, kenegaraan dan kebangsaan
Kedaulatan, kewarganegaraan dan kebangsaan
Kenegaraaan, kewarganegaraan dan kebangsaan

Apakah strategi yang diambil oleh kerajaan untuk mengimbangi pencapaian ekonomi
dalam kalangan pelbagai etnik di Malaysia?
A.
B.
C.
D.

15.

Menghebahkan kepada dunia tentang keunikan dan kestabilannya


Mengekalkan warisan tradisi untuk renungan generasi akan datang
Memenuhi objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Memupuk semangat cintakan budaya tempatan

Apakah elemen utama dalam pembentukan bangsa Malaysia?


A.
B.
C.
D.

14.

Pembahagian masyarakat mengikut kawasan penempatan dan budaya


Pembahagian masyarakat mengikut kawasan penempatan dan pendidikan
Pembahagian masyarakat mengikut kawasan penempatan dan pekerjaan
Pembahagian masyarakat mengikut kawasan penempatan dan tradisi

Aspek sosial merupakan perkara yang penting dalam mencorakkan politik Malaysia
Aspek kepelbagaian parti merupakan perkara yang penting dalam mencorakkan
politik Malaysia
Aspek kepelbagaian etnik merupakan perkara yang penting dalam mencorakkan
politik Malaysia
Aspek kependudukan merupakan perkara yang penting dalam mencorakkan politik
Malaysia

Perpecahan dalam masyarakat bukan sahaja disebabkan oleh perbezaan budaya dan
agama malah ia juga turut berpunca daripada faktor:
A.
B.
C.
D.

Integrasi wilayah
Bahasa kebangsaaan
Pemimpin yang berlainan kaum
Kemiskinan dan keterpinggiran

MPU3113 HUBUNGAN ETNIK / MEI 2014 / FE / FASS

17.

Stereotaip merupakan kenyataan umum terhadap sesuatu kumpulan etnik sama ada
berbentuk positif ataupun negatif. Stereotaip negatif akan menyebabkan:
A.
B.
C.
D.

18.

Antara berikut yang manakah BENAR tentang takrif Perlembagaan?


A.
B.
C.
D.

19.

Kumpulan minoriti akan mengamalkan budaya dan identiti kumpulan majoriti untuk
mengurangkan batas etnik
Serangan fizikal secara terbuka dan percubaan penghapusan sesebuah kumpulan
etnik
Seseorang dinilai berdasarkan keahlian dalam sesuatu kumpulan etnik
Interaksi antara etnik terbatas dan menimbulkan semangat perkauman yang
menebal

Perlembagaan merupakan perundangan, kehakiman dan eksekutif


Perlembagaan adalah undang-undang tidak bertulis yang digunapakai dalam
pemerintahan
Kerangka asas yang membentuk dan memandu sistem pemerintahan sesebuah
negara
Perlembagaan merupakan asas untuk mengawal pergerakan manusia dan
masyarakat

Soalan 19 berdasarkan maklumat di bawah:

Dalam perhubungan persaingan, individu sedar akan ciri-ciri status yang membezakan
mereka
Manusia yang berstatus tinggi tidak mahu bersaing atas dasar sama rata dengan
mereka yang memiliki status rendah
Prejudis merupakan luahan kesedaran kumpulan atau kelompok manusia yang
istimewa

Yang manakah antara terminologi berikut merujuk kepada maklumat di atas?


A.
B.
C.
D.

20.

Yang manakah antara pernyataan berikut TEPAT tentang konsep masyarakat?


A.
B.
C.
D.

21.

Teori Ekologi
Teori Freudian
Teori Kelas
Teori Masyarakat Majmuk

Individu dan keluarga yang hidup dalam satu kumpulan


Suatu cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu kumpulan
Kumpulan manusia yang hidup bersama dengan cara tertentu
Sekelompok manusia yang menggunakan aturan yang seragam

Zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke 15 Masihi dianggap mempunyai tahap
plurariti yang tinggi .
Yang manakah antara berikut merupakan ciri masyarakat plurariti?
A.
B.
C.
D.

Sistem pemerintahan dijalankan oleh sebuah kaum sahaja


Proses penghijrahan berlaku secara tidak semulajadi
Pedagang tidak dilindungi oleh undang-undang tempatan
Asimilasi budaya antara pedagang Cina, India dan masyarakat tempatan

MPU3113 HUBUNGAN ETNIK / MEI 2014 / FE / FASS

22.

Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam usaha untuk memantapkan


perpaduan kaum adalah melalui integrasi:
A.
B.
C.
D.

23.

Apakah yang dimaksudkan dengan Demokrasi Berparlimen?


A.
B.
C.
D.

24.

Kerajaan rakyat dari rakyat untuk rakyat


Sistem kerajaan dipilih secara bebas melalui pilihan raya
Memastikan penglibatan rakyat menentukan kerajaan
Pilihan raya diadakan lima tahun sekali

Apakah faktor UTAMA kejayaan kepimpinan negara dalam menyatupadukan pelbagai


etnik di Malaysia?
A.
B.
C.
D.

25.

Desa
Bahasa
Industri
Kebudayaan

Pemerintahan berdasarkan kehendak majoriti tetapi hak minoriti tetap terjamin


Setiap kumpulan etnik turut menyumbang ke arah pembangunan negara
Tahap kepatuhan setiap kumpulan etnik terhadap kepimpinan negara berada pada
tahap tertinggi
Setiap kumpulan etnik ingin hidup secara harmoni mengatasi perkara perkauman

Apakah halangan UTAMA dalam mewujudkan perpaduan kaum selepas kemerdekaan?


i.
ii.
iii.
iv.

Integrasi budaya
Sistem pendidikan terasing
Sistem penempatan terpisah
Ketidakseimbangan ekonomi

A.
B.
C.
D.

i dan ii
i, ii dan iv
ii, iii dan iv
Semua di atas