Anda di halaman 1dari 5

Bi tp mn:

Gio vin:
Ngy cp nht:
Bc p dng:

Lp trnh Windows NC
Trng B Phc
16/9/2013
i hc & Cao ng

Chng 1: N TP PHN C# C BN
1.1 Xy dng ng dng nhiu from
1.2 Cc control
Menu
Toolbar
Bi tp chng 1:
1. Vit chng trnh tra cu thng tin sinh vin (ch thit k giao din).
2. Vit chng trnh qun l thng tin nhn vin (ch thit k giao din).
3. Vit chng trnh xem nh.
4. Vit chng trnh qun l danh sch nhn vin v khch hng.
Chng 2: BIU THC CHNH QUY (Regular Expressions)
2.1 Lp REGEX
2.2 Cc lp k t dng trong biu thc chnh quy
2.3 Lng ha trong biu thc chnh quy
2.4 Kim tra d liu nhp
Bi tp chng 2:
1. To biu thc chnh quy cho s in thoi. Vit chng trnh kim
tra s in thoi c hp khun mu.
2. To biu thc chnh quy cho a ch hp th in t. Vit chng trnh
kim tra a ch hp th in t c hp khun mu.
3. To biu thc chnh quy cho bin s xe ti Tp.H Ch Minh. Vit
chng trnh kim tra bin s c hp khun mu.
4. To biu thc chnh quy cho a ch trang web ca cc n v gio dc
v o to ti vit nam (.edu.vn). Vit chng trnh kim tra a ch
trang web c hp khun mu.
Chng 3: LP TRNH A LUNG (Multiple Threading Programming)
3.1 Cc khi nim v Thread
3.2 To v iu khin Thread.
3.2.1 To Thread
3.2.2 Truyn d liu cho Thread
3.2.3 u tin ca Thread
3.3 Cc vn ca Thread
3.3.1 Vn Race Condition
3.3.2 Vn Deadlock
3.4 Cc k thut ng b

Bi tp chng 3:
1. To mt tiu trnh, dng i tng Worker khi ng v dng tiu trnh
2. Vit mt chng trnh xut cc s nguyn t ln mn hnh, cc tiu trnh s
dng khi mi tiu trnh xut 100 s
3. Dng tiu trnh h tr cho vic to dy fibonaccy. Hy vit chng trnh
xy dng dy fibonaacy
Chng 4: TRUY XUT D LIU
4.1 Bin cc b c kiu ngm nh (Implicitly Typed Local Variables).
4.2 Phng thc m rng (Extension Methods)
4.3 Biu thc Lambda (Lambda Expressions)
4.4 Truy cp d liu vi LINQ
4.4.1 LINQ vi OBJECTS
4.4.1.1 C php c bn ca LINQ
4.4.1.2 Truy vn d liu
o Select
o Filter
o Ordering
o Grouping
o Joining
4.4.2 LINQ vi SQL
4.4.2.1
Truy vn d liu vi DataContext
4.4.2.2
Thay i d liu (Insert, Update, Delete)
4.4.2.3
Thc hin Store Procedure
4.4.3 LINQ vi ADO.NET Entity
4.4.3.1
ADO.NET
4.4.3.2
Mc ch ca ADO.NET Entity Framework
4.4.3.3
Truy vn v cp nht d liu
Bi tp chng 4:
Phn Linq to Object
1. Vit chng trnh lit k tn ca cc tp tin trong th mc cng
vi kch thc ca cc tp tin ny, xp th t gim dn theo
kch thc tp tin.
2. Vit chng trnh tm tp tin trong cy th mc, v tr tm kim
bt u t th mc c th no .
3. Vit chng trnh lit k cc phn t theo th t gim dn
Phn Linq vi SQL

1. Xy dng biu mu Maintain Customer Data. Thit lp thuc


tnh ch c cho iu khin first name v last name.
2. Lit k danh sch khch hng (v d: Ann Ashler, Bob Boggart,
.).

3. Duyt thuc tnh ca tng khch hng (V d: khi chn Bob


Boggart th gi tr ca cc thuc tnh ln lt l Bob cho First
Name, Boggart cho Last Name, 150 cho Balance v 2/5/2010
cho Due Date).
4. Sau khi ngi dng cp nht thuc tnh Balance v Due Date
xong v chn iu khin update th cc thuc tnh ny ca
khch hng s c cp nht. Hy xy dng m lnh cho iu
khin Update.
5. B sung thm iu khin Save v Cancel vo giao din ca biu
mu. B sung thm m lnh ph hp vo 2 iu khin ny.
Chng 5: XY DNG NG DNG A TNG
5.1 Tng giao din(Presiontation).
5.2 Tng x l (Business tier).
5.3 Tng data ( Data tier)
Bi tp chng 5:
1. To c s d liu lu thng tin khch hng, bao gm a ch mail. Vit
ng dng tm a ch mail qua tn khch hng, ng dng vit theo m
hnh 3 lp.
2. Vit ng dng tm im sinh vin qua m sinh vin, ng dng vit bng
m hnh 3 lp.

3. Vit ng dng qun l thng tin khch hng, ng dng vit theo m
hnh 3 lp.
Chng 6: ASSEMBLIES
6.1 Khi nim v c im ca Assemblies
6.2 Cu trc mt Assembly
6.2.1 Assemblies cha trong mt tp tin
6.3.2 Assemblies cha trong nhiu tp tin
6.3 Assembly dng ring (Private Assemblies)
6.3.1Tto v s dng Assembly
6.3.2 Tp tin cu hnh cho Assembly dng ring
6.4 Assembly dng chung (Shared Assemblies)
6.4.1Tto v s dng Assembly
6.4.2 Tp tin cu hnh cho Assembly dng chung
Bi tp chng 6:
1. Xem li bi tp qun l danh sch nhn vin v khch hng
2. To private assembly cho Employee.cs, v Customer.cs
3. To shared assembly cho Management.cs
4. To ng dng tham chiu n cc private va shared assembly.
Chng 7: LP TRNH SERVICES
7.1 Tm hiu Windows Service
7.2 To ng dng Windows Service
7.3 Ci t v g ci t mt Service
7.4 Qun l Windows Services
7.5 Gii thiu Windows Communication Foundation (WCF)
7.6 Cc thnh phn c bn ca WCF Application
7.7 Xy dng WCF Services vi Windows Form Application
Bi tp chng 7:
5. Vit mt ng dng c s dng WCF, mi khi ng dng vit d liu vo file
vn bn th thng tin v ngy gi cp nht c ghi vo nht trnh (log file)
6. Vit mt ng dng c s dng WCF, ng dng vit thng bo vo mt thi
im c n nh trc (alert).
7. Vit mt ng dng c s dng WCF, ng dng s ghi cc hot ng bn
trong ca th mc vo nht trnh (log file) nh: thm, xa, sa.

Chng 8: BN A HA TON CU HA NG DNG


8.1 Tp tin ti nguyn (Resource file)

8.1.1 To tp tin Resource (.resx)


8.1.2 Cng c resgen
8.1.3 To bng chng trnh (dng IResourceWriter)
8.1.3 S dng tp tin Resource
8.2. Bn a ha, ton cu ha ng dng
Bi tp chng 8:
8. Vit chng trnh windows form c tnh nng chn ngn ng hin th cho
giao din.

9. Vit chng trnh i tin, biu tng n v tin t s c hin th ty


theo ngn ng c chn.
10.Vit chng trnh nh dng kiu date/time ph hp vi ngn ng (quc gia)
c chn.