Anda di halaman 1dari 30
SULIT 18 oa Nama Sa Kelas : . Sains Jalal 2013, - BARAT, fous PERO KOLABORATIF BERSAMA AGENSI Mutiara PDCA PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2013 0 SAINS 1 Satu jam lima belas minit CJ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 4. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 3, Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A den Bahagian B. 4. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian. 5. Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan ini Kerlas soalan ini mengandungi 30. halaman bercetak dan 11 halaman bercetak di Bahagian B (018 PERCUBAAN UPSR@MUTIARA PDCA 2013 [Una halaman sebolah ‘Suu. Section A Bahagian A [20 marks} [30 markany Answer all questions. Jawab semua soalan 1 Diagram 1 shows three animals. Rajah 1 menunjukkan tiga ekor haiwan. Diagram 4 Rejah 1 Which of the following are correct about the breathing structures for the above animals? ‘Antara yang berikut, yang manakah benar tentang struktur pernafasan bagi halwan-haiwan di atas? x Y Zz |g | Trachea structure Lungs: Moist skin | Struktur trakea Pepans ult lambep 5 Moist skin Lungs | Trachea structure Kult iembap | Pepanu | Struktur trakea c Gills Moist skin Lungs Insang ‘Kult lembep Pepars | 5 Moist skin Trachea structure Gills | | Kutittembep ‘Struktur trakea Insang [Lihat halaman sebelah SULIT 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA PDCA 2013, suLIT 3 018 2 Diagram 2 shows a type of plant. Rajah 2 menunjukkan sejenis tumbuhan. Diagram 2 Rajah 2 Which of the following plant reproduce in the same way as the plant in Diagram 2? Antara tumbuhan berikut, yang manakah membiak dengan cara yang sama seperti tumbuhan dalam Rajah 2? A i [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013, ‘SULIT sULIT 4 018 3° Diagram 3 shows an investigation. Rajah 3 menunjukkan satu penyiasatan. Alter five days Selepas lima hari Wet cotton Dry cotton Wet cotton Dry cotton, Kapas lembap —_‘Kapas kering Kapas lembap Kapas kering Diagram 3 Rejah 3 What conclusion can be made after five days? ‘Apakah kesimpulan yang boleh dibuat selepas lima hari ? ‘A Plants response to touch Tumbuhan bergerak balas terhadep sentuhen B Plants response to water and gravity Tumbuhan bergerak balas terhadap air dan graviti C Plants response to gravity and sunlight Tumbuhan bergerak beles terhadep graviti dan cahaya matahari D Plants response to sunlight and water Tumbuhan bergerak balas terhadap cahaya matahari dan air [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013 SULIT SULIT 5 018, 4 The following information shows a situation. ‘Maklumat berikut menunjukkan satu situasi. ‘Nine pups were sent to the hospital and diagnosed by food poisoning ‘Sembilan orang murid telah dihantar ke hospital dan didapati mengalami keracunan makanan. ‘What should be taken to prevent food poisoning? ‘Apakah langkab-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan keracunan ‘makanan? Covering the mouth when sneezing ‘Menutup mulut ketika bersin Il Patients are quarantined Kuarantinkan pesakit Il Drink boiled water Minum air yang telah dimasak IV Washing the hands with soap before serving @ meal Basuh tangan menggunakan sabun sebelum menyediaken makanan A tandit dan it B tandll dan il © Mand tv Nan iv D_illand iV dan Vv [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013 SULIT SULIT 6 o18 5 Diagram 4 shows a food web, Rojan 4 menunjukkan satu siratan mekanan. | Animal a | von | roe |S ‘we l= — \ = =| ve | aa 4 a te wars [ana] — | HaiwanR | as ‘nimalP | Tumbuhar Diagram 4 Rajah 4 Which of the following statements is correct? ‘Yang manakah antara pernyataan berikut adalah betul? A Qisacamivore Qialah kamivor B Sand T are omnivores $ dan T alah omnivor CC — Pdecreases if R increases P berkurang jika R bertambah D _ Rdecreases if plants increase R berkurang jika tumbuhan bertambah [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013 SULIT SULIT 7 18 6 Plant Y has the following characteristics. Tumbuhan Y mempunyai cir-ciri yang berikut. ‘© Small and light. Kecil dan ringan © Has wing like structure Mempunyai struktur berbentuk sayap Which of the following is plant Y? Antara yang berikut, yang manakah tumbuhan Y? [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013, ‘SULIT SULIT 8 018 7 Diagram § shows some animals which are facing extinction, Rajah § menunjukkan beberapa ekor haiwan yang menghadapi kepupusan. Diagram 5 Rojah 5 Which of the following animals is also facing extinction? ‘Antara haiwan yang berikut, yang manakah juga menghadapi kepupusan? A Crocodile Buaya B Squirrel Tupal © Rhinoceros Badak Sumbu D Eagle Helang 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA PDCA 2013, [Lihat halaman sebelah ‘SULIT SULIT 9 o18 8 Table 1 shows the number of elephants in a habitat from 2005 to 2009. Jadual 11 menunjukkan bilangan gajah dalam suatu habitat dari tahun 2005 hingga 2009. cou 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Tahun | Number of elephants | 9 100 | - a0 a et | Bilangan gajah | Table 1 Jadual 1 What conclusion can be made based on the information given above? Apakah kesimpulan yang dapat dibiat berdasarkan maklumat yang diberikan di atas? A Elephants do not reproduce Gajah tidak membiak B Elephants are threatened with extinction Gajah diancam kepupusan Elephants are competing with other animals Gajah bersaing dengan haiwan lain D Elephants are limited source of food Gajah kekurangan sumber makanan [Lihat halaman sebelah (018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013, SULIT SULIT 10 o18 9 10 What is meant by area? Apakah maksud luas? A The distance between two points Jarak antara dua tt B The amount of space occupied by an object Jumlah ruang yang dipenuhi oleh objek © The size of surface Saiz suatu permukaan D The period between two events Tempoh antara dua peristiwa Diagram 6 shows a tile, Rajah 6 menunjukkan sekeping jubin, Som 4om Diagram 6 Rajah 6 10 pieces of this tle are needed to cover the surface of a table. What is the area of the surface of the table? 10 keping jubin ini diperlukan untuk menutupi permukaan satu moja. Apakah luas permukaan meja itu? A 20cm? B 50cm? c 100 cm? D200 om? [Lihat halaman sebelah (018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA PDCA 2013, SULIT SULIT u o18, 11 The information below shows four ways to measure length. ‘Maklumat di bawah menunjukkan empat cara untuk mengukur panjang. Span Arm span Jengkal Depa Cubit Foot Hasta kaki ‘Which of the following is the correct sequence from the shortest to the longest? Antara berikut, yang manakeh urutan yang betul daripada yang paling pendek kepada paling panjang? ‘A Span, Cubit, Arm span, Foot Jengkal, Hasta, Depa, Tapak kaki B Arm span, Cubit, Foot, Span Depa, Hasta, Tapak kaki, Jengkal © Span, Foot, Cubit, Arm span Jengkal, Tapak kaki, Hasta, Dopa D Foot, Span, Cubit, Arm span Tapak kaki, Jengkal, Hasta, Depa [Lihat halaman sebelah (018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA PDCA 2013, SULIT SULIT 2 2 018, Diagram 7 shows a pupil doing an investigation about frictional force, He pulls a box along a concrete surface. Rajah 7 menunjukkan seorang murid sedang menjalankan penyiasatan tentang daya geseran. Dia menarik kotek sepanjang suatu permukaan konkrit. Concrete surface Box Permukaan konkrit Kotak ———— Diagram 7 Rojan 7 What happens if the investigation is repeated on the grass? Apakah yang akan berlaku jika penyiasatan itu diulang di atas rumput? A Easier to pull the box Lebih mudah menarik kotak itu B The frictional force decreases Daya geseran berkurangan © The distance travelled by the box is longer Jarak yang dilalui oleh kotak bertambah DD _Ittakes a longer time to pull the box at the same distance ‘Masa diambil lebih lama untuk menarik kotak itu pada jarak yang sama [Lihat halaman sebelah (018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA PDCA 2013, SULIT SULIT B 43 Diagram 8 shows an electric circuit Rajah 8 menunjukkan satu liter elektrik. |-———S st 82 — sa Diagram 8 Rejah 8 83 Which switches need to be switched on so that only bulb o18 Bulb X Mentol Bulb Y Mentol Y X wil ight up? ‘Suis manakah yang perlu dihidupkan supaya hanya mentol X sahaja yang menyala? A Stand S2 St dan S2 B Stand s3 1 dan $3 © S2and 3 82 dan $3 D — S8and s4 $3 dan 4 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013 [Lihat halaman sebelah SULIT SULIT 4 o18 14 Diagram 9 shows an investigation. Rajah 9 menunjukkan suatu penyiasatan. Screen Object ‘Skrin Objek Torch Lampu suluh Diagram 9 Rajah 9 I the torch is placed nearer to the object, what will happen to the shadow formed on the screen? vika lampu suluh diletakken lebih dekat dengan objek, apakah yang akan berlaku pada bayang-bayang yang terbentuk pada skrin? A The shadow will become bigger Bayang-bayang akan menjadi lebih besar ‘The shadow will become smaller Bayang-bayang akan menjadi lebih kecil The shape of the shadow will change ‘Bentuk bayang-bayang akan berubah ‘The colour of the shadow will change Wama bayang-bayang akan berubah [Lihat halaman sebelah (018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013, ‘SULIT SULIT 3 ons, 45 Diagram 10 shows an investigation about materials that conduct heat Rajah 10 menunjukkan satu penyiasatan tentang bahan yang boleh mengalirxan haba. Wooden spoon Beaker ‘Sudu kayu Bikar Hot water Air panas Bunsen burner Penunu Bunsen’ Diagram 10 Rejah 10 ‘What will happen if the wooden spoon is replaced with a metal spoon? ‘Apakeh yang akan berlaku jka sudu kayu itu digantikan dengan sudu iogarr? A Water will boil quickly Air akan cepat mendidih B The volume of water decreases Isi padu air akan menurun © The metal spoon absorbs hot water ‘Sudu logam menyerap air panas The metal spoon becomes hot ‘Sudu logam menjadi panas [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA PDCA 2013 SULIT SULIT 16 one 16 The following information shows the comparison between three similar substances J, Kand L. ‘Maklumat berikut menunjukkan perbandingan ai antera tiga bahan yang sama iaitu J, K dan L. * Ji cooler than kK Kon paras cera | J Which of the following are most probably the temperature of J, K and L? Antara yang berikut, manakah suhw yang mungkin bagi J, K dan L? ——_-—— A 50°C. 30°C 70°C B | 30°C 70°C 50°C i c 50°C 70°C 30°C D 30°C 50°C 70°C [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013, LIT ‘suLIT 7 18, 47 Diagram 11 shows the result of an investigation. Rajah 11 menunjukkan keputusan satu penyiasatan. Time taken to flow (s ) ‘Masa untuk mengalir ( s ) Liquid F c H Cocair Diagram 11 Rajah 11 Which ofthe following represents liquids F, G and H? “Antara berikut, yang manakah mewakill cecair F, G dan H? | F cs H | A Chili sauce Tomato sauce Cordial Sos cil ‘Sos tomato Air sirap B Yogurt Syampoo | _ Condensed milk Dadin ‘syampu ‘Susu pokat s Glue Tomato sauce Cooking oil Gam Sos tomato Minyak masek W Water Mik Soy sauce Air Susu Kicep [Lihat halaman sebelah (018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA PDCA 2013, SULIT ‘SULIT 18 18 018 Diagram 12 shows a group of fruits X. Rajah 12 menunjukkan sekumpulan buah X. ‘Tamarind Green apple Asam jawa Epal hijau Diagram 12 Rejeh 12 Fruits X taste sour. Imran tests the chemical properties of fruits X using blue and red litmus papers. What will be his observation? Kumpulan buah X berasa masem. Imran menguii sifat kimia kumpulan buah X menggunakan kertas litmus biry den mereh. Apakah pemerhatian yang akan diperolehinya? |The blue litmus paper does not change colour Kertas litmus biru tidak bertukar wama Il The red litmus paper does not change colour Kertas litmus merah tidak bertuker warna Ill The red litmus paper changes to blus Wama kertas litmus merah bertukar kepada biru IV. The bive litmus paper changes to red Wama kertas litmus biru bertukar kepada merah |and tl | dan I and til | dan itt Nand Iv dan iv Wand iv dan iv [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013 SULIT SULIT 19 018 19. Diagram 13 shows the various types of food, Pp Rajah 13 menunjukkan pelbagal jenis makanan. Gb Diagram 13 Rajah 13, ‘Which of the following is the correct sequence for the food to get spoilt starting from the fastest? ‘Antara yang berikul, yang manakah urutan yang betul bermula dengan makanan yang paling cepat rosak? A M—»N—+0 —+P [Lihat halaman sebelah (018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013, SULIT SULIT 20 20 o18 Diagram 14 shows concentrated sugar solution being added to a container filled with pineapple slices. Rejah 14 menunjukkan larutan gula yang dimasukkan ke dalam bekas yang berisi hirisan nanas. ‘Sugar solution Larutan guia Diagram 14 Rajah 14 What is the purpose of using concentrated sugar solution? ‘Apakah tyjuan penggunaan larutan gula tersebut? A Tomake the pineapple taste sweet Untuk menjadikan nanas berasa manis: B_ __Tostop the growth of microorganisms Untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma © _ Toremove water from the pineapple slices Untuk menyingkirkan air daripada hirisan nanas 1D Toremove the microorganisms from the pineapple Untuk menyingkirkan mikroorganisma daripada nanas [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013 SULIT SULIT 21 018 21 Which of the following statements is true? Antara pemyataan yang berikut, yang manakah benar? ‘A Comets are considered as a Moon in the Solar System Komet dianggap sebagai Bulan dalam Sistem Suria B Jupiter is closer to the Earth than Venus ‘Musytari lebih dekat dengan 8umi berbanding dengan Zuhrah © Earth is the largest planet in the Solar System Bumi merupakan planet yang paling besar dalam Sistem Suria The position of the Earth in the Solar System is suitable to support life Kedudukan Bumi dalam Sistem Suria sangat sesuai untuk menampung hidupan [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA PDCA 2013, SULIT SULIT 2 o18 22 Which of the following are correct reasons for the presence of living things on the Earth? Antara yang berikut, yang manakah sebab yang betul untuk hidupan wujud di Bui? |The Earth is situated at the right distance from the Sun ‘Bumi berada pada jarak yang sesuai dari Matahari Ml The Earth rotates on its axis ‘Bumi berputar pada paksinya |The Earth moves around the Sun ‘Bumi beredar mengliingi Matahari IV The Earth has air and water, ‘Buri mempunyai udare dan air A and tt dan ill B landiv Idanv © Mandi dant Dilandiv dan iv [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA PDCA 2013, SULIT ‘SULIT 23 o18 23 Diagram 15 shows a stick placed in Danish Park. Rajah 15 menunjukkan sebatang kayu yang diletakkan di Taman Danish, Diagram 15 Rejah 15 ‘What can be observed at 4.00 p.m. on @ sunny day? Apakah yang diperhatikan pada pukul 4.00 petang pada hari yang cerah? A o ) ~ [ D [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013, SULIT suLT 24 ots 24 Which of the following constellations point to the north? ‘Antara yang berikut, buruj yang manakah menunjukken areh utara? uM : , wy \ Ne aw [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA PDCA 2013 ‘SULIT ee SULIT 25 o18 25 Diagram 16 shows the different phases during the total eclipse of the Sun. Rajah 16 menunjukkan perubahan peringkat semasa gerhana Matahari penuh. J L fo ‘i Diagram 16 Rajah 16 Which of the following Is the correct sequence of the eclipse of the Sun? Antara yang berikut, yang manakah adalah urutan fasa gerhana Matahari yang betul? LK MJ A 8 KMLS 6 MAKE D LM KJ [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013 SULIT SULIT 26 018 26 Why the eclipse of the Sun occur usually shorter than the eclipse of the Moon? Mengapakah kejadian gerhana Matahari biasanya berlaku lebih singkat berbanding gerhana Bulan? A The Moon is bigger than the Earth Bulan lebih besar daripada Bumi B The Sunis bigger than the Earth Matahari lebih besar daripada Bumi © The Sun is smaller than the Moon ‘Matahari lebih kecil daripada Bulan D The Moon is smaller than the Earth Bulan lebih kecil daripada Bumi [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA PDCA 2013 sul SULIT 27 Diagram 17 shows a structure. Rajah 17 menunjukkan satu struktur binaan. Diagram 17 Rajah 17 Which of the following factors affect the strength of a structure? ‘Antara faktor berikut, yang manakah mempengaruhi kekuatan sesuatu struktur? The mass of the structure slisim struktur ‘The type of material used Jenis bahan yang digunakan ‘The shape of the structure Bontuk struktur How the structure is placed Cara struktur dietakkan Vand it | dan tt Vand i | dan tlt Wand IV dan iv land WV dan v 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013 [Linat halaman sebelah SULIT SULIT 28 28 Table 2 shows the information about the structures R, S, T and U. Jadual 2 menunjukkan maklumat tentang struktur R, S, T dan U. Which structure is the most stable? ‘Struktur manakah yang paling stabil ? voo> C4402 (018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013 ‘Structure [~ Base area (em’) | Height (om) Struktur | Luastapak (cm*) | Ketinggian (cm) R 20 7 g 20 23 T 19 20 U 18 26 Table 2 Jadual 2 018 [Lihat halaman sebelah SULIT SULIT 29 18 29 Diagram 18 shows an investigation carried out by Rafiq. Rafiq is facing difficulties to pull out the nail Rajah 18 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Rafiq. Rafiq ‘menghadapi kesukaran mencabut sebatang paku. Diagram 18 Rejah 18 Which of the following is the best way to solve this problem? ‘Antara berikut, yang manakah cara terbaik bagi menyelesaikan masala ini’? ae Wenn aera Wooden block Bongkah kayu c — ‘Wooden block Bongkah kayu D — ‘Wooden block Bongkah kayu [Lihat halaman sebelah 018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013 SULIT SULIT 30 o18 30 Which movement shown in the following gear system is correct? Antara berikut, yang manakeh menunjukkan pergerakan sistem gear yang betul? Soy, Su ° END OF SECTION A BAHAGIAN A TAMAT [Lihat halaman sebelah (018 PERCUBAAN UPSR @MUTIARA POCA 2013, SULIT HO _