Anda di halaman 1dari 13

1

WAJ3073

PENGENALAN
Mengikut Kamus Dewan Edisi baru, seni didefinisikan sebagai karya
( sajak, lukisan, muzik dan lain-lain ) yang diciptakan dengan bakat,
kebolehan mencipta sesuatu yang indah. Secara tidak langsung mengakui
bahawa untuk menghasilkan sesuatu produk seni, bakat, kebolehan dan
penghayatan serta pemahaman yang jitu amat penting. Kebolehan adalah
sesuatu yang mampu dipelajari dan dibentuk manakala bakat pula adalah
sesuatu yang berdiri dengan sendiri hasil daripada kurniaan Ilahi. Kedua-dua
ini saling berkait rapat di dalam menghasilkan sesuatu produk seni yang
mempunyai nilai estetika yang tinggi.]
Menurut Herbert Read ( buku, The Meaning of Arts ) pula seni adalah
penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan
kesenangan estetik ( Art is Expression ). Kesenangan estetik di sini adalah
merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh penghayatan
terhadap keindahan seni visual. Kepuasan, kenikmatan, kesukaan dan
kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini.
APLIKASI SENI DALAM PENDIDIKAN
Seni merupakan sesuatu yang subjektif untuk digambarkan. Seni itu
indah dan halus. Seni bukan sahaja diaplikasikan dalam satu bidang tetapi
dalam beberapa bidang seperti seni suara, seni tari dan seni lakon. Kesemua
seni yang dinyatakan tadi merupakan seni yang memerlukan pergerakan,
suara, dan ekspresi dalam melahirkan sesuatu yang indah dari dalam diri
kita. Seni juga diaplikasikan dalam pengajaran. Pengajaran memerlukan
pemahaman dan pemahaman memerlukan tarikan yang menarik dan kreatif.
Seni yang disematkan dalam setiap pengajaran haruslah memberi satu nilai
dalam jangka masa yang panjang dan memberi impak yang positif untuk
seseorang individu.

Seni Dalam Pendidikan

2
WAJ3073

Seni adalah hasil daripada kreatif dan kritis dari pemikiran seseorang
manusia yang diolah secara halus dan sederhana. (Pahlawi Web Al. Mei
2007). Kenyataan tadi mendefinisikan seni sebagai satu pergerakan yang
dinamik dan pemikiran logik manusia yang diwujudkan melalui ketekunan
dan kehalusan budi yang ditentukan oleh ilmu, moral, dan ketakwaan
manusia terhadap sang pencipta. Seni juga merupakan satu disiplin ilmu
yang bersama-sama terbentuk dalam mencapai kedewasaan akhlak dan
tabiat seseorang muslimseperti jujur, rajin , taqwa serta sabar. Apabila dasar
pembelajaran seni ini diterapkan, pembelajaran menjadi lebih lengkap dari
pelbagai aspek.
Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya
menggabungkan tiga elemen penting. Elemen-elemen tersebut ialah seni
visual, seni pergerakan dan juga seni muzik. Dalam seni visual ianya lebih
melibatkan lukisan, manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan
ruang dalam sesuatu aktiviti dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi
seseorang terhadap muzik yang didengari. Warna merupakan elemen yang
penting dalam kehidupan. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak
bermakna. Semestinya, kehidupan akan menjadi bosan dan tidak menarik.
Warna juga turut digunakan dalam seni dalam pendidikan iaitu dalam
komponen Pendidikan Seni Visual. Warna memainkan peranan yang penting
dalam menggambarkan sesebuah kebudayaan, emosi. dan maksud dalam
karya seni visual.
Irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Irama
dapat dinyatakan sebagai rentak yang berlaku secara berulang. Sesuatu
irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik. Irama yang
menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk
mendengar muzik tersebut berulang kali. Dalam kehidupan kita seharian,
kita semestinya akan menemui pelbagai irama. Sebagai contoh bunyi tapak
kaki, bunyi degupan jantung, bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. Semua

Seni Dalam Pendidikan

3
WAJ3073

ini merupakan irama yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan
kebanyakan ianya berlaku setiap masa.. Dalam pendidikan seni, irama
digambarkan sebagai sesuatu susunan corak yang berulang dan susunan
sekata yang mewujudkan pergerakan.
Kanak-kanak akan mula memahami sesuatu kemahiran yang
berbentuk irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat,
bergerak ke kiri dan ke kanan, menari, melukis corak dan sebagainya.
Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan
tumpuan apa yang sedang dilakukan. Tanpa kehadiran muzik, sudah
semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa
cepat bosan. Selain itu, kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara
tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti
dengan lebih seronok dan bersemangat. Kanak-kanak akan merasa lebih
seronok melakukan aktviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik.
Irama yang diaplikasikan dalam pengajaran akan menjadikan pelajar
banyak melakukan pergerakan dan secara tidak langsung, elemen yang
ketiga dipenuhi. Elemen-elemen seni dalam pengajaran ini menjadi satu
hubung kait yang kukuh dalam menjadikan pengajaran lebih efektif dan
kreatif. Kanak-kanak akan menjadi lebih terdorong untuk memahami sesuatu
perkara secara seronok. Kesimpulannya, guru perlu mengambil langkah
dalam memanipulasikan elemen seni dalam pengajaran supaya pengajaran
mereka akan menjadi lebih berkesan.
Menurut Kenneth M.Lansing ( 1973 ) dalam bukunya Art, Artist dan Art
Education menyatakan bahawa aktviti pendidikan seni yang wujud boleh
berfungsi sebagai satu cabang komunikasi. Kebolehan guru dalam
menyampaikan pengajaran dan menggunakan kaedah yang betul akan
dapat memenuhi keperluan. Selain itu, guru perlulah memahami dan
menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni
Visual. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan

Seni Dalam Pendidikan

4
WAJ3073

menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan


kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik
yang sesuai. Seni Dalam Pendidikan sebenarnya memberi peluang kepada
kanak-kanak untuk meneroka alam sekeliling mereka, yakni apa yang
mereka lihat, sentuh,bergerak dan berfikir dalam setiap aktviti pembelajaran
yang mereka lakukan. Melalui cara ini, secara tidak langsung, ia mengajar
murid untuk menguruskan sumber imaginasi, kreativiti, pemikiran, serta
emosi dengan lebih efektif dan proaktif.

KEPENTINGAN SENI DALAM PENDIDIKAN KEPADA PENDIDIK


Seni dalam pendidikan adalah untuk membantu perkembangan
menyeluruh danseimbang setiap insan dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani selari denganFalsafah Pendidikan Negara. Seni dalam pendidikan
bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan
pengetahuan dan kemahiran untuk mengintergrasikan aktiviti Seni Visual,
Muzik dan Pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai
bidang matapelajaran lain. Melalui aktiviti ini, ianya akan dapat mendorong
kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri dan kecerdasan
pelbagai. Integrasi seni dalam pendidikan akan mambantu dan memudahkan
lagi guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan
mengaplikasikan teori-teori pembelajaran dalam proses tersebut terutama di
sekolah rendah. Di antara faedah dan kepentingan seni kepada seorang
pendidik seperti:
1) Melahirkan guru yang kreatif, inovatif, peka, berpesonalti yang
berketrampilan dan professional.
Menurut Leonardo da Vinci iaitu seorang seniman, jurutera, anatomis dan
saintis menyatakan bahawa dengan penghayatan seni yang betul, ianya
akan memotivasikan kita untuk menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif,
peka,berpesonaliti yang seimbang, berketrampilan dan professional. Guru

Seni Dalam Pendidikan

5
WAJ3073

yang kreatif dan inovatif mampu menarik perhatian atau tumpuan pelajar
untuk belajar dengan lebih yakin dan berkesan. Contohnya melalui aktiviti
seni visual, muzik dan pergerakan, guru dapat membantu murid-muridnya
melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran dan mendorong kanakkanak menggunakan imaginasi, eksperesi, inkuiri dan kecerdasan kepada
murid-murid dan ini akan lebih menyeronokkan murid-murid tersebut.
2) Membantu guru melaksanakan dengan mudah proses pengajaran dan
pembelajaran.
Seni membantu para guru dalam memahami diri dan persekitaran.
Aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan memudahkan proses
menghubungkait semua benda dalam alam ini. Dengan demikian, seni dapat
membantu untuk mengaktifkan proses pembelajaran dan perpindahan
pembelajaran.
3) Guru senang mencapai objektif atau matlamat
Integrasi seni visual, muzik dan pergerakan dengan pelajaran yang lain
membantu dalam mengimbangkan perkembangan otak kiri dan kanan.
QuadrantConcept (1991) oleh Hermann menunjukkan perkembangan otak
kiri dan kanan,menyatakan bahawa seni membantu pemikiran yang rasional
dan intuitif seseorang terutama untuk guru agar mereka dapat menjalankan
proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Justeru itu, dengan
pengetahuan tentang keistimewaan seni, guru senang mencapai objektif dan
matlamat dalam pengajaran dan pembelajaran.
4) Guru dapat mempelbagaikan teknik dan strategi dalam pangajaran
dan pembelajaran.
Dalam Teori Kecergasan Manusia, Gardner (1983) mengesyorkan
bahawa terdapat tujuh jenis kecergasan tetapi kebanyakkan sekolah
memberi penekanan kecergasan linguistik dan matematik sahaja.Kecergasan
lain mungkin akan hilang.Teori ini menyokong seni perlu diberi peranan yang

Seni Dalam Pendidikan

6
WAJ3073

penting dalam kurikulum, ini kerana manusia memperolehi pengetahuan


melalui pelbagai kecergasan dan juga melalui perbagai teknik pengajaran.
Oleh itu, guru hendaklah menggunakan pelbagai teknik dan strategi serta
kelebihan diri untuk menggalakkan murid mencapai objektif kendiri dalam
melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan Seni
menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu. Dalam setiap kegiatan
seni perkara seperti pemupukan nilai dan pemahaman unsur seni
dihubungkaitkan dengan kemahiran asas seni. Cara bekerja yang teratur,
cermat dan selamat dalam proses membuat sentiasa ditegaskan

RPH DUNIA MUZIK


Mata Pelajaran

: Dunia Muzik

Tahun

: 3 Amanah

Tarikh

: 9 Mac 2015

Masa

: 8.45 9.45 pagi ( 60 minit )

Fokus

: Pergerakan Mengikut Lirik

Standard Kandungan

: Pengalaman Muzikal

1.

Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

2.

Membuat gerakan mengikut muzik.

Standard Pembelajaran

Menyanyi mengikut tempo ( cepat dan lambat )

2.

Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud lagu

Objektif Pengajaran
1.
2.

Memupuk nilai murni melalui aktiviti muzik.


Membuat pergerakan kreatif berdasarkan lirik lagu.

Seni Dalam Pendidikan

7
WAJ3073

Pengalaman sedia ada

: Murid pernah menyanyi lagu

Bahan Bantu Mengajar

: Gitar dan CD rakaman,kad imbasan,


gambar burung

Penyerapan Nilai

: Berdisiplin Mengikut arahan

Kemahiran Berfikir

: Meneroka pelbagai pergerakan

menerusi lirik lagu


menggunakan anggota badan
EMK( Elemen Merentas Kurikulum ) : 1. Kreativiti menjana idea
2. Nilai Murni kerjasama
Langkah

Isi

Langkah

kandungan
Berintraksi

aktiviti
1.Guru bertanya kepada murid
tentang gambar yang paparkan

Induksi

oleh

(5 minit)

catatan

BBM
Gambar

oleh guru di hadapan kelas.

Langkah

Memberi

Penerangan

10 minit

2.Murid menjawab pertanyaan guru.


1.Seterusnya guru memperkenalkan
lagu
Yang akan dinyanyikan.
2.Guru memaparkan corak irama
lagu
Yang terdapat dalam LaguBurung
Dan
Suasana sambil guru menepuk

Lirik lagu

corak
Irama tersebut.
3.Guru membaca senikata lagu
dengan

Seni Dalam Pendidikan

BBM
Carta
Lagu

8
WAJ3073

Irama sambil murid-murid


mengajuk /
Mengikut perlahan-lahan.
Langkah

Menyanyi

sambil

20 minit

membuat
Aksi
berdasarkan
lirik.

1.Guru memperdengarkan lagu


Burung
Suasana kepada murid sambil

Pemain
CD

Mendengar.
2.Murid menyanyi lagu dengan

Kemahira

iringan

Muzik sehingga murid dapat


menguasai

Mendeng
ar

Lagu tersebut
3.Seterusnya membuat aksi
berdasarkan
Lirik sambil menyanyi lagu
tersebut.
4.Guru memanggil beberapa orang
murid
Melakukan aksi burung sambil
menyanyi
Langkah

Memberi

penerangan

10 minit

1.Seterusnya guru mengedarkan

Helaian

gambar

Gambar

Seekor burung kepada murid-

Burung

murid.
2.Guru memberi penerangan kepada
Murid-murid tentang aktiviti yang
akan
Langkah

Isi
kandungan

Seni Dalam Pendidikan

Dilakukan nanti,aktiviti mewarna.


Aktiviti

Catatan

9
WAJ3073

Langkah

Aktiviti

mewarna

10 minit

1.Guru menunjukkan contoh lukisan


Yang diwarna sebagai panduan Pendidika
murid.

2.Murid melakukan aktiviti mewarna

Seni

Gambar

burung

yang

telah

diedarkan
3.Guru membimbing murid mewarna.
Penutup

Rumusan dan

5 minit

Pupukan Nilai

1.Menyanyi semula lagu Burung dan

Gitar

Suasana bersama-sama guru


dengan
Iringan gitar.
2.Guru memanggil beberapa orang

Kerjasam

murid

Tampil ke hadapan menyanyi


sambil
Memetik gitar.
3.Memberi pengajaran dari lagu
tersebut.

REFLEKSI:

Seni Dalam Pendidikan

Nilai

Disiplin

10
WAJ3073

REFLEKSI SENI DALAM PENDIDIKAN


Seni dalam pendidikan merupakan salah satu daripada elektif yang
saya perlu ambil bagi semester tujuh ini. Seni dalam pendidikan atau
singkatannya

SDP

menekankan

sesuatu

yang

baru

dan

ianya

menggabungkan tiga elemen penting. Elemen-elemen tersebut ialah seni


visual, seni pergerakan dan juga seni muzik. Elemen-elemen ini akan
menjadikan sesuatu pembelajaran menyeronokkan yang akan membuatkan
murid-murid mempunyai minat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Sepanjang
penghasilan tugasan ini, pelbagai ilmu baru telah saya perolehi. Antaranya,
pembelajaran yang berkesan bukan hanya bersandarkan kepada kurikulum
semata-mata, bahkan perlu mempunyai elemen seni agar penerimaan ilmu
dikalangan murid menjadi lebih jitu dan mampan.
SDP pada kali ini telah menambah ilmu pengetahuan saya di dalam
bidang seni. Sebagai contoh, saya telah memahami bahawa dalam seni
visual ianya lebih melibatkan lukisan, manakala seni pergerakan melibatkan
penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti dan seni muzik pula lebih kepada
interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. Warna merupakan
elemen yang penting dalam kehidupan. Tanpa warna kehidupan akan
menjadi tidak bermakna. Semestinya, kehidupan akan menjadi bosan dan
tidak menarik. Warna juga turut digunakan dalam seni dalam pendidikan
iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual. Warna memainkan peranan
yang penting dalam menggambarkan sesebuah kebudayaan, emosi. dan
maksud dalam karya seni visual.

Seni Dalam Pendidikan

11
WAJ3073

Selain itu, saya turut mengetahui bahawa irama merupakan elemen


yang terdapat dalam seni muzik. Irama dapat dinyatakan sebagai rentak
yang berlaku secara berulang. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu
kita mendengar muzik. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan
mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali.
Dalam kehidupan kita seharian, kita semestinya akan menemui pelbagai
irama. Sebagai contoh bunyi tapak kaki, bunyi degupan jantung, bunyi titisan
air di sinki dan sebagainya. Semua ini merupakan irama yang wujud
disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap
masa.. Dalam pendidikan seni, irama digambarkan sebagai sesuatu susunan
corak yang berulang dan susunan sekata yang mewujudkan pergerakan.
Kanak-kanak akan mula memahami sesuatu kemahiran yang
berbentuk irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat,
bergerak ke kiri dan ke kanan, menari, melukis corak dan sebagainya.
Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan
tumpuan apa yang sedang dilakukan. Tanpa kehadiran muzik, sudah
semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa
cepat bosan. Selain itu, kehadiran irama dalam aktiviti yang dilakukan secara
tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti
dengan lebih seronok dan bersemangat. Kanak-kanak akan merasa lebih
seronok melakukan aktviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik.
Irama yang diaplikasikan dalam pengajaran akan menjadikan murid
banyak melakukan pergerakan dan secara tidak langsung, elemen yang
ketiga dipenuhi. Elemen-elemen seni dalam pengajaran ini menjadi satu
hubung kait yang kukuh dalam menjadikan pengajaran lebih efektif dan
kreatif. Kanak-kanak akan menjadi lebih terdorong untuk memahami sesuatu
perkara secara seronok. Kesimpulannya, saya sebagai seorang guru perlu
mengambil langkah dalam memanipulasikan elemen seni dalam pengajaran
supaya pengajaran mereka akan menjadi lebih berkesan.

Seni Dalam Pendidikan

12
WAJ3073

Walaupun dalam subjek selain pendidikan seni, aktviti pendidikan seni


ini boleh wujud secara pengintegrasian dan boleh berfungsi sebagai satu
cabang komunikasi dan kemahiran pelbagai yang dapat membantu muridmurid saya dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku.
Kebolehan saya sebagai seorang guru dalam menyampaikan pengajaran dan
pembelajaran menggunakan kaedah yang betul ini akan dapat memenuhi
keperluan murid-murid berdasarkan teori-teori yang saya pelajari sepanjang
program PPG ini.
Rujukan
C.H.Lee (2004):Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3. Rhythm Publising
Co.Sdn.Bhd
Penang,Malaysia.
Kementerian Pelajaran Malaysia (2012):Panduan Mengajar Muzik Tahun
Tiga
KSSR Putra Jaya.Bahagian Pembangunan Kurikulum.
Kementerian Pelajaran Malaysia (2012):Dokuman Standard KSSR Dunia
Muzik
Tahun Tiga Putra Jaya.Bahagian Pembangunan Kurikulum.
http://shydatulhushna.blogspot.com/ Seni Dalam Pendidikan
www.academia.edu/SeniDalamPendidikan/
https://www.academia.edu/8069907/REFLEKSI_SENI_DALAM_PENDIDIKA
N

Seni Dalam Pendidikan

13
WAJ3073

Seni Dalam Pendidikan