Anda di halaman 1dari 40

Pembentukan dan

Pelaksanaan
Kurikulum KBSR dan
KSSR dan KSSR
Pendidikan Khas

NGUI GEOK KIM


JABATAN ILMU PENDIDIKAN
EDU3101 FALSAFAH DAN
PENDIDIKAN DI MALAYSIA
SEM 1 Amb Jan 2014
KULIAH 9

Pembentukan Kurikulum
1. Definisi Kurikulum
2. Asas Teoretikal Kurikulum

Definisi Kurikulum
1. Segala pengalaman yg ditimba & tugas2 yg
dilaksanakan oleh seseorang bermula dari
prgkt kanak2 sehingga dewasa (dari istilah
Latin currere).
2. Kandungan kursus yg ditawarkan oleh
sebuah institusi pendidikan (Kamus New
International).

3. Kesemua pengalaman pendidikan yg


disediakan oleh pihak sekolah yg memberi
fokus kpd perkembangan individu secara
menyeluruh (Franklin Bobbit, 1918).
4. Usaha yg memperjuangkan pembentukan
semula masyarakat (John Dewey, 1916).

5. Program pendidikan yg termasuk kurikulum &


kokurikulum yg merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai,
unsur kebudayaan dan kepercayaan utk
membantu perkembangan seseorang murid
dgn sepenuhnya dari segi jasmani, emosi,
rohani, intelek dan sosial serta menanam &
mempertingkatkan nilai moral yg diingini &
utk menyampaikan pengetahuan (Akta
Pendidikan 1996).

Asas Teoretikal Kurikulum


Dibentuk berdasarkan hasil
penemuan tokohtokoh pendidik serta ahli psikologi
sepanjang
abad ke-20.

Asas Teoretikal Kurikulum


(1900 1940)
Alferd
Binet

Jean Piaget

Lev
Vygotsky

Ivan Pavlov

Mengutarakan
satu prosedur
yang
sistematik bagi
menilai aptitud
terhadap
pembelajaran.

Mengkaji
mengenai
perkembangan
kognitif kanak2.

Menekankan
unsur
interaksi
dengan
persekitaran.

Daripada
konsep
pelazimannya
(menggunakan
anjing, serbuk
makanan dan
lonceng).

Abraham
Maslow
Teori motivasi
yang berkait
rapat dengan
hirarki keperluan
manusia.

Benjamin
Bloom
Hasil kaijan
Taxnomi Bloom
yang mana
mengandungi
objektif2
pembelajaran
yang disusun
mengikut 6 aras
kognitif.

Ralph Tyler
Telah
menggariskan
format panduan
kurikulum, buku
teks edisi guru,
rancangan
mengajar dan
alat2 penilaian.

Asas Teoretikal Kurikulum


(1960 1980)
Erik Erikson

Lawrence
Kohlberg

Albert Bandura

Mengkaji
Mengkategorikan Teori
perkembangan perkembangan
pembelajaran
psikososial.
moral manusia.
sosial yang
menerangkan
manusia belajar
daripada
peniruan
tingkahlaku
orang lain.

Apakah implikasi kajian tokoh-tokoh


pendidik
& ahli psikologi tersebut terhadap
pembentukan & perkembangan
kurikulum?

Kurikulum Kebangsaan di
Malaysia
Wajib digunapakai oleh semua
sekolah
Meliputi m/p yg dpt menentukan
pengetahuan, kemahiran & nilai yg
dijangka akan diperoleh oleh murid2
selepas menamatkan persekolahan
Boleh diubah/dipinda oleh Menteri
Pelajaran dari semasa ke semasa
berdasarkan faktor2 berikut:

1. Faktor luaran ledakan teknologi


maklumat
& globalisasi
2. Faktor autonomi guru guru diberi
kuasa yg
lebih dlm menentukan
pendekatan2 dlm
proses P&P dan penilaian
3. Faktor keperluan murid2
4. Sistem jadual sekolah, sumber2
bahan P&P dan polisi penilaian

5. Hasrat kerajaan
memperkembangkan potensi
murid utk hasilkan pekerja berilmu.
6. Meningkatkan penglibatan murid
serta kemahiran berfikir sec. kritis &
kreatif dlm proses P&P.
7. Latar belakang budaya & sosial yg
hdk
distrukturkan utk murid2.

5. Hasrat kerajaan kembangkan


potensi
murid utk hasilkan pekerja berilmu
6. Hasrat utk meningkatkan
penglibatan murid
& kemahiran berfikir sec. kritis &
kreatif dlm
proses P&P
7. Latar belakang budaya & sosial yg
hdk
distrukturkan utk murid2

Peringkat-peringkat Proses
Pembentukan Kurikulum
Peringkat 1: Falsafah Pendidikan
Kurikulum mesti merealisasikan FPK
perkembangan murid sec.
menyeluruh, pendidikan berkualiti utk
semua, pendidikan seumur hidup

Peringkat 2 : Matlamat & tujuan


lain
Meluaskan pengetahuan
Memberikan kemahiran asas
Menjadikan murid lebih berdikari &
bekerjasama

Peringkat 3 : Objektif2 pengajaran am


Pernyataan umum hasil yg ingin dicapai
dlm jangka panjang (seminggu, sebulan, satu
penggal)
Mengetahui atau memahami sesuatu konsep
Peringkat 4 : Objektif2 pengajaran khas &
hasil
pembelajaran
Tingkah laku yg khusus (spesifik) & boleh
diukur dlm masa terhad

Peringkat 5 : Penilaian
Utk melihat keberkesanan proses
pengajaran
& tahap pencapaian objektif
pengajaran
Peringkat 6 : Analisis tugasan &
pemilihan
kandungan
Isi kandungan senang difahami oleh
murid

Kurikulum sekolah rendah di Malaysia:


1983 Kurikulum Baru Sekolah Rendah
(KBSR)
1993 Kurikulum Bersepadu Sekolah
Rendah
(KBSR)
2003 KBSR (Semakan)
2011 Kurikulum Standard Sekolah
Rendah
(KSSR)

Kesimpulan
Kurikulum pendidikan perlu
merangkumi
unsur-unsur keperluan, kehendak &
minat
anak murid agar pembelajaran yg
berkesan
dpt tercapai.

Pembentukan
KurikulUM
Teori dan Model
Pembinaan
Kurikulum

21

Apa itu Teori?

22

Konsep Teori
Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar
pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan
Teori juga merupakan satu rumusan
daripada
pengetahuan sedia ada yang memberi
panduan untuk
menjalankan penyelidikan dan
mendapatkan maklumat
baru
Pada asasnya, teori-teori pembelajaran
masa kini

23

Teori Sosial
- Mazhab sosial menggabungkan teori
mazhab behavioris bersama dengan mazhab
kognitif. Teori ini juga dikenali sebagai Teori
Perlakuan Model.
- Albert Bandura (tokoh mazhab sosial)
menyatakan bahawa proses pembelajaran
akan dapat dilaksanakan dengan lebih
berkesan dengan menggunakan pendekatan
permodelan.
- Beliau menjelaskan lagi bahawa aspek
pemerhatian
pelajar terhadap apa yang disampaikan

24

Teori Humanis
- Mazhab humanis pula berpendapat pembelajaran
manusia
bergantung kepada emosi dan perasaannya.
- Carl Rogers menyatakan bahawa setiap individu itu
mempunyai
cara belajar yang berbeza dengan individu yang
lain.
- Oleh itu, strategi dan pendekatan dalam proses
pengajaran dan
pembelajaran hendaklah dirancang dan disusun
mengikut
kehendak dan perkembangan emosi pelajar itu.
- Beliau juga menjelaskan bahawa setiap individu
mempunyai
potensi dan keinginan untuk mencapai

25

Model = satu entiti yg mengandungi


beberapa komponen, spt sasaran, hasil
pembelajaran, pengalaman pendidikan
dsbnya yg saling berhubungkait
Model kurikulum = satu panduan yg
membantu
para pendidik dalam
mengambil
tindakan yg wajar
utk mencapai matlamat
pendidikan
26

Modelmodel
Kurikulum

Model
Objektif

Model
Tyler

Model
Proses

Model
Taba

Model
Stenhouse
27

Diasaskan oleh Ralph W.


Tyler pada tahun 1949

Model mengandungi
empat komponen,iaitu
objektif, kandungan,
pengurusan dan
penilaian.

Model
Tyler

Ia juga merupakan
satuends-means model
di mana produk
pengajaran(ends)
hendaklah ditentukan
dahulu sebelum kaedah
pengajaran(means).

Model ini berfokuskan


kepada pencapaian
tujuan pendidikan (hasil)
sahaja.
28

Komponen Soalan
Pendidikan
1. Objektif
Apakah tujuan
pendidikan
yang ingin
dicapai oleh
institusi
pendidikan?
(cth:sekolah)

2.
Kandungan

Apakah
pengalaman
pendidikan
yang boleh
dibekalkan
atau

Perincian
Tujuan pendidikan:
Merujuk kepada objektif atau
hasil pembelajaran;
Berdasarkan keperluan murid
(cth:lemah, sederhana,
cemerlang, bermasalah
pembelajaran), bidang mata
pelajaran atau kursus
(cth:Sains,Bahasa ,Sains Sosial),
dan masyarakat (cth:pasaran
pekerjaan, memupuk perpaduan,
patriotisme).
Pengalaman pendidikan
seharusnya:
Spesifik;
Bersifat eksplisit;
Boleh diukur
29
Berlandaskan falsafah

3.Penguru Bagaimanakah
san
pengalaman
pendidikan yang
telah dikenalpasti
diurus dengan
berkesan?

Melibatkan pemilihan isi


kandungan dan
pengalaman
pembelajaran (aktiviti)
yang sejajar dengan
tujuan pendidikan.

4.Penilaia
n

Pertimbangan diberi
kepada:
Bentuk-formatif dan
sumatif;
Model penilaian yang
digunakan(cth:CIPP[Conte
nt Input,Process,Product]
Jenis instrumen untuk
mengutip data
(cth:temubual,pemerhatia
n, ujian,tinjauan,analisis
30
portfolio).

Bagaimanakah
pencapaian
objektif dapat
ditentukan?

Model Taba

31

Diasaskan oleh Hilda Taba


pada tahun 1962

Taba juga menekankan


objektif sebagai platform
untuk aktiviti di sekolah
semasa merancang
kurikulum.

Model
Taba
Mengambil pendekatan
induktif dalam
pembentukan kurikulum
bermula dengan yang
spesifik dan bergerak
kepada reka bentuk am

Ia dikenali sebagai model


pembangunan konsep dan
mengutamakan penyusunan
bahan-bahan pengajaran
dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.
32

Komponen

Langkah pelaksanaan

1.Diagnosis
keperluan

Kenalpasti keperluan
murid(cth:kemahiran penyelesaian
masalah Matematik,kemahiran
generik,kemahiran proses Sains).

2.Pembentukan
objektif

Selaras dengan keperluan murid


yang telah dikenalpasti

3.Pemilihan
kandungan

Kandungan seelok-eloknya:
oBerpadanan dengan objektif;
oRelevan;
oSignifikan.
33

4.Pengurusan kandungan

Pertimbangan diberi kepada:


Urutan(cth:daripada senang
kepada kompleks;daripada
konkrit kepada abstrak);
Tahap kematangan murid;
Minat murid;
Kebolehan murid;
Tahap pencapaian murid.

5.Pemilihan pengalaman
pendidikan

Aktiviti pengajaran seelokeloknya:


Bersesuaian dengan
kandungan yang disampaikan;
Melibatkan murid secara
menyeluruh.
34

6.Pengurusan pengalaman
pembelajaran

Mengambilkira aspek-aspek
berikut:
Dirancang dengan teliti;
Relevan dengan kandungan
yang diajar;
Bersesuaian dengan jenis
murid.

7. Penilaian

Perhatian diberi kepada:


Tujuan(pemulihan,pengayaan,
streaming,persijilan)
Bentuk(formatif,sumatif);
Jenis(ujian bertulis,ujian
lisan,temubual,pemerhatian,
penyemakan portfolio).

35

Kebaikan Model Objektif


1. Mengelakkan pernyataan yg kabur.
2. Membuat penilaian lebih tepat.
3. Membantu memilih & menstrukturkan
kandungan.
4. Membuat guru sedar tentang pelbagai jenis
& peringkat pembelajaran yg terlibat dlm
m/p tertentu.
5. Membimbing guru & pelajar berkenaan
kemahiran yg perlu dikuasai.
36

Kelemahan Model Tyler:


1. Penentuan objektif tingkah laku adalah
rumit & tidak diperlukan (pd peringkat yg
lebih rendah).
2. Susah utk menulis objektif tingkah laku yg
memuaskan (pd peringkat yg lebih tinggi).
3. Tingkah laku yg spesifik tidak sesuai utk
domain afektif.
4. Terlalu mementingkan psikologi & falsafah
tingkah laku.
5. Kurikulum terlalu terikat dgn m/p &
peperiksaan.
37

Tutorial 9
Guru adalah agen perubahan atau
guru sebagai pengekal tradisi. Beri
respon kepada kenyataan di atas
berdasarkan pengetahuan sedia ada
pelajar dalam satu sesi perbahasan.

ISL 9
Pelajar membuat banding beza
Antara teori pembinaan kurikulum
berdasarkan model objketif dengan
model proses.

Tamat