Anda di halaman 1dari 22

TOPIK 1.

0
ALL FOR ONE, ONE FOR
ALL

KHAIRUL AIZAL BIN OSMAN (KK HULU LANGAT)


JAMEAH BAHANUDDIN (KK RTC GOPENG)
AIZAMALINA BINTI ZAHBA (KK SELAYANG)
YUFIZA MOHD YUSOF (KK SUNGAI SIPUT)

HASIL PEMBELAJARAN
1. Mengenalpasti kepentingan
motivasi
dalam mencapai kejayaan
matlamat

PENILAIAN
Pembentangan 10%
(Berkumpulan)
Projek
20%
(Berkumpulan)

1.1 PENGENALAN
Definisi Kepimpinan Tingkahlaku yang menunjukkan
bagaimana seseorang individu itu
berkeupayaan untuk mempengaruhi
individu lain melaksanakan tugas dan
amanah yang diberi

1.1 PENGENALAN (smbg)


Definisi Kerja Berpasukan Sekumpulan pekerja dalam
organisasi yang melaksanakan
tugas secara berganding bahu
antara satu sama lain bagi
mencapai matlamat kumpulan.

1.2 KEPIMPINAN
1.2.1 CIRI-CIRI PEMIMPIN :
Bersikap positif
Bersemangat
tinggi
Mempunyai visi
Jujur

Berinisiatif
Pendengar yang
baik
Berkarisma
Berkeyakinan
tinggi
Berani ambil risiko Kreatif

Tanggungjawab Pemimpin :
i. Membuat keputusan yang tepat dan
betul.
ii. Memahami dengan mendalam keadaan
sebenar yang berlaku disekelilingnya.
iii. Menganalisa segala informasi yang
diperolehi dan mengkaji dengan teliti
setiap satunya.
iv. Memiliki imej diri yang baik dan berilmu.
v. Cepat memberi tindakbalas terhadap
segala perubahan yang berlaku.

1.3 KERJA BERKUMPULAN


1.3.1

Kepentingan Kerja Berkumpulan :

i. Memupuk sikap bekerjasama.


ii. Membuat keputusan dan penyelesaian
masalah yang lebih baik.
iii. Peningkatan produktiviti dan kualiti.
iv. Mengurangkan tenaga kakitangan.
v. Menghasilkan kepelbagaian idea.

1.3.2 Cara Kerja Berkumpulan yang baik :

i. Memberikan fokus terhadap tugas yang


diberikan.
ii. Melaksanakan tugas yang diberi mengikut masa
yang telah ditetapkan.
iii. Sentiasa berkomunikasi di antara satu sama lain.
iv. Sentiasa bekerjasama di antara satu sama lain.
v. Berbincang dengan ketua sekiranya terdapat
sebarang permasalahan dalam melaksanakan
tugas.
9

1.3.3Aplikasi Kemahiran Kerja Berpasukan :


i. Persembahan Nyanyian Secara
Berkumpulan.
ii. Penghasilan Kertas Kerja Program
(kepimpinan, motivasi, sukan, lawatan,
explorace, pameran kerjaya,
gelandangan, rumah orang tua dan lainlain).

10

Perkara-perkara penting yang


perlu ada dalam kertas
cadangan pelaksanaan program
1. Pendahuluan / Pengenalan (ringkasan tentang program)
2. Tujuan (untuk memohon pertimbangan & kelulusan)
3. Objektif (perkara yang ingin dicapai)
4. Perlaksanaan Program (tarikh, masa, tempat & sasaran peserta)
5. Ahli Jawatankuasa (semua yang terlibat)
6. Tentatif Program (hari pertama hingga akhir)
7. Anggaran Perbelanjaan (masukkan semua budget yang
diperlukan)
8. Penutup (harapan)
9. Tandatangan (disediakan oleh, disemak oleh,diluluskan oleh) ikut
kesesuaian

11

Format kertas cadangan


Font Arial Narrow
Saiz 12
Spacing 1.5

12

PENGENDALIAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA
Ucapan Pengerusi
Membentangkan dan Mengesahkan Minit Mesyuarat
Lepas
Perkara Berbangkit Minit Mesyuarat Lepas
Agenda-agenda yang Ditentukan/Laporan Aktiviti
Hal-hal Lain
Penutup

13

TUGASAN PEMBENTANGAN
10% (BERKUMPULAN)
Arahan tugasan amali:
1. Pensyarah membahagikan pelajar
kepada kumpulan kecil yang
terdiri daripada 3-4 orang pelajar

14

TUGASAN PEMBENTANGAN
10% (BERKUMPULAN)
2. Setiap kumpulan di minta untuk mempersembahkan
sebuah lagu (maksimum 5 minit) berdasarkan
kriteria berikut:
i. Lirik lagu yang digubah sendiri berdasarkan
melodi yang telah sedia ada.
ii. Mempunyai unsur-unsur motivasi, nasihat,
kesedaran dan lain-lain yang berunsur positif.
3. Pensyarah memberikan markah sewaktu
pembentangan dan membuat rumusan di akhir sesi
pembentangan.
15

KRITERIA PEMARKAHAN
PEMBENTANGAN (10%)
Bil.
1
2
3
4
5

Kriteria
Kerjasama
Kreativiti
Intonasi Suara
Penghayatan
Originaliti Lirik
Jumlah

Markah
3
3
3
3
3
15

16

PROJEK
Arahan projek:
1. Pensyarah membahagikan pelajar kepada kumpulan
kecil yang terdiri daripada 3 hingga 4 orang pelajar.
2. Setiap kumpulan di minta untuk menghasilkan satu
kertas kerja program (1-kepimpinan, 2-motivasi, 3sukan, 4-lawatan, 5-gotong-royong,6- explorace, 7pameran kerjaya dan 8-lain-lain).
3. Setiap kumpulan di minta untuk menghantar kertas
kerja berkenaan selepas pembentangan projek.

17

PROJEK (smbg)
4.

Berdasarkan kertas kerja yang telah


dihasilkan,

pelajar di minta untuk

mengadakan satu mesyuarat bagi


membuat perancangan projek yang
bakal dilaksanakan.
5. Pensyarah akan membuat penilaian
berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan.
18

Kriteria Pemarkahan Projek


(20%)
Bil. Kriteria
Pembentangan
1 Pengenalan dan Penutup
2 Komunikasi Verbal
3 Kerjasama Kumpulan
4 Cara pengendalian
mesyuarat
5 Hasil perbincangan
Jumlah

Markah
3
3
3
3
3
15
19

Kriteria Pemarkahan Projek


(20%)
Bil.
1
2
3
4
5

Kriteria Laporan
Penyampaian idea
Ketulenan
Kekemasan
Format
Kreativiti
Jumlah

Markah
3
3
3
3
3
15
20

RUMUSAN
1. Kemahiran berkomunikasi intrapersonal
yang baik perlu diterapkan dalam diri setiap
individu bagi memastikan maklumat yang
disampaikan tepat dan berkesan.
2. Kemahiran interpersonal yang efektif
mampu mewujudkan hubungan yang baik
dalam sesebuah organisasi dan komuniti.

21

RUJUKAN
Maimunah Osman. (2000). Komunikasi
Berkesan (Hubungan Interpersonal).
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).
Mohd Taib Dora et.al. (2008). Kemahiran
Insaniah 7 Kompetensi. Penerbit Universiti
Teknikal Malaysia Melaka.
Siti Ezaleila Mustafa.(2009). 20 Tokoh
Ilmuan . Medium Publications.
22