Anda di halaman 1dari 7

Pemeringkatan Dimensi Yang Mempengaruhi

Pemilihan Kolej Komuniti Kuala Langat Sebagai


Platform Melanjutkan Pengajian
Nur Azlina binti Jalaluddin

Nurhasyinda binti Shahidan

Kolej Komuniti Kuala Langat


Kementerian Pendidikan Malaysia
Banting, Selangor
ieyna_azlina@kkkla.edu.my

Kolej Komuniti Kuala Langat


Kementerian Pendidikan Malaysia
Banting, Selangor
nurhasyinda@kkkla.edu.my

AbstrakKajian
ini
dijalankan
untuk
mengenalpasti
pemeringkatan dimensi yang mempengaruhi pemilihan Kolej
Komuniti Kuala Langat (KKKL) sebagai platform melanjutkan
pengajian. Kategori dimensi telah dihadkan kepada empat
kategori dimensi sahaja iaitu akademik, institusi pengajian,
pengaruh orang berkepentingan dan kewangan. Kajian ini
dijalankan dengan menggunakan instrumen borang soal selidik
secara online yang dibangunkan melalui aplikasi perisian Google
Docs. Instrumen borang soal selidik yang mengandungi
2 bahagian iaitu Bahagian A: Maklumat Diri Responden dan
Bahagian B: Empat kategori dimensi (Akademik, Institusi
Pengajian, Pengaruh Orang Berkepentingan, Kewangan)
Responden kajian terdiri daripada 201 pelajar semester satu sesi
Julai 2014 yang terdiri daripada Sijil Kolej Komuniti Berterusan
SKK(T) dan Sijil Kolej Komuniti Bermodular SKK(M) di KKKL.
Data telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages
for Social Sciences (SPSS) bagi mendapatkan dapatan kajian
dalam bentuk min dan frekuensi. Dapatan kajian menunjukkan
dimensi yang sangat mempengaruhi pemilihan KKKL sebagai
platform melanjutkan pengajian ialah responden memilih bidang
pengajian yang memberikan peluang kerjaya. Kajian ini
dilaksanakan dengan tujuan memberi maklumat hasil kajian
kepada Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK), pihak
pengurusan, Unit Hal Ehwal Pelajar dan kakitangan akademik
KKKL.
Kata kunci-dimensi melanjutkan pengajian

I.

PENGENALAN

Melalui kronologi perubahan Program Kolej Komuniti, Kolej


Komuniti Kuala Langat (KKKL) turut menawarkan semula
Sijil Kolej Komuniti Berterusan SKK(T) dan Sijil Kolej
Komuniti Bermodular SKK(M) mulai tahun 2013. Program
SKK(T) yang terdapat di KKKL ditawarkan secara sepenuh
masa dan berterusan selama tiga semester di kolej. Bagi

melengkapkan SKK(T) pelajar perlu mengikuti latihan industri


selama 16 minggu. KKKL hanya menawarkan Sijil Akauntansi
(SAK) dan Sijil Pelancongan dan Pengembaraan (SPP) di
bawah kategori program SKK(T).
Manakala, SKK(M) ditawarkan secara sepenuh masa
menggunakan konsep bermodular. Tempoh setiap modul
adalah selama 4 bulan. Pelajar perlu mengambil modul
pembelajaran dalam sesuatu bidang dari kolej yang
menawarkannya. Pelajar dianugerahkan SKK apabila telah
lulus semua modul dalam program berkenaan. Bagi kategori
program SKK(M), KKKL menawarkan Sijil Pemasangan
Elektrik (SPE), Sijil Animasi 2D (SDD), Sijil Aplikasi Perisian
Komputer (SAP) dan Sijil Rekabentuk dan Pembuatan Perabot
(SRP).
Pengambilan pelajar di KKKL bagi program SKK(T) telah
bermula pada Mac 2013 dan dituruti dengan perlaksanaan
program SKK(M) pada Julai 2013. Sehingga September 2014,
Sijil Pelancongan dan Pengembaraan (SPP) telah berjaya
melahirkan graduan seramai 7 pelajar sahaja. Bilangan yang
kecil ini sedikit sebanyak memberi tanggapan bahawa terdapat
beberapa faktor perlu dikaji semula bagi mengenalpasti faktor
pemilihan KKKL pada sudut pandangan pelajar.
Sehubungan itu, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk
mengenalpasti pemeringkatan dimensi yang mempengaruhi
pemilihan Kolej Komuniti Kuala Langat sebagai platform
melanjutkan pengajian.

Penyataan Masalah
Merujuk kepada Jadual 1, didapati hanya Program Sijil
Pemasangan Elektrik (SPE) dan Sijil Aplikasi Komputer (SAP)
sahaja yang mencapai norma pengambilan pelajar.

Sebaliknya, program Sijil Akauntansi (SAK), Sijil Pelancongan


dan Pengembaraan (SPP), Sijil Animasi 2D (SDD), dan Sijil
Rekabentuk dan Pembuatan Perabot (SRP) gagal mencapai
norma pengambilan pelajar bagi Sesi Julai 2014.
Sehubungan dengan itu, hal ini membawa kepada kupasan
masalah yang akan dibincangkan dalam kajian ini iaitu
penyelidik berusaha membongkar dimensi-dimensi yang
mempengaruhi pemilihan KKKL sebagai platform untuk
melanjutkan pengajian.
PROGRAM
Sijil
Akauntansi
Sijil
Pelancongan
dan
Pengembaraan
Sijil
Pemasangan
Elektrik
Sijil Animasi
2D
Sijil Aplikasi
Perisian
Komputer
Sijil
Rekabentuk
dan Pembuatan
Perabot

BIL.
PENSYARAH

NORMA AMBILAN
NORMA
PENCAPAIAN

10

60

26

12

60

47

21

30

78

Kepentingan Kajian
i) Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK)
ii) Pihak Pengurusan, KKKL
iii) Unit Hal Ehwal Pelajar, KKKL
iv) Kakitangan Akademik, KKKL
II.

SOROTAN KAJIAN

Kerangka Konseptual

PEMBOLEHUBAH BERSANDAR (DV)


Dimensi Akademik
Dimensi Institusi Pengajian
Dimensi Pengaruh Orang Berkepentingan
Dimensi Kewangan

PEMBOLEHUBAH TIDAK BERSANDAR (IV)


9

30

29

11

45

58

60

17

JUMLAH

255
(Sumber: Unit Hal Ehwal Pelajar, KKKL 2014)

Jadual 1: Norma ambilan pelajar bagi sesi Julai 2014 Sijil Kolej Komuniti
Berterusan SKK(T) dan Sijil Kolej Komuniti Bermodular SKK(M)

Unit Hal Ehwal Pelajar dan Unit Komunikasi Korporat KKKL


telah mempergiatkan pelbagai promosi secara dalaman dan
luaran kolej bagi mencapai norma pengambilan pelajar yang
telah ditetapkan oleh pihak JPKK. Promosi yang dijalankan
merangkumi hebahan tawaran memasuki KKKL melalui media
massa, media elektronik dan juga media sosial. Ditambah lagi
dengan penganjuran aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh kolej
dan aktiviti KKKL bersama komuniti setempat seperti kursus
pendek di bawah Jabatan Pembelajaran Sepanjang Hayat
(JPSH), Program Keusahawanan, Program Cinta Bertasbih di
Bulan Ramadhan, Hari Terbuka KKKL dan pelbagai lagi.
Segala promosi telah disalurkan kepada usaha untuk mencapai
norma pengambilan pelajar bagi sesi Julai 2014 Sijil Kolej
Komuniti Berterusan SKK(T) dan Sijil Kolej Komuniti
Bermodular SKK(M).
Objektif Kajian
i)
Mengenalpasti
pemeringkatan
dimensi
yang
mempengaruhi pemilihan Kolej Komuniti Kuala
Langat sebagai platform melanjutkan pengajian.
ii) Mengenalpasti dimensi yang sangat mempengaruhi
pemilihan Kolej Komuniti Kuala Langat sebagai
platform melanjutkan pengajian.
Persoalan Kajian
Kajian ini akan menjawab persoalan-persoalan berikut:
i)
Apakah pemeringkatan dimensi yang mempengaruhi
pemilihan Kolej Komuniti Kuala Langat sebagai
platform melanjutkan pengajian?
ii) Apakah dimensi yang sangat mempengaruhi
pemilihan Kolej Komuniti Kuala Langat sebagai
platform melanjutkan pengajian?

Pelajar baru Kemasukan Sesi Julai 2014 Kolej


Komuniti Kuala Langat

OUTPUT
Pemeringkatan dimensi yang mempengaruhi
pemilihan Kolej Komuniti Kuala Langat
sebagai platform melanjutkan pengajian.
Dimensi yang sangat mempengaruhi pemilihan
Kolej Komuniti Kuala Langat sebagai platform
melanjutkan pengajian.

Kajian-kajian yang berkaitan


Penyelidik telah menemui kajian-kajian yang telah dijalankan
oleh beberapa penyelidik lain berkaitan tajuk kajian yang
dibangunkan oleh penyelidik sebelum menjalankan kajian ini.
Jadual 2, Jadual 3, Jadual 4, dan Jadual 5 merupakan
perbandingan dengan beberapa kajian lepas yang berlainan
daripada sudut objektif utama, sumber data dan skop kajian
yang telah dijalankan sebagai bahan rujukan.
OBJEKTIF UTAMA
Menganalisis pengaruh pemilihan jenis institusi
Kajian 1
pengajian tinggi di kalangan pelajar IPTA dan IPTS.
Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi
Kajian 2
permohonan responden untuk masuk ke kolej komuniti.
Mengenalpasti
faktor-faktor
pendorong
untuk
melanjutkan pelajaran peringkat diploma melalui
Kajian 3
Kursus Secara Sambilan di Politeknik Kuching
Sarawak.
Mengenalpasti faktor-faktor pemilihan kolej komuniti
Kajian 4
induk wilayah Johor untuk melanjutkan pengajian.
Mengenalpasti
pemeringkatan
dimensi
yang
mempengaruhi pemilihan Kolej Komuniti Kuala Langat
Penyelidik
sebagai platform melanjutkan pengajian.
Jadual 2: Perbandingan Objektif Utama

SUMBER DATA
Pelajar yang mengikuti pengajian Sarjana Muda
di tiga (3) buah IPTA iaitu Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM), Universiti Malaysa (UM), dan
Universiti Putra Malaysia (UPM) serta tiga (3)
Kajian 1
buah IPTS iaitu Universiti Tunku Abdul Rahman
(UTAR), Universiti Multimedia (MMU), dan
Kolej Universiti Antarabangsa Sedaya (UCSI).
Ibu bapa pelajar yang hadir sewaktu Hari
Pendaftaran Pelajar bagi Sesi Mac 2014 Kolej
Kajian 2
Komuniti Selayang
Pelajar Kursus Secara Sambilan Diploma
Kejuruteraan Awam dan Diploma Teknologi
Kajian 3
Maklumat (Pengaturcaraan) Politeknik Kuching,
Sarawak
Pelajar Wilayah Johor yang mengikuti program
Sijil Modular Kebangsaan di Kolej komuniti
Kajian 4
Induk Wilayah Johor
Pelajar semester satu (1) sesi Julai 2014 yang
mengikuti Sijil Kolej Komuniti (SKK) di Kolej
Penyelidik
Komuniti Kuala Langat
Jadual 3: Perbandingan Sumber Data

Kajian 1
Kajian 2
Kajian 3
Kajian 4
Penyelidik

SKOP KAJIAN
IPTA dan IPTS di Kuala Lumpur dan Selangor
Kolej Komuniti Selayang, Selangor
Politeknik Kuching, Sarawak
Kolej Komuniti Induk Wilayah Johor
Kolej Komuniti Kuala Langat, Selangor
Jadual 4: Perbandingan Skop Kajian

METODOLOGI
POPULASI
SAMPEL
KAJIAN
(N)
Borang soal
Tidak
222 orang
Kajian 1
selidik
dinyatakan
Borang soal
100 orang
76 orang
Kajian 2
selidik
Borang soal
49 orang
49 orang
Kajian 3
selidik
Borang soal
Tidak
140 orang
Kajian 4
selidik
dinyatakan
Borang soal
232 orang
201 orang
Penyelidik
selidik
Jadual 5: Perbandingan Metodologi Kajian

Kajian daripada Liew Chei Siang & Lam Eileen,(2008)


menunjukkan
bahawa
faktor-faktor
utama
yang
mempengaruhi corak pemilihan jenis IPT dikalangan pelajar
memperlihatkan lebih banyak perbezaan daripada persamaan.
Kedua-dua ketegori pelajar mempunyai persepsi bahawa
keupayaan IPT menghasilkan graduan yang berjaya dalam
pelbagai bidang dan pengiktirafan masyarakat terhadap ijazah
yang ditawarkan mempengaruhi keputusan pemilihan IPT
yang belajar sekarang. Tanggapan tentang pengiktirafan
masyarakat terhadap ijazah yang ditawarkan juga berbeza
secara signifikan antara kedua-dua kategori pelajar. Pelajar
IPTS turut memberi pertimbangan yang lebih besar terhadap
yuran pengajian, kemudahan mendapat bantuan kewangan dan
reputasi fakulti semasa membuat keputusan pemilihan jenis
IPT. Pelajar IPTA lebih menitikberatkan faktor dalam dimensi
akademik semasa memilih IPT. Ia merangkumi kualiti tenaga
pengajar, struktur program pengajian, syarat kemasukan dan
proses permohonan. Selain faktor kualiti tenaga pengajar,
tanggapan terhadap pengaruh tiga faktor yang lain didapati
berbeza secara signifikan antara pelajar IPTA dan IPTS.
Pelajar IPTS lebih mengutamakan faktor-faktor yang
berkaitan dengan dimensi kewangan dan dimensi institusi

semasa memilih institusi pengajian berbanding dengan pelajar


IPTA yang lebih mementingkan faktor-faktor yang berhubung
dengan dimensi institusi dan akademik.
Norhayati & Intan Junizah, (2014) menjadikan Model
Chapman sebagai panduan kajian mereka. Mereka
menyatakan dalam memilih sesuatu produk pengajian iaitu
destinasi seseorang pelajar ke instituisi pengajian tinggi
merujuk Model Chapmen (1981) iaitu berpendapat pemilihan
institusi dipengaruhi oleh satu set perwatakan pelajar serta
kombinasi satu siri pengaruh luaran iaitu: pengaruh orang
yang berkepentingan, ciri-ciri tetap institusi dan inisiatif
institusi tersebut berkomunikasi dengan bakal pelajar.
Di dalam satu kajian oleh Joseph and Joseph (1998,2000) juga
membincangkan faktor-faktor yang hampir sama dengan
Chapman mengenai pengaruh luaran yang mendorong pelajar
untuk memilih sesuatu institusi pengajian tinggi sebagai
destinasi pengajian tinggi di mana maklumat tentang instituisi
serta pengaruh dan saranan ahli keluaraga dan rakan sebaya
memainkan peranan di dalam pemilihan pelajar tersebut
terutama di kalangan pelajar berketurunan Asia.
Dari kajian yang dilaksanakan oleh Wagner-Fard pula bertajuk
Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pelajar
Malaysia untuk melanjutkan pengajian di instituisi pengajian
tinggi (2009) merumuskan bahawasanya di antaranya
kandungan pengajian di sesuatu insitituisi pengajian tinggi
,kepelbagaian kursus yang ditawarkan serta syarat kemasukan
mempunyai signifikansi paling tinggi kepada pelajar Malaysia
untuk membuat keputusan di instituisi manakah mereka akan
meneruskan pengajian. Penggunaan media massa sebagai
medium untuk mengiklankan produk komersil sememangnya
telah banyak dikaji Maggie et al. 2010; kerana jangkauan
akses kepada media massa adalah meluas untuk sampai
kepada sasaran yang heterogenous.
Dapatan kajian Khalid Husseine & Mahathir, (2010)
menyenaraikan faktor utama yang menjadi pendorong untuk
Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) di Politeknik Kuching
Sarawak ialah responden ingin mengikuti PSH bagi program
pengajian Diploma Kursus Secara Sambilan (KSS) adalah
disebabkan atas insiatif diri sendiri. Perkara ini menunjukkan
bahawa motivasi responden sangat tinggi untuk melanjutkan
pelajaran tanpa paksaan dan mengikut kerelaan hati.
Responden sanggup mengikuti aktiviti PSH atas inisiatif diri
sendiri dan tetap menyahut cabaran yang mendatang. Merujuk
kepada kadar pemeringkatan yang dibuat, faktor pendorong
kedua yang tertinggi ialah meningkatkan taraf profesion.
Sebanyak 96% responden bersetuju bahawa dengan
melanjutkan pelajaran, taraf profesion akan dapat
dipertingkatkan. Lagipun, responden yang dikaji majoritinya
merupakan pelajar lepasan SPM (6%), Sijil Kolej Komuniti
(4%) dan Sijil Politeknik (86%). Ditambah lagi, 88% daripada
responden bekerja sebagai juruteknik (juruteknik awam dan
juruteknik komputer). Oleh hal yang demikian, dengan
melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma, sekurangkurangnya responden berpendapat bahawa gred dalam
perjawatan turut berubah dan kenaikan gaji juga akan
diprolehi.
Ini berkait rapat dengan motivasi ekstrinsik yang
mempengaruhi individu untuk berusaha bagi mendapatkan
status sosial untuk taraf kehidupan yang lebih baik menurut

Ramlah dan Mahani, (2002). Faktor pendorong yang ketiga


pula dengan nilai min 4.67 ialah responden ingin melanjutkan
pelajaran kerana ingin menambah ilmu pengetahuan dalam
diri masing-masing. Data juga menunjukkan 98% responden
bersetuju akan hal ini. Maknanya, aspek ilmu turut menjadi
perkara pokok terhadap responden semasa membuat
keputusan untuk melanjutkan pelajaran demi meningkatkan
kemahiran dan penguasaan kurikulum semasa.
Dapatan kajian Farah Zunurain & Salina (2010), menjawab
kepada empat (4) objektif kajian yang disenaraikan mereka.
Dapatan kajian beliau menyatakan faktor utama responden
memilih Kolej Komuniti Induk Wilayah Johor untuk
melanjutkan pelajaran bagi mendapatkan kemahiran demi
masa depan. Manakala, dapatan kajian kedua terbukti bahawa
min tertinggi menyatakan responden memilih kolej komuniti
berdasarkan minat pada bidang yang ditawarkan. Dapatan
seterusnya mengupas tentang kemudahan atau infrastruktur
bangunan
yang
disediakan
merangkumi
asrama,
pengangkutan, bilik darjah, makmal, peralatan untuk P&P
berjalan dengan lancar. Peralatan dan alat bantu mengajar
disediakan secukupnya. Hasil objektif kajian keempat beliau
merumuskan, sumber maklumat mengenai Kolej Komuniti
Induk Wilayah Johor yang diperolehi seperti rakan, media
cetak, media eleketronik, komuniti setempat dan promosi amat
berkesan dan responden akan mengesyorkan kolej tersebut
kepada sesiapa yang bertanya.
III.

METODOLOGI KAJIAN

Rekabentuk Kajian
Kaedah kajian yang digunakan adalah dengan menggunakan
kaedah kuantitatif iaitu penggunaan satu set borang soal
selidik. Menurut Mohd Majid Konting (2000), instrumen
borang soal selidik adalah kaedah paling mudah dan cepat
untuk memperoleh maklumat kajian.
Penyelidik telah membangunkan borang soal selidik secara
online. Kaedah online ini telah dibangunkan melalui aplikasi
perisian Google Docs yang membantu proses mendapatkan
data daripada responden berjalan lebih cepat, lancar, dan
menjimatkan masa. Selain itu, dengan menggunakan kajian
secara online, penyelidik dapat mengelakkan penggunaan
kertas untuk diedarkan secara hard copy kepada semua
responden. Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5
dan Lampiran 6 merupakan print screen borang soal selidik
secara online. Borang tersebut boleh di capai melalui alamat
URL berikut:
https://docs.google.com/forms/d/1IHdKU5oMNxkpNXDWdgc
oap9pRi7J4DlU66dnHWkkJO8/viewform?c=0&w=1&usp=m
ail_form_link
Populasi dan persampelan
Populasi kajian terdiri daripada semua pelajar semester satu
bagi sesi Julai 2014 yang terdiri daripada Sijil Kolej Komuniti
Berterusan SKK(T) dan Sijil Kolej Komuniti Bermodular
SKK(M) di Kolej Komuniti Kuala Langat (KKKL) pada
2 Julai 2014. Berdasarkan Jadual 1, jumlah populasi pelajar
semester satu sesi Julai 2014 adalah seramai 255 pelajar.
Walau bagaimanapun, jumlah populasi (N) sehingga 4
September 2014 adalah seramai 231 pelajar sahaja. Jumlah
populasi yang semakin berkurang ini adalah kerana terdapat

pelajar yang berhenti dan menangguh pengajian atas pelbagai


sebab.
Mengikut perancangan asal, penyelidik bercadang untuk
menjadikan semua bilangan populasi (N) sebagai sampel (s)
kajian. Namun, semasa online survey yang dijalankan
berdasarkan Jadual 6, didapati seramai 31 responden tidak
hadir menjadikan sampel kajian ini hanya menggunakan
seramai 201 responden. Penyelidik membuat pemilihan
sampel untuk dijadikan responden kajian ini berdasarkan
penentuan Jadual Krejcie & Morgan (1970).
Krejcie & Morgan (1970) telah menyatakan dalam satu jadual
yang bertajuk Determining Sample Size For Research
Educational and Psychological Measurement, bahawa jika
populasi 230 seramai orang, pemilihan sampel perlu
sebanyak 140 orang, manakala jika populasi sebanyak 240
orang, pemilihan sampel perlu sebanyak 144 orang. Justeru,
penyelidik mengambil jumlah sampel (s) yang melebihi
daripada yang ditetapkan iaitu sebanyak 201 pelajar di mana
jumlah populasi (N) sebanyak 231 pelajar.
Instrumen Kajian
Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah
borang soal selidik yang diadaptasi daripada empat (4)
penyelidikan iaitu:
1) Kajian yang telah dibangunkan oleh Liew Chei
Siang, Lam Eileen (2008) yang bertajuk Analisis
Pengaruh Pemilihan Jenis Institusi Pengajian Tinggi
di Kalangan Pelajar IPTA dan IPTS.
2) Kajian yang dibangunkan oleh Norhayati Othman,
Intan Junizah (2014), yang bertajuk Pengaruh
Pemilihan Pengajian Ke Kolej Komuniti dan
Cadangan Promosi.
3) Kajian yang dibangunkan oleh Khalid Husseine
Tuah, Mahathir Mohamad Kamin (2010), yang
bertajuk Faktor-faktor Pendorong Pembelajaran
Sepanjang Hayat Untuk Kursus Secara Sambilan di
Politeknik Kuching Sarawak.
4) Kajian yang dibangunkan oleh Farah Zunurain,
Salina Idrus (2010), yang bertajuk Pemilihan Kolej
Komuniti di Kalangan Pelajar Wilayah Johor Untuk
Melanjutkan Pelajaran di Kolej Komuniti Induk
Wilayah Johor.
Daripada empat (4) borang soal selidik dalam kajian yang
dinyatakan, penyelidik telah membuat penambahbaikan dan
menyesuaikannya berdasarkan tajuk kajian. Hal ini bertujuan
untuk mencapai objektif kajian yang dijalankan oleh
penyelidik.
Kajian Rintis
Sebanyak dua (2) orang pensyarah yang berpengalaman
membuat kajian dan penyelidikan telah dirujuk sebagai ahli
panel ujian kesahan. Ujian kesahan ini dilakukan bagi
memastikan soalan-soalan dalam borang soal selidik dapat
menjawab semua persoalan kajian yang telah disenaraikan
oleh penyelidik. Hasilnya, kesemua panel yang dirujuk telah
mengesahkan kesahan soalan-soalan dalam instrumen kajian.
Kedua-dua panel telah mengutarakan beberapa cadangan
pengubahsuaian dalam soal selidik yang sedia ada. Tiga puluh
lima (35) pelajar telah dipilih secara rawak daripada kalangan
responden daripada pelbagai bangsa untuk menguji

kebolehpercayaan soalan- soalan dalam borang soal selidik.


Ujian kebolehpercayaan telah dilakukan oleh penyelidik bagi
memastikan responden kajian ini akan memahami sepenuhnya
kehendak setiap soalan. Selain itu, ujian ini membuktikan
pemahaman bagi setiap ayat yang dijelaskan. Nilai alpha yang
kurang daripada 0.6 dianggap lemah, 0.60 hingga 0.79 boleh
diterima manakala 0.80 ke atas dianggap sebagai baik.
Dapatan nilai alpha cronbach yang diperolehi ialah 0.837. Ini
menunjukkan instrumen kajian ini mempunyai nilai
kebolehpercayaan yang tinggi.
Kaedah Analisis Data
Data yang telah diperolehi daripada responden dalam perisian
aplikasi
Google Docs secara automatik akan dihasilkan
dalam aplikasi Hamparan Elektronik (Microsoft Excell). Bagi
memudahkan analisis kajian diperolehi, penyelidik bersetuju
untuk mengimport data daripada Microsoft Excell ke dalam
perisian IBM Statistical Package for Social Science (SPSS)
Statistics versi 19.0 bagi mendapatkan dapatan kajian dalam
bentuk min dan frekuensi (peratus).
Tafsiran skor min dapatan kajian bagi mengukur dimensi yang
mempengaruhi KKKL sebagai platform untuk melanjutkan
pengajian adalah seperti Jadual 9. Skor min yang paling tinggi
menunjukkan dimensi yang paling mempengaruhi pemilihan
KKKL sebagai platform melanjutkan pengajian. Sebaliknya
skor min yang paling rendah memaparkan dimensi yang
kurang mempengaruhi pemilihan KKKL sebagai platform
melanjutkan pengajian.
SKOR MIN

TAFSIRAN

1.00 - 1.33

Rendah

1.34 - 2.67

Sederhana

2.68 - 4.00

Tinggi

Akademik

Akademik

Akademik

Kewangan

Dimensi
Saya memilih bidang ini
kerana memberi peluang
kerjaya.
Saya memilih bidang ini
kerana boleh menjamin
masa depan.
Saya dapat melanjutkan
pengajian dengan sijil
kolej komuniti.
Saya memilih KKKL
kerana yuran pengajian
yang rendah.

3.17

3.09

3.05

2.99

2.64

10

Saya dipengaruhi oleh


rakan-rakan untuk
melanjutkan pelajaran di
KKKL.

2.51

11

Institusi
Pengajian

Saya memilih KKKL


kerana ianya terkenal.

2.49

12

Institusi
Pengajian

Saya mengetahui KKKL


melalui Facebook
Saya memilih KKKL
kerana berdekatan dengan
rumah saya.
Saya memilih KKKL
kerana berdekatan dengan
kemudahan rekreasi
Saya memilih KKKL
kerana pernah terlibat
dalam aktiviti yang
dianjurkan oleh kolej.
Saya mendapat galakan
daripada guru sekolah
untuk melanjutkan
pelajaran di KKKL.
Saya mengetahui KKKL
daripada aktiviti KKKL
bersama komuniti
setempat.

2.48

13

2.48

14

2.47

15

2.45

16

2.44

17

2.37

18

Saya mengetahui KKKL


melalui surat khabar
Saya mengetahui KKKL
daripada guru-guru saya di
sekolah.
Saya memilih KKKL
kerana berdekatan dengan
kemudahan pasaraya
Saya melanjutkan
pelajaran di KKKL kerana
dipengaruhi oleh Jiran
Saya melanjutkan
pelajaran di KKKL kerana
dipengaruhi oleh Pegawai
Daerah
Saya memilih KKKL
kerana berdekatan dengan
kemudahan hiburan

2.31

19

2.29

20

2.27

21

2.26

22

2.13

23

2.12

24

Pengaruh Orang
Berkepentingan

Akademik
Institusi
Pengajian
Kewangan

Kewangan

Pengaruh Orang
Berkepentingan

Institusi
Pengajian
Institusi
Pengajian
Institusi
Pengajian

Institusi
Pengajian
Institusi
Pengajian
Institusi
Pengajian
Pengaruh Orang
Berkepentingan

DAPATAN KAJIAN

Menerusi kajian yang telah dijalankan secara online, sebanyak


201 responden telah berjaya menjawab soal selidik kajian ini.
Jadual 15 merupakan pemeringkatan dimensi mengikut data
skor min yang diperolehi berdasarkan kajian yang telah dibuat.
Kategori
Dimensi

Institusi
Pengajian

Analisis min bagi setiap dimensi yang mempengaruhi


pemilihan KKKL sebagai platform untuk melanjutkan
pengajian akan disenaraikan mengikut min yang paling tinggi
hingga paling rendah untuk mencapai objektif kajian yang
pertama iaitu mengenalpasti pemeringkatan dimensi dan
objektif kajian kedua untuk mengenalpasti dimensi yang
sangat mempengaruhi pemilihan KKKL sebagai platform
melanjutkan pengajian.

Saya memilih KKKL


berdasarkan minat pada
bidang yang ditawarkan.

3.25

Pengaruh Orang
Berkepentingan

Jadual 9: Jadual Tafsiran Skor Min

IV.

Akademik

Pengaruh Orang
Berkepentingan
Institusi
Pengajian

Saya didorong oleh


keluarga untuk
melanjutkan pelajaran di
KKKL.
Saya memilih KKKL
kerana syarat kemasukan
yang minimum.
Saya mengetahui KKKL
melalui laman web
Saya memilih KKKL
kerana menawarkan
biasiswa.
Saya memilih KKKL
kerana menawarkan
pinjaman

Min

Pemeringkatan

Institusi
Pengajian

Saya mengetahui KKKL


melalui televisyen

2.11

25

3.35

Institusi
Pengajian

Saya mengetahui KKKL


melalui majalah

2.10

26

3.35

Institusi
Pengajian

2.07

27

3.32

Saya mengetahui KKKL


melalui Youtube
Saya melanjutkan
pelajaran di KKKL kerana
dipengaruhi oleh Ketua
Kampung

2.03

28

3.29

Pengaruh Orang
Berkepentingan

Pengaruh Orang
Berkepentingan
Institusi
Pengajian
Institusi
Pengajian

Saya melanjutkan
pelajaran di KKKL kerana
dipengaruhi oleh Penghulu

2.02

29

Saya mengetahui KKKL


melalui Twitter

2.01

30

V.

Saya mengetahui KKKL


1.97
31
melalui radio
Jadual 15: Pemeringkatan dimensi mengikut Data Skor Min

Tafsiran skor min: 1.00 1.33 = Rendah; 1.34 2.67 = Sederhana;


2.68 4.00 = Tinggi
(Skala diadaptasi daripada Isrulhasrita & Nurul Hayati, 2011)

Berdasarkan kepada Jadual 15, dimensi utama yang


mempengaruhi pemilihan Kolej Komuniti Kuala Langat
(KKKL) sebagai platform melanjutkan pengajian adalah
responden memilih bidang yang memberi peluang kerjaya.
Sebanyak 39.3% responden sangat setuju dan 57.2%
responden setuju dengan dimensi ini. Seterusnya, dimensi
kedua yang tertinggi ialah responden memillih bidang ini
kerana menjamin masa depan (39.3% sangat setuju dan 56.7%
setuju). Kedua-dua dimensi ini mempunyai min yang sama
iaitu 3.35 yang memberikan tafsiran skor min yang tinggi. Era
pemodenan yang seiring dengan kehendak pasaran kerja
menuntut responden memilih bidang yang menawarkan
pilihan kerjaya yang stabil dan menjamin masa depan yang
cerah. Panduan Pelaksanaan Program Pengajian Kolej
Komuniti, (2013) menyatakan Kolej Komuniti juga
memainkan peranan penting dalam memenuhi kehendak sosial
dan keperluan tenaga manusia selaras dengan dasar kerajaan
untuk melahirkan lebih ramai golongan pekerja mahir demi
merealisasikan matlamat wawasan 2020.
Dimensi pemilihan ketiga adalah responden dapat melanjutkan
pengajian dengan sijil kolej komuniti yang diperolehi. 36.3%
responden sangat setuju manakala 59.7% responden setuju
akan hal ini. Kerjaya yang menawarkan jawatan dan gaji yang
lumayan menyebabkan responden tertarik untuk melanjutkan
pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Pada masa yang
sama, responden memilih KKKL sebagai batu loncatan untuk
memenuhi kelayakan yang ditetapkan oleh institusi pengajian
awam atau swasta ke peringkat diploma. Dipetik daripada
laman web rasmi Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin,
(2014), soalan yang sering ditanya adalah Saya Lulusan Sijil
Kolej Komuniti, Apakah Syarat Yang Membolehkan Saya
Melanjutkan Pengajian Ke Peringkat Diploma Di Politeknik?
Jawapan yang diberikan oleh Politeknik adalah Pemohon
mesti tamat pengajian di peringkat sijil kolej komuniti.
Memiliki HPNM sekurang-kurangnya 2.90 dan 1 tahun
pengalaman selepas tamat pengajian di peringkat sijil kolej
komuniti. Jika HPNM kurang daripada 2.90, pemohon
mestilah mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2
tahun. Ini menunjukkan sijil kolej komuniti diperlukan
sebagai syarat kemasukan ke peringkat diploma dan ini
membuatkan responden memilih kolej komuniti. Kategori
akademik mendominasi carta tiga tertinggi dimensi yang
mempengaruhi
pemilihan
KKKL sebagai
platform
melanjutkan pengajian.

KESIMPULAN & CADANGAN

Kesimpulan Kajian
Kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik dapat
dirumuskan berdasarkan dimensi yang disenaraikan. Objektif
pertama yang dinyatakan telah tercapai iaitu mengenalpasti
pemeringkatan yang mempengaruhi pemilihan KKKL telah
disusun mengikut min yang tertinggi dan terendah yang
meliputi empat (4) kategori dimensi iaitu kategori akademik,
kategori institusi pengajian, kategori pengaruh orang
berkepentingan dan kategori kewangan. Data menunjukkan
min tertinggi iaitu 3.35 adalah menyatakan bidang yang
ditawarkan di KKKL memberi peluang kerjaya dan menjamin
masa depan. Manakala min terendah adalah 1.97 di mana
responden merasakan hebahan promosi berkaitan KKKL
melalui radio kurang berkesan. Data ini merumuskan
pemeringkatan pertama hingga ke sembilan yang berada di
tafsiran skor min yang tinggi perlu diberi keutamaan dalam
merancang aktiviti promosi dan menarik perhatian bakal-bakal
pelajar agar memilih KKKL untuk melanjutkan pengajian.
Dapat dijelaskan lagi, pelajar masa kini memandang kerjaya
dan masa depan adalah amat mustahak bagi memastikan
kehidupan mereka terjamin pada masa hadapan.
Cadangan Kajian
Menerusi kajian ini bagi menggalakkan lagi individu lepasan
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) memilih KKKL sebagai
platform
untuk
melanjutkan
pengajian,
penyelidik
mengusulkan beberapa cadangan yang telah dikenalpasti.
Cadangan pertama, pihak pengurusan dengan kerjasama Unit
Hal Ehwal Pelajar (HEP) KKKL mempergiatkan lagi promosi
dengan memfokuskan peluang-peluang kerjaya yang boleh
diceburi oleh pelajar setelah tamat pengajian. Promosi ini dapat
dijalankan melalui pelbagai medium seperti facebook yang
menjadi ikutan dan pilihan ramai.
Di samping itu, pihak pengurusan KKKL perlu mengadakan
perkongsian pengalaman bersama graduan yang telah berjaya
menyandang jawatan yang besar atau menjadi usahawan
berjaya. Ini akan memberi impak dan galakan kepada semua
golangan sasaran untuk melanjutkan pengajian di KKKL.
Cadangan seterusnya, bagi mendekatkan KKKL dengan
individu atau komuniti setempat bagi menjadikan KKKL
pilihan pertama dalam melanjutkan pengajian, pihak akademik
perlu menjalankan kolaborasi bersama syarikat-syarikat yang
bereputasi baik dan terkenal. Ini membuka minda individu
kerana berpeluang untuk memenuhi jawatan di syarikat yang
kukuh dan gah.
Tidak dilupakan kepada kategori dimensi pengaruh orang
berkepentingan yang menyumbang kepada pemeringkatan ke6 iaitu pengaruh keluarga. Aktiviti promosi perlu dipergiatkan
dengan mensasarkan golongan ibu bapa agar pendekatan hati
ke hati terhadap anak mereka dapat diberi sekaligus
menambah bilangan pelajar yang memilih KKKL.

Cadangan Kajian Lanjutan


Kajian ini telah dijalankan terhad ke atas 201 pelajar semester
1 sesi Julai 2014, dan ianya tidak boleh menjadi kayu ukur
mandatori
terhadap
pemeringkatan
dimensi
secara
keseluruhannya. Justeru, adalah diharapkan kajian ini dapat
menjadi panduan dan rujukan awal kepada penyelidik lain
yang berminat untuk mengetahui pemeringkatan dimensi yang
mempengaruhi pemilihan institusi pengajian masing-masing
sebagai platform melanjutkan pengajian.

[7]

[8]
[9]

[10]
[11]
[12]

RUJUKAN
[13]
[1]
[2]

[3]

[4]
[5]
[6]

Chapman. D.W. (1981). A model of student college choice. Journal of


higher Education 52: 490-505
Dr. Sajap Maswan. Kelebihan Penggunaan Internet dan Laman Web
dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Institut Penguruan Tuanku Bainun
Pulau Pinang. Petikan artikel pada 10 September 2014 secara online di
http://ipgktb.edu.my/umm/artikal/kelb_pemb_mel_internt.pdf
Farah Zunurain, Salina Idrus (2010). Pemilihan Kolej Komuniti di
Kalangan Pelajar Wilayah Johor Untuk Melanjutkan Pelajaran di Kolej
Komuniti Induk Wilayah Johor. Prosiding Seminar Pengajian Kolej
Komuniti Peringkat Kebangsaan 2011
Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (2013). Panduan Pelaksanaan
Program Pengajian Kolej Komuniti.
Kamus Dewan. (2010). Dewan Bahasa dan Pustaka.
Khalid Husseine Tuah, Mahathir Mohamad Kamin (2010). Faktor-faktor
Pendorong Pembelajaran Sepanjang Hayat Untuk Kursus Secara
Sambilan di Politeknik Kuching Sarawak.

[14]

[15]

[16]

Krejcie, R.V. dan Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for
research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3),
607-610
Laman Web JPKK secara online www.jpkk.edu.my
Liew Chei Siang & Lam Eileen (2008). Analisis Pengaruh Pemilihan
Jenis Institusi Pengajian Tinggi di Kalangan Pelajar IPTA dan IPTS.
Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke III 2008.
Mohamad Najib Abdul Ghafar. (1999). Penyelidikan Pendidikan.
Universiti Teknologi Malaysia.
Mohd Majid Konting (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Dewan
Bahasa dan Pustaka, Siri Pendidikan
Mohd Rizal Mohd Said dan Salwa Munira Abdul Rahni. (2007).
Persepsi Guru Terhadap Kualiti Perkhidmatan Makanan di Kantin
Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Bharu. Universiti Teknologi
Malaysia.
Norhayati Othman, Intan Junizah (2014). Pengaruh Pemilihan Pengajian
Ke Kolej Komuniti dan Cadangan Promosi. Selangor.
Peranan Ibu Bapa membantu anak-anak mencapai kajayaan yang
cemerlang dalam pelajaran, 31 Julai 2013 secara online di
http://bmutkspm.blogspot.com/2013/07/peranan-ibu-bapa-membantuanak-anak.html
Petikan soalan lazim pada 10 September 2014 secara online di
http://www.psmza.edu.my/ms/soalan-lazim/387-saya-lulusan-sijil-kolejkomuniti-apakah-syarat-yang-membolehkan-saya-melanjutkanpengajian-ke-peringkat-diploma-di-politeknik
Profesor Dr Karl Wagner, Pooyan Yousefi Fard. (2010) Factors
Influencing Malaysian Students Intention to Study at a Higher
Educational Institution. E-Leader Kuala Lumpur.