Anda di halaman 1dari 12

Pengenalan

Dalam pengajaran pendidikan Seni Visual , guru-guru perlu bijak menggunakan strategi
pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat pelajar.Guru-guru perlu membuat
perancangan yang rapi, sistematik dan kreatif supaya pembelajaran tidak membosankan dan
objektif pengajaran akan tercapai.Dalam membuat dan merancang pelaksanaan pengajaran
dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual,guru-guru perlu mempunyai ilmu pengetahuan
yang mendalam tentang strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran, ini adalah supaya
,guru-guru dapat menjalankan pengajaran mereka dengan berkesan ,manakala pelajar pula
merasa seronok belajar pendidikan seni.
Beberapa jenis strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan seni visual boleh
digunakan oleh guru-guru untuk memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran
yang berkesan dalam bilik darjah. Di antaranya ialah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pembelajaran masteri
Kajian masa depan
Konstruktivisme
Belajar cara belajar
Kecerdasan pelbagai
Pembelaran akses kendiri
Kemahiran berfikir
Teknologi komunikasi dan maklumat (ICT)
Pembelajaran Kontekstual

Guru-guru perlu bijak memilih strategi yang sesuai dengan keadaan dan pengetahuan sedia
ada pelajar-pelajar dalam kelas mereka , dengan pemilihan strategi yang sesuai,pengajaran
dan pembelajaran akan berjalan dengan lancar,seronok dan objektif akan tercapai dengan
mudah dan berkesan.Dengan strategi yang sesuai,pelajar-pelajar dapt memahami isi
pelajaran dengan mudah dan berkesan dan ini tentunya akan memberi kebaikan kepada guru
dan pelajar.

Soalan 1
Buat banding beza strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual dengan
menggunakan pengurusan grafik.

Banding beza yang pertama dibawah ini ialah antara strategi kontruktivisme dengan teori
kecerdasan pelbagai.
Aspek
Definisi

Strategi
Kontruktivisme
Teori kecerdasan pelbagai.
Pendekatan pembelajaran yang merupakan teori fungsi
memberi
membina

peluang
sendiri

murid kognitif ,setiap orang mempunyai

pengetahuan kebolehan dalam kelapan-lapan

,konsep aktif melalui pengalaman kecerdasan. Tahap kebolehan

Ciri-ciri

sedia ada

antara kelapan-lapan kecerdasan

-Pengetahuan baru dibina

berbeza dalam setiap individu.


-kebolehan menjana masalah

berasaskan dari pengetahauan

baru untuk diselesaikan.

lepas.

-berkeupayaan membuat sesuatu

-berhubung dengan bahan dan

yang bernilai dalam linkungan

idea melalui inkuiri

suatu budaya.

-membuat refleksi selepas

Aplikasi

Rumusan

interaksi dengan bahan atau idea.


Pelajar hubungkaitkan idea asal

untuk menyelesaikan masalah

dengan idea baru,kemudian

yang dihadapi dalam situasi

membuat hipotesis dan mencipta

sebenar dengan menggunakan

penyelesaian mereka sendiri

kesemua kelapan-lapan

untuk membuat keputusan.


Strategi ini dapat menyusun

kecerdasan
Setiap individu memiliki

pengetahuan baru dengan

kelapan-lapan kecerdasan dengan

teliti,kerja yang dilakukan sendiri

tahap yang berbeza,guru perlu

,akan menguatkan struktur minda

bijak mencungkil kecerdasan

manusia

dalam setiap pelajar.

(ii) Banding beza yang kedua dibawah ini ialah antara strategi Teknologi komunikasi dan
maklumat (ICT) dengan Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) .
Aspek

Strategi

Teknologi komunikasi dan


Definisi

maklumat (ICT)
(PAK)
tambahan
kepada Menggunakan suatu pendekatan

Alat

pengajaran
Ciri-ciri

Pembelajaran Akses Kendiri

dan

pembelajaran pengajaran dan pembelajaran

yang berkesan menggunakan ICT yang berpusatkan murid.


Menggunakan kemudahan ICT Pelajar belajar sendiri
dalam membuat kerja seni dan menggunakan akses di bawah
diberi peningkatan mutu dalam pengawasan dan bimbingan
komunikasi visual.

guru.guru perlu menyediakan


aktiviti pembelajaran yang sesuai
mengikut minat dan keperluan
pelajar,pelajar dapat belajar
sendiri atau kumpulan sendiri

Aplikasi

Penggunaan
pengajaran

ICT
dan

mengikut kemampuan mereka


untuk Pelajar membuat aktiviti yang

pembelajaran disediakan guru secara bebas

seni sebagai media supaya lebih tanpa tekanan mengikut


berkesan dan menarik.
Rumusan

ICT

berfungsi

sokongan

kemampuan mereka.dan mencari

sebagai

kepada

guru

penyelesaian sendiri.
alat Untuk keberkesan program ini
dan ,guru perlu tingkatkan kualiti dan

pelajar untuk menyempurnakan pelbagaikan alat untuk menarik


pengajaran
supaya

dan

lebih

pembelajaran minat pelajar menggunakan

sistematik

dan bahan di pusat PAK.

kreatif.
(iii) Banding beza yang ketiga dibawah ini ialah antara strategi pembelajaran Masteri
dengan kajian Masa depan.
Aspek
Definisi

Strategi
Pembelajaran Masteri
Kajian masa depan
Pendekatan
dan
pembelajaran Meransang minda untk berfikir
berfokus
pelajar,iaitu

kepada

penguasaan berdasarkan apa yang bakal

memastikan

pelajar berlaku melauii ramalan,

faham

apa

yang

diajar

dahulu imaginasi dan kreativiti yang

sebelum ke unit npelajaran yang didasarkan kepada sejarah.


Ciri-ciri

baru.
Guru memastikan pelajar telah faham Pelajar digalakan berfikir untuk
apa

yang

telah

sebaliknya

dipelajari,

jika membuat ramalan kepada nilai-

pemulihan

diberikan,jika
menguasai

akan nilai yang positif berdasarkan

pelajar
aktiviti

disediakan,Aktiviti

sudah sejarah, dan secara imaginasi


pengayaan menyatakan keputusan yang

adalah

boleh boleh menyelesaikan sesuatu

menilai keupayaan pelajar semasa permasalahan.


Aplikasi

pembelajaran.
Digunakan untuk

mengenalpasti Guru memberi peluang kepada

penguasaan murid dalam sesuatu murid untuk menggunakan


pelajaran yang dipelajari, pemulihan ramalan dan kreaviti untk
dan

pengayaan

selepas
Rumusan

akan

mengetahui

diberikan menyelesaikan masalah


pengusaan pembelajaran mereka dan perlu

pelajar.
membuat kaitan dengan sejarah
Pendekatan ini memastikan pelajar Merupakan cara untk
benar-benar

menguasai memperolehi gambaran tentang

pelajaran,barulah guru berpindah ke masa depan dengan mengkaji


unit

pengajaran

atau

tajuk sejarah yang sedang berlaku dan

baru,memerlukan peruntukan masa sudah berlaku, seterusnya


dan aktiviti yang menarik.

mempertimbangakan untk
membuat penyelesaian
pembelajaran.

(iv) Banding beza yang keempat dibawah ini ialah antara strategi pembelajaran secara
kontekstual dengan kemahiran berfikir.
Aspek

Strategi
Pembelajaran Kontekstual

kemahiran berfikir.

Definisi

Kaedah

pembelajaran

mengabungkan

isi

yang Proses menggunakan minda untk

kandungan mencari makna dan pemahaman

dengan pengalaman individu dan terhadap sesuatu serta dapat


masyarakat
Ciri-ciri

dalam

kehidupan menyelesaikan masalah

harian
ia menghubungkaitkan

Ada dua kemahiran iaitu

pengajaran dalam konteks

kemahiran secara kritis iaitu

pengalaman hidup.

kebolehan untk menilai

pelajar terlibat secara aktif

kemunasabahan idea dan

mencari idea dan fakta

kemahiran secara kreatif iaitu

pelajar menggunakan maklumat

kebolehan menghasilkan idea

yang ada untuk menyelesaikan

yang asli dan generatif

masalah masa akan datang.


Guru akan membimbing pelajar
menemui pengetahuan baru
melalui penerokaan,pengujian
Aplikasi

dan mencari jawapan.


menyelesaikan masalah dengan mendapat latihan berfikir secara
mengaitkan

konteks

dengan kritis dan kreatif untuk membuat

pengalaman hidup.
Aktiviti

keputusan dan menyelesaikan


melalui masalah dengan bijak dan

penerokaan,pengujian
mencari jawapan.

dan menghasilkan idea atau ciptaan


yang kreatif dan inovatif
mengatasi kesilapan-kesilapan
berfikir yang terburu-buru,
bercelaru, kabur dan sempit
meningkatkan aspek kognitif dan
afektif, dan seterusnya

Rumusan

Pembelajaran berlaku apabila

perkembangan intelek mereka.


Proses menggunakan minda

pelajar dapat memproses

untuk mencari makna dan

maklumat dengan cara

pemahaman terhadap

bermakna .Minda pelajar akan

sesuatu,membuat pertimbangan

cuba mencari makna dalam

dan keputusan untuk

konteks dan menghubungkait

menyelesaikan masalah.

dengan persekitaran,budaya,

Penggunaan bahan rangsangan,

sosial, fizikal, dan psikologi.

alat, latihan dan aktiviti untuk isi


Refleksi dan metakognitif,dan
dalam situasi Harian.

(v) Banding beza yang kelima dibawah ini ialah antara strategi pembelajaran konseptual
dengan kemahiran belajar cara belajar
Aspek
Definisi

Strategi
pembelajaran konseptual
belajar cara belajar
Pengajian konseptual adalah Belajar Cara Belajar adalah proses teknik
pelajar belajar bagaimana untuk pembelajaran sama ada belajar bersama
mengelolakan maklumat dalam guru atau belajar sendiri.
struktur-struktur mental secara
logik.

Ciri-ciri

menumpukan pada prinsip- Memerlukan


prinsip penyusunan fakta-fakta kemahiran
kepada idea-idea.

pengusaan
seperti

beberapa
kemahiran

mendengar,kemahiran membaca,kemahiran
menulis,kemahiran mengambil nota dan

Aplikasi

Digunakan

kemahiran mengingat
untk penyelesaian Pembelajaran cara ini boleh berkesan

masalah bagi tahap yang lebih


tinggi

dan perhatian kepada pembelajaran hari itu

-Mentafsirkan
maklumat

Untk pelajar memberi sepenuh tumpuan

maklumat- Pelajar menumpukan perhatian pada apa

yang

diberi

dan yang diperkatakan, ditunjukkan dan ditulis

menggunakannya untk mencari oleh guru.


Rumusan

jawapan
Konsep ini menjadikan pelajar Pembelajaran cara ini dapat menjadikan
benar-benar memahami fakta- pelajar seorang yang boleh menjalankan
fakta dan konsep dan boleh pembelajaran sendiri ,kerana pelajar sudah
membuat

kaitan

untk pun menguasai kemahiran belajar yang

membentuk idea-idea baru bagi utama.


penyelesaian masalah.

Soalan 2
Cadangkan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang membentuk dan membuat
binaan tahap satu dengan mengaplikasikan strategi konstruktivisme.
Rancangan Pengajaran Harian
Pendidikan Seni Visual
Mata pelajaran
Tahun
Bilangan Murid
Bidang Kegiatan
Tajuk
Isi kandungan
Objektif

:
:
:
:
:
:
:

Pendidikan Seni Visual


Tahun 2 Jupiter
39 Orang
Membentuk dan Membuat Binaan
Membentuk Bekas Surat
Membentuk Bekas Surat dari Piring Kertas
Pada akhir pembelajaran murid
dapat:a. menghasilkan sebuah bekas surat yang mudah
b. menggunakan hasil kerja
dalam kehidupan seharian.

Hasil Pembelajaran

1.menghasilkan bekas surat dengan menggunakan piring


Kertas mengikut kreativiti.
ii) persembahan hasil kerja.

Alat/bahan

Pengetahuan Sedia ada


murid
Jumlah Masa
Tarikh
Masa

2 keping piring kertas,gunting,gam,warna


air,berus,bekas pembancuh warna.
Murid pernah melihat bekas surat di rumah.

:
:
:

1 jam (60minit)
01.March.2010
10.10 pagi -11.10 pagi

Prosedur

1.Guru memastikan aktiviti sesuai dengan tahap


kebolehan murid
2.Merancang strategi Pengajaran dan pembelajaran
supaya berlaku dengan lancar dan menyeronokkan.
3.Mulakan dengan set induksi
4. Mempamerkan contoh hasil kerja yang sudah siap.
5. Penerangan kepada murid tentang langkah-langkah
yang perlu dibuat untuk membuat bekas surat.
6. Membimbing murid menyiapkan bekas surat.
7. Kemuncak
8.Apresiasi
9.Rumusan
10. Penutup

Langkah/
Masa
Set Induksi
(4 minit)

Isi Pelajaran
Meneka isi
kandungan dalam
kotak

Aktiviti pengajaran dan


pembelajaran
1. Guru meminta murid meneka
isi kandungan dalam kotak.
2.Seorang murid diminta
mengoncang isi dalam kotak dan
murid meneka.

Catatan/KBKK
-Kotak
-Lembaran surat
-lembaran surat
-membuat inferens

3. Seorang murid keluar


mengeluarkan isi dalam kotak
iaitu lembaran-lembaran surat.
Langkah 1
(4 Minit)

Perbincangan
mengenai cara
menyimpan surat
supaya kemas dan

1.Guru meminta murid nyatakan


bagaimana cara mereka
menyimpan surat di rumah.

-mengingat kembali
-membuat gambaran
mental

teratur.

2.Murid memberi jawapan


masing-masing.
3.Murid-murid menyatakan
bentuk dan corak bekas surat
yang ada di rumah dan yang
pernah dilihat.

Langkah 2
(10 minit)

-Memperkenalkan
contoh bekas surat
dari piring kertas

1. Murid melihat contoh bekas


surat yang ditunjukkan.

-Menerangkan
cara-cara membuat
bekas surat

2.Wakil Murid mengambil


peralatan yang disediakan oleh
guru :

-patuh
-2 keping piring
kertas,gunting,
gam,warna
air,berus,bekas
pembancuh warna.

i-Sediakan 2
keping piring
kertas
ii-satu keping
daripadanya
dipotong separuh.

iii-Cantumkan
potongan piring
tersebut dengan
piring yang tidak
dipotong
iv.Hiaskan bekas
surat dengan corak
dan warna

2 keping piring
kertas,gunting,gam,warna air,
berus,bekas pembancuh warna.

-kerjasama
-estetika
-bertanggungjawab

3. Murid mendengar arahan dan


penerangan daripada guru
-estetika
-bertanggungjawab
4. Murid diingatkan tentang
keselamatan menggunakan alatan
seperti gunting.

v. Melekatkan tali
penyangkut pada
bekas surat.
Langkah 3
(25 minit)

Murid melakukan
aktiviti dengan
bimbingan guru.

1.Murid memulakan aktiviti


dengan memotong piring kertas.

KBKK
-Kritis

-kreatif
-menyusun mengikut
keutamaan
2. Mencantumkan bahagianbahagian piring kertas dengan
cermat dan berhati-hati.

-menjana idea
-sabar dan cermat

3.Guru memantau dan


membimbing murid .
4. Murid menghias dengan
membuat corak yang disukai
masing-masing dengan kreativiti.

-kreatif

5. Murid mewarnakan corak yang


dilukis dengan warna air.

6. Melekatkan tali penyangkut


pada bekas surat supaya boleh
digantung.

Kemuncak

Lakonan

1. Murid melakonkan situasi surat

10

(10 minit)

kepentingan
menggunakan
bekas surat.

yang bersepah-sepah.

_Teratur

2.Murid mengalami kesukaran


apabila meletak surat merata-rata

-Kreatif
-Bertanggungjawab

3. Murid menyimpan surat surat


dalam bekas surat dan
menyatakan sekiranya surat
disimpan menggunakan bekas
surat,keadaan akan menjadi
kemas dan mudah untk mencari
surat apabila dikehendaki.
Apresiasi dan
refleksi
(5 minit)

Penutup
(2 minit)

1. Murid membuat
penilaian dan
menyatakan
persaan.

1. Murid dapat menilai tahap


kebolehan yang ada pada mereka.

-Bangga

2.Murid dapat menyatakan


perasaan dan pengalaman
terhadap aktiviti yang telah
dilakukan.

-Dihargai

1 langkah-langkah
membuat bekas
surat.

1.Murid menyatakan semula


langkah-langkah membuat bekas
surat.

-seronok

2. kepentingan
tempat menyimpan
surat

2.Menyatakan kepentingan
menyimpan surat di tempat khas

-menerima pendapat
orang lain.

3. bekas surat

-Pelbagai kecerdasan

-bertanggungjawab

3.Memberi gambaran bekas


suratyang pernah dilihat.

Rumusan
Pencapaian Objektif pelajaran Pendidikan seni visual,memerlukan banyak pengorbanan
daripada seorang guru. Guru yang komitmen,kreatif dan tidak putus asa dalam mencari ilmu
dan mempunyai kebolehan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan

11

untuk pengajaran dalam kelas adalah sebab yang membawa kejayaan dalam pelajaran
pendidikan seni visual.
Penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan dapat
menarik minat pelajar kepada pendidikan seni visual.Kaedah dan teknik yang digunakan
perlu dipelbagaikan supaya dapat meransang pelajar dan menggalakkan penglibatan pelajar
secara aktif. Rancangan Pengajaran tahunan dan Rancangan pengajaran harian yang
dirancang dan disusun rapi dapat menyenangkan pencapaian objektif. Segala aktiviti yang
dirancang perlu sesuai dengan kebolehan pelajar,keadaan bilik darjah, kebolehan dan minat
pelajar,bahan bantu mengajar dan juga melibatkan semua pelajar dalam bilik darjah.
Perkara-perkara yang tersebut perlu diambil berat oleh guru-guru bagi memastikan
kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran,ini secara langsung dapat mewujudkan satu
suasana yang menyeronokan dan sudah tentu memberi kabaikan kepada guru dan pelajapelajar.

12

Anda mungkin juga menyukai