Anda di halaman 1dari 19

KatakataHikmah

PeluangKerjaSambilanDiRumah2014

"Orangyangberjayadalamhidupadalahorangyangnampaktujuannya
dengan jelas dan menjurus kepadanya tanpa menyimpang." Cecil B.
DeMille

Mutiara kata atau katakata nasihat adalah penting kita semua. Katakata yang
bermanfaatinidapatmenjadisumberinspirasidalamkehidupankitasamadarumah
tangga, percintaan, pekerjaan, dan pergaulan seharihari. Jadi ambillah kata ini
sebagai kata semangat untuk kehidupan harian kita. Agar ia dapat menghiburkan
sertamemotivasikandirisendiri.
1. Imam Ali berkata, Allah menyayangi orangorang yang mengetahui kadar
dirinyadantidakmelewatibatasperjalanannyamenjagalisannyadantidak
mensiasiakanumurnya.
2.

Kebijaksanaan menjanjikan kejayaan dan kebahagiaan tetapi jika

disalahgunakanakanmewujudkanpenderitaan
3. Didiklah anakanakmu itu berlainan dengan keadaan kamu sekarang kerana
mereka telah dijadikan Tuhan untuk zaman yang bukan zaman engkau
SaidinaUmarAlKhattab
4.Diamadalahsuatuhikmah,tetapisedikitsekalipelakunya.
5.

Ketika kamu lahir, kamu menangis dan orang di sekelilingmu

tersenyum.Jalanilah kehidupanmu sehingga nanti, ketika kamu mati, kamu


tersenyumdanorangdisekelilingmumenangis.
6. Adab dan akhlak adalah ibarat pokok dan kemasyhuran adalah seperti
bayangbayang. Tetapi malangnya, kebiasaan orang lebih melihat bayang
bayangdaripadapokoknya.
7.Katakatayangseringdiucapbiarlahselaridenganapayangdirasakankerna
selalunyaapayangterungkaptidaksamasepertiapayangdiungkap
8.Rasulullahbersabdabermaksud:Berbahagialahhidupdiduniabagiorang
yang mengumpul kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga dia
memperoleh reda Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang
dipengaruhi oleh dunia, hingga dia terhalang daripada (mengerjakan)
amalan untuk akhiratnya, dan lalai untuk memperoleh reda Tuhannya.
HadisriwayatalHakim.
9.Lebihbaikmenjadipendengaryangbijakdaripadamenjadipemerhatiyang
kakudantidaktahuapaapa.
10. Rahsia kejayaan hidup adalah persediaan manusia untuk menyambut
kesempatanyangmenjelma.
11. Anda tidak boleh mencipta pengalaman. Anda mesti menghadapinya.~

AlbertCamus
12.Hartatidakakanberkurangkeranasedekahdanmelakukanamal.
13.Sahabatsejatiumpamapohonrendangtempatkitaberteduh.
14. Manusia biasanya lebih menghargai sesuatu yang sukar diperoleh tetapi
seringmelupakannikmatyangtelahtersedia.
15. Kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal,tetapi ianya datang dari
semangatyangtidakpernahmengalah.
16. Mengetahui perkara yang betul tidak memadai dan bermakna jika tidak
melakukanperkarayangbetul.
17.Kecemerlanganadalahhasildaripadasikapyanginginsentiasamelakukan
yangterbaik.
18. Manusia tidak perlu dihukum kerana lupa, tetapi manusia perlu dihukum
keranasengajalupa.
19. Barangsiapa mempertimbangkan keselamatan dalam tindakannya, maka
tenanglahbatinnya.
20. Jangan tertarik kepada seseorang karena parasnya sebab keelokan paras
dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya karena
kekayaan dapat musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat
membuatmu tersenyum, karena hanya senyum yang dapat membuat hari
hariyanggelapmenjadicerah.Semogakamumenemukanorangsepertiitu.
21. Orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak tujuannya
denganjelasdanmenjuruskepadanyatanpamenyimpang.CecilB.DeMille
22.Yangbenartetapbenar,yangsalahtetapsalah.Kayadanmiskindihadapan
keadilanadalahsama.
23. Jangan biarkan perahu hanyut tak berpenghuni nanti hanyutnya tidak
singgahkepelabuhan
24. Ukuran yang paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh
perasaanmaluakandirinyaterlebihdahulu~Aflatun
25. Jambatan menjadi penghubung antara dua buah kampung, perkahwinan
menjadipenghubungantaraduainsandananakmenjadipenghubungantara
ibudanayah
26. Tiada manusia yang bergembira sepanjang masa tetapi ianya bukanlah
suatualasanuntukhidupsengsara
27.Kesempatanyangkecilseringkalimerupakanpermulaankepadausahayang
besar.
28.Kemahirandanilmusemakindigunasemakinbanyak.
29.Apabilasempuranakal,kurangperkataan.SaidinaAliAbiTalib
30.Setiapharikitaadalahmanusiayangberbeza.Semalamkanakkanak.Hari
iniremaja.Danesok,haritua.Semuanyamenjadikankitadanmasasungguh
bermakna
31. Jagajagalah bergurau, kerana ia membawa kepada keburukan dan
menimbulkanrasadendam.
32. Hidup memerlukan pengorbanan. pengorbanan memerlukan perjuangan.
perjuangan memerlukan ketabahan. ketabahan memerlukan keyakinan.

keyakinan pula menentukan kejayaan. kejayaan pula akan menentukan


kebahagiaan.
33. Jika anda menyayangi seseorang itu kerana Allah, maka janganlah
bertengkar dan berbalah dengannya, janganlah menanyakan sesiapa
tentangnya, kerana orang yang ditanya itu mungkin memberitahu anda
perkara yang mengelirukan yang boleh menghalang perhubungan anda
denganorangitu.
34.rezeki..adadimana2,datangtanpadiduga,tepatpadamasa,ygpenting,
usaha&tawakkal
35. Perbezaan antara orang yang berjaya dengan orang yang gagal terletak
pada rohaninya. apa yang dapat difikirkan menentukan apa yang akan
dicapai.
36. Bukti yang paling jelas tentang ketajaman akal fikiran seseorang ialah
apabilaiadapatmempernyatakanapayangiamahudengansecararingkas.
37.Orangyangterakhirtertawanya,tentulebihbanyaktertawa.
38. Berfikir secara rasional tanpa dipengaruhi oleh naluri atau emosi
merupakansatucaramenyelesaikanmasalahygpalingberkesan
39.Apakahdiharapkanhujantanpaawan.
40. Rasulullah s.a.w bersabda maksudnya, Setiap mata akan menangis pada
hari kiamat kecuali mata yang menutup dari melihat sesuatu yang haram,
mata yang berjalan malam dalam jihad pada jalan Allah dan mata yang
menitiskan air mata sekali pun sebesar kepala lalat kerana takutkan Allah.
(H.RAbuNaim)
41. Sesiapa yang tidak pernah merasai kepahitan tidak akan mengenal
kemanisan.
42. Duniainiibaratpentas.Kitaadalahpelakonnya.Makaberlumbalumbalah
beramalsupayahidupbahagiadiduniadanakhirat.
43. Selemahlemah manusia ialah orang yg tak boleh mencari sahabat dan
orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yg mensiasiakan sahabat yg
telahdicari(SaidinaAli)
44. Sahabat yang setia bagai pewangi yang mengharumkan. Sahabat sejati
menjadi pendorong impian. Sahabat berhati mulia membawa kita ke jalan
Allah.
45. Jadilah cahaya suram yang kekal abadi sinarannya dan elakkan daripada
menjadicahayaterangyangbersifatseketikacuma.
46. Cakap sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yg
diwarisidarinenekmoyang(SaidinaAli)
47.Airmatawanitaadalahsenjatayangmembuahkankemenangan.
48. Berfikir itu cahaya, kelalaian itu kegelapan, kejahilan itu kesesatan dan
manusiayangpalinghinaialahorangyangmenganiayaorangbawahannya.
49. Kepapaanmembuatseseorangyangpetahbercakapmenjadipendiamdan
menyebabkanseseorangyangbijakmenjadibodoh.
50.Ingatlah,sabarituiman,duitbukankawan,duniahanyapinjamandanmati
takberteman.

51. Pemimpin yang berjaya ialah orang yang boleh mengawal komunikasi
denganorangyanglebihatasdaripadanyadanbolehmengawalkomunikasi
denganorangyanglebihbawahdaripadanya.
52.Menyesaltidakberbicaralebihbaikdaripadamenyesalberbicara.
53. Sesungguhnya orang yang berakal itu menyembunyikan rahsianya, dan
orangyangjahilmembukakeaibannya.
54. Anda akan mempunyai ramai kenalan jika anda meminati mereka dan
bukannyacubamembuatmerekameminatianda
55. Jangan memandang ke bawah (untuk mengetahui kekuatan tanah yang
dipijak) sebelum memulakan langkah .Hanyamereka yang menetapkan
pandangan mereka ke arah horizon yang jauh dihadapan sahaja yang akan
menemuijalansebenar.
56. Jangan mengukur kebijaksanaan seseorang hanya kerana kepandaiannya
berkatakatatetapijugaperludinilaibuahfikiransertatingkahlakunya.
57. Sesungguhnya apa yang kita lihat serupa sebenarnya tidak semestinya
sama.
58. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu
seseorang,bukanterletakpadawajahdanpakaiannya.
59. Akhlakyangburukituibarattembikaryangpecah.Tidakdapatdilekatkan
lagidantidakdapatdikembalikanmenjaditanahWahabBMunabin
60.Sahabatsejatidansetiaadalahlebihbernilaidarisemuaemasdiduniaini.
61.Peperanganhanyabolehmenjanjikankemenanganselepaskemusnahandan
kematian.
62. Adalah mudah menukarkan status seorang sahabat menjadi kekasih
daripada(bekas)kekasihmenjadisahabat.
63.Bangsapenakuttidakbolehmerdekadantidakberhakmerdeka.Ketakutan
adalahpenasihatyangsangatcuranguntukkemerdekaan~AndreColin
64.Bangsayangtidakpercayakepadakekuatandirinyasebagaisesuatubangsa,
tidakdapatberdirisebagaisuatubangsamerdekaSoekarno
65.Semiskinmiskinorangialahorangyangkekuranganadabdanbudipekerti
Hukama
66. Ciriorangyangberadabialahdiasangatrajindansukabelajar,diatidak
malu belajar daripada orang yang berkedudukan lebih rendah darinya ~
Confucius
67.Jangantanyaapayangdibuatolehnegarauntukmu,tapitanyalahapayang
bolehkamubuatuntuknegaraAbrahamLincoln
68. Jangan mengharapkan kebaikan dari orang yang tidak mengharapkan
kebaikandarikamu.
69.Hidupbiarberadab,bukanhidupuntukbiadapAlGhazaliBayruni
70.Rakyatituakarbangsa.Jikaakarnyasihat,pokoknyapunsihatBengTju
71. Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh Albert
Einstein
72.OrangyangmemintamintakepadaTuhantidakakankecewa.
73. Jikakejahatandibalaskejahatan,makaituadalahdendam.Jikakebaikan

dibalas kebaikan itu adalah perkara biasa. Jika kebaikan dibalas kejahatan,
itu adalah zalim. Tapi jika kejahatan dibalas kebaikan, itu adalah mulia dan
terpuji.(LaRoche)
74.Manusiayangtidakberharapuntukmenangtelahsediakalah.
75.Hidupumpamaaiskrim.Nikmatilahiasebelumcair.
76.Kitamestipastikanhariiniadalahmilikkitakeranakitabelumpastiadakah
hariesokkitamasihdiberipeluang.
77. Hidup tidak boleh berpandukan perasaan hati yg kadangkala boleh
menjahanamkan diri sendiri. Perkara utama harus kita fikirkan ialah
menerimasesuatuataumembuatsesuatudgnbaikberlandaskankenyataan.
78.Selalubayangkandiriandadidalamkasutseseorang.Jikaandarasaianya
menyakitkan,fikirlahiamungkinmenyakitkanoranglainjuga
79.Nilaimanusiaadalahsemahalnilaimatlamatnya.MarcusAurelius
80.Kasihkanmanusialepaskandiakepadapilihandankeputusannyakeranadi
situtandakitagembiramelihatinsanyangkitasayangiberolehbahagia
81.Orangyangberkhianatselaluterhina.
82. Kebahagiaan adalah haruman yang tidak boleh kamu semburkan kepada
orang lain tanpa kamu sendiri mendapat beberapa titisan daripadanya ~
Emerson
83. Orang yang berani tidak akan membabibuta melompat masuk ke dalam
jurang, melainkan masuk dengan perlahanlahan dan dengan mata yang
terbukasetelahmengukurdalamnyaStahlP.J
84. Hari yang mendatang tidak akan memberikan sebarang makna jika
kegagalansemalamtidakdijadikanteladan.
85. Hidup adalah gabungan antara bahagia dan derita. Ia adalah menguji
keteguhan iman seseorang. Malangnya bagi mereka yg hanya mengikut
kehendakhatitidaksanggupmenerimapenderitaan.(HarietaWahab)
86. Kegagalan ialah satusatunya yang dapat diraih tanpa pengerahan tenaga
sedikitpun.
87.Sekiranyaseorangmanusiadipanggilsebagaiseorangpenyapusampah,dia
harusmenyapusamasepertimana
Michelangelo melukis atau Beethoven memainkan muziknya, ataupun
Shakespearemenulispuisinya.Diaharusmenyapudenganbegitubaiksekali
sehingga semua yang terdapat di syurga dan dunia akan berhenti dan
berkatadisinilahtempattinggalseorangpenyapusampahyangpalinghebat,
yangtelahmelakukankerjanyadenganbaiksekali.
88. Caraterbaikmenghukumorangyangtelahmelakukankesalahanterhadap
kitaialahdenganberbuatbaikkepadanya.
89.Orangyangcekaldanmempunyaikeyakinandiriyangtinggi,tidakpernah
merasa terancam dengan perkataan atau perbuatan yang remeh dan tidak
disengajakan. Sebaliknya mereka akan menumpukan perhatian ke arah
mencapaimatlamatnya
90.Lidahyangpanjangnyatigaincibolehmembunuhmanusiayangtingginya
enamkaki.

91.Sebuahkebenarankadangkalamengandungikesilapan.
92.Kalaurumahmudarikaca,janganlahmelemparioranglaindenganbatu.
93. Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, iaitu kerja dan
bukannyausia.~RichardBrinsleySheridan
94. Nafsu mengatakan perempuan itu cantik atas dasar rupanya. Akal
mengatakan perempuan itu cantik atas dasar ilmu dan kepintarannya. Dan
hatimengatakanperempuanitucantikatasdasarakhlaknya.
95.Beritatidakselalusamadengankenyataan.
96. Seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak membetulkannya telah
melakukansatukesalahanlagi.~Confucius
97. Memulaibelajarsejakkecilsepertimemahatdiatasbatudanmemulainya
sesudahtuasepertimenulisdiair.
98.Hidupmemerlukanpengorbananan.Pengorbananmemerlukanperjuangan.
Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan.
Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan
kebahagiaan.
99.Kekayaanbolehmengaburkanjalanyangjujur
100. Harta akan habis digunakan tanpa ilmu tetapi sebaliknya ilmu akan
berkembangjikaianyadigunakan.
101.Kekayaanbukanlahsatudosadankecantikanbukanlahsatukesalahan.Oleh
itu jika anda memiliki keduaduanya janganlah anda lupa pada Yang Maha
Berkuasa.
102.Sampantidakakandapatbelayardipadangpasirbetapapunjuaempuknya
pasiritu~PepatahArab
103.Perjalananseribubatubermuladarisatulangkah.~LaoTze
104.Awalmulapohonialahbenih.
105. Kalaulahandatidakmampuuntukmenggembirakanoranglain,janganlah
pulaandamenambahdukanya.
106.Orangyangmengetahuihargadirinyatidakakanbinasa.
107. Mengapamanusiagemarmencetuskanpertelingkahansedangkanmanusia
itusendiridilahirkandarisebuahkemesraan.
108. Kita sentiasa muda untuk melakukan dosa tetapi tidak pernah tua untuk
bertaubat.
109.

Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan

rendahkanhatimuserendahmutiaradilautan.
110.Setiapmatayangtertutupbelumberertiiatidur.Setiapmataterbukabelum
berertiiamelihat.
111.Sayapercaya,esoksudahtidakbolehmengubahapayangberlakuhariini,
tetapihariinimasihbolehmengubahapayangakanterjadipadahariesok.
112.Antaranasibdantakdiradalahsuatuyanglebihkurangsama.Merekaakan
berubahhanyadengandoakitadandengankeizinanNya.
113.Kayajiwalebihbaikdaripadakayaharta.
114. Lidahmu adalah bentengmu, jika engkau menjaganya maka ia akan
menjagamu, dan jika engkau membiarkannya maka ia tidak akan

mempedulikanmu
115. Jangan sesekali menggadai prinsip, demi untuk mendapat dunia yang
mengiurkan
116.Orangygpalingberkuasaadalahorangygdapatmenguasaidirinyasendiri
117. Setiap manusia adalah arkitek kehidupannya sendiri. Dia membinanya
sepertimanayangdikehendakinyanamun
selepas dia membina apa yang dikehendakinya, kadang kala dia mendapati
bahawadiatidakmenyukaiapayang
telah dibinanya dan mencari seseorang atau sesuatu untuk dipersalahkan
daripadamencubauntukmenukardirinyasendiri.
118. Janganlakukansemuayangkamuketahui,janganberbelanjasemuayang
kamu miliki, jangan percaya semua yang kamu dengar dan jangan
memberitahusemuayangkamudengar.
119. Seseorang menganggap sekatan sebagai batu penghalang, Sedangkan
oranglainmenganggapnyasebagaibatulonjatan.
120. Kalau kita melakukan semua yang kita upaya lakukan, sesungguhnya kita
akanterkejutdenganhasilnya.
121.Kitaselalulupaataujarangingatapayangkitamiliki,tetapikitaseringkali
ingatapayangoranglainada.
122.Apayangdiperolehidalamhidupini,adalahsepenuhnyadaripadaapayang
kitaberikanpadanya.
123. Semuliamulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan
diriketikaberkedudukantinggi,
memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat ~
KhalifahAbdulMalikbinMarwan
124.Adalahtidakmustahilorangyangpalingkitabencisekarangadalahkawan
karibkitasuatuwaktudahulu.
125.Jikakitamelakukansesuatudengankeikhlasan,nescayaganjaranyangkita
terimajugasetandingdenganapayangkitausahakan.
126. Dalamkepalakaumwanitaadakekurangan,tetapidalamhatimerekaada
kelebihan.
127.Gerobakkosonglebihbanyakbisingnya(suaraributnya)daripadagerobak
yangpenuhmuatan.
128. Sekiranya anda meletakan satu nilai kecil ke atas diri anda sendiri,
ketahuilahbahawaduniatidakakanmeningkatkanhargaandaitu
129.Kalautidakkeranasemalamkitatelahberusaha,bersungguh,bersabardan
berdoa,belumtentuhariinikitaakanberadadisini
130. Fikirkan halhal yang paling hebat,Dan engkau akan menjadi terhebat.
Tetapkanakalpadahaltertinggi,Danengkauakanmencapaiyangtertinggi.
131.Duniainitiadajaminanmelainkansatupeluang.
132.

Kehidupan kita di dunia ini tidak menjanjikan satu jaminan yang

berkekalan.Apayangadahanyalah
133. Jangansesaliapayangsudahpergi.Jangantangisiapayangsudahtiada.
Tetapibangkitlahdanbinakembaliapayangtelahhilangdanpergi.

134.Jikaandabekerjasematamatauntukwang,andatidakakanmenjadikaya
kerananya. Tetapi jika anda menyintai pekerjaan yang anda lakukan itu,
kejayaanakanmenjadimilikanda~RayKroc(PengasasMcDonalds)
135.Kitaseringnampakderitahariini,tapikitajarangingatkebahagiaanuntuk
esok hari, jadi belajar lah untuk menghargai apa yg kita miliki hari ini,
kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika
semuanyatelahtiada..
136. Komunikasi adalah sesuatu yg mudah, susahnya ialah apabila kita tidak
menyebutnyadenganperkataanygmudah.~T.SMatthews
137.Masalaluadalahsepertimelihatdaritingkapkacayangberdebu,segalanya
nampaksenyapdantidakpasti.
138. Mereka yang berjaya bukanlah mereka yang gagal dalam mencuba, bukan
juga mereka yang sering gagal tetapi mereka yang tidak pernah gagal
mencubadanterusmencubasehinggakejayaanyangdikecapi.
139. Anda mungkin ditipu jika terlalu mempercayai tetapi hidup anda akan
terseksajikatidakcukupmempercayai~FrankCrane
140. Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata katamu itu
meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat
menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak
peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan, luka
keranakatakataadalahsamaburuknyadenganlukaberdarah.
141.Dalamhidup,seringkalikitalebihbanyakmendapatkanapayangtidakkita
inginkan.Danketikakitamendapatkanapayangkitainginkan,akhirnyakita
tahu bahawa apa yang kita inginkan terkadang tidak dapat membuat hidup
kitamenjadilebihbahagia.
142. Seandainya kita tidak mampu untuk mengutuskan secebis kesenangan
kepada orang lain, berusahalah supaya kita tidak mengirimkan walau
sezarahkesusahankepadaoranglain.
143. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi
seringkalikitaterpakuterlalulamapadapintuyangtertutupsehinggatidak
melihatpintulainyangdibukakanbagikita.
144.Kemaafanmungkinamatberatuntukdiberikankepadaorangyangpernah
melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita
akandapatmengubatihatiyangtelahterluka.
145.Seseorangmanusiaharuscukuprendahhatiuntukmengakuikesilapannya
,cukup bijak untuk mengambil manfaat daripada kegagalannya dan cukup
beraniuntukmembetulkankesilapannya
146. Jadikan dirimu bagai pohon yang rendang di mana insan dapat berteduh.
Jangansepertipohonkeringtempatsangpunggukmelepasrindudanhanya
layakdibuatkayuapi.
147. Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke tempat
tempat kamu ingin pergi. Jadilah seperti yang kamu inginkan, kerna kamu
hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal
halyanginginkamulakukan.

148. Masadepanyangcerahberdasarkanpadamasalaluyangtelahdilupakan.
Kamu tidak dapat melangkah dengan baik dalam kehidupan kamu sampai
kamumelupakankegagalankamudanrasasakithati.
149. Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak
percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang
ketakutan
150. Menghairankan sekali, orang yang mencuci wajahnya berkalikali dalam
sehari,tetapitidakmencucihatinyawalaupunsekalisetahun.
151. Barangsiapa menyebarluaskan beritaberita kekejian yang didengarnya,
makadiasepertipelakunya.
152. Keikhlasan mempunyai kilauan dan sinar, meskipun ribuan mata tidak
melihatnya.
153. Jangan tertarik kepada seseorang kerna parasnya, sebab keelokan paras
dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerna
kekayaan dapat musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat
membuatmutersenyum,kernahanyasenyumyangdapatmembuatharihari
yanggelapmenjadicerah.
154.Janganmemberimakanankepadaoranglainyangandasendiri\tidaksuka
memakannya.
155. Sungguh benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai kita
kehilangannya, tetapi sungguh benar pula bahawa kita tidak tahu apa yang
belumpernahkitamilikisampaikitamendapatkannya.
156.Musibahdalamhartalebihringandaripadamusibahdalamkehormatan.
157.Halyangmenyedihkandalamhidupadalahketikabertemuseseorangyang
sangat bererti dan mendapati pada akhirnya bahawa tidak demikian adanya
danharusmelepaskannyapergi.
158. Beritahukan kepadaku apa bacaanbacaanmu, nescaya aku akan beritahu
siapadirikamuini.
159. Masa depan yang cerah selalu tergantung pada masa lalu yang dilupakan.
Kita tidak dapat meneruskan hidup dengan baik jika tidak dapat melupakan
kegagalandansakithatidimasalalu.
160.Hiduptanpapeganganibaratbuihbuihsabun.Bilabilamasaiaakanpecah.
161. Keutamaan akal ialah hikmah kebijaksanaan, dan keutamaan hati ialah
keberanian.
162.Barangsiapayanghariinisamadengankelmarin,makatertipulahdia,dan
barangsiapahariinilebihjahatdarikelmarin,makaterkutuklahdia.
163. Kesempatan yang kecil seringkali merupakan permulaan daripada usaha
yangbesar.
164. Agama tidak pernah mengecewakan manusia. Tetapi manusia yang selalu
mengecewakanagama.
165.Tidakluruskeimananseseorangkecualijikahatinyalurus,dantidaklurus
hatiseseorangkecualijikaluruslidahnya
166.Sesiapayangtidakberfikirpanjang,kesusahantelahbersediadimukanya
KhongHuCu

167. Orangbijaksanatidaksesekalidudukmeratapikegagalannya,tapidengan
lapang hati mencari jalan bagaimana memulihkan kembali kerugian yang
dideritainya.
168. Yang telah berlalu biarkan ia berlalu, yang mendatang hadapi dengan
cemerlang.
169. Jangan menyalakan api untuk membakar musuh anda sedemikian panas,
sehinggaandasendirihanguskerananya.
170. Bukti akal fikiran seseorang ialah perbuatannya, dan bukti ilmunya ialah
ucapannya.
171. Berdiam diri adalah unsur terbesar untuk membentuk perkaraperkara
besar.
172. Janganlah berputus asa. Tetapi kalau anda sampai berada dalam keadaan
putusasa,berjuanglahterusmeskipundalamkeadaanputusasa.
173. Dunia ini umpama lautan yg luas. Kita adalah kapal yg belayar dilautan
telah ramai kapal karam didalamnya..andai muatan kita adalah iman,dan
layarnyatakwa,nescayakitaakanselamatdaritersesatdilautanhidupini.
174. Dalam masyarakat manusia ada binatang jalang tetapi dalam masyarakat
binatangtidakadasatupunmanusiajalangAristotle
175. Sahabat sejati adalah mereka yang sanggup berada disisimu ketika kamu
memerlukan sokongan walaupun saat itu mereka sepatutnya berada di
tempatlainyanglebihmenyeronokkan.
176. Hati yang terluka umpama besi bengkok walau diketuk sukar kembali
kepadabentukasalnya.
177.Setitikdakwatmampumembuatsejutamanusiaberfikirtentangnya.
178. Waktu kamu lahir, kamu menangis dan orangorang di sekelilingmu
tersenyum.
Jalanilah hidupmu sehingga pada waktu kamu meninggal, kamu tersenyum
danorangorangdisekelilingmumenangis.
179.Tandatandaorangyangbudimanialahdiaakanberasagembirajikadapat
berbuat kebaikan kepada orang lain, dan dia akan berasa malu jika
menerimakebaikandaripadaoranglain.
180.Semuliamuliamanusiaialahorangyangmempunyaiadabyangmerendah
diri ketika berkedudukan tinggi, memaaf ketika berdaya membalas dan
bersikapadilketikakuatKhalifahAbdulMalikMarwan
181. Supaya engkau beroleh sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup
menyempurnakanmenjadisahabatorangHamka
182.Sebaikbaikmanusiaialahyangdiharapkankebaikannyadanterlindungdari
kejahatannya.
183. Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain, janganlah hidup seperti duri
mencucukdiridanmenyakitioranglain
184.Fikirkantentangdirimu.Jikasatubangsatelahmulaberfikir,tidakadasatu
kekuatanpunyangbolehmenghentikannyaVoltaire
185.Semogakamumendapatcukupkebahagiaanuntukmembuatkamubahagia,
cukupcubaanuntukmembuatkamukuat,cukuppenderitaanuntukmembuat

kamu menjadi manusia yang sesungguhnya, dan cukup harapan untuk


membuatkamupositifterhadapkehidupan.
186. Kita lahir dengan dua mata di depan wajah kita, kerana kita tidak boleh
selalu melihat ke belakang. Tapi pandanglah semua itu ke depan,
pandanglahmasadepankita.
187.Kitadilahirkandengan2buahtelingadikanandandikiri,supayakitadapat
mendengarkansemuanyadariduabuahsisi.Untukberupayamengumpulkan
pujiandankritikandanmemilihmanayangbenardanmanayangsalah.
188.Kitalahirdenganotakdidalamtengkorakkepalakita.Sehinggatidakpeduli
semiskinmanapunkita,kitatetapkaya.Keranatidakakanadaseorangpun
yang dapat mencuri otak kita, fikiran kita dan idea kita. Dan apa yang anda
fikirkandalamotakandajauhlebihberhargadaripadaemasdanperhiasan.
189.Kitalahirdengan2matadan2telinga,tapikitahanyadiberi1buahmulut.
Kerana mulut adalah senjata yang sangat tajam, mulut bisa menyakiti, bisa
membunuh,

bisa

menggoda,

dan

banyak

hal

lainnya

yang

tidak

menyenangkan. Sehingga ingatlah bicara sesedikit mungkin tapi lihat dan


dengarlahsebanyakbanyaknya.
190.Kamudapatmengenallebihbanyaktentangdiriseseorangitudariadabdan
pertanyaannya,bukandarijawapanjawapannyaVoltaire
191.Setiaporangdapatmencapaikejayaandalamhalapasaja,asalkaniasangat
menyukaipekerjaanyangdilakukan.
192.Hariinibilaiadatang,janganbiarkaniaberlalupergi.Esokkalauiamasih
bertandang,janganharapiaakandatangkembali
193. Lebih baik tidur dengan perut yang lapar daripada bangun tidur dengan
banyakhutangAnonim
194.Orangcerdikyangmengenaldunia,terungkapbaginyamusuhyangberbaju
kawan.
195. Pengumpulhartabelumtentumemanfaatkannya,danyangmemanfaatkan
hartabelumtentuyangmengumpulkannya.
196. Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu
baik.

Sesuatu

yang

bagus,

belum

tentu

berharga.

Sesuatu

yang

berharga/berguna,belumtentubagus.
197. Jangan abaikan permintaan orang, kalau tidak mahu permintaan kamu
diabaikanorang.
198. Agama menjadi sendi hidup, pengaruh menjadi penjaganya. Kalau tidak
bersendi, runtuhlah hidup dan kalau tidak berpenjaga, binasalah hayat.
Orang yang terhormat itu kehormatannya sendiri melarangnya berbuat
jahat.PepatahArab
199.Barangsiapamembawaberitatentangoranglainkepadamu,makadiaakan
membawaberitatentangdirimukepadaoranglain.
200. Nikmat itu kadangkadang tidak disedari, hanya apabila ia telah hilang
barulahmanusiabenarbenarterasa
201. Emas diuji dengan api, wanita diuji dengan emas dan lelaki diuji dengan
wanita.

202. Orang yang berbohong itu sentiasa ingin melarikan diri sedangkan tiada
seorang pun yang mengejarnya namun orang yang benar itu berani seperti
singaGoethe
203. Mengetahui sesuatu dan memahami segala sesuatu adalah lebih baik
daripadamengetahuisegalasesuatu,tetapitidakmemahamisesuatu.
204. Kawan sejati ialah orang yang mencintaimu meskipun telah mengenalmu
dengansebenarbenarnyaiaitubaikdanburukmu.
205. Sabar adalah jalan keluar bagi orang yang tidak bisa menemukan jalan
keluar.
206. Kepala yang tidak mempunyai fikiran sama halnya dengan sesebuah
bentengyangtidakdibelaNapoleonBonaparte
207. Jikaduniainipersinggahan,mengapatidakkitabanyakkanbekalanuntuk
meneruskanperjalanan?Keranakitacumaadasatupersinggahan.
208.Apabilabicaraituperak,diamadalahemas.
209. Jagalah dirimu baikbaik, usahakanlah kemuliaannya, kerana engkau
dipandangmanusiabukankeranarupatetapikesempurnaanbudidanadab
NabiSAW
210. Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting
dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan
orang.
211. Menulis sepuluh jilid buku mengenai falsafah lebih mudah daripada
melaksanakansepotongpesanan.
212. Kegembiraan ibarat semburan pewangi, pabila kita memakainya semua
akan dapat merasa keharumannya. Oleh itu berikanlah walau secebis
kegembiraanyangandamilikiitukepadatemananda.
213. Esokpastiadatetapiesokbelumpastiuntukkita.Beringatingatlahuntuk
menghadapiesokyangpastikanmendatang.
214. Reaksi emosi jangan dituruti kerana implikasinya tidak seperti yang
diimaginasi.
215. Jangan dipaksa anak berbuat kebaikan, jikalau orang tuanya tidak pernah
menyembahTuhannya
216.Sahabatyangberimanibaratmentariyangmenyinar.
217.Lazatnyamemberimaaflebihbaikdaripadalazatnyamembalasdendam.
218. Orang yang bahagia itu akan selalu menyediakan waktu untuk membaca
kerana membaca itu sumber hikmah menyediakan waktu tertawa kerana
tertawaitumuziknyajiwa,menyediakanwaktuuntukberfikirkeranaberfikir
itu pokok kemajuan, menyediakan waktu untuk beramal kerana beramal itu
pangkal kejayaan, menyediakan waktu untuk bersenda kerana bersenda itu
akan membuat muda selalu dan menyediakan waktu beribadat kerana
beribadatituadalahibudarisegalaketenanganjiwa.
219.Masadepanitudibeliolehmasasekarang.~SamuelJohnson
220.Seseorangyangjujurditerimaucapannyaolehmusuh.
221.Kadangkalamenyembunyikansesuatuperkaradaripengetahuanoranglain
lebihbaikdarijikadiberitahupuntidakdihiraukan.

222. Penglihatan itu sebagai panah iblis yang berbisa, maka siapa yang
mengelakkannya kerana takut padaKu, maka Aku akan menggantikannya
denganimanyangdirasakanmanisnyadalamhati
223.Hartayangdidatangkanolehanginakanterbawapergiolehtaufan.
224. Kekecewaan mengajar kita erti kehidupan.Teruskan perjuangan kita
walaupunterpaksamenghadapirintangandemirintangandalamhidup
225.Kebaikanseorangpemimpinadalahlebihbaikdaripadakebaikanzaman.
226.Kemarahantidakbolehberumurpanjangdidadaseorangyangberhatibaik,
kebaikantidakbolehberakardihatiseseorangyangberdasarburuk.
227.Kemaafanmungkinamatberatuntukdiberikankepadaorangyangpernah
melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita
akan dapat mengubati hati yang telah terluka. Kemaafan yang diberi secara
ikhlasumpamapisaubedahyangbolehmembuangsegalaparutlukaemosi
228.Segalahalyanglahirakanmati,tetapicahayakehidupanyangdipancarkan
akanselalubersinarbuatselamanya.
229.Hidupiniibaratmenitiseutastali,kadangkalakitajatuhsakitdanterluka,
danitulahyangkitarasaisaatini.
230. Dua orang bersaudara ibarat dua buah tangan, yang satu membersihkan
yanglainnya.
231. Kita lahir hanya dengan 1 hati jauh di dalam diri kita. Mengingatkan kita
pada penghargaan dan pemberian cinta diharapkan berasal dari hati kita
yang paling dalam. Belajar untuk mencintai dan menikmati betapa kita
dicintai tapi jangan pernah mengharapkan orang lain untuk mencintai kita
sepertikitamencintaidia.
232.Berilahcintatanpamemintabalasandankitaakanmenemuicintayangjauh
lebihindah.
233.Yangmemimpinwanitabukanakalnya,melainkanhatinya.
234. Pengecut mati banyak kali sebelum kematiannya. Yang berani mati hanya
sekali.
235. Amat mudah untuk memadamkan api yang sedang marak, tetapi sukar
untukmeredakanapikemarahandalamdiri.
236. Katakata itu sebenarnya tidak mempunyai makna untuk menjelaskan
perasaan. Manusia boleh membentuk seribu katakata, seribu bahasa.Tapi
katakatabukanbuktiunggulnyaperasaan
237. Sahabat terbaik adalah dia yang dapat duduk berayunayun di beranda
bersamamu, tanpa mengucapkan sepatah katapun , dan kemudian kamu
meninggalkannyadenganperasaantelahbercakapcakaplamadengannya.
238. Lombong emas dalam diri kamu adalah fikiran kamu. Kamu dapat
menggalinya sedalamdalamnya dan sepuaspuas yang kamu inginkan
AbdullahMansurM.H
239.Mahkotakemanusiaanialahrendahhati.
240. Setiap jiwa yang dilahirkan telah tertanam dengan benih untuk mencapai
keunggulan hidup. Tetapi benih itu tidak akan tumbuh seandainya tidak
dibajaidengankeberanian

241.Sahabatyangtidakjujuribaratdapuryangberhampiran.Jikalaupunkamu
tidakterkenajelaganyasudahpastiakanterkenaasapnya.
242.

Kalau kita dapat membuka dan menutup telinga dengan mudah

sebagaimana membuka dan menutup mata, pasti kita akan terhindar dari
mendengarkanbanyakkebatilan.
243.Jikakeadilanditegakkan,keberaniantidakdiperlukanlagi.
244.Tiadasiapayangpalingpandaidanpalingbodohdiduniainikeranasetiap
yang pandai itu boleh menjadi bodoh dan setiap yang bodoh itu boleh
menjadipandai
245. Akal itu menteri yang menasihati, Hati itu ialah raja yang menentukan,
Harta itu satu tamu yang akan berangkat, kesenangan itu satu masa yang
ditinggalkan
246.Barangsiapamemusuhiorangyangdibawahnya,hilangkewibawaannya.
247.Hidupbiarlahberbakti,walaupuntidakdipuji
248. Seorang boleh menipu seseorang sekalisekala tetapi orang yang sama
tidakbolehmenipusemuaorangpadamasayangsama
249. Keikhlasan itu umpama seekor semut hitam di atas batu yang hitam di
malamyangamatkelam.Ianyawujudtapiamatsukardilihat.
250.Kebanyakanorangmembuangbanyakmasadantenagauntukmemikirkan
masalahdanbukancubauntukmenyelesaikannya
251. HartayangpalingmenguntungkanialahSABAR.Temanyangpalingakrab
adalah AMAL. Pengawal peribadi yang paling waspada DIAM. Bahasa yang
palingmanisSENYUM.DanibadahyangpalingindahtentunyaKHUSYUK.
252.Tiadasiapayangpalingpandaidanpalingbodohdiduniainikeranasetiap
yang pandai itu boleh menjadi bodoh dan setiap yang bodoh itu boleh
menjadipandai
253. Apabilakepercayaantelahhilanglenyap,kehormatantelahmusnah,maka
matilahorangituWhittier
254.Selalubayangkandiriandadidalamkasutseseorang.Jikaandarasaianya
menyakitkan,fikirlahiamungkinmenyakitkanoranglainjuga
255. Setiap jiwa yang dilahirkan telah tertanam dengan benih untuk mencapai
keunggulan hidup. Tetapi benih itu tidak akan tumbuh seandainya tidak
dibajaidengankeberanian
256. Kecemerlangan sebenar adalah apabila anda dihentam sehingga bertekuk
lutut,tetapimampumelantunkembali.
257. Wanita yang cantik tanpa peribadi yang mulia ,umpama kaca mata yang
bersinarbersinar,tetapitidakmelihatapaapa
258. Jangan sekalikali kita meremehkan sesuatu perbuatan baik walaupun
hanyasekadarsenyuman.
259. Anda bukan apa yang anda fikirkan tentang anda, tetapi apa yang anda
fikirkanitulahanda
260.Hiduptakselalunyaindahtapiyangindahitutetaphidupdalamkenangan.
261.Biarpunjalanitupanjang,kitaakanmerintisnyaperlahanlahan.
262. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada

kekayaanjiwa.Dalamkesempitanhidupadakekuasaanilmu.
263. Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding
kurangnyakebijaksanaanataukemahiran.
~FlowerA.Newhouse
264. Kebenaran itu pabila dijemur di bawah cahaya mentari, ia tidak akan
lekanglekang.Biarpunditinggalkandalamhujanlebat,iatidakakanbusuk.
265.Tawadhuialahbilasetiapkaliseseorangberjumpadenganseorangmuslim,
iamenyangkabahwaorangitulebihbaikdaripadadirinya.
266.Sebaikbaikorangyangdiberinasihatialahpenguasa.
267.Kekuatanitutidakterbinadiatasbilanganyangramai,tetapikekuatanitu
terbina di atas keyakinan dan optimis seseorang dan keserasian
berkumpulan.
268.

Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam

kehinaan.Memberi sedikit dengan ikhlas pula lebih mulia dari memberi


denganbanyaktapidiiringidenganriak.
269. Berfikir sejenak, merenung masa lalu adalah permulaan yang baik untuk
bertindak
270. Pandanglah segala sesuatu dari kacamata oranglain. Apabila hal itu
menyakitkan hatimu, sangat mungkin hal itu menyakitkan hari orang lain
pula.
271.Ambillahwaktuuntukberfikir,ituadalahsumberkekuatan.Ambillahwaktu
untuk bermain, itu adalah rahsia dari masa muda yang abadi. Ambillah
waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan. Ambillah waktu untuk
belajar, itu adalah sumber kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk mencintai
dandicintai,ituadalahhakistimewayangdiberikanTuhan.Ambillahwaktu
untuk bersahabat, itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Ambillah waktu
untuk tertawa, itu adalah musik yang menggetarkan hati. Ambillah waktu
untuk memberi, itu adalah membuat hidup terasa bererti. Ambillah waktu
untuk bekerja, itu adalah nilai keberhasilan. Ambillah waktu untuk beramal,
ituadalahkuncimenujusyurga.
272. Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras
dengantindakannya.
273. Tidak penting bagimu mengetahui harganya, tetapi penting mengetahui
nilainya.
274. Kehidupan ini dipenuhi dengan seribu macam kemanisan tetapi untuk
mencapainyaperluseribumacampengorbanan
275.Sekaliandaterjatuh,janganjatuhuntukberkalikali
276. Menikmati kehidupan itu adalah lebih baik dari hanya sekadar memerhati
kehidupan
277. Tidak ada insan suci yang tidak mempunyai masa lampau dan tidak ada
insanyangberdosayangtidakmempunyaimasadepan.
278. Orang yang paling mampu menguasai dirinya ialah yang paling mampu
menguasairahsianya.
279.

Tiaptiap sesuatu, apabila banyak menjadi murah melainkan akal,

bertambahbanyaklagiberharga
280.Orangyangmengikutiemosinya,akankehilanganadabnya.
281.Sekalipuntidakpernahmenjadikayaraya,kitamasihberuntungtidakjuga
papakedana
282. Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang. ~
WilliamJ.Siegel
283.Setiapbungamawarpastiadadurinya.
284. Dari kesusahan itu akan diperolehi kesenangan dan kebahagiaan, seperti
durian berduri kerana sedap isinya, kulit manggis pahit sebab manis di
dalamnyadanbungarosberdurikeranaharumbaunya
285. Jangan sesekali menyalahkan kesilapan diri sendiri kepada orang lain
keranaorangyangtidakmengakuikelemahandirisukaruntukberjaya.
286.Mungkindiamitusuatujawapanyangbaikataumungkinpulategurandan
nasihatyangbaik.
287. Orangorangyangpalingberbahagiatidakselalumemilikihalhalterbaik,
mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang hadir
dalamhidupnya.
288.Barangsiapamenanam,diayangakanmenuai.
289. Reputasi anda ialah apa yang orang lain fikirkan tentang diri anda sikap
peribadiandaialahtingkahlakuanda.
290. Jangan mudah membuang, tambahtambah lagi jika ia bukan barang tapi
orang
291. Sifat peribadi yang kukuh adalah aset kita yang paling hebat kerana ia
kuasayangmembolehkankitaberhadapandengankecemasan.
292.Apayangandafikirkanmengenaidirianda,akanmempengaruhidirianda
sendiri.
293. Sesetengah orang menggunakan jam yang murah. Jam seperti ini tidak
bolehdiharap.
294. Jangan serahkan sesuatu yang penting seperti sifat peribadi anda kepada
nasib.
295.percubaan,cabarandanpelbagaipeluang.Jaminanyangkekalabadihanya
dapatditemuiapabilakitakembalisemulakepadaIlahi.
296. Teman manusia yang sebenar ialah akal dan musuhnya yang celaka ialah
jahil
297.MemohondoakepadaTuhanadalahlaksanasamuderayangdapatmencapai
setiapsudutpantaikeperluanhidupmanusia
298.Sesuatukhayalankadangkadangmenjadirealiti
299.Jikamanusiamasihtetapjahatdenganadanyaagama,bagaimanalagijika
tiadaagama?~BenjaminFranklin
300.Jikakamumendapatkesusahan,ingatlahmenyimpankesabaran~Horatius
301.

Menghitung orangorang gila di suatu negeri lebih sulit daripada

menghitungorangorangyangberakal.
302. Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang paling takut pada
perubahan~MognonMeLauhlin

303. Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, iaitu kerja dan
bukannyausia.~RichardBrinsleySheridan
304. Kecantikan hanya sedalam kulit, tetapi masuk ke dalam tulang ~ Pepatah
inggeris
305.Kitapatutberkorbansupayaoranglainjugamerasaikemanisanhidup.
306. Keruntuhan keluarga telah melahirkan generasi yang lemah ~ Rahmohan
Ghandi
307.Rahsiauntukberjayaialahmenghormatioranglain
308. Ikhlaslah menjadi diri sendiri agar hidup penuh dengan ketenangan dan
keamanan
309. Kecemerlangansebenaradalahapabilakamudihentamsehinggabertekuk
lutut,tetapimampumelantunkembali.
310. Di sebalik keindahan rumah tersergam, disebalik senyum dan tawa,
seseorang insan itu mungkin dilanda kepahitan dan kekecewaan yang tidak
diketahuioranglain.
311. Jangan menghina barang yang kecil kerana jarum yang kecil itu kadang
kadangmenumpahkandarah.
312. Fikirkan permusuhan kita akan dimusuhi, fikirkan kebencian, kita akan
dibenci. Tetapi sekiranya kita fikirkan kasih maka kita akan dikasihi. Ini
adalahundangundangalam.Kitamenjadisepertiapayangkitafikirkan
313.Seekorburungditanganlebihbaikdaripadasepuluhekordiataspohon.
314. Hidup ini adalah warnawarni yang terlakar pada kanvas, walaupun tidak
cantikiatetapmempunyaisejutamakna
315.Adahalhalyangsangatinginkamudengartetapitidakakanpernahkamu
dengar dari orang yang kamu harapkan untuk mengatakannya. Namun
demikian, janganlah menulikan telinga untuk mendengar dari orang yang
mengatakannyadengansepenuhhati.
316. Jika anda mahu membuat sesuatu, anda akan cari jalan. Jika anda tidak
mahumembuatsesuatu,andaakancarialasan.PeribahasaArab
317. Membalas kebaikan dengan kejahatan adalah perangai yang serendah
rendahnya.

Membalas

kejahatan

dengan

kejahatan,bukanlah

perikemanusiaan. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah hal biasa.


Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah citacita kemanusiaan yang
setingginya. Kita harus sanggup hidup untuk memberi citacita itu
bertumbuh.
318.Berkhianatdalamilmulebihjahatdaripadaberkhianatdalamharta.
319.Sebuahpedangdiketahuikeampuhannyasesudahmemotong.
320.Kejayaantidakdatangkepadamanusiayangleka.CharlesCahier
321.Seseorangyangbijakmelahirkankatakataselalunyadisanjungsehinggaia
mulabercakapkosong
322.Permulaansabaradalahpahit,tetapimanisakhirnya.
323. Memang amat tinggi letaknya kebahagiaan. Namun kita harus menuju ke
sana. Ada orang yang berputus asa berjalan ke arahnya lantaran
disangkanya jalan ke sana amat sukar. Padahal mudah, kerana ia dimulai

daripadadirinyasendiriSaidMustafa
324.Setiapkalitersadung,ingatlahkitatidakmahuterjatuhlagi
325.Jadikansebagaiaturanhidupuntukmelakukanyangterbaikdalamapajua
yangdilakukan,pastiakanmenghasilkecemerlangan.
326. Sebelum memberi nasihat kepada manusia dengan ucapanmu, berilah
merekanasihatdenganperbuatanmu.
327. Andai hidup punca perpisahan, biarlah mati menyambungnya semula.
Namun seandainya mati punca perpisahan, biarlah hidup ini membawa erti
yangnyata.
328.Orangmuliamenyalahkandirinya,orangbodohmenyalahkanoranglain
329. Usah sangka apa yang belum kita miliki janji pada kebahagiaan kita. Ada
kalanya setelah kita miliki itulah punca masalah kita. Jangan sangka semua
yang cerah kekal cerah sampai bilabila, ada kalanya menjadi hitam dan
menyusahkan
330.Selalukitamenyangkayangditanganorangindahdanmenawanapayang
ditangansendirisentiasakedam.Selalukitameletakkanimpianyangmuluk
muluk pada kepunyaan orang sedangkan orang turut terliur dengan apa
yangkitamiliki
331. Katakata yang diucapkan sembarangan dapat mewujudkan perselisihan.
Katakata yang kejam dapat menghancurkan suatu kehidupan. Katakata
yang diucapkan pada tempatnya dapat meredakan ketegangan. Katakata
yangpenuhcintadapatmenyembuhkandanmemberkati.
332.Menyimpangseinci,rugiseribubatu.PeribahasaCina
333.Katakatayanglembutdapatmelembutkanhatiyanglebihkerasdaribatu.
Tetapi katakata yang kasar dapat mengasarkan hati yang lunak seperti
sutera.
334.Seburukburukbutaadalahbutahati.
335. Manusia tak akan tahu semua perkara, justeru tahu banyak perkara lebih
baikdaritidaksukamengambiltahuwalaupunsatuperkara
336.Batuyangbergeraktidakbisaditumbuhitanaman.
337. Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan untuk dirinya, menjadi
pemandu untuk nafsunya dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya ~
SaidinaAli
338. Jika kamu berhasrat untuk berjaya, jangan hanya memandang ke tangga
tetapibelajarlahuntukmenaikitanggatersebut.
339. Ada dua cara seseorang itu tidak boleh berjaya iaitu orang yang hanya
mengerjakanapayangdisuruhdanorangyangtidakmahumengerjakanapa
yangdisuruh.
340.Tidakadamanusiayanghidupuntukgagal,tetapitidakmerancangadalah
merancanguntukgagal.
341. Apabilakepercayaantelahhilanglenyap,kehormatantelahmusnah,maka
matilahorangitu..Whittier
342. Keberanian yang sebenar ibarat layanglayang. Sentakan angin yang
menentangnya bukan melemparkannya ke bawah, sebaliknya menaikkannya

JohnPetitsenn
343. Usah sangka kereta jenama paling mahal tidak memberikan masalah. Ada
kalanya meragam juga. Usah sangka orang yang serba kekurangan itu tidak
membahagiakan,adakalanyadialebihmengerti
344.Kesusahandankesulitanadalahlaksanamusimdingin,basahdanlembab,
tidakdisukaiinsan.tetapisesudahmusimsejukitulahtumbuhbungabunga
yangharumdanbuahbuahanyangsubur.
345.

Seekor singa yang ganas lebih mudah ditentang daripada seorang

pemerintah yang kejam, dan pemerintah yang kejam lebih mudah dihadapi
daripadaangkarafitnahyangberkekalan.
346.

Tiada manusia yang berjaya dalam semua yang dilakukannya dan

kewujudan kita ini sebenarnya mesti menempuh kegagalan. Yang penting


ialah kita tidak menjadi lemah semasa kegagalan itu terjadi dan kekalkan
usahahinggakeakhirhayat.JosephConrad