Anda di halaman 1dari 2

MENDIDIK DIRI,ISTERI DAN ANAK UNTUK SOLAT

April 21, 2010 at 1:58pm


PERINGATAN YANG LALAI UNTUK MENGERJAKAN SOLAT
SURAH 5 AL MAA-IDAH ( HIDANGAN ) AYAT 58 :
Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikan
buah ejekan dan permainan, yang demikian itu adalah kerana mereka benar-benar ka
um yang tidak mempergunakan akal.
SURAH 20 THAAHAA AYAT 14 :
Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sem
bahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingati aku.
SURAH 23 AL MU MINUUN ( ORANG-ORANG YANG BERIMAN ) AYAT 1:
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,
SURAH 23 AL MU MINUUN ( ORANG-ORANG YANG BERIMAN ) AYAT 2 :
Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya.
SURAH 23 AL MU MINUUN ( ORANG-ORANG YANG BERIMAN ) AYAT 9 :
Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.
SURAH 26 ASY-SYU ARAA ( PARA PENYAIR ) AYAT 218 :
Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang.
SURAH 26 ASY-SYU ARAA ( PARA PENYAIR ) AYAT 219 :
Dan melihat pula perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sujud.
SURAH 29 AL ANKABUUT ( LABA-LABA ) AYAT 45 :
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al kitab al quran dan dirilah
sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungk
ar. Dan sesungguhnya mengingati Allah sholat adalah lebih besar keutamaannya dar
i ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
SURAH 39 AZ ZUMAR ( ROMBONGAN-ROMBONGAN ) AYAT 22 :
Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama islam
lalu ia mendapat cahaya dari tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Ma
ka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk menging
ati Allah mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
SURAH 53 AN NAJM ( BINTANG ) AYAT 53 :
Maka bersujudlah kepada Allah Dan sembahlah dia.
SURAH 62 AL JUMU AH ( HARI JUMAAT ) AYAT 9 :
Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada ha
ri jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual
beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
SURAH 70 AL MA AARIJ ( TEMPAT-TEMPAT NAIK ) AYAT 19 :
Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir ( kedekut )
SURAH 70 AL MA AARIJ ( TEMPAT-TEMPAT NAIK ) AYAT 22 :
Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat.
SURAH 70 AL MA AARIJ ( TEMPAT-TEMPAT NAIK ) AYAT 23 :
Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya.
SURAH 70 AL MA AARIJ ( TEMPAT-TEMPAT NAIK ) AYAT 34 :
Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.

SURAH 70 AL MAA AARIJ ( TEMPAT-TEMPAT NAIK ) AYAT 35 :


Mereka itu kekal disurga lagi dimuliakan.
SURAH 74 AL MUDDATSTSIR ( ORANG YANG BERKEMUL ) AYAT 42 :
Apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar neraka?
SURAH 74 AL MUDDATSTSIR ( ORANG YANG BERKEMUL ) AYAT 43 :
Mereka menjawab: kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat .
SURAH 75 AL QIAAMAH ( HARI KIAMAT ) AYAT 31 :
Dan tidak mau membenarkan rasul dan Al Quran dan tidak mau mengerjakan sholat.
SURAH 77 AL MURSALAT ( MALAIKAT YANG DIUTUS ) AYAT 48 :
Dan apabila dikatakan kepada mereka: rukuklah, nescaya mereka tidak mau rukuk .
SURAH 87 AL A LAA ( YANG PALING TINGGI ) AYAT 14 :
Sesungguhnya berungtunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman,
SURAH 87 AL AL A LAA ( YANG PALING TINGGI ) AYAT 15 :
Dan dia ingat nama tuhannya, lalu dia sembahyang.
SURAH 107 AL MAA UUN ( BARANG-BARANG YANG BERGUNA ) AYAT 1 :
Tuhakah kamu orang yang mendustakan agama?
SURAH 107 AL MAA UUN ( BARANG-BARANG YANG BERGUNA ) AYAT 5 :
Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.
SURAH 108 AL KAUTSAR ( SUNGAI DI SURGA ) AYAT 2 :
Maka dirikanlah sholat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah.