Anda di halaman 1dari 2

MENDIDIK ANAK UNTUK SOLAT ( CARA 2 )

April 15, 2010 at 11:15pm


PERINTAH MENGERJAKAN SHOLAT
SURAH 2 AL BAQARAH ( SAPI BETINA ) AYAT 238 :
Peliharalah segala sholatmu, dan peliharalah sholat wuthaa, berdirilah kerana Al
lah ( dalam sholatmu ) dengan khusyu .
SURAH 2 AL BAQARAH ( SAPI BETINA ) AYAT 239 :
Jika kamu dalam keadaan takut ( bahaya ) maka sholatlah sambil berjalan atau ber
kenderaan, kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah ( sholatlah ),
sebagaimana Allah telah mengerjakan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
SURAH 4 AN NISAA
Dan apabila kamu
mbahyangmu, jika
kafir itu musuh

( WANITA ) AYAT 101 :


berpergian dimuka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar se
kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang
yang nyata bagimu.

SURAH 4 AN NISAA ( WANITA ) AYAT 102 :


Dan apabila kamu berada ditengah-tengah mereka ( sahabatmu ) lalu kamu hendak me
ndirika sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdir
i ( sholat ) bersertamu dan menyangdang senjata, kemudian apabila mereka ( yang
sholat bersertamu ) sujud ( telah menyempurnakan serakaat ), maka hendaklah mere
ka pindah dari belakangmu ( untuk menghadapi musuh ) dan hendaklah datanglah dat
ang golongan yang kedua yang belum bersembahynag, lalu bersembahyanglah mereka d
enganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyangdang senjata. Orang-orang
kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu merek
a menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-s
enjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan kerana hujan atau kerana kamu mem
ang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yan
g menghinakan bagi orang-orang kafir itu.
SURAH 7 AL A RAF ( TEMPAT TERTINGGI ) AYAT 29 :
Katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan , dan ( katakanlah ): luruskanlah
muka dirimu disetiap solat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan keta atanmu ke
padanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan ( demikian pulala
h ) kamu akan kembalikan kepadanya) ,
SURAH 7 AL A RAF ( TEMPAT TERTINGGI ) AYAT 31 :
Hai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah disetiap memasuki Masjid, makan dan
minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang
-orang yang berlebih-lebihan.
SURAH 9 AT TAUBAH ( PENGAMPUNAN ) AYAT 18 :
Hanyalah yang memakmurkan Masjid-Masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kep
ada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan Sholat, menunaikan zakat dan
tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang y
ang mendapat petunjuk.
SURAH 17 AL ISRAA ( MEMPERJALANKAN DIMALAM HARI ) AYAT 78 :
Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirik
anlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat itu disaksikan oleh malaikat.
SURAH 17 AL ISRAA ( MEMPERJALANKAN DIMALAM HARI ) AYAT 79 :
Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang thajudlah kamu sebagai suatu ibadah
tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
SURAH 17 AL ISRAA ( MEMPERJALANKAN DIMALAM HARI ) AYAT 80 :
Dan katakanlah Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarka
nlah ( pula ) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Eng

kau kekuasaan yang menolong.


SURAH 17 AL ISRAA ( MEMPERJALANKAN DIMALAM HARI ) AYAT 81 :
Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap , sesungguhnya
yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.
SURAH 17 AL ISRAA ( MEMPERJALANKAN DIMALAM HARI ) AYAT 110 :
Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu
seru, Dia mempunyai Al Asmaul Husna ( nama-nama yang terbaik ) dan janganlah kam
u mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan janganlah pula merendahkannya dan caril
ah jalan tengah diantara kedua itu
SURAH AL ANKABUUT ( LABA-LABA ) AYAT 45 :
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab ( Al Quran ) dan diri
kanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari ( perbuatan-perbuatan ) kej
i dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah ( sholat ) adalah lebih besar (
keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain) dan Allah mengetahui apa yang kamu ke
rjakan.
SURAH 48 AL FAT-H ( KEMENAGAN ) AYAT 29 :
Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah
keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka: kamu lih
at mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya tanda-tanda merek
a tampa pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam
taurat dan sifat-sifat mereka dalam injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluark
an tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia
dan tegak lurus diatas pokoknya: tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamn
ya kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir ( dengan kekuatan or
ang-orang mukmin ). Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan mengerjakan a
mal yang sholah diantara mereka ampunan dan pahala yang besar.
SURAH 59 AL HASYR ( PENGUSIRAN ) AYAT 22 :
Dialah Allah yang tiada Tuhan ( yang berhak disembah ) selain Dia. Yang Mengetah
ui yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
SURAH 59 AL HASYR ( PENGUSIRAN ) AYAT 23 :
Dialah Allah Yang tiada Tuhan ( yang berhak disembah ) selain Dia, Raja, Yang Ma
ha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara,
Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci,
Allah dari apa yang mereka persekutukan.
SURAH 59 AL HASSYR ( PENGUSIRAN ) AYAT 24 :
Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang membentuk Rupa, Yang Mempun
yai Nama-nama Yang Paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada dilangit dan di
bumi. Dan Dia lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
SURAH 62 AL JUMU AH ( HARI JUMA AT ) AYAT 9 :
Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada ha
ri Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah. Dan tinggalkanlah jua
l beli. Yang dmikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.