Anda di halaman 1dari 2

MENDIDIK DIRI DAN KELUARGA UNTUK BERSABAR DALAM KEHIDUPAN

SABAR, DIANIAYA, DIGANGGU, DITIMPA KESUSAHAN DAN HIJRAH


SURAH 14 IBRAHIM AYAT 12 :
Mengapa kami tidak akan bertakwakkal kepada Allah padahal Dia menunjukkan jalan
kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan y
ang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang berta
wakkal itu berserah diri
SURAH 16 AN NAHL ( LEBAH ) AYAT 41 :
Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami
akan memberi tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala d
iakhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui,
SURAH 16 AN NAHL ( LEBAH ) AYAT 42 :
( Yaitu ) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertakwakkal
.
SURAH 16 AN NAHL ( LEBAH ) AYAT 110 :
Dan sesungguhnya Tuhanmu ( pelindung ) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah m
enderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesuda
h itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
SURAH 16 AN NAHL ( LEBAH ) AYAT 126
Dan jika kamu memberi balasan, maka
saan yang ditimpakan kepadamu, akan
ah yang lebih baik bagi orang-orang

:
balaslah dengan balasan yang sama dengan sik
tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itul
yang sabar.

SURAH 22 AL HAJJ ( HAJI ) AYAT 35 :


( Yaitu ) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemertarlah hati mereka, o
rang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendiri
kan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebahagian dari apa yang telah k
ami rezkikan kepada mereka.
SURAH 31 LUQMAN AYAT 17 :
Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah ( manusia ) mengerjakan yang baik dan
cegahlah ( mereka ) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa ya
ng menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan
( oleh Allah ).
SURAH 38 SHAAD AYAT 17 :
Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba kami Daud ya
ng mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat taat ( kepada Tuhan ).
SURAH 42 ASY SYUURA ( MUSYSWARAT ) AYAT 43 :
Tetapi orang yang bersabar dan mema afkan sesungguhnya ( perbuatan ) yang demikian
itu termasuk hal-hal yang diutamakan.
SURAH 50 QAAF AYAT 39 :
Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil m
emuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya,
SURAH 50 QAAF AYAT 40 :
Dan bertasbihlah kamu kepadanya dimalam hari dan setiap selesai sembahyang.
SURAH 73 AL MUZZAMMIL ( ORANG-ORANG YANG BERSELIMUT ) AYAT 10:
Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara
yang baik.
SURAH AL BALAD ( NEGERI ) AYAT 17 :
Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan

saling berpesan untuk berkasih sayang.


SURAH 103 AL
Demi masa,

ASHIR ( MASA ) AYAT 1 :

SURAH 103 AL ASHIR ( MASA ) AYAT 2 :


Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,
SURAH 103 AL ASHIR ( MASA ) AYAT 3 :
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasiha
ti supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.