Anda di halaman 1dari 26

hjlSAJAK-SAJAK SUNDA

Janari Katompernakeun
Peuting tadi taya hujan nu marengan sawangan.
ukur aya kalakay ragrag jeung angin nu niupkeun salempang.
wanci janari nu katompernakeun pikir kumalayang neangan harepen
nu can tangtu iraha ngwujud kanyataan.
kanyaah jeung ka tresna
masih kalindih halimun.
Satungkebing langit salega jagad nyaksi ngajadi hiji

Sareupna sabada hujan


aya cileuncang
nyalangkrung di tepas imah,
tina sela-sela dahan arumanis
ngeclakan sesa cihujan siga nu peunggas harepan

20 02 1983
(aya nu ceurik dipapag gelenyu imut ibu)
kuring nu panungtung
ceuk itungan mah dinu kadua
ayeuna jangkep leuwihna salapan poe
satutas anjeuna mulang ka alam lana
mun seug direndengkeun tantuna
jadi angka 29
panceg kana waktu kuring kumelendang di pewaenangan
cohagna nambahan itungan
sajatiina ngurangan lengkah jeung rongheapna nafas.
#20 02 2012#
(aya katineung kanu mulang sataun katukang)

Nu mulang sataun katukang


(pihatur pun biang)
Langit haleungheum ceudeum
nalika girimis nganteur nu mulang
dibarung keclakna cimata
pucuk-pucuk eurih luak-leok
kasapu angin nu ngaharewoskeun kingkin
sapanjang jalan kaliwatan
*Batu reok
mungkas carita anjeun tibra
di alam lana
*Pamakaman di wewengkon Panjunan Sumedang

Asih halimun
hawar-hawar angin ngageuing katresna
nyimpaykeun raga katineung ka anjeun
dina bulan lumambrak urang patepung
silih titip asih,pada nunda kanyaah
keun
dilingkup halimun dipasieup kaheman

Ngalalana
j
Satutasna rereuh di satengahing marga
laku jumurung waktu
lumampah nikreuh mapay laratan
panutan ajeun teu weleh dina implengan

Layon saha eta


Bangke saha eta,
ngajepat sisi jalan pasampangan
taya nu mirosea buruk teu puguh rupa
layon saha eta,
ngajepat dinu amparan permadani
ditarete malati jeung kananga
pada nyengcerikan
naon bedana manusa,

Rumpaka
Kinanti Pamageuh ati
Rumpaka diwangun padalisan
Jati hamo kasilih junti
Sunda midang makalangan

Wanci
tengah peuting
anjing rageg patembalan
marengan hujan ngaririncik

Gayatri
langit ceudeum
ditema mega nu alum
ajeun nganti nu tigin jangji
nyatana sulaya nyanding kiwari

anjeun Gayatri
dareuda nahan cimata
lantaran inyana mungkas harepan
satengahing sagara asih
Gayatri
mungkas katresna
ngemasing paiti tumekaning perlaya
girimis nu nyaksi
balati tiliam asih nembus
jajantung.

Gayatri
II
Teu kungsi lila
anjeun datang deui
salin jinis jadi malati
mu mekar
na tungtung kaduhung
sabab kalindih halimun
katugenah

Kingkilaban mangsa janari


(keur anjeun nu ngancik na ati)
Kingkilaban ngagurat langit
marengan angin nu ngaharewoskeun kaasih
najan nyamuni dina rongheapna nafas
pucuk-pucuk waktu ting garupay
ngagentra katresna nu lumampah
mapay rasa nyiar rumasa
sajeroning sukma
anjeun
nu nyebit asih dinu ati
ngaguar carita katresna
ngolebat na kongkolak soca

mugi duriat nyanding bagja salawasna


sabab
satungkebing langit salega jagad
nyaksi ngajadi hiji.
n

Diajar maca jeung nulis


Kuring teh
keur diajar maca jeung nulis,
muga anjeun surti
kana pasini
nu jadi tanda tanya
antara kanyataan
jeung rasa
nu pagaliwota
dina saban lampah mangsa

Mega Alam
(keur ki sobat)
bareto na tungtung laku
meh bae inyana kasarung,
ayeuna inyana tijalikeuh
di jalan nu sabenerna kungsi kaliwatan,
meureun geus guratna kitu
kabawa anging kalimpud angkeub
nu mayungan buana

balebat di purworejo
isuk-isuk harita

balebat di alun-alun purworejo


anjeun imut bari ngagentraan kaheman

Sabada Isya
(keur Bapa nu mulang sabada Isya)
Aya nu tilar dunya
nalika peuting mimiti ngalengkah
dipirig ku rincikna sora hujan
ditema kalam mulya nu dareuda
dibarung keclakna cimata
#07042012#

Sawah
sakotakan keur dipaculan
Hawar-hawar bedug asar ngageroan
tuluy hanjat kana galengan
bari nyusut kesang ku lengen nu lmokot leutak

laku sakadang heulang

ngarongheap.... bari enteup dina dahan

Nalika
Malati ligar di lamping pasir
marengan sumirat balebat
medal gurat sajak
nu can angeus dikotret

dina pucuk-pucuk halimun

Kiwari

Sabada nyutat rumpaka nu salah mangsa


naha gening taya mulang deui
sagara kaler guligah hadaruan ombakna
anjeun ngilang taya mulang deui
tigin jangji jadi tanya na tungtung tanda

Jalan Hirup

Rupa-rupa pasualan datang


marengan lengkah nyorang jalan kahirupan.
Sakapeung sok ngarasa yen hirup teh
asa diteungteuinganan ku kanyataan.
Tapi sajatina mah meureun
eta teh mangrupa bagian tina jalan hirup nu kudu dilakonan.
Paralun gusti teu niat aral subaha
ngan kuring remen ngarasa katurug katutuh.

Tapel Wates

Hujan ngaririncik dipapag ku


anjing nu rageg patembalan
tiris karasa liwat saking
marengan guligahna rasa
nu nguwak ngawik tiap jeungkal rumasa
Lawas mangsa
kuring teu nepungan anjeun,
hirup ukur mapay-mapay dunya
dikerewed ku nafsu dibakutet ku pangabutuh
antukna batan wawuh malah jauh
Jungjunan,
kiwari wanci janari nu katompernakeun
nyata karasa dosa meulit ka puhu leungeun
atra katembong lampah teu munasabah
Sumegruk
eurih-euriheun balilihan
lantaran peuting rek miang ninggalkeun
mangsa dunya nu teu lana
(1) BUDAK PAHATU LALIS
Dua budak pahatu lalis
adi lanceuk aww lalaki
kasarung di leuweung ganggong
adina ceurik ngalengis
mana jalan geusan balik.
Budak lalaki ngala kupa
leungeunna parigel metik
buah kupa dialungkeun
dipulungan ku adina.
Tina rungkun buni kacida
luar-lor oray sanca
gep ngegl awak adina
nu keur anteng murak kupa.
Jrut turun budak lalaki
ana rt ka sakuriling
Si Nyai ka mana geuning

reuwas kacida teuing.


Manuk Cukrik disada semu nalangsa
Cukrik, cukrik turih ku pucuk eurih
pucuk eurih bakal matih
Si Nyai bakal kapanggih.
Geberan ku hihid aing
hihid aing kabuyutan
mawa bayu kahuripan.
Geber-geber hihid aing
hihid aing kabuyutan
titinggal nini awaking.
Usik ngulisik raga tangtungan
paripurna hirup waras
ku saktina rasa asih.

(2) BUDAK SAKTI


Budak leutik bisa ngapung
jangjangna kulit salapis
hiberna di langit peuting
ludeung ngambah jomantara
disadana tingkorak
karesepna bubuahan
nu amis semu kareueut
Budak leutik bisa ngapung
budak nu kacida sakti
nu kitu naon ngarana?

(3) NINI ANTH


Di langit bulan nembongan
cahayana hurung ngempur
ngadamaran alam dunya.
Di bulan Nini keur anteng

ngentrung ninun kan polng


awak Nini mani bongkok
balas terus ba ninun
meureun geus rebuan taun.
Di bulan Nini bumetah
dibaturan Candramawat
buluna nu tilu warna
watekna matak diasih.

(4) SAMAGAHA
Bulan di langit ngaleungit
meureun disumputkeun naga
bumi alam pok mongklng.
barudak rct di buruan
sorana patembalan
Samagaha! Samagaha!
Aya kahariwang
dina hat swang-swangan
bulan sirna.
Ting berebet barudak ka pipir imah
tutunggulan dina lisung
rampak narakol kohkol
ngusir naga sina nyingkir
naga nyingkah
bulan ngempur
bumi alam caang deui.

(5) SAKADANG MONYT MALING CAB


Sakadang kuya jeung Sakadang monyt
suka bungah maling cab
cab beureum matak uruy
lada haneut kana beuteung.
Seuhah lata-lata, seuhah lata-lata
cab beureum cabe lada
cab arasak kacida.

Keur jongjon datang Pa Tani


Sakadang monyt ngabecir
sieun katwak Pa Tani.
Kuya geuwat gancang nyumput
di tempat nu rada buni
tapi katnjoeun mantn.
Pa Tani bungah kacida
daging kuya rek diolah
lumayan keur deungeun sangu.

Sakadang kuya katwak


dipangku dibawa balik
dikurung tukangeun imah.
Ngalongok Sakadang monyt
suka bungah ngahilian
cenah bakal dikawinkeun
ka anakna Bapa Tani.
Isukna datang Pa Tani
suka bungah muru kandang
nyorn bedog meunang ngasah.
Pa Tani ambek kacida
nu aya di jero kurung
bangk Sakadang monyt.
Monyt morongkol dicekel
dibalangkeun ka nu bala
monyt cengkat ngarngknk
ngabecir lumpatna tarik.

(6) PAPARAHUAN
Manintin manuk Manintin
paparahuan reujeung Tunggeu
parahuna cangkang bontng
bontng suri anu ged.

Soloyong angkleung-angkleungan
kakawihan suka bungah
Tin, tin, Manintin
gengngng!
Katembong ku Caladi Kundang
ngageleber hiber
teup enteup na parahu
nu tiluan kakawihan
Tin, tin, Manintin
toroktok, tok
gengngng!
Kapanggih ku anak Monyt
clak tumpak parahu
nu opatan kakawihan

Tin, tin, Manintin


toroktok, tok
nguuuk
gengngng!
Kitu jeung kitu
disarada patmbalan
suka bungah kakawihan
mmh surup sarangng.

(7) SILIH TULUNGAN


Nyiruan dina pancuran
titeuleum mh ba pah
Titiran nenjo Nyiruan
kanyaah mapas hat.
Geuwat metik dangdaunan
diragragkeun kana cai
ngarayap ta Nyiruan
teu tulus nemahan pati.

Titiran ku paninggaran
diintip-intip dipanah
Nyiruan mulang tarima
nyeureud bitis paninggaran.
Paninggaran ngagurubug
teu tulus manah Titiran
geus lsot kabh bangbaluh
lantaran silih tulungan.

(8) BUDAK BUNCIR


Si Buncir naheunkeun bubu
pareng meunang anggay-anggay
diwadahan kana batok.
Hayam macok anggay-anggay
Si Buncir boga pamnta
hayam nu jadi gantina.
Hayamna katinggang halu
atuh pah saharita
halu nu jadi gantina.
Haluna katincak munding
sabab potong mnta ganti
Si Buncir dakwa ka hakim
munding milikna Si Buncir.
Mundingna katinggang limus
pah mnta digantian
ku Ki Tani diturutkeun
buah limus matak uruy.
Demi Nyi Putri ningali
kacida pisan palayna
limus dipesk dituang
sp ngan tinggal pelokna.
Nyi Putri jadi gantina
Buncir teras salin rupa
jangkung pohara kaspna
katelahna Gandarasa.

(9) BUDAK HIDEUNG


Budak hideung gorng rupa
buuk ngarambueuk rintit
ku indung pulung diasih
lantaran ku dakanana.
Teu saeutik nu ngahina
pasrah narimakeun nasib
kanikmatan tanpa tepi
permata nu pangmahalna.
Si hideung muka buntelan
horng eusina teh waluh
dibantingkeun kana batu
bray beulah hrang ngagenyas.
Jangglk hiji nagara
budak hideung salin rupa
satria gagah perkasa
Danuwarsa katelahna.

(10) CINGCIRIPIT
Ngariung di pakalangan
waspada ngantelkeun curuk
curuk inggis kacapit
kacapit ku dampal leungeun
dampal leungeun dikeupeulkeun
jk-jk nong
nu kacapit tunggu lawang.

(11) NGADU PANGGAL


Prung tarung di pakalangan
nu jadi kawih pamuka:
Tung-tung-brung
kali tanjung
barangbang kali parangpang

padakutik padasemprung.
Breng panggal diparuihkeun
muih dina jero kalang
beletak papada panggal
panggal ngacleng ngagolpak
panggal muih pangleletna
punjul ngajadi raja.

(12) TITINGGI ULA-ALI


Karmbong meulit na cangkng
tungtungna pada nyekelan
antay-antayan leumpangna
niru-niru titinggi
majuna ongko-ongkoan
bulat-beulit, arula-arileu
nguriling kukurilingan
hulu ngudag-ngudag buntut
sina nangan nu leungit.
Nu dimaksud geus kapanggih
buntut kudu jadi hulu
ari hulu jadi beuheung
kitu jeung kitu tuluyna
sagala-gala walatra
taya nu paheula-heula.

(13) LANGLAYANGAN
Langlayangan kumalayang
ngalayang di mga malang
paheula-heula jeung heulang
sukan-sukan sukahayang.
Mipir langit nyorang mga
nyawang anggang di buana
amparan handapeunana
tanah ndah alam Sunda.

(14) SURUNG MUNDING

Surung munding, surung munding


kaulinan budak lalaki
ngutamakeun kakuatan
nu man pahareup-hareup
pakuat-kuat tanaga.
Surung munding, surung munding
nu lalajo suka bungah
ngariung bari ngarawih:
gr tong-gr tong
nu lh dipotong
gr tong-gr tong
nu lh dipotong.
Gr tong-gr tong
parancah mmh lumampah
ngagr hat lalaki
ludeung teuneung
rahayu jaya waluya.

(15) CAANG BULAN


Baheula nu dipigandrung
caang bulan opat welas
ngabungbang pinuh kabungah
galumbira gogonjakan
bari kakarawihan
laguna lagu bulan tok;
Bulan tok, bulan tok,
bulanna sagede batok,
didudut disantok,
aya ucing keur anakan.
Meungpeung bulan ngaganteng
arulin masing aranteng
nganteur kahayang nu manteng.

(16) PACICI-CICI PUTRI

Dampal leungeun nu katuhu


nu knca oge nya kitu
ditangkubkeun ka palupuh
disodorkeun keur ngariung
ditunjukan bari imut
ditetel-tetel ku curuk
kawihna lagu nu matuh
dikawihkeun ku lulugu:
Pacici-cici putri
trlk kembang celempung
ada nona ada tuan
kalau mau kembang apa?

Hayang kembang Kamuning!


Hoyah, ari balik nungtun munding!
Nu ngariung surak kabh
gogonjakan suka bungah.

(17) ULIN DI WALUNGAN


Ngabring arindit
arulin ka walungan seja ngojay
jleng gejebur, jleng gejebur
ngarojay patengah-tengah
ngalangkarak babalapan
papalidan ka hilirkeun
palila-lila teuleumna
icikibung peperangan
silih simbeuh silih cemplang.

(2) HIRUP
Oleh

Ato

Paskal

Hirup
lir
ibarat
lengkah
Sing
ati
ati
tur
tarapti
nincak ulah ngan saukur lengkah
bari komo jeung dudupak
rurumpak
bisi manggih beling nu pastina
bakal
nygagk

Hirup
jeung
kahirupan
lir ibarat lengkah jeung tujuan
lengkah merenah nu ku dilampah
tinangku
barokah tujuan
nu ku urang baris kahontal
Panggoda dunya tong dijadikeun
alasan
pikeun
ngalengkah
salah
lantaran bala tangtuna bakal
karasa
Kamajuan
dunya
kudu dibarengan ku motekar akal
jeung lengkah nu basajan
lengkah
merenah
kahirupa
barokah
(3) ANAKING
Ato
Suharto
Anaking...
regepkeun piwuruk ema hidep
sangkan
hirup
rahayu
jeng
berkah
tur
bagja
Anaking..
tiru jeng gugu pasipatan ema
sabab ciri sagala wanoja natra
aya
dina
diri
ema
Bapa bagja rumah tangga jeung
ema
najan kadang sok manggih
tunggara
ema tetep ngawula ka bapa
pinuh
ku
rasa
katresna
Anaking..
hirupmah sadar jeung eling
mun hideup mamawa wejangan
ema
bakal pasti salawasna eling
Anaking..
hideup geus
dewasa

nincak

mangsa

omat ulah kagoda ku hawa dunya


nu
kadang
mawa
cilaka
Bapa jeung ema teu boga warisan
banda
pohara
teu boga tanah nu lega
komo deui emas permata
Bapak jeung ema ngan boga do'a
sangkan hideup hirup waluya
dibeungkeut ku iman jeung takwa
bekel urang ngumpul engke di
surga
(4) CARITA AYEUNA JEUNG
BAHEULA
Ato
Suharto
Rundayan carita mangsa harita
masih
natra
dina
rasa
tatali asih nu mengkeut pageuh
nepi ka kiwari tetep euntreup
kawas
si
leugeut
teureup
Katresna teu
najan umur rek
kasono
teu
najan jiwa geus

ilang singray
nepi ka kubur
weleh
pogot
teu deui ngora

Duh Gusti nu maha welas tur asih


jagi tali rabi abdi dugi ka aki nini
teubihkeun dina cocobi nu kadang
sok
nyiliwuri
Nyai
panutan
akang
kasatiaan
modal
utama
ulah
nepi
ka
dirogahala
ku pangaruh dunya nu kadang
mawa
sangsara
Kabagjaan lain diukur ku lobana
brana
lain dihias kureuncemna emas
kabagjaan pasti nyaangan urang
mun iman jeung takwa jadi sareat
urang
dina enggoning ngabangun rumah

tangga
Rundayan carita katresna harita
jeung
ayeuna
urang jaga ulah nepi ka sirna
sangkan urang tetep waluya
nepi
ka
pantona
sorga..
Amin....
(5) URANG
Ato

JEUNG

WAYANG
Suharto

Kiwari lain kamari tapi ayeuna


Kamari kuduna jadi eunteung
pikeun
bekel
naratas
jalan
sangkan
lolongkrang,
teu
katutupan
jalan
Lumampah di alam dunya
ceunah
darma
wawayangan
usik malik diobah ku dalang
Tapi
urang
lain
wayang
sabab wayang moal boga
kahayang,
da wayang mangrupa barang
Lumampah urang tangtu ngajojo
kahayang
hayang tandang, pakan jeung
sandang
sabab urang boga akal jeung
pikiran
lain wayang nu ngan hudang mun
diangkat
ku
dalang
Kamari nu can pasti tong
dijadikaeun
nyunkeulit
ati
tuluy jadi hoream ngahontal
kahayang
gagal lain hartina lengiteun akal
tapi kudu nyiar jalan pikeun
meunggaskeun
rurungkan nu ngahalangan jalan

Sing
percaya
kana
diri
nu dianti pasti ngawujud bukti
asal usaha jeung percaya kanu
Maha
Suci
Urang beda jeung wayang
lantaran urang boga akal jeung
pikiran
wayang ngan ukur parabot dalang
nu dipirig ku gamelan dina acara
hiburan
(6) KASATIAAN
ANJEUN
Ato
Suharto
Dua puluh taun urang ngawangun
juntrung nangtung, panceg teu
gedag
sagara rumah tangga nu ku urang
di
sorang
teu loba leuwang najan harungan
sok
rajeun
datang
Kasatiaan anjeun cukang nu jadi
lantaran
kabagjaan nu pohara, najan banda
ngan
saayana
kasatuhuan anjeun jadi jalan
panghalang
akang
mun rek nganjang ka mojang lian
Geulis...
pupusten rasa nu ayeuna aya
sangkan rumah tangga tetep
waluya
nepi ka umur pegat di dunya
Geulis...
jaga sing tarapti pangaji diri
sangkan Illahi masihan widi
laki rabi urang sing nepi ka aki
nini
Geulis...
buah
katresna
urang
geus parawan jeung geus bujang
rawat ku sayahadat tur shalat

sangkan hirupna bisa mangfaat


keur umat
(7) KATRESNA
AKANG
Ato
Suharto
Kanyaah akang moal laas ku
panasna
jaman,
moal leeh ku serabna panon poe
najan aya mojang nu sok
pirajeunan
ngajak
nganjang
cinta akang moal gedag ku
panggoda
wanoja
Nyai..., cinta akang nu sajati
satungtung
anjeun
satuhu
nyumponan kawajiban ka caroge
akang moal rek lanca linci luncat
mulang
Nyai..., pupunden hate akang
tong rempan sanajan urang
paanggang
cinta akang lain ngan ukur
kalangkang
clik putih clak herang tresna
akang
ngan
ukur
anjeun
Nyai..., citresna akang nu utama
kabagjaan nu ku urang ayeuna
dirasa
omat ulah nepi ka dirogahala
kupangbibita dunya nu moal pasti
sampurna
Nyai..., bojo akang anu geulis
sing
tarapti
ngajaga
diri
sangkan urang tetep waluya
dina lalakon laki rabi nu ku urang
ayeuna keur disorang

(8)
(9)

(10)

Sponsored by

(11)
Gaji Pas-Pasan? Meeting? Capek di Jalan?
Ingin punya bisnis dengan modal kecil? takut memulainya? Dapatkan Gaji
Double sambil ngantor.
http://www.sampingan.web.id

Jual Voucher Autosubmit DISKON, Lebih MURAH!


Hanya 53ribu/ 2 bulan (Anda hemat 10ribu), Buruan pesan sekarang!.
http://www.voucher.web.id

Webhosting Harga Bersaing, Kualitas Prima!


WebiiHost.com, didukung server yang handal berkualitas, support pelayanan
ramah, Fasilitas Cpanel, fantastico Autoinstaller Wordpress & Joomla
http://www.webiihost.com

Belajar berbisnis Mengalihkan belanja bulanan bersama d'BCN dan


Oriflame!
Suka belanja kecantikan? Dapatkan Produk Gratis senilai Jutaan rupiah dari
Oriflame dan dapatkan Income tambahan untuk membantu suami/ Keluarga
anda! Cari tahu DISINI
http://www.TajirKaya.com

Daftar Training ONLINE, GRATIS Selama 20 Jam


Berbisnis online bersama d'BC Network untuk meraih kesuksesan finansial
anda, Bisa di Wariskan!
http://www.dbc-network.com/index.php?id=tajirkaya Ads by LieZMaya

(12)

(13)

Nining meida S - Hariring Kuring

(14)
20.3.09 2:03 AM Ku Neng Lilis Mayasari
(15)
Tengah peuting keur jemplang jempling
Kuring nyaring, teu geunah cicing
Hate melang, sumoreang
Buah ati, lawas teu patepang
Cuang cieung, kuring sorangan
Nenggeulis cik pangumbaraan
Lieuk dengen lieuk lain
Laya pisan kesan pamunangan
Rek sasambat ka saha nya nyambat

Suwung dulur, walurat sobat


Sangsang badan, nitipkeunnya diri
Iwal ti ka Gusti hyang widhi
Hiliwirkeun, duh angin peuting
Pangnepikeun hariring kuring
Kajungjunan nu ngantosan
Kawih ati nu keur rungsing pusing
Tengah peuting keur jemplang jempling
Kuring nyaring, teu geunah cicing
Hate melang, sumoreang
Buah ati, lawas teu patepang
Rek sasambat ka saha nya nyambat
Suwung dulur, walurat sobat
Sangsang badan, nitipkeunnya diri
Iwal ti ka Gusti hyang widhi
Hiliwirkeun, duh angin peuting
Pangnepikeun hariring kuring
Kajungjunan nu ngantosan
Kawih ati nu keur rungsing pusing
Kawih ati nu keur rungsing pusin
(16)
sumber : http://liriksunda.blogspot.com/2009/03/nining-meida-s-hariringkuring.html#ixzz2LdPGc400
(17)
Anaking
Bismillah ngayuga lampah, Anaking
Balukar jangar neunggar kahayang
Balukar sasar medar rumingkang
Sing jembar sabar
Tong jadi hambar ihtiarKalangkang beurang sok ngolo
Hariring peuting sok ngadodoho
Raksa rasa ukir pikir

(18)
Mun gering tong rungsing
Mun cageur tong badeur
Sujud mun pareng dipinding
Sukur mun pareng dipondong
(19)
Ulah ceurik jadi jalma leutik
Ulah sombong abong di gedong
Lain batur, kabeh ge dulur

Neang halal, awurkeun amal


Ulah lieur ku madu dunya
dumeh perlaya moal sulaya
(20)

Januari 2008

(21)
Ditulis dalam Puisi Sunda | Dengan kaitkata: Puisi Sunda, kehidupan,
nasehat | 2 Komentar

(22)

Sumalindung

(23)

Posted by Badru Tamam Mifka pada 1 Februari 2007

(24)
Najan liwung kakurung tungtung
Najan muyung kakurung layung
Jung sumalindung kanu AgungDuh, Gusti wiati pangarti
Nu sajati mariksa ati
Nu rancage ngawasa simpe hate
Nu ngatur sesa umur
Nu suci ngaraksa wanci
Salawasna hirup jeung pati moal pahili

(25)
Najan gumulung digelung untung
Najan nangtung manggung di gunung
Jung sumalindung kanu Agung
Duh, Gusti malati sanubari
Anging Anjeun nu surti
hariring kuring
Boh eunteup dina keukeup raheut
Boh eunteup dina keukeup geugeut
Salawasna teuteup Anjeun tuhu dina puhu kalbu
(26)

Sumedang, Februari 2007

(27)
Ditulis dalam Puisi Sunda | Dengan kaitkata: Puisi Sunda, nasehat,
spiritualitas | Tinggalkan sebuah Komentar

(28)

Pasiksak

(29)

Posted by Badru Tamam Mifka pada 1 Februari 2007

(30)
Clik clak clik clak
cikikik cakakak

Nu nyiksik nu nyaksrak
Teu nampik mung namprak
Nu centik nu ngajak
Ngarenghik nulak taktakClik clak clik clak
cikikik cakakak
Niliktik nalaktak
Nu calik nu nangkarak
Nu malik nu murak awak
Nu gigisik nu ngagalaksak

(31)
Clik clak clik clak
Nu balik nu pasiksak
Februari 2007
(32)

Ditulis dalam Puisi Sunda | Dengan kaitkata: Puisi Sunda, sajak | 1 Komentar

(33)

Harta Sajati

(34)

Posted by Badru Tamam Mifka pada 1 Juni 2006

(35)
Baluas emut mangsa lawas
kagagas keur meuntas
tipoek ka caang
nu dengdek keur leumpang
ditengkas ku bedas cadas
nu neang bagja ceuk beja
nu nyiar welah guligahDibedahkeun cimata
pikeun ngaguar harta dunya
Gening harta teh didieu,
tibelat nu wening ka
Gusti nu suci
(36)
jk