Anda di halaman 1dari 5

jehL muR

fheil guhkJiw
fheil Mths iy-2 gjF 11 khj fhy gfhd vGJ njfhd
zg got.
(bghUjkhd l (

1.

) Fl / ug)

i)zgjhu bga

ifgl
M /bg / Ueif

ii) ghd

2.

jij bga/fzt bga

3.

iyahd Kft
(mryf FpL vQl)

4.

brhj khtl

5.

vGJ nj nj
bgwh ga U
khtl

6.

zgjhu
i)bjhiyng v
ii) ifng v
iii) dr Kft

7.

i)wj nj
ii) taJ

8.

gf

i)muR

nru M / iy

KDik bgwtuh
ii)

KDik

vj

KDik?

bgwt fztdh iflglt /


tifahd

rhW ef izfgl
ntL)

Mjutw jit

(Mjhukhf
khW wdh (ayhik
rjjF Mjhukhf rhW
ef izfgl ntL)
fy Ukz jg
Kdh uhQtd

w KDikst
(KDikid jtwhk
Fl ntL)
9.

10.

f jF

i)kj

J / Ryh / jt /
bgsj / w

ii) tF / c rh
tF

#h

jhjgl tFd
(mUjd)
jhjgl tFd
gHFod
f gl tFd
gl tFd
gl tFd (Ryha)
bghJd
11.

i)zgjhu J Fwa M / iy
tHF
VJ
Yit
csjh?
ii) M v tuf ju

12.

i)zgjhu FwtH M / iy
(Criminal
Case)
VnjD
jlid bgwtuh
ii)M v tuf ju

13.

rhWf

i) +2 kbg rhW ef
ii) mDgt rhW ef
iii) rh rhW ef
iv) KDik rhW ef
(bghUJ ne)
v) khW wdh rhW ef

14

cWbkh
nkFLs vdh tHfgLs tuf midJ
rahditf vd j VnjD jtW vd d bjatjh mjdh
vLfgL vyh tifahd eltoifF eh cgLnt vd
cWanw.
zgjhu ifbahg
eh

fheil Mths g zgjhufSfhd Kiwf


1

fhglf vif

SCA

11

SC

46

ST

03

MBC

60

BC

74

BCM

11

GT

89

bkhj

294

Ca f- 5200-20200+ ju Ca 2400
taJ tu- Fiwj gr taJ 18 MF.
jhjgnlh,

gHFod

mfgr taJ mUja,

tFdfSF

35

MF.

gLjgnlh, gLjgnlh, gLjgnlh (K) 32 MF.


bghJ dUF 30 MF (1.7.2014 mW csgo)

fy jF

Vbfdnt gj muR Jiw / muR mYtyfUJ Fw w rhLfd


mogily

---

+2 nj

gf

(Dismissed

from

Service)

bragoU

mkDjhuf kD uhffgL.

kD midJ tufS bragl ntL.

KGikahd

tuf braglhj zgf uhffgL.

nj Kiw 10- tF juyhd bghJ ma, fj, Jiw rhj


nff kW g bjhlghd nff l bgW. nfs fs bfhF
(Objective Type) tify nffgL.

mf kbg (Merit) bgW zgjuhf rhW rghfgL

dRH mogil nj bragLthf. gxJL kDjhu Ug


mogilY
tHfgL

fh

glfd

vifd

mogilY

50 kbgfSF nj eljgL.
nj fhy- xU k neu ( 60 lfs )

zgJl nj flz %.100/-fhd tiunthiyid

aFe,

fheil guhk (k) kUJtgf, brid.6 (Director, Animal Husbandry


and Veterinary Services, Chennai.6) vw bga brid khwjjf
tif nja kakhfgl t VjhtJ x vLJ zgJl
izJ

mDl

ntL

jhH jglt

kw W

iflgnlh

khw W

(gzkhf

gHFod ,
wdhfs

bgW
Mjutw w

bfhsgl
jit

zg

khlhJ).
fztdhy

flz

brYj

ntoay iy.

10

FwtHFf, kwjh Fw rhlglt kW mua gnfW


mjfhd jlid bgwt kD uhffgL.

bra agl zgfs


ntL.

15.9.15 khiy 5.45 kFs

bgwgl

15.9.15 khiy 5.45 kF wF bgwgL zgfs

uhffgL.

zgfis mDg ntoa Kft- aFe, fheil guhk (k)


kUJtgf, ka mYtyf fol gF-2, njdhngil, brid.6.

zgjhu nkYiw J zF gj bga bjthf Fl


ntL.
11

zg

Vfgl

kDjhufSF

nj

nj

kW

neu

mfgL. mjj khtl jiyefuf nj ikaf mikfgL.

12

nj bjhlghd vij myJ vyhtiw khaikgjnfh myJ


njid

uJ

brtjnfh

aFe,

fheil

guhk

kW

kUJtgf mtfSF KG mfhu cL.

aFe,
fheil guhk kW kUJtgf,
brid-6.

jehL fheil guhk kW kUJtgf ,brid.6.


Tamil Nadu Animal Husbandry and Veterinary Services, Chennai - 6.
fheil Mths iy.2 vGJ njfhd njTl mDk L
Memorandum of Admission (Hall Ticket) for the Written Examination for the post of
Livestock Inspector Grade - II (Training)

1.

Application No

2. Roll No

:
:

Photo

3. Name of the
Candidate
zgjhu bga

4. Fathers / Husband
Name
jfgdh / fzt bga

5. Address
Kft

6. Name of the
Examination Centre
nj ika
bga

7. Schedule of Exam
nj fhy tu

Signature of the Candidate

Deputy Director (Personnal)


Department of Animal Husbandry and
Veterinary Services, Chennai.6.