Anda di halaman 1dari 8

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian
2
2015
PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______
3
Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional
EDU 3083
Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________
Kredit: ____________

Minggu/
Tarikh

M1
21 Jun

25 Jun

Tajuk dan Kandungan

Hasil
Pembelajaran

1. Konsep mengajar sebagai


satu profesion
Konsep profesion dan
profesionalisme
Ciri-ciri guru sebagai
profesional

CLO1
Menjelaskan
konsep profesion,
etika,
akauntabiliti dan
profesionalisme
keguruan.
CLO4
Merancang pelan
pembangunan
diri untuk menjadi
seorang yang
profesional

Kuliah

Tutorial

3 jam

Amali

ISL

Catatan

1 jam

Penjelasan berkaitan:
Konsep profesion
Konsep
profesionalisme
Ciri-ciri guru sebagai
profesional
Kuliah:
Dr. Hjh Azizah Sarkowi

Perbincangan
berkaitan pandangan
Ornstein dan Levine
(2003, p. 30).:
The teaching
profession lags behind
the professions of law
and medicine in four
significant areas. It
does not possess: 1) a
defined body of
knowledge and skills
beyond that
grasped by laypersons,
2) control over
licensing standards
and/or entry
requirements, 3)
autonomy in making
decisions about
selected spheres of
work, and 4) high
prestige and
economic standing .
Rujuk LAMPIRAN 1.

Cari maklumat
berkaitan ciri-ciri guru
profesional dari
pelbagai sumber

Robb, K.
(2006). An
uncertain
position:
Examining
the status of
teaching as a
profession.
Essays in
Education,
18.
** Semua
hasil aktiviti
tutorial & ISL
mesti
dimasukkan
dalam
portfolio
pelajar
** Rujukan
tambahan
digalakkan

SKEMA TLO

Minggu/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil
Pembelajaran

Kuliah

Tutorial

3 jam

M2
28 Jun
2 Julai

M3
5 Julai
9 Julai

2. Etika dan Akauntabiliti


Guru
Konsep etika
Kod Etika
Akauntabiliti guru
Integriti guru

3. Isu-Isu Etika dan


Akauntabiliti Guru
Isu-isu etika dan integriti
guru
Kesantunan guru
Keprihatinan guru
Penampilan Guru
Berniaga di sekolah
Kerjaya sambilan
Pengurusan masa
Pengurusan kewangan

CLO1
Menjelaskan
konsep profesion,
etika,
akauntabiliti dan
profesionalisme
keguruan.

CLO2
Membincangkan
ciri-ciri guru
sebagai seorang
profesional

Amali

ISL

Catatan

1 jam

Kuliah
En. Nazri bin Halim

Pembentangan
Kumpulan:
Rumuskan isi
kandungan kuliah
berkaitan tajuk etika
dan akauntabiliti
guru.
Persembahkan
dalam bentuk
pengurusan
grafik.
Sediakan soalan
ulangkaji beserta
skema jawapan
untuk dijawab oleh
kumpulan yang lain.

3 Jam

2 Jam

Penjelasan berkaitan:
Isu-isu etika dan
integriti guru
Kesantunan guru
Keprihatinan guru
Penampilan Guru
Berniaga di sekolah
Kerjaya sambilan
Pengurusan masa
Pengurusan
kewangan

Pembentangan
Kumpulan
Perbincangan 1:
Berdasarkan isuisu
ketidakpatuhan etika
dan akauntabiliti guru
yang temui di media
massa:
Jelaskan isu terpilih.
Bincang sebabsebab berlaku
ketidakpatuhan
tersebut
Cadangkan
kemungkinan yang
berlaku kepada guru

Penjelasan berkaitan:
Konsep etika
Kod Etika
Akauntabiliti guru
Integriti guru

Kuliah:
Tn Hj Khalid Bin Abdullah

Dapatkan maklumat
berkaitan tajuk Etika
dan Akauntabiliti
Guru dari pelbagai
sumber
Cari maklumat
tentang Kod Etika
Keguruan Malaysia.
Simpan Kod Etika
Keguruan Malaysia
di dalam portfolio
pelajar

Dapatkan dari
media massa
(akhbar / artikel /
majalah / internet)
tentang isu-isu
ketidakpatuhan etika
dan akauntabiliti
guru

Taklimat
Kerja Kursus

SKEMA TLO

Minggu/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil
Pembelajaran

Kuliah

Tutorial

Amali

ISL

Catatan

tersebut
Perbincangan 2:
Bincangkan isu
melibatkan
penyalahgunaan masa
dan wang yang
mungkin berlaku di
sekolah.
Cadangkan
kemungkinan yang
berlaku kepada guru
tersebut
Cadangkan cara
bagi mengatasi
masalah tersebut.
M4
12 Julai
16 Julai

4. Peringkat Perkembangan
Guru
Guru permulaan
Guru cekap
Guru berkesan
Guru mahir
Guru pakar

CLO3
Menganalisis
peringkat
perkembangan
kerjaya dari guru
permulaan ke
peringkat yang
lebih tinggi
CLO4
Merancang pelan
pembangunan
diri untuk menjadi
seorang yang
profesional

3 Jam

2 jam

Penjelasan berkaitan:
Guru permulaan
Guru cekap
Guru berkesan
Guru mahir
Guru pakar

Pembentangan
Kumpulan:

Kuliah:
Encik Saifudin Azam
Shah B. Ahmad

Baca artikel
Beginnng
elementary
teachers
development as
teacher of
Science oleh
Appleton dan
Kindt (2002)

Cari maklumat
berkaitan
perkembangan
kerjaya guru dari
pelbagai sumber

Perbincangan 1:
Rumuskan dapatan
kajian Appleton dan
Kindt (2002) dan
bincangkan kefahaman
baru yang anda
perolehi.
Perbincangan 2::
Nyatakan
kemungkinan
aspek-aspek
keprihatinan anda
sebagai guru dalam

Appleton, K.,
& Kindt, I.
(2002).
Beginning
elementary
teachers'
development
as teachers
of science.
Journal of
Science
Teacher
Education,
13(1), 43-61.

SKEMA TLO

Minggu/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil
Pembelajaran

Kuliah

Tutorial

Amali

ISL

Catatan

tiga tahun pertama


pengajaran.
Huraikan faktorfaktor yang
menyokong
perkembangan guru
pada setiap
peringkat.
Sejauh manakah
guru masih
dianggap sebagai
pelajar kaedah
pengajaran
walaupun telah
diiktiraf sebagai
guru bertauliah?

M5
19 Julai
23 Julai

M6
26 Julai
30 Julai

17-18 Julai
Hari Raya
Puasa
(Jumaat &
Sabtu)
Cuti Hari Raya Puasa

5. Peranan Guru Sekolah


Rendah
Pengamal ilmu dan
kemahiran
Pembimbing
Pengamal reflektif
Penyelidik

** Tiada
Kuliah Cuti
Hari Hari
Raya Puasa
(Ahad- 19
Julai 2015)
CLO2
Membincangkan
ciri-ciri guru
sebagai seorang
professional
CLO4

3 Jam

2 jam

Penjelasan berkaitan
peranan sekolah rendah
sebagai:
Pengamal ilmu dan
kemahiran

Pembentangan
kumpulan (6):

Bincangkan bagaimana
guru boleh
menjalankan

Cari maklumat dari


pelbagai sumber
tentang program di
sekolah yang
dianjurkan oleh
Kementerian
Pendidikan Malaysia

Fullen, M.G.
(1993). Why
teachers
must become
change
agents.
Educational

SKEMA TLO

Minggu/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Agen sosial
Agen perubahan
Pengganti Ibu bapa
Pembentuk Tingkah laku
Pengurus pembelajaran

Hasil
Pembelajaran
Merancang pelan
pembangunan
diri untuk menjadi
seorang yang
profesional

Kuliah

Tutorial

Pembimbing
Pengamal reflektif
Penyelidik
Agen sosial

M7
2 Ogos
8 Ogos

Kepemimpinan Guru
Asas kepemimpinan
Jenis-jenis
kepemimpinan
Kepemimpinan sekolah

CLO5
Melaksanakan
peranan sebagai
pemimpin
professional
dalam pelbagai
aspek
pengurusan dan
pentadbiran
pendidikan

ISL

Catatan

peranannya dalam
melaksanakan salah
satu program yang
dicadangkan oleh
Kementerian
Pendidikan Malaysia.

berkaitan bidang
pengkhususan anda.

Leadership,
50(6). 12-17.

Rumuskan kandungan
PPPM 2013-2025
dalam bentuk
pengurusan grafik dan
simpan dalam portfolio

Laporan Awal
Pelan
Pembanguna
n Pendidikan
Malaysia
2013-2025.
(2012).
Kementerian
Pendidikan
Malaysia.

3 Jam

2 Jam

Penerangan berkaitan :
Asas kepemimpinan
Jenis-jenis
kepemimpinan
Kepemimpinan
sekolah

Pembentangan
kumpulan :
Apakah ciri-ciri
istimewa yang
dimiliki oleh
pemimpin sekolah
semasa anda
menjalani
program
praktikum?
Sejauhmanakah
anda bersetuju
dengan pendapat
yang mengatakan
bahawa
kepimpinan
adalah bakat
semula jadi dan
tidak boleh dibina
melalui latihan.

Cari maklumat
berkaitan kepimpinan
sekolah dari pelbagai
sumber

Kuliah:
Dr. Ahmad Sobri bin
Shuib

6.

Amali

Kuliah:
Encik Nazri bin Halim

Abdullah,
S.Y., Abdul
Rashid, M. &
Abdul Ghani,
A. (2007).
Guru
Sebagai
Pemimpin. K.
Lumpur: PTS
Profesional.

SKEMA TLO

Minggu/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan


7.

M8
9 Ogos
13 Ogos

Kepemimpinan Guru
Teori kepemimpinan
guru
Cara kepemimpinan di
sekolah termasuk
sekolah yang
melaksanakan program
pendidikan khas

Hasil
Pembelajaran
CLO5
Melaksanakan
peranan sebagai
pemimpin
professional
dalam pelbagai
aspek
pengurusan dan
pentadbiran
pendidikan

Kuliah

Tutorial

3 Jam

2 Jam

Penerangan berkaitan :
Teori kepemimpinan
guru
Cara kepemimpinan
di sekolah termasuk
sekolah yang
melaksanakan
program pendidikan
khas

Pembentangan
kumpulan :

Kuliah:
Encik Saifudin Azam
Shah B. Ahmad

M9
16 Ogos
20 Ogos

M 10
23 Ogos

7. Struktur Organisasi
Pendidikan
Struktur organisasi
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Struktur Jabatan Pelajaran
Negeri dan Pejabat
Pendidikan Daerah
Struktur organisasi sekolah
- Tugas dan tanggungjawab
guru
-Jangkaan guru

8.Perkembangan Kemahiran
Profesional Guru &

CLO5
Melaksanakan
peranan sebagai
pemimpin
professional
dalam pelbagai
aspek
pengurusan dan
pentadbiran
pendidikan

Analisis satu
konflik/masalah yang
berlaku di sekolah.
Jelaskan teori
kepimpinan yang
dapat membantu
menyelesaikan
konflik/masalah
tersebut

3 Jam

2 Jam

Penerangan berkaitan:
Struktur organisasi
Kementerian
Pendidikan Malaysia
Struktur Jabatan
Pelajaran Negeri dan
Pejabat Pendidikan
Daerah
Struktur organisasi
sekolah
- Tugas dan
tanggungjawab
guru
- Jangkaan guru

Pembentangan
Kumpulan:

Kuliah:
Tn Hj Khalid Bin Abdullah
3 Jam

Kaji struktur organisasi


Kementerian
Pendidikan Malaysia.
Bincangkan fungsi
dan peranan setiap
unit/bahagian
tersebut

2 jam

Amali

ISL

Catatan

Banding beza
kekuatan dan
kelemahan teori
kepimpinan dalam
konteks kepimpinan
sekolah

Cari maklumat
berkaitan struktur KPM
dari pelbagai sumber

Mencari satu artikel

16 Sept Hari
Malaysia
(Rabu)

SKEMA TLO

Minggu/
Tarikh

27 Ogos

M 11
30 Ogos
3 Sept

Tajuk dan Kandungan

Hasil
Pembelajaran

Pembelajaran Sepanjang hayat


Pelan pembelajaran
peribadi
Budaya membaca
Budaya menyelidik
Budaya pemikiran
reflektif:
o penulisan jurnal
reflektif
o pengurusan
portfolio

CLO2
Membincangkan
ciri-ciri guru
sebagai seorang
professional

8. Perkembangan
Kemahiran Profesional
Guru & Pembelajaran
Sepanjang hayat
Budaya musyawarah
Budaya kolaboratif dan
koperatif
Pembelajaran autentik
Latihan dalam
perkhidmatan
Akses maklumat
pelbagai sumber

Kuliah

Tutorial

Penerangan berkaitan:
Pelan pembelajaran
peribadi
Budaya membaca
Budaya menyelidik
Budaya pemikiran
reflektif

Secara berpasangan
anda dikehendaki
menjelaskan artikel
yang anda temui
berkaitan
Perkembangan
Kemahiran Profesional
Guru & Pembelajaran
Sepanjang hayat

Kuliah:
Dr. Ahmad Sobri bin
Shuib

CLO2
Membincangkan
ciri-ciri guru
sebagai seorang
professional

3 Jam

1 Jam

Penerangan berkaitan:
Budaya
musyawarah
Budaya kolaboratif
dan koperatif
Pembelajaran
autentik
Latihan dalam
perkhidmatan
Akses maklumat
pelbagai sumber

Perbincangan soalansoalan ulangkaji

Kuliah:
Dr. Hjh Azizah Sarkowi
M 12
6 Sept
10 Sept

Ulangkaji

Amali

ISL

Catatan

jurnal berkaitan salah


satu aspek dalam
Perkembangan
Kemahiran Profesional
Guru & Pembelajaran
Sepanjang hayat

** Tiada
Kuliah Cuti
Hari Hari
Raya Haji
(Ahad- 27
Sept 2015)

SKEMA TLO

Minggu/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

M 13
13 Sept
17 Sept

Peperiksaan

M 14
20 Sept
24 Sept

Cuti Pertengahan Penggal

M 15
27 Sept
1 Okt

Internship

M 16
4 Okt
8 Okt

Internship

M 17
11 Okt
15 Okt

Internship

M 18
18 Okt
22 Okt

Internship

Hasil
Pembelajaran

Kuliah

Tutorial

Disediakan oleh:
Dr. Hjh Azizah binti Sarkowi
Penyelaras EDU3083 Semester Jun 2015

Amali

ISL

Catatan