Anda di halaman 1dari 34

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P

BIDANG

: AL-QURAN (BACAAN)

OBJEKTIF

: Membaca surah terpilih daripada Al-Quran dengan betul dan bertajwid

FOKUS

: Kemahiran membaca Al-Quran dengan betul dan bertajwid

TAJUK

: Surah At Tin

STANDARD KANDUNGAN : 1.1 Membaca dan mengamalkan surah At Tin, surah Al - Insyirah dan surah Al - Dhuha dengan betul dan
bertajwid

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.1 1. Membaca surah At
Tin, surah Al-Insyirah
dan surah Al-Dhuha

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
Murid dapat :

Membaca kalimah
daripada surah At -Tin
ayat dengan betul dan
bertajwid
Membaca potongan
ayat surah At-Tin
dengan betul dan
bertajwid
Membaca ayat surah
At-Tin dengan betul
dan bertajwid

Bahagian Pembangunan Kurikulum

AKTIVITI

Membaca kalimahkalimah daripada


surah At-Tin secara
kelas, kumpulan dan
individu.
Latih tubi membaca
potongan ayat
daripada surah At
Tin dengan bimbingan
guru

KEMAHIRAN

STANDARD
PRESTASI

Mengingat

ilmu

Memahami

amali

Mengaplikasi

amalan

Menganalisis

iltizam

Menilai

penghayatan
pentabiatan

Talaqqi Musyafahah
membaca ayat-ayat

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


daripada surah At
Tin secara kelas,
kumpulan dan
individu.

Murid membaca ayat


1-8 daripada surah AtTin mengikut hukum
tajwid yang betul.

Murid turus
membimbing bacaan
murid lain

Pertandingan
membaca Surah atTin
Wakil murid
daripada setiap
kumpulan
memperdengarkan
bacaan surah At Tin.
Murid lain
menentukan
bacaan terbaik
Guru membimbing
murid dalam

Bahagian Pembangunan Kurikulum

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


aktiviti tersebut
1.1 3. Mengamal bacaan
surah surah At Tin,
surah Al-Insyirah dan
surah Al-Syams dalam
solat serta kehidupan
harian

Mengamal bacaan
surah surah At Tin,
surah Al-Insyirah dan
surah Al-Syams
dalam solat

Mengamal bacaan
surah surah At Tin,
surah Al-Insyirah dan
surah Al-Syams
dalam kehidupan
harian

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Murid membaca surah


At-Tin di dalam solat
serta
mengamalkannya
dalam kehidupan
seharian

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


BIDANG

: AL-QURAN (HAFAZAN)

OBJEKTIF

: Menghafaz surah-surah terpilih daripada al-Quran untuk mengamal hafazannya dalam solat dan ibadat harian

FOKUS

: Boleh menghafaz serta boleh merumuskan pengajaran serta istiqamah mengamalkannya dalam kehidupan harian

TAJUK

:Hafazan Surah at-Tin

STANDARD KANDUNGAN: 1.2 Menghafaz dan mengamal surah at-Tin, Surah al-Insyirah dan surah ad-Dhuha dengan betul
bertajwid
STANDARD
PEMBELAJARAN
1.2.1 Menghafaz surah at-Tin,
Surah al-Insyirah dan surah alSyams dengan betul dan
bertajwid

OBJEKTIF

Murid dapat

Menghafaz ayat
daripada surah At-Tin
dengan betul

Menghafaz ayat
daripada surah dengan
betul dan bertajwid

Menghafaz surah
daripada surah dengan
betul dan bertajwid

Bahagian Pembangunan Kurikulum

AKTIVITI

Murid membaca ayat


daripada surah satu
persatu dengan
dengan betul dan
bertajwid secara
kumpulan dan
individu berdasarkan
paparan slide

Murid menghafaz satu


persatu ayat yang
ditulis di papan putih

Murid mengulang satu


ayat dan cuba
menghafaz

KEMAHIRAN

STANDARD PRESTASI

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Analisis

Amalan

Aplikasi

Iltizam

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P

1.2.2 Memperdengarkan
hafazan surah at-Tin, Surah alInsyirah dan surah al-Syams
dengan betul dan bertajwid

Menghafaz surah
daripada surah dengan
betul dan bertajwid

Ayat demi ayat


dipadam sehingga
habis setelah murid
menghafaz

Murid dibahagikan
dalam kumpulan yang
kecil

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Murid diberi masa 5


minit dan mengulang
hafazan

Murid yang telah


menghafaz akan
ditasmik oleh guru

Murid tersebut akan


menjadi naqib dalam
kumpulan dan
mendengar bacaan
rakan-rakan

Naqib menanda
bacaan rakan di dalam
kad hafazan

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Analisis

Amalan

Aplikasi

Iltizam

Menilai

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


Ilmu
1.2.3 Mengamal hafazan surah
at-Tin, Surah al-Insyirah dan
Surah al-Dhuha dalam solat
serta kehidupan harian

Murid membaca surah


dalam solat
Murid mengamal
bacaan di dalam
aktiviti harian

Murid menghafaz di
dalam kumpulan
kecil

Mengingat
Amali
Memahami
Amalan

Murid turus menanda


bacaan rakan di dalam
kad

Analisis
Iltizam
Aplikasi
Penghayatan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Murid mencatat
bacaan di dalam
senarai semak ayat
hafazan harian

Menilai
Pentabiatan

Mengadakan
pertandingan hafazan
antara kelas

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


BIDANG

: AL-QURAN (KEFAHAMAN)

OBJEKTIF

: Murid dapat memahami sejarah penurunan al-Quran dan maksud beberapa surah terpilih untuk
dihayati pengajarannya secara berterusan

FOKUS

: Murid dibekalkan kemahiran membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid , boleh menghafaz
serta boleh merumuskan pengajaran serta istiqamah mengamalkannya dalam kehidupan seharian.
: Surah Al-Qadr

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN : 1.3.1 Menganalisis, mengamal dan menghayati Surah Al-Qadr


STANDARD
PEMBELAJARAN
1.3.1.1 Menerangkan
pengenalan Surah Al-Qadr

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
Murid dapat:
Menyatakan nama
surah, bilangan ayat
dan tempat turun surah
Al-Qadr

Bahagian Pembangunan Kurikulum

AKTIVITI

Soal jawab mengenai


pengenalan Surah AlQadr

Menyusun kad
perkataan mengenai
surah, bilangan ayat
dan tempat turun
Surah Al-Qadr

Menerangkan
pengertian nama
Surah Al-Qadr

Menjelaskan pengertian
nama Surah al-Qadr

KEMAHIRAN

STANDARD
PRESTASI

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

Amalan

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


1.3.1.2 Menghuraikan erti
ayat Surah Al-Qadr

Menjelaskan pengertian
ayat 1 hingga 5 Surah
Al-Qadr

1.3.1.3 Merumuskan
pengajaran Surah Al-Qadr
dan menghubungkaitkan
dalam kehidupan seharian

Menghuraikan
pengajaran yang
terdapat dalam Surah
Al-Qadr
Menyenaraikan
amalan-amalan
kebaikan mendapat
ganjaran malam
Lailatul Qadr

Membaca Surah AlQadr dengan


bertajwid dan
terjemahannya

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

Amalan

Menjelaskan
pengertian ayat
daripada Surah AlQadr

Sumbang saran
kemuliaan Lailatul
Qadr dan
kelebihannya

Murid menjelaskan
pengajaran yang
terdapat dalam Surah
Al-Qadr

Mengingat

Menyenaraikan
amalan-amalan sunat
yang boleh diamalkan
pada Lailatul Qadr

Iltizam

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Mengaplikasi

Amalan

Menganalisis

Iltizam

Menilai

Penghayatan
Pentabiatan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Melakukan amalan
yang disunatkan pada
Lailatul Qadr

Amali amalan sunat


yang disenaraikan

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


1.3.1.4 Mengamalkan dan
menghayati pengajaran
Surah Al-Qadr

Mengamalkan amalanamalan sunat dalam


kehidupan selain
daripada bulan puasa

Murid membuat diari


Ramadan dengan
amalan-amalan sunat
Membuat senarai
semak amalanamalan yang boleh
diamalkan walaupun
bukan masa ketika
bulan puasa

Memahami

Ilmu

Mengaplikasi

Amali

Menganalisis

Amalan

Menilai

Iltizam
Penghayatan
Pentabiatan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


BIDANG

: HADIS

OBJEKTIF

: Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih dan mengamalkannya tuntutan hadis serta menghayati kepentingannya
dalam kehidupan seharian.

FOKUS

: Murid dibekalkan dengan disiplin mempelajari ilmu Hadis sehingga mereka berkebolehan merumus dan mengamalkan
tuntutan Hadis tertentu serta menghayati kepentingannya dalam kehidupan harian

TAJUK

: Hadis Larangan Rasuah.

STANDARD KANDUNGAN : Membaca, merumus dan menghayati hadis berkaitan larangan rasuah

STANDARD
PEMBELAJARAN
2.1 Membaca hadis dan
terjemahannya

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Murid dapat:

membaca hadis dengan


betul

membaca terjemahan
hadis

Bahagian Pembangunan Kurikulum

AKTIVITI

KEMAHIRAN

STANDARD
PRESTASI
Ilmu

Murid membaca hadis

Mengingat

Murid membaca
terjemahan hadis

Memahami

10

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


STANDARD
PEMBELAJARAN
2.2 Menerangkan intipati
hadis

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

2.3 Menghuraikan
pengajaran hadis
larangan rasuah

menerangkan maksud
hadis
Menjelaskan maksud
rasuah

Menyatakan hukum
melakukan rasuah

Menyatakan contohcontoh amalan rasuah

Menyatakan perbezaan
rasuah / hadiah/ sedekah

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Menyatakan hukum
melakukan rasuah
Menjelaskan larangan
melakukan rasuah

AKTIVITI

Murid bersoal jawab


mengenai maksud hadis
Sumbang saran
mengenai amalan
rasuah dan hukumnya
berdasarkan slide yang
dipaparkan oleh guru

Murid menyatakan
contoh-contoh amalan
rasuah yang ada di
sekeliling mereka

Murid melabelkan
gambar situasi/ kad
penyataan situasi yang
diberikan oleh guru
dengan perkataan
rasuah atau hadiah dan
sedekah

Murid menyatakan
larangan dan hukum
rasuah di dalam
lembaran nota

KEMAHIRAN

STANDARD
PRESTASI

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

Amalan

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Aplikasi

Amalan

11

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

2.4 Menganalisis sebab


dan kesan berlaku
rasuah

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Menjelaskan keburukan
amalan rasuah

Menyatakan sebab
berlakunya rasuah
Menganalisis kesan
rasuah kepada diri,
keluarga , masyarkat dan
negara

AKTIVITI

Sumbangsaran
keburukan amalan
rasuah

Menyatakan tindakan
yang harus diambil
sebagai individu
muslim berkaitan
dengan rasuah

Menghuraikan sebab
berlaku rasuah
berdasarkan situasi
yang diberikan oleh
guru.

Menghuraikan kesan
rasuah berdasarkan kad
penyataan rasuah yang
diberikan oleh guru

Membuat peta i-think


mengenai sebab dan
kesan rasuah

KEMAHIRAN

STANDARD
PRESTASI

Menganalisis

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Aplikasi

Amalan

Menganalisis

Iltizam

12

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


STANDARD
PEMBELAJARAN
2.5 Membincangkan
kebaikan menghindari
rasuah

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Menjelaskan kesan baik


mencegah amalan rasuah

AKTIVITI

Mencadangkan tindakan
yang boleh dilakukan
untuk menghindari
perbuatan rasuah.

2.6 Menginsafi keburukan


amalan rasuah dan
berusaha menjauhinya
dalam kehidupan
harian

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Mencadangkan tindakan
yang boleh dilakukan
sekiranya pernah terlibat
dengan rasuah
Mencadangkan peranan
atau tindakan untuk

Membincangkan
kebaikan menghindari
amalan rasuah
berdasarkan tuntutan
hadis kepada diri,
keluarga, masyarakat
dan negara dalam
kumpulan
Mencadangkan
tindakan yang boleh
dilakukan untuk
menghindari perbuatan
rasuah dalam bentuk
iklan/ pamplet

Murid membentangkan
hasil perbincangan
kumpulan

Menjelaskan amalan
yang boleh dilakukan
sekiranya pernah
terlibat dengan rasuah

Menyenarai peranan
individu sekiranya

KEMAHIRAN

STANDARD
PRESTASI

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Aplikasi

Amalan

Menganalisis

Iltizam

Menilai

Penghayatan

Mencipta

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Aplikasi

Amalan

Menganalisis

Iltizam

13

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

menjauhi rasuah

melihat aktiviti rasuah


berlaku:
Co: anda seorang
pengawas sekolah, anda
seorang polis, anda
seorang hakim, anda
seorang menteri

Bahagian Pembangunan Kurikulum

KEMAHIRAN

STANDARD
PRESTASI

Menilai

Penghayatan

Mencipta

Pentabiatan

Mencadangkan aktiviti
yang sesuai untuk
diamalkan di dalam
sekolah untuk
mengelakkan rasuah

14

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


BIDANG

: AQIDAH

OBJEKTIF

: Memahami dan meyakini asas aqidah sebagai pegangan dan benteng kehidupan beragama.

FOKUS

: Murid dibekalkan dengan konsep asas akidah sehingga berkebolehan untuk merumuskan kefahaman tentang konsep
akidah tersebut serta dapat menjadikannya sebagai asas dalam tindakan

TAJUK

: Konsep Syirik

STANDARD KANDUNGAN : 3.6. Memahami dan mengenal pasti konsep Syirik sebagai benteng dalam kehidupan harian
STANDARD
PEMBELAJARAN
3.6.1. Menyatakan
maksud syirik

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
Murid dapat

3.6.2. Menganalisis
beberapa dalil naqli
yang berkaitan dengan
konsep syirik

Menyatakan
pengertian syirik

Menyatakan dalil
naqli dan
pengertiannya
dengan betul

Bahagian Pembangunan Kurikulum

AKTIVITI

Murid menyatakan
pengertian syirik

Murid menyusun
perkataan menjadi
pengertian syirik yang
lengkap

Bersoal jawab
pengertian syirik

Murid membaca dalil


naqli dan pengertiannya

Bersoal jawab tentang


dalil naqli melalui

KEMAHIRAN

STANDARD PRESTASI

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

15

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P

3.6.3. Menghuraikan
bahagian-bahagian
syirik dan keadaan yang
boleh membawa kepada
syirik

Menganalisis dalil
naqli dan
pengertiannya
dengan betul

Menyatakan hukum
melakukan
perbuatan syirik

Menganalisis
gambar atau kad
perkataan untuk
menentukan
bahagian-bahagian
syirik.

Mengkategorikan
bahagian-bahagian
syirik tersembunyi
dan syirik nyata
Menjelaskan
keadaan yang boleh
membawa kepada
syirik sama ada
perbuatan, iktikad
atau perkataan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

terjemahan

Menganalisis
terjemahan ayat
berkaitan dengan syirik
dan hukumnya.

Murid mengkelaskan
gambar-gambar dan
pernyataan syirik
mengikut bahagiannya

Murid mendengar
mengenai penerangan
mengenai pembahagian
syirik

Membuat peta i-think


tentang bahagianbahagian syirik

Bersoal jawab
mengenai keadaan yang
boleh membawa kepada
perkara syirik tersebut
berdasarkan tindakan

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

Amalan

Mengaplikasi

Iltizam
Penghayatan

16

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


3.6.4. Menganalisis
akibat orang yang
mengamalkan syirik

3.6.5. merumuskan
konsep syirik dan
menjauhi perkaraperkara yang boleh
menyebabkan syirik

Menyatakan akibat
orang yang
mengamalkan syirik
Menjelaskan akibat
perbuatan syirik
berdasarkan isu
semasa yang
dikemukakan

Menjelaskan akibat
melakukan syirik
sama ada atau sedar
kepada dirinya,
keluarga dan
masyarakat

Merancang aktiviti
yang dapat
menghindar gejala
syirik

Murid dapat
mengamalkan caracara menjauhi
perbuatan syirik

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Murid membuat
sumbang saran
mengenai akibat yang
diterima oleh individu
yang mengamalkan
syirik terhadap diri,
keluarga dan
masyarakat

Mencatat akibat
mengenai syirik dalam
bentuk carta

Murid menyatakan
cara-cara mengatasi
syirik dalam bentuk
permainan contoh:
lipatan kertas, atau
round robin

Murid membuat senarai


perkara yang perlu
dihindari untuk
mengelakkan syirik
secara individu

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

Amalan

Mengaplikasi

Iltizam

Menilai

Penghayatan

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

Amalan

Mengaplikasi

Iltizam

Menilai

Penghayatan
Pentabiatan

Mencipta

17

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Menyenaraikan
langkah-langkah untuk
menjauhi syirik yang
boleh diamalkan oleh
individu, keluarga dan
masyarakat :
Tugas ketua keluarga
(bapa)
Tugas pengarah
instutusi agama

Murid membuat suatu


ikrar untuk menjauhkan
syirik dan sebabnya dan
dipamerkan di tempattempat tertentu

Murid mengumpul doadoa yang


merperteguhkan iman
dan membuat senarai
semak bacaan doa

Murid membuat azam


amalan menjauhkan
syirik serta senarai
semak
mengamalkannya

18

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


BIDANG

: IBADAH

FOKUS

: Murid dibekalkan dengan konsep asas ibadah sehingga mereka dapat merumus dan mengamalkan konsep
ibadah secara istiqamah dalam kehidupan seharian.

OBJEKTIF

: Merumus dan mengamalkan konsep asas ibadat sebagai memenuhi tuntutan fardhu ain dan fardhu kifayah
untuk diamalkan secara istiqamah dalam kehidupan harian.

TAJUK

: Ibadah Puasa

STANDARD KANDUNGAN

: 4.1 Memahami, mengamalkan dan menghayati puasa Ramadhan

STANDAD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

4.1.1 Menyatakan maksud Murid dapat


puasa.
Menyatakan erti puasa.

4.1.2 Menyatakan dalil


naqli puasa Ramadhan

Murid dapat membaca


dalil naqli puasa
Ramadhan dan
terjemahannya

AKTIVITI

STANDAD
PRESTASI
Ilmu

Membaca erti puasa

Mengingat

Menyusun perkataan
erti puasa

Memahami

Menyatakan erti
puasa.

Membaca dalil naqli


tentang kewajipan
puasa

Bahagian Pembangunan Kurikulum

KEMAHIRAN

Menyata terjemahan
dalil puasa Ramadhan

Mengingat

Ilmu

Memahami
Menganalisis

19

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


4.1.3 Menjelaskan syarat
syarat wajib dan syarat
syarat sah puasa.

Menjelaskan syarat
wajib puasa Ramadhan
Murid dapat
menjelaskan syarat sah
puasa Ramadhan
Murid dapat membuat
bandingbeza syarat
wajib dan syarat sah
puasa

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Murid membina peta


i-think untuk
menjelaskan syarat
wajib dan syarat sah
puasa
Menyusun kad
perkataan syarat sah
dan syarat wajib
puasa

Bersoal jawab
mengenai syarah sah
atau syarat wajib
puasa

Mengkelaskan syarat
sah atau syarat wajib
berdasarkan situasi
yang diberi oleh guru

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

Amalan

Mengaplikasi
Menilai

20

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


4.1.4 Menghuraikan
rukun dan sunat puasa.

4.1.5 Menganalisis
perkara yang
membatalkan puasa.

Menjelaskan rukun
puasa
Menghuraikan sunatsunat puasa
Melakukan puasa yang
sempurna

Mengenalpasti perkaraperkara yang


membatalkan puasa
Menghubungkaitkan
berberapa perkara yang
boleh membatalkan
puasa dengan cara
mengelakkannya
Memperincikan
kategori orang yang
dibenarkan berbuka

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Murid menyatakan
rukun puasa
Sumbang saran
mengenai sunat-sunat
puasa yang diketahui
Murid mencadangkan
cara mencapai puasa
yang sempurna di
dalam lembaran nota
berdasarkan
perbincangan
mengenai rukun dan
sunat-sunat puasa
Sumbang saran
mengenai perkaraperkara yang
membatalkannya
Murid melabelkan
batal atau tidak batal
pada permasalahan
yang diberikan oleh
guru berkaitan
perkara-perkara yang
membatalkan puasa
dan orang yang

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

Amalan

Mengaplikasi

Iltizam

Menilai
Mencipta

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

Amalan

Mengaplikasi

Iltizam

Menilai

Penghayatan

21

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


puasa

4.1.6 Memperincikan
hikmah puasa

Menjelaskan hikmah
puasa

dibenarkan berbuka
puasa

Murid menjawab
soalan berdasarkan
kad soalan yang
diberikan oleh guru
secara rawak

Mengadakan sesi
soal jawab Puasa
mengenai perkaraperkara yang
membatalkan puasa
dan cara
mengelakkannya.

Murid menyenaraikan
hikmah berpuasa di
dalam kertas
berdasarkan slide
yang dipaparkan oleh
guru

Menghubungkait
hikmah puasa dengan
kehidupan harian
Melaksanakan ibadah
puasa dengan tekun dan
sempurna

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Murid
menghubungkait
hikmah puasa dengan
kehidupan harian
melalui perbincangan
kumpulan

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

Amalan

Mengaplikasi

Iltizam

Menilai

Penghayatan

Mencipta

22

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P

4.1.7 Sentiasa sabar dalam


menunaikan ibadah puasa

Menyatakan kesan
sabar semasa berpuasa

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Membuat catatan
tentang amalan puasa
yang dilakukan

Menyenaraikan
kelebihan sifat sabar
semasa berpuasa

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

Amalan

Mengaplikasi

Iltizam

Menilai

Penghayatan

Mencipta

Pentabiatan

23

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


BIDANG

: SIRAH

OBJEKTIF

: Merumus peristiwa dan mengaplikasi iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w bagi menanam rasa kecintaan
kepada baginda dan mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan harian

FOKUS

:Murid dibekalkan dengan fakta sirah yang sahih sehingga berkebolehan merumuskan peristiwa sirah Rasulullah
SAW dan mengaplikasikan iktibarnya sebagai bukti kecintaan kepada baginda melalui sunnahnya.

TAJUK

: Perjanjian Hudaibiyah

STANDARD KANDUNGAN:5.1 Memahami dan mengambil iktibar daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah
STANDARD
PEMBELAJARAN
5.1.1 Menyatakan latar
belakang peristiwa Perjanjian
Hudaibiyah

OBJEKTIF

Murid dapat:

Menyatakan maksud
Perjanjian Hudaibiyah

Menganalisis
peristiwa Baitul
Ridwan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Menganalisis
persitiwa sebelum
termeterai Perjanjian
Hudaibiyyah

AKTIVITI

Soal jawab mengenai


tarikh, maksud
Perjanjian Hudaibiyah
dan orang yang
terlibat dalam
Perjanjian Hudaibiyah

Mendengar dan
menganalisis kisah
Baitul Ridwan

Menganalisis
persitiwa sebelum
berlaku Perjanjian
Hudaibiyyah

KEMAHIRAN

STANDARD PRESTASI

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

24

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


5.1.2 Menjelaskan faktor
berlakunya Perjanjian
Hudaibiyah

5.1.3 Menghuraikan isi-isi


Perjanjian Hudaibiyah

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Menjelaskan
kronologi peristiwa
Perjanjian Hudaibiyah
Menerangkan faktor
berlakunya Perjanjian
Hudaibiyah

Menyatakan isi-isi
Perjanjian Hudaibiyah
Menjelaskan isi-isi
Perjanjian Hudaibiyah
Menganalisis isi-isi
Perjanjian Hudaibiyah

Menyusun kronologi
peristiwa yang
berlaku sebelum
peristiwa termeterai
Perjanjian Hudaibiyah
dengan kad ayat
Menulis tindakan
Rasulullah sebelum
Perjanjian Hudaibiyah
di dalam bentuk peta
i-think

Murid menyenaraikan
tentang sebab-sebab
berlakunya

Murid menyenaraikan
isi-isi Perjanjian
Hudaibiyah

Menjelaskan isi-isi
Perjanjian Hudaibiyah
Menganalisis
kepentingan isi
Perjanjian Hudaibiyah
kepada Umat Islam
ketika itu

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Memahami

Amalan

Mengaplikasi

Iltizam

Menganalisis
Menilai

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Mengaplikasi

Amalan

Menganalisis

Iltizam

Menilai

Penghayatan

25

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


5.1.4 Memperincikan hikmah
daripada peristiwa Perjanjian
Hudaibiyah

5.1.5 Menganalisa iktibar


daripada peristiwa Perjanjian
Hudaibiyah

Menyatakan hikmah
peristiwa Perjanjian
Hudaibiyah
Menganalisis tindakan
Rasulullah daripada
peristiwa Perjanjian
Hudaibiyah
Menganalisis hikmah
peristiwa Perjanjian
Hudaibiyah

Merumuskan iktibar
daripada peristiwa
Perjanjian Hudaibiyah
Menghubung kait
iktibar daripada
Perjanjian Hudaibiyah
dengan kehidupan
seharian murid

Menganalisis tindakan
Rasulullah daripada
peristiwa Perjanjian
Hudaibiyah

Menganalisis hikmah
Perjanjian Hudaibiyah
satu persatu di dalam
kumpulan

Soal jawab mengenai


iktibar daripada
peristiwa Perjanjian
Hudaibiyah

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Soal jawab mengenai


hikmah berlakunya
termeterai Perjanjian
Hudaibiyah

Menulis iktibar
daripada peristiwa
Perjanjian Hudaibiyah
Membuat satu surat
perjanjian dengan
sesuatu pihak yang
yang lain co: surat
anak kepada ibu,

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Mengaplikasi

Amalan

Menganalisis

Iltizam

Menilai

Penghayatan

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Mengaplikasi

Amalan

Menganalisis

Iltizam

Menilai

Penghayatan

Mencipta

Pentabiatan

26

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


murid kepada guru

5.1.6 Menjalinkan hubungan


baik sesama manusia

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Menghubung kait
iktibar daripada
Perjanjian Hudaibiyah
dengan kehidupan
seharian murid

Merancang program
berkaitan perpaduan
di dalam sekolah

Tuliskan diari
pegawai diplomatik
dan menteri antara
kaum

Merancang program
berkaitan perpaduan
di dalam sekolah

Tuliskan diari
pegawai diplomatik
dan menteri antara
kaum

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Mengaplikasi

Amalan

Menganalisis

Iltizam

Menilai

Penghayatan

Mencipta

Pentabiatan

27

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


BIDANG

:ADAB

FOKUS

:Murid dibekalkan dengan Adab Islamiyah sehingga murid berkebolehan merumus dan mengamalkan adab
secara istiqamah dalam kehidupan harian

OKJEKTIF

:Merumus, menghayati dan mengamalkan konsep adab dan nilai nilai akhlak dalam kehidupan harian
serta sebagai asas dalam tindakan

TAJUK

: Adab Rehlah

STANDARD KANDUNGAN

:6.1 Memahami dan mengamalkan adab rehlah

STANDAD
PEMBELAJARAN
6.1.1 Menyatakan maksud
rehlah

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
Murid dapat:

6.1.2 Menjelaskan adab


rehlah dan kelebihannya

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Menyatakan
pengertian rehlah

Menjelaskan
adab-adab rehlah
Menjelaskan
faedah beradab
semasa rehlah

AKTIVITI

Menyebut pengertian
rehlah.

KEMAHIRAN

Mengingat

STANDAD PRESTASI

Ilmu

Memahami

Soal jawab mengenai


tempat rehlah yang pernah
dilawati

Sumbang saran mengenai


adab rehlah

Murid menerangkan faedah


semasa berehlah
berdasarkan situasi yang
diberi

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Menganalisis

Amalan

Menilai

Iltizam

Memberikan

28

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


justifikasi akibat
tidak
melaksanakan
adab rehlah

6.1.3 Mengaplikasikan adab


sebelum, semasa dan selepas
rehlah

Murid membuat
simulasi adab
sebelum, semasa
dan selepas
rehlah

Murid tingkah laku yang


tidak mengamalkan adab
rehlah berdasarkan slide
yang dipaparkan oleh guru

Murid menjelaskan sebab


perkara tersebut mesti
dielakkan semasa rehlah

Murid mengemukakan
cadangan untuk
mengelakkan perkara
tersebut berlaku

Murid melakonkan adab


rehlah berdasarkan situasi
yang di beri dalam
kumpulan

6.1.4 Merumus dan


mengamalkan adab rehlah
dalam kehidupan harian

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Menjelaskan
kepentingan
melaksanakan
adab berehlah

Murid membuat rumusan


terhadap simulasi adab
rehlah yang telah dilakukan
oleh rakan mereka

Membuat pamplet tawaran


pakej rehlah muslimin

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Mengaplikasi

Amalan

Menganalisis

Iltizam

Menilai

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Membuat buku skrap

29

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P

Mengamalkan
adab rehlah
dalam aktiviti
harian

amalan rehlah saya

Menganalisis

Amalan

Merancang program rehlah


yang menepati adab rehlah

Menilai

Iltizam

Mencipta

Penghayatan
Pentabiatan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

30

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


BIDANG

: JAWI (1)

OBJEKTIF

: Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa

FOKUS

: Murid dibekalkan dengan kemahiran menyebut, membaca dan menulis huruf-huruf jawi, suku kata, perkataan
dan teks jawi sehingga murid berkebolehan membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi

TAJUK

: Sains dan Teknologi

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN
7.1.1 membaca teks
berdasarkan tema :
- Sains dan Teknologi
- Kesenian Islam

: 7.1 membaca, membina dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema.

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
Murid dapat

7.1.2 membina dan


menulis teks
berdasarkan tema

Membaca
perkataan
sukar yang
terdapat dalam
teks rencana
berdasarkan
tema.
Membaca ayat
demi ayat
daripada teks
rencana
berdasarkan
tema dengan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

AKTIVITI

Membaca perkataan sukar yang


terdapat dalam teks rencana
berdasarkan tema dengan
bimbingan guru.
Membaca perkataan sukar yang
terdapat dalam teks rencana
berdasarkan tema secara kelas,
kumpulan, dan individu.

Membaca ayat demi ayat daripada


teks rencana berdasarkan tema.

Membaca ayat demi ayat daripada


teks rencana berdasarkan tema

KEMAHIRAN

STANDARD
PRESTASI

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Mengaplikasi

Amalan

Menganalisis

Iltizam

Menilai

Penghayatan

Mencipta

Pentabiatan

31

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


betul.

Membina dan
menulis ayat
daripada
perkataan
sukar yang
terdapat dalam
teks.

Bahagian Pembangunan Kurikulum

dengan bimbingan guru

Membaca teks rencana


berdasarkan tema

Menyusun perkataan menjadi ayat.

Murid menulis ayat dalam buku


tulis.

32

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P


BIDANG

: JAWI (2)

OBJEKTIF

: Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa

FOKUS

: Murid dibekalkan dengan kemahiran menyebut, membaca dan menulis huruf-huruf jawi, suku kata, perkataan
dan teks jawi sehingga murid berkebolehan membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi

TAJUK

: Sains dan Teknologi

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

: 7.1 membaca, membina dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

7.1.3 membina,
Murid dapat :
menulis dan
membaca pelbagai
Membina pantun
jenis teks berdasarkan
daripada perkataan
tema
berimbuhan yang
terdapat dalam teks
rencana
7.1.4 merancang
aktiviti penulisan
Jawi pelbagai jenis
tema di luar waktu
pengajaran dan
pembelajaran

Menulis pantun daripada


perkataan tertentu yang
terdapat dalam teks
rencana
Membina pantun

Bahagian Pembangunan Kurikulum

AKTIVITI

Murid mengenal
pasti dan membaca
perkataan
berimbuhan yang
terdapat dalam teks
rencana secara kelas,
kumpulan dan
individu.
Murid membina
pantun daripada
perkataan
berimbuhan secara
berkumpulan
mengikut kreativiti
masing-masing

KEMAHIRAN

STANDARD PRESTASI

Mengingat

Ilmu

Memahami

Amali

Mengaplikasi

Amalan

Menganalisis

Iltizam

Menilai

Penghayatan

Mencipta

Pentabiatan

33

PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P

Menghasilkan dua
rangkap pantun
berdasarkan tema :
Sains dan Teknologi

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Murid membaca
pantun yang telah
dibina dengan
intonasi yang betul
secara
berkumpulan .

Murid menulis
pantun yang telah
dibina di dalam buku
tulis.

Murid diminta
menghasilkan 2
rangkap pantun
berdasarkan tema
Sains dan Teknologi
secara berpasangan
dalam tempoh masa
1 minggu.

34