Anda di halaman 1dari 8

1223/2

Pendidikan Islam
Kertas 2
Mei 2014
1 jam 40 Minit

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI


TINGKATAN 5 TAHUN 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)
_______________________________________________________

MODUL 1
PENDIDIKAN ISLAM

Kertas 2
Satu jam empat puluh minit
__________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan.

______________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah

Jawab semua soalan


1

(a)

Firman Allah SWT:

)70 :(
Ayat di atas melarang perbuatan mempermain dan mempersendakan ajaran Islam.
Berdasarkan ayat di atas,

(b)

(i)

Namakan dua golongan yang mempersendakan ajaran Islam.

[2 markah]

(ii)

Jelaskan sejauh mana bahayanya golongan ini.

[2 markah]

(iii)

Apakah balasan Allah SWT kepada orang yang mempermainkan agama seperti
yang terdapat dalam ayat di atas.
[2 markah]

(iv)

Terangkan dua pengajaran ayat di atas.

[4 markah]

Sabda Rasulullah SAW:

Hadis di atas menerangkan kehidupan manusia ibarat seorang perantau yang singgah di
suatu tempat untuk mengambil bekalan bagi perjalanan yang jauh.
Berdasarkan hadis di atas,
(i)

Nyatakan dua amalan yang dilakukan semasa sihat sebagai keperluan di akhirat
[2 markah]

(ii)

Terangkan dua cara anda menguruskan masa untuk menjadi pelajar yang
cemerlang
[4 markah]

(c)

Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan A, B, C dan D yang betul
daripada jadual di atas.
Anda hanya perlu menulis nombor soalan dan jawapan sahaja.

( iii )

( ii )

(i)

_______ __________ _________


( iv )

__________

)8-10 : (

[4 markah]
2

(a)

Firman Allah SWT :

)161-165 :(
Ayat di atas menerangkan tentang manusia mempunyai tanggungjawab yang wajib
ditunaikan untuk menjadi seorang mukmin yang sejati.
Berdasarkan ayat di atas,
(i)

Nyatakan dua tanggungjawab utama seorang mukmin.

(ii)

Jelaskan dua bukti yang menunjukkan agama Islam adalah agama yang lurus.
[2 markah]

(iii)

Terangkan hikmah Allah SWT menjadikan manusia berbeza taraf dan


kedudukan.
[4 markah]

[2 markah]

(b)

Tegahan memakan dan meminum yang haram.


Wahai orang-orang yang beriman
sesungguhnya minuman keras dan judi
dan berhala dan undian nasib dengan
anak panah adalah perbuatan keji dari
perbuatan syaitan, maka kamu jauhilah ia
agar kamu beruntung .

Beri pendapat anda berkaitan tegahan Allah SWT seperti yang disebut dalam ayat 90
surah al-Maidah dan berkaitan gambar-gambar di atas.
Murid diharap dapat memberi contoh, punca, akibat melakukannya dan cara
menjauhinya.
[8 markah]
(c)

Susun semula potongan ayat di bawah mengikut tertib seperti dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor sahaja.

) 821-821 :(
[4 markah]

(a)

Firman Allah SWT:

) 11-11 : (
Ayat di atas menjelaskan tentang kepentingan bersyukur.
Berdasarkan hadis di atas,

(b)

(i)

Nyatakan cara anda bersyukur menggunakan anggota.

[2 markah]

(ii)

Jelaskan akibat tidak bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah SWT

[4 markah]

(iii)

Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas.

[2 markah]

Sabda Rasulullah SAW :

Hadis di atas menjelaskan bahawa salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada
Allah SWT ialah dengan melakukan ibadah sunat ( nawafil ).
Berdasarkan hadis di atas,
(i)

Nyatakan dua contoh ibadah sunat tersebut.

(ii)

Jelaskan dua kelebihan mengamalkan amalan sunat dalam kehidupan seorang


pelajar.
[4 markah]

(iii)

Terangkan pengajaran ayat di atas.

[2 markah]

[2 markah]

(c)

Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B.


Pilih jawapan yang betul daripada potongan kalimah tersebut supaya menjadi ayat yang
lengkap seperti dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja.

) )( )
B

(i)

() ( )
B

) () (
B

(iii)

()( )
B

(ii)

(iv)

[4 markah]

(a)

Firman Allah SWT :


)11-8 : (
Ayat di atas menjelaskan ciri-ciri mukmin berjaya.
Berdasarkan ayat di atas,
(i)

Nyatakan dua cara untuk memelihara solat.

(ii)

Jelaskan dua kebaikan terhadap diri seseorang yang melaksanakan solat


dengan sempurna.
[4 markah]

(iii)

Terangkan dua cara anda menunaikan amanah terhadap ibubapa.

[2 markah]

[4 markah]

(b)

Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B.


Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah.

Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja.
No.
Potongan ayat al-Quran
Hukum Tajwid
A
B

Mad Silah
Tawilah

Mad Silah
Qasirah

Qalqalah
Kubra

Qalqalah
Sughra

Alif Lam
Syamsiah

Alif Lam
Qamariah

Waqaf Qabih

Waqaf Jaiz

)59 : )
2


)47 : (


) 801 : () 79 : (

[4 markah]

(c)

Tulis semula petikan di bawah dalam tulisan jawi.

Mahkamah Syariah menjalankan kuasanya sebagaimana yang diperuntukkan di bawah


enakmen pentadbiran hukum syarak negeri-negeri. Mahkamah Syariah tidak boleh
mengatasi kuasa yang dibenarkan oleh perlembagaan persekutuan.

[6 markah]

(a)

Firman Allah SWT :

35 : )

Ayat di atas menjelaskan tentang hidayah Allah SWT.


Berdasarkan ayat di atas,

(b)

(i)

Nyatakan maksud kalimah yang bergaris.

[2 markah]

)ii)

Senaraikan dua contoh ilmu fardu ain.

[2 markah]

(iii)

Jelaskan perbezaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak
berilmu.
[2 markah]

(iv)

Jelaskan akibat kepada orang tidak menuntut ilmu.

[4 markah]

Firman Allah SWT:


)12 : (

(iii)

(ii)

(i)

Berdasarkan potongan ayat di atas, nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris
dan cara bacaannya.
[ 6 markah]
(c)

Tulis semula pernyataan di bawah dalam tulisan rumi.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)


[4 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai