Anda di halaman 1dari 11

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

Sekolah Dasar
Pendidikan Agama Islam
III / I
3. Meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi
2 x Pertemuan { 2 x ( 4 x35 menit )}

A. Kompetensi Inti
KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
KI-3 Memahami pengetahuan aktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat,
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
KI-4 Menyajikan pengetahuan aktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. Kompetensi Dasar
3.1
Mengetahui keesaan Allah Yang Maha Pencipta berdasarkan pengamatan terhadap
dirinya dan makhluk ciptaan-Nya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah.
3.2
Mengetahui makna Asmaul Husna: al-Wahhab, al- Alim, as-Sami.
4.1
Melakukan pengamatan terhadap diri dan makhluk ciptaan Allah yang dijumpai di sekitar
rumah dan sekolah sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah Yang Maha
Pencipta.
4.2
Membaca Asmaul Husna: al-Wahhab, al-Alim, as-Sami dan maknanya.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1.1 Menyebutkan arti Allah Swt. Maha Esa dengan benar.
3.1.2 Menyebutkan bukti Allah Swt. Maha Esa dengan benar.
3.1.3 Menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Swt. Maha Esa dengan benar.
3.1.4 Menjelaskan bahwa Allah Swt. Maha Esa dengan benar.
3.2.1 Menyebutkan arti Allah Swt. Maha Pemberi dengan benar.
3.2.2 Menyebutkan bukti Allah Swt. Maha Pemberi dengan benar.
3.2.3 Menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Swt. Maha Pemberi dengan benar.
3.2.4 Menjelaskan bahwa Allah Swt. Maha Pemberi dengan benar.
4.1.1 Melakukan pengamatan terhadap diri sendiri sebagai implementasi iman terhadap
keesaan Allah Yang Maha Pencipta.
4.1.2 Melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah Swt. yang dijumpai di sekitar
rumah dan sekolah sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah Yang Maha
Pencipta.
4.2.1 Membaca Asmaul Husna : al Wahhab dan maknanya dengan benar.
4.2.2 Membaca ayat al quran yang berkaitan dengan asmaul husna : al Wahhab
D. Materi Pembelajaran

112. SURAT AL IKHLASKatakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha


Esa,
Allah adalah Tuhan yang bergantung
kepada-Nya segala sesuatu.
Dia tiada beranak dan tiada pula
diperanakkan,

12

1
2
3

dan tidak ada seorang pun yang setara


dengan Dia".

Meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi


Tuhanku adalah Allah Yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain
Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk
yang Dia kehendaki.
Dalam doa yang diajarkanNya pada surat Ali Imran ayat 8
(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah


Engkau jadikan hati kami condong kepada
kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk
kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami
rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnyaEngkau-lah Maha Pemberi (karunia)."
Ayo Bekerja Sama
Amatilah dan ceritakan gambar berikut ini!

A. Allah itu Maha Esa


Allah Maha Esa artinya Allah Swt. adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Swt.
Hanya Allah Swt. yang wajib kita sembah. Allah Swt. tidak beranak dan tidak pula
diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai-Nya. Allah Swt. berbeda
dengan makhluk.
Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Swt. Oleh karena itu, kita:
1. Harus beribadah hanya kepada Allah Swt.
2. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Swt.
3. Tidak boleh menyekutukan Allah Swt. dengan sesuatu apa pun.
4. Tidak boleh meyakini pada ramalan ramalan nasib.
5. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah Swt.
Ayo Bernyanyi
Allah Maha Esa
(Nada lagu: Nenek Moyangku Seorang Pelaut)
Allah Tuhanku Yang Maha Esa
Tiada Tuhan selain Allah
Selain Allah tidak kuasa
Kita Ibadah kepada Allah
Aku percaya Tuhanku satu
Satu Tuhanku adalah Allah
Aku selalu hidup bersatu
Hidup bersatu karena Allah
B. Allah itu Maha Pemberi

Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi.


Allah Swt. memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Swt.
memberi tanpa pamrih atau mengharap imbalan. Allah Swt. memberi kepada semua
makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Swt. memberi tanpa batas waktu,
kapan pun dan di mana pun makhluk berada. Allah Swt. terus memberi dan akan tetap
13

memberi apa pun yang dibutuhkan makhluk-Nya.Allah selalu memberikan yang terbaik
bagi semua makhluk-Nya.
Bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Swt. itu Maha Pemberi adalah:
1. Suka memberikan sesuatu kepada orang lain.
2. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas.
3. Memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh.
4. Berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan.

Artinya : (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami
condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya
Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)".

Musnad Ahmad 18206: Telah menceritakan kepada kami Abdush Shamad telah
menceritakan kepadaku bapakku Telah menceritakan kepada kami Husain yakni Al
Mu'allim, dari Ibnu Buraidah telah menceritakan kepadaku Hanzhalah bin Ali
bahwa Mihjan bin Al Adra' telah menceritakan kepadanya, bahwa suatu ketika,
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk masjid, kemudian beliau mendapati
seorang laki-laki yang sedang bertasyahud mengakhiri shalatnya dengan membaca:
"ALLAHUMMA INNII ASALUKA BILLAHIL WAAHIDIL AHADISH
SHAMAD ALLADZI LAM YALID WA LAM YUULAD, WALAM YAKUN
LAHU KUFUWAN AHAD, AN TAGHFIRLII DZUNUUBII, INNAKA ANTAL
GHAFUURUR RAHIIM (Ya Allah, aku meminta kepada-Mu dengan nama Allah
yang Maha Esa, Yang tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada
seorangpun yang setara dengan Dia)." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Sungguh, ia telah diampuni. Sungguh, ia telah diampuni. Sungguh, ia
telah diampuni."

E. Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama
a. Kegiatan Pendahuluan ( 20 menit )
1) Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh
salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat.
2) Memulai pembelajaran dengan membaca surat-surat pendek pilihan secara
klasikal (sesuai dengan program pembiasaan di sekolah yang telah ditentukan).
3) Mengajak senam otak dengan permainan anggota tubuh.
4) Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan
memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan
kegiatan pembelajaran.
5) Mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan materi.
6) Menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai
7) Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan pendekatan saintifik.
8) Guru menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan.

14

b. Kegiatan Inti ( 100 menit )


1) Mengamati / Observasi
a) Peserta didik mengamati poster / gambar-gambar tentang keesaan Allah
Swt. melalui media alat peraga dan slide LCD Projector.
b) Peserta didik menyaksikan tayangan video 1 tentang keesaan Allah Swt.
melalui media slide LCD Projector.
2) Menanya
a) Peserta didik melakukan tanya jawab mengenai poster / gambar-gambar
tentang keesaan Allah Swt. yang telah dicermatinya.
b) Peserta didik melakukan tanya jawab mengenai tayangan video tentang
keesaan Allah Swt. yang telah dicermatinya.
3) Eksplorasi
a) Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dengan
kemampuan yang beragam.
b) Setiap kelompok mengekspresikan ide dan pendapatnya ke dalam Lembar
Kegiatan Siswa yang disediakan guru tentang poster / gambar-gambar
tentang keesaan Allah Swt. serta video dari slide LCD Projector.
c) Peserta didik yang lain membaca dan menemukan konsep keesaan Allah
Swt. di buku paket.
d) Setiap kelompok peserta didik saling menggali informasi dari kelompok
lain tentang konsep keesaan Allah Swt. dengan menanyakan langsung.
e) Peserta didik menyaksikan tayangan video 2 tentang keesaan Allah Swt.
melalui media slide LCD Projector.
4) Asosiasi
a) Dalam kelompok peserta didik saling mendiskusikan arti keesaan Allah
Swt., bukti keesaan Allah Swt. dan cara meyakini keesaan Allah Swt.
b) Dalam kelompok peserta didik sambil berdiskusi juga mengisi Lembar
Kegiatan Siswa yang disediakan guru.
5) Komunikasi
a) Wakil kelompok peserta didik membacakan hasil diskusi yang dituliskan
dalam Lembar Kegiatan Siswa.
b) Kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompok lainnya yang dipandu
oleh guru.
c. Kegiatan Penutup ( 20 menit )
1) Guru memberikan penguatan materi melalui tayangan slide LCD projector.
2) Guru melakukan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau
tanggapan peserta didik.
3) Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas untuk
dikerjakan dengan benar di rumahnya secara individu.
4) Guru menyampaikan pesan moral kepada peserta didik supaya gemar membaca
al-Quran setiap hari.
5) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
6) Guru menutup pembelajaran dengan mengajak berdoa bersama dipimpin oleh
salah seorang peserta didik dan diakhiri dengan salam.
2. Pertemuan Kedua
a. Kegiatan Pendahuluan ( 20 menit )
1) Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh
salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat.
2) Memulai pembelajaran dengan membaca surat-surat pendek pilihan secara
klasikal (sesuai dengan program pembiasaan di sekolah yang telah ditentukan).
3) Mengajak senam otak dengan permainan anggota tubuh.
4) Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan
memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan
kegiatan pembelajaran.
5) Mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan materi.
6) Menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai
15

7) Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan pendekatan saintifik.


8) Guru menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan.
b. Kegiatan Inti ( 100 menit )
1) Mengamati / Observasi
a) Peserta didik mengamati poster / gambar-gambar tentang asmaul husna al
Wahhab melalui media alat peraga dan slide LCD Projector.
b) Peserta didik menyaksikan tayangan video 2 tentang asmaul husna al
Wahhab melalui media slide LCD Projector.
2) Menanya
a) Peserta didik melakukan tanya jawab mengenai poster / gambar-gambar
tentang asmaul husna al Wahhab yang telah dicermatinya.
b) Peserta didik melakukan tanya jawab mengenai tayangan video tentang
asmaul husna al Wahhab yang telah dicermatinya.
3) Eksplorasi
a) Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dengan
kemampuan yang beragam.
b) Setiap kelompok mengekspresikan ide dan pendapatnya ke dalam Lembar
Kegiatan Siswa yang disediakan guru tentang poster / gambar-gambar
tentang asmaul husna al Wahhab serta video dari slide LCD Projector.
c) Peserta didik yang lain membaca dan menemukan konsep asmaul husna al
Wahhab di buku paket.
d) Setiap kelompok peserta didik saling menggali informasi dari kelompok
lain tentang konsep asmaul husna al Wahhab dengan menanyakan
langsung.
e) Peserta didik menyaksikan tayangan video 2 tentang asmaul husna al
Wahhab melalui media slide LCD Projector.
4) Asosiasi
a) Dalam kelompok peserta didik saling mendiskusikan arti asmaul husna al
Wahhab, bukti asmaul husna al Wahhab dan cara meyakini asmaul
husna al Wahhab
b) Dalam kelompok peserta didik sambil berdiskusi juga mengisi Lembar
Kegiatan Siswa yang disediakan guru.
5) Komunikasi
a) Wakil kelompok peserta didik membacakan hasil diskusi yang dituliskan
dalam Lembar Kegiatan Siswa.
b) Kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompok lainnya yang dipandu
oleh guru.
c. Kegiatan Penutup ( 20 menit )
1) Guru memberikan penguatan materi melalui tayangan slide LCD projector.
2) Guru melakukan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau
tanggapan peserta didik.
3) Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas untuk
dikerjakan dengan benar di rumahnya secara individu.
4) Guru menyampaikan pesan moral kepada peserta didik supaya gemar membaca
al-Quran setiap hari.
5) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
6) Guru menutup pembelajaran dengan mengajak berdoa bersama dipimpin oleh
salah seorang peserta didik dan diakhiri dengan salam.

16

F. Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan


1. Teknik Penilaian
Indikator
3.1.1 Menyebutkan arti Allah Swt. Maha Esa dengan
benar.
3.1.2 Menyebutkan bukti Allah Swt. Maha Esa dengan
benar.
3.1.3 Menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Swt.
Maha Esa dengan benar.
3.1.4 Menjelaskan bahwa Allah Swt. Maha Esa dengan
benar.
3.2.1 Menyebutkan arti Allah Swt. Maha Pemberi
dengan benar.
3.2.2 Menyebutkan bukti Allah Swt. Maha Pemberi
dengan benar.
3.2.3 Menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Swt.
Maha Pemberi dengan benar.
3.2.4 Menjelaskan bahwa Allah Swt. Maha Pemberi
dengan benar.
4.1.1 Melakukan pengamatan terhadap diri sendiri
sebagai implementasi iman terhadap keesaan
Allah Yang Maha Pencipta.
4.1.2 Melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan
Allah Swt. yang dijumpai di sekitar rumah dan
sekolah sebagai implementasi iman terhadap
keesaan Allah Yang Maha Pencipta.
4.2.1 Membaca Asmaul Husna : al Wahhab dan
maknanya dengan benar.
4.2.2 Membaca ayat al quran yang berkaitan dengan
asmaul husna : al Wahhab
Penilaian KI 1 dan 2

Teknik
Penilaian

Bentuk
Penilaian

Tes

Tulis

Tes

Tulis

Tes

Tulis

Tes

Tulis

Tes

Tulis

Tes

Tulis

Tes

Tulis

Tes

Tulis

Non Tes

Kinerja

Non Tes

Kinerja

Non Tes

Praktek hafalan

Non Tes

Praktek hafalan

Non Tes

Observasi Guru
Penilaian Diri

2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan pertama
Penilaian Sikap
Rubrik Observasi Guru
SIKAP SOSIAL
No
1
2
3
4

Nama Siswa

Jujur

Suka
Menolong

Rendah
Hati

Hemat

Dst.
Skor Maksimum

Skor

16

SIKAP SPIRITUAL
No
1
2
3
4

Nama Siswa

Yakin
Keesaan
Allah

Dst.
Skor Maksimum

Rajin
Ibadah

Suka
Mengaji

Selalu
Berdoa

Skor

16

17

Keterangan :
Nilai
Keterangan
MK =
4
Membudaya

MB =Mulai
Berkembang

MT = Mulai
Terlihat

BT = Belum
Terlihat

Rubrik
(apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
(apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai
tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai
konsisten).
(apabila peserta didik suda memperlihatkan tanda-tanda
awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun
belum konsisten).
(apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda
awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator)

Petunjuk Penskoran :
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

100 =

Rubrik Penilaian Diri


Berilah tanda () pada kolom berikut!
No
1
2

Uraian

Selalu

Sering

Kadangk
adang

Aku percaya Allah Swt. itu


Maha Esa.
Aku percaya bahwa Allah Swt.
Satu satunya Tuhan yang wajib
disembah.
Aku percaya Allah Swt. tidak
beranak dan tidak pula
diperanakkan.
Aku beribadah hanya demi
Allah Swt. dan untuk mencari
rida Allah Swt

Penilaian Pengetahuan
Tes Tulis : 10 soal isian
1. Allah Maha Esa artinya ..............................................................
2. Tidak ada Tuhan selain ..............................................................
3. Hanya Allah yang wajib kita ......................................................
4. Kita tidak boleh . Allah dengan sesuatu atau seorang pun.
5. Allah Swt. itu beranak dan tidak pula .
6. Allah Maha Esa yang asmaul husnanya yaitu .
7. Andaikan Allah itu ada banyak maka dunia akan ...

8. Kalimat
artinya
9. Orang yang mempersekutukan Allah Swt. disebut .
10. Beriman kepada Allah Swt. merupakan rukun .. ke
Pedoman Penilaian Tes Tulis :
Nilai = jumlah nomor benar x 10

18

Tidak
pernah

Penilaian Ketrampilan
Kinerja 1 : Lembar Kegiatan Siswa
No
Pertanyaan
1
Jelaskan arti Allah Swt. itu Maha Esa !

Jawaban

Buktikan bahwa Allah Swt. itu Maha


Esa ?
3
Sebutkan cara kita meyakini Allah Swt.
itu Maha Esa !
4
Tulislah surat al Ikhlas ayat 1 dengan
benar !
5
Bagaimana pendapatmu jika Allah Swt.
itu lebih dari satu ?
Kinerja 2 : Market Play
Pedoman Penilaian Kinerja :

Kesesuaian
Materi

Kerjasama

Nama Peserta Didik

Inisiatif

No

Kekompakan

Aspek yang dinilai

1
2
3
4
Dst.
Skor maksimum

Skor

16

Kriteria Penskoran :
1 = bila tidak pernah melakukan
2 = bila jarang melakukan
3 = bila kadang-kadang melakukan
4 = bila selalu melakukan
Petunjuk Penskoran :
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

100 =

b. Pertemuan Kedua
Penilaian Sikap
Rubrik Observasi Guru
SIKAP SOSIAL
No
1
2
3
4

Nama Siswa

Jujur

Suka
Menolong

Rendah
Hati

Hemat

Dst.
Skor Maksimum

Skor

16

SIKAP SPIRITUAL
No
1
2
3
4

Nama Siswa

Yakin
Keesaan
Allah

Dst.
Skor Maksimum

Rajin
Ibadah

Suka
Mengaji

Selalu
Berdoa

Skor

16

19

Keterangan :
Nilai
4

Keterangan

MK = Membudaya

MB =Mulai Berkembang

MT = Mulai Terlihat

BT = Belum Terlihat

Rubrik
(apabila peserta didik terus menerus
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan
dalam indikator secara konsisten).
(apabila peserta didik sudah memperlihatkan
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam
indikator dan mulai konsisten).
(apabila peserta didik suda memperlihatkan
tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan
dalam indikator namun belum konsisten).
(apabila peserta didik belum memperlihatkan
tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan
dalam indikator)

Petunjuk Penskoran :
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

100 =

Rubrik Penilaian Diri


Berilah tanda () pada kolom berikut!
Uraian

No
1
2
3
4
5

Selalu

Serin
g

Kadangk
adang

Tidak
pernah

Aku suka memberikan sesuatu


yang bermanfaat kepada orang
lain.
Aku memberi sesuatu dengan
ikhlas.
Aku selalu memberi kepada orang
lain tanpa diminta.
Aku senang bisa memberi dan
membantu orang lain.
Aku lebih suka memberi daripada
diberi.

Penilaian Pengetahuan
Tes Tulis : Memasangkan
Ayo Berlatih 1
Pasangkanlah soal yang berada di sebelah kiri dan jawaban yang ada di
sebelah kanan berikut ini!
Buatlah garis penghubung di antara soal dan jawaban! (lihat contoh!).
1 Al-Wahhab
*
* Bersyukur
2 Niat memberi sesuatu
*
* Allah Swt.
3 Selalu memberi
*
* Ikhlas
4 Diberi nikmat oleh Allah Swt.
*
* Allah Maha Pemberi
5 Pemberi karunia
*
* Perbuatan terpuji
Pedoman Penilaian Tes Tulis :
Nilai = jumlah nomor benar x 10

Penilaian Ketrampilan
Praktek Membaca

Artinya : (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami
condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya
Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)".

20

"ALLAHUMMA INNII ASALUKA BILLAHIL WAAHIDIL AHADISH


SHAMAD ALLADZI LAM YALID WA LAM YUULAD, WALAM YAKUN
LAHU KUFUWAN AHAD, AN TAGHFIRLII DZUNUUBII, INNAKA ANTAL
GHAFUURUR RAHIIM
(Ya Allah, aku meminta kepada-Mu dengan nama Allah yang Maha Esa, Yang tiada
beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan
Dia)."
Hafal

Tartil

Nama Peserta Didik

Tajiwd

No

Makhroj

Aspek yang dinilai

1
2
3
4
Dst.
Skor maksimum

Skor

16

Kriteria Penskoran :
1 = bila kurang
2 = bila sedang
3 = bila baik
4 = bila sangat baik
Petunjuk Penskoran :
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

100 =

Kinerja : Lembar Kegiatan Siswa


No
Pertanyaan
1
Jelaskan arti Allah Swt. itu Maha
Pemberi !
2
Buktikan bahwa Allah Swt. itu Maha
Pemberi ?
3
Sebutkan cara kita meyakini Allah Swt.
itu Maha Pemberi !
4
Tulislah surat Ali Imron ayat 8 dengan
benar !
5
Bagaimana pendapatmu jika Allah Swt.
itu tidak banyak memberi ?

Jawaban

Pedoman Penilaian Kinerja :

1
2
3
4
Dst.
Skor maksimum

Kesesuaian
jawaban

Kerjasama

Nama Peserta Didik

Inisiatif

No

Kekompakan

Aspek yang dinilai

Skor

16

Kriteria Penskoran :
1 = bila tidak pernah melakukan
2 = bila jarang melakukan
3 = bila kadang-kadang melakukan
4 = bila selalu melakukan

21

Petunjuk Penskoran :
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

100 =

3. Pembelajaran Remidial dan pengayaan


Pembelajaran Remidi diperuntukkan untuk siswa yang pada KD tertentu belum
mendapat nilai sesuai KKM, Sedang bagi siswa yang sudah mendapat nilai sama dengan
atau di atas KKM maka diberikan materi pengayaan. Materi remidi dan pengayaan bisa
berupa soal-soal atau perbaikan kinerja.
G. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar
1. Media/ Alat
a. Lap top
b. LCD projector
c. Layar/screen
d. VCD
e. Speaker Active
f. Papan tulis
2. Bahan

a. Kertas
b. Alat tulis
c. Elektronik
3. Sumber Belajar
a. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI Kls III: Buku Guru.
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.
b. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI Kls III: Buku Siswa.
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.
c. Gambar-gambar / poster Pembelajaran
d. Video Pembelajaran
e. Internet
Mengetahui
Kepala SD

............, Juli 2015


Guru PAI dan Budhi Pekerti

(}
NIP.

( )

22

Anda mungkin juga menyukai