Anda di halaman 1dari 20

Strategi Pengajaran dan

Pembelajaran
Penekanan 5P

Konsep Bersepadu 5P
dalam KBSR

Konsep Bersepadu 5P dalam KBSR


Asas dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran
KBSR

Penggabungjalinan
Penyerapan
Pengayaan

Pemulihan
Penilaian
Menghasilkan P&P secara bersepadu dan
menyeluruh
ii. Membantu para guru dalam merangka strategi
dalam kaedah P&P Bahasa Melayu yang menarik
i.

Mudah ubah, bergantung kepada


matlamat dan objektif yang hendak
dicapai
Guru mesti tahu apa dan berapa
kemahiran yang ingin
digabungjalinkan.
Kemahiran fokus dan sampingan
hendaklah dirancang dengan baik.
Berdasarkan kebolehan dan
pencapaian
pelajar
Kemahiran
dapat dikuasai secara
serentak.
Bentuk pengajaran lebih menarik dan
berkesan.
Berpeluang untuk menggunakan
kemahiran secara semula jadi.
Aktiviti melibatkan pelbagai kemahiran
dan ramai pelajar.

sesi P&P yang


menggabungkan aspek
bidang kemahiran dan
bahan pengajaran diajar
secara tidak berasingan

Prinsip
Tujua
n
Defini
si

PENGGABUNGJALINAN

Kemahiran
BENTUK
PENGGABUNGJALIN
AN

Bahan

Aktiviti

UNSUR PENYERAPAN
ILMU
PENGETAHUAN
NILAI MURNI

Pelbagai karya sastera seperti pantun, sajak


Pengetahuan am seperti hal ehwal semasa.
Diterap dengan pelbagai cara
Disampaikan secara terancang dalam P&P

KEWARGANEGARAA
N

PERATURAN
SOSIO-BUDAYA

Penyerapan unsur patriotik dalam BM.


Mengutamakan pemupukan semangat cinta
dan taat setia akan negara Malaysia

meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa dan


peribahasa
mencerminkan falsafah dan keperibadian
masyarakat Malaysia.

membolehkan pelajar dapat mengaplikasikan


kemahiran itu dalam dunia sebenar pelajar.
KEMAHIRAN
antaranya adalah kemahiran berfikir, kemahiran
BERNILAI TAMBAH
teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran
belajar cara belajar, kajian masa depan dan
kecerdasan pelbagai.

Aspek ini boleh membantu murid untuk :


Menambahkan kefahaman dan kemahiran
untuk mematuhi arahan
Memupuk corak pemikiran yang terbuka dan
sentiasa ingin tahu
Membentuk pemikiran yang rasional, logik,
objektif, dan positif
Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu
yang diminati.
Membantu murid menguasai pengetahuan
tentang penggunaan perbendaharaan kata,
pemilihan laras bahasa, tatabahasa, kegunaan
intonasi, dan perlakuan bukan bahasa yang lain
mengikut konteks
Memahami dan menerima serta mengamalkan
aspek nilai yang sesuai untuk perkembangan
diri
Proses penyebatian dan menyatupadukan
pengetahuan atau unsur pengetahuan daripada
satu mata pelajaran lain sebagai isi pelajaran bagi
sesuatu mata pelajaran yang diajar.

TUJUA
N
DEFINISI
/
KONSEP

PENYERAPAN

PENGAYAAN
KONSEP

Sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk


memberi peluang kepada murid mengembangkan sifat ingin tahu,
semangat berdikari, daya kreatif dan semangat kepimpinan
OBJEKTIF

Menggunakan kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran


biasa untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan mereka
dalam pelajaran tertentu
Melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik dan mencabar
kebolehan mereka
Melahirkan daya cipta melalui pemikiran dan kegiatan serta
kebolehan untuk menilai sesuatu hasil kerja sendiri
Berminat untuk belajar sendiri dan berdikari untuk
membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur
AKTIVITI
hidup.
Menggunakan daya usaha sendiri
Memberi penekanan kepada aktivti yang bersifat kreatif dan
eksperimental
Menggunakan kaedah dan organisasi yang mudah
Memberikan peluang bagi mengembangkan sifat kepimpinanan sosial

PEMULIHAN
TAKRIF DAN KONSEP

Langkah khas yang guru lakukan untuk membantu murid yang


menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam menguasai
kemahiran asas 3M.
Dilaksanakan selepas masalah pembelajaran dikesan dan
dikenalpasti.
Murid didedahkan dengan aktiviti yang mengikut kemampuan
menguasai sesuatu kemahiran
OBJEKTIF

Menguasai kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti yang


sesuai dengan mereka
Mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan
kemampuan dan perkembangan mental individu
Mengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru
Mengembangkan potensi dan minat mereka dalam pelajaran ke
taraf yang lebih maju
Mendapat peluang yang sama dengan melibatkan diri dalam
aktiviti sosial sama ada di dalam atau di luar bilik darjah

AKTIVITI
Pengajaran individu
Pengajaran kumpulan
kecil
Pengajaran kumpulan
besar
Pengajaran bimbingan
rakan sebaya
Pengajaran kolaboratif

PENILAIAN
TAKRIFAN DAN
KONSEP

Satu proses
atau aktiviti
yang sistematik
untuk
memperoleh
maklumat yang
berguna dalam
menentukan
sesuatu
prestasi P&P
Bahasa Melayu.

JENIS-JENIS
Ujian Formatif
Penilaian yang
dijalankan
semasa proses
P&P secara
formal dan tidak
formal
Ujian Sumatif
Ujian yang
diberikan pada
akhir sesuatu
kursus atau
akhir penggal
atau semester

MELALUI
PEMERHATIAN
Kualiti
pemerhatian
Bentuk
perancangan
Jenis-jenis
pemerhatian

Konsep Bersepadu
5P dalam KSSR

Konsep Bersepadu 5P dalam KSSR


Asas Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran KSSR

Penggabungjalinan

Penyerapan
Penilaian
Pemulihan
Pengayaan

PENGGABUNGJALINAN
Definisi/Kon

- Berlaku antara
sep
kemahiran
berbahasa
daripada bidang
yang berlainan
(interbidang)
dengan kemahiran
berbahasa dalam
bidang yang sama
(intrabidang).
- Aspek
tatabahasa, kosa
kata dan
peribahasa juga
digabungjalinkan
agar beberapa
kemahiran dapat
dikuasai

Unsur-unsur
Kemahiran bahasa
seperti kemahiran
mendengar, bertutur,
membaca dan menulis
boleh digabungkan
dalam proses
pengajaran dan
pembelajaran
Tatabahasa boleh digabungkan
secara terancang dengan
kemahiran:
Mendengar
Bertutur
Membaca
Menulis

Prinsip

-Mudah ubah,
bergantung kepada
matlamat dan
objektif yang
hendak dicapai
-Perancangan
dibuat bagi
memfokuskan
kemahiran
-Kepekaan guru
tentang
penggabungan
kemahiran adalah
penting
-Berpandukan
kebolehan dan
pencapaian murid

PENYERAPAN
DEFINISI/KONSEP

Proses
menyerapkan
pelbagai ilmu,
nilai murni dan
kemahiran
bernilai tambah
dalam
pengajaran dan
pembelajaran
Bahasa Melayu

Semangat patriotik
yang berlandaskan
UNSUR-UNSUR
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
diserapkan dalam pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Melayu
Ilmu yang terdiri daripada pelbagai tema
diserapkan dalam isi pelajaran Bahasa
Melayu
Kemahiran bernilai tambah yang sesuai
dengan hasil pembelajaran diserap masuk
dalam pengajaran.
Kemahiran berfikir seperti mencirikan,
mengelaskan, membuat kaitan dan
perhubungan diserapkan selari dengan
kemahiran mendengar dan bertutur,
membaca dan menulis

PENILAIAN
suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang
berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif
pengajaran atau pembelajaran.
TUJUAN
Bagi memastikan tindakan susulan yang perlu diambil
ke atas seseorang murid
Penentuan tindakan pemulihan atau pengayaan kepada
Memastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti
pengayaan yang sesuai bagi murid.
Mengetahui tahap pencapaian, kelemahan murid dapat
dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan
pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi.

ELEMEN NILAI TAMBAH DALAM


PENILAIAN
Kreativiti dan inovasi
Keusahawan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Nilai tambah ini bertujuan untuk memenuhi
keperluan murid dalam membangunkan
modal insan yang holistik, berpengetahuan,
berfikiran kreatif, kritis dan berinovasi,
berkemahiran tinggi serta berkeperibadian
mulia.

PEMULIHAN
Merupakan program khas untuk tambahan bagi
memenuhi keperluan kanak kanak yang menghadapi
masalah pembelajaran seterusnya membentuk murid
yang normal seperti murid yang sebaya dengannya.
OBJEKTIF
khas untuk membantu murid- murid menghadapi
masalah pembelajaran di sekolah sekolah
Kegiatan pemulihan biasanya dilakukan dalam tempoh
masa yang pendek
Khususnya untuk mengatasi kelemahan kanak kanak
dalam mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran
di dalam kelas.

PENGAYAAN
DEFINISI
Aktiviti aktiviti tambahan kepada aktiviti aktiviti asas
pembelajaran yang dijalankan sama ada dalam atau luar
waktu sekolah
Mengandungi unsur unsur untuk meluaskan pengetahuan
dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang
dipelajari
AKTIVITI
Sebagai guru, beberapa perkara perlu diambil kira semasa
perancangan aktiviti pengayaan. Contohnya:
Menggunakan daya usaha sendiri
Membuat kerja sendiri dan hasilan sendiri
Memberikan peluang untuk membentuk sifat kepimpinan sosial
Pembacaan luas digalakkan
Aktiviti ynag bersifat kreatif dan eksperimental digalakkan
Kaedah dan organisasi mudah ubah digalakkan

Aktiviti

Anda mungkin juga menyukai