Anda di halaman 1dari 6

NAMA :________________________

29/08/15
BAHAGIAN B ( 20 markah )
Arahan : Jawab semua soalan di bawah dalam ruang yang disediakan.
1. Carta palang di bawah menunjukkan bilangan penyu yang ditemui
di pantai Terengganu dari tahun 2008 hingga 2012.

a)

Apak
ah
corak perubahan bilangan penyu yang ditemui dari tahun 2008
hingga 2012?
_____________________________________________________________________
_______________________
( 1 markah )

b) Berikan satu sebab ( inferens ) untuk menerangkan corak


perubahan bilangan penyu.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________
( 1 markah )
c) Nyatakan.
i)
Apakah yang diubah ( pembolehubah dimanipulasi ) dalam
penyiasatan ini.
_______________________________________________________________
______________________
ii)

Apakah yang diperhatikan ( pembolehubah bergerak balas )


dalam penyiasatan ini.

_______________________________________________________________
______________________
( 2 markah )

2. Rajah 2 menunjukkan satu litar elektrik.

Rajah 2
a) Mentol-mentol manakah yang disambung secara
i.
Bersiri?

ii.

_______________________________________________________________
______________________
( 1 markah )
Selari?

_______________________________________________________________
______________________
( 1 markah )
b) Apakah yang akan berlaku jika suis R dimatikan?
_____________________________________________________________________
________________________
( 1 markah )
c) Apakah yang akan berlaku kepada mentol B dan C jika mentol A
dikeluarkan daripada litar itu?

_____________________________________________________________________
________________________
( 1 markah )

3. Rajah 3 menunjukkan lampu suluh yang menyala.

a) Nyatakan sumber tenaga bagi lampu suluh itu.


_____________________________________________________________________
________________________
( 1 markah )
b) Apakah bentuk tenaga yang tersimpan dalam sumber tenaga yang
dinyatakan di (a)?
_____________________________________________________________________
________________________
( 1 markah )
c) Apakah bentuk tenaga yang dihasilkan apabila lampu suluh itu
menyala?
_____________________________________________________________________
________________________
( 1 markah )

d) Berdasarkan jawapan kamu di ( c ) , tuliskan perubahan tenaga


yang terlibat.
_____________________________________________________________________
________________________
( 1 markah )

4. Seorang murid menjalankan suatu penyiasatan untuk mengkaji


hubungan antara jarak objek dan skrin dengan saiz bayang-bayang
yang terbentuk. Dia menyediakan radas seperti ditunjukkan di
bawah.

a) Lukiskan saiz bayang-bayang yang terbentuk pada skrin A dan skrin


C.

( 2 markah )
b) Nyatakan apa yang diubah ( pemboleh ubah dimanipulasikan )
dalam penyiasatan ini.
_____________________________________________________________________
________________________
( 1 markah )
c) Terangkan perubahan saiz bayang-bayang apabila jarak di antara
objek dengan skrin bertambah.
_____________________________________________________________________
________________________
( 1 markah )

5. Suatu penyiasatan dijalankan ke atas semangkuk air yang


diletakkan di bawah cahaya matahari terik. Suhu air dicatatkan
setiap 10 minit. Keputusan ditunjukkan dalam jadual 2.
Masa ( minit )

10

20

30

40

50

Suhu ( C )

28

30

32

34

36

38

a) Apakah corak perubahan suhu air sepanjang tempoh penyiasatan


ini?
_____________________________________________________________________
________________________
( 1 markah )
b) Apakah hubungan ( hipotesis ) antara masa dengan suhu air?
_____________________________________________________________________
________________________
( 1 markah )
c) Apakah yang menyebabkan suhu air meningkat apabila dibiarkan di
bawah cahaya matahari?

_____________________________________________________________________
________________________
( 1 markah )
d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
_____________________________________________________________________
________________________
( 1 markah )

KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai