Anda di halaman 1dari 5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan
hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan metodologi penelitiaan
ini.
Laporan ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah di
Jurusan Teknik Mesin STITEKNAS JAMBI. Penulis menyadari bahwa tanpa
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dan dosen tidak akan terlaksana
dengan baik. Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai ungkapan balas budi
selain doa, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikannya.
Penulis telah berusaha sebaik baiknya untuk menyelesaikan laporan ini
dan berharap semoga laporan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan
kelak. Dengan hati ikhlas dan tangan terbuka dinantikan pendapat, kritikan dan
saran yang bersifat konstruktif demi menambah wawasan dan pengetahuan
penulis.
Untuk kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada yang
terhormat:
1. Bapak DR. Suratno, M.Pd selaku ketua STITEKNAS Jambi
2. Bapak Ir Generousdi,M.T selaku dosen mata kuliah Metodologi
Penelitian di Stiteknas Jambi.
3. Semua pihak yang terkait yaitu teman-teman yang telah membantu
dalam menyelesaikan laporan metodologi penelitian ini.
Jambi, 27 mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI
i

LEMBAR PENGESAHAN
ABSTRAK

KATA PENGANTAR....................................................................................................................
i
DAFTAR ISI.....................................................................................................................................
ii
DAFTAR GAMBAR........................................................................................................................
iv
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................
v
DAFTAR SIMBOL...........................................................................................................................
vi
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................................
1
1.1 Latar Belakang
................................................................................................................................
2
1.2 Rumusan Masalah
................................................................................................................................
2
1.3 Tujuan Praktikum
................................................................................................................................
2
1.4 Batasan masalah

........................................................................................................................
3
1.5 Manfaat Praktikum
................................................................................................................................
3
1.6 Sistematika penulisan

........................................................................................................................
4
BAB II KAJIAN PUSTAKA...........................................................................................................
5
2.1 Sejarah perkembangan motor bakar
................................................................................................................................
5

ii

2.2 Pengertian umum motor bakar


................................................................................................................................
6
2.3 Menurut siklus motor bakar
................................................................................................................................
7
2.4 Ruang lingkup motor bakar
................................................................................................................................
8
2.4.1 Langkah isap

..................................................................................................................
9
2.4.2 Langkah kompresi
..................................................................................................................
9
2.4.3 Langkah usaha
..................................................................................................................
10
2.4.4 Langkah buang
..................................................................................................................
11
2.5 Sistem bahan bakar
................................................................................................................................
16
2.6 Bahan bakar premium

..................................................................................................................
16

2.7 Nilai oktan


..................................................................................................................
17
2.8 Perbandingan bahan bakar dan udara
..................................................................................................................
18
2.9 karburator.............................................................................................................
19
BAB III METODE PENULISAN.....................................................................................................
28
3.1 Skema gambar penelitian
................................................................................................................................
28

iii

3.2.1 Gelas ukur

........................................................................................................................
29
3.2.2 Tacho Meter
........................................................................................................................
30
3.2.3 Kompersi tester
........................................................................................................................
31
3.2.4 Stop watch
........................................................................................................................
32
3.3 Prosedur pengujian
................................................................................................................................
33
3.4 Tabel data
................................................................................................................................
35
3.5 Diagram alir
................................................................................................................................
36
BAB IV PEMBAHASAN.................................................................................................................
37
4.1 Tabel hasil pengujian
................................................................................................................................
37
4.2 Grafik
................................................................................................................................
38
4.3 Analisa grafik
................................................................................................................................
41
BAB V PENUTUP............................................................................................................................
43
5.1 Kesimpulan
................................................................................................................................
43
5.2 Saran
................................................................................................................................
43
DAFTAR PUSTAKA
iv

LAMPIRAN