Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3

Mata pelajaran: Dunia Seni Visual


Tarikh: 24 Sept 2014 (Khamis)
Masa: 12.00-1.00pm (60 minit)
Tahun: 3 Amanah (4Ros)
Bilangan murid: 30 orang
Bidang: Membentuk dan membuat binaan
Aktiviti: Membuat boneka
Tema: Alam semulajadi
Tajuk: Haiwan
Alat: Gam, Gunting, Pen marker
Bahan: Beg kertas, Kertas warna, Aksesori
Bahan Bantu Mengajar: Contoh boneka daripada beg kertas dan kad imbas.
EMK: Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi
Pengalaman sedia ada:

Murid pernah melihat pelbagai jenis boneka.


Murid pernah bermain dengan boneka.

Penerapan nilai:
Menghargai alam sekitar.
STANDARD KANDUNGAN:
1
2
3

Persepsi estetik dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada boneka.
Aplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan boneka.
Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan

boneka.
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN:

3.1 Persepsi estetik Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan boneka haiwan.
3.1.1 Unsur seni
3.1.1.1 Bentuk - konkrit
3.1.1.2 Jalinan Sentuh dan Tampak
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri
3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual dan media
dalam penghasilan boneka.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat gunting, gam, pen marker
3.2.1.2 Bahan Beg Kertas, Kertas warna, Aksesori
3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan
karya.
3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan boneka.
3.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan Bahasa seni visual dalam penghasilan karya.
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka.
3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan Bahasa seni visual.
2.4.1 Membuat persembahan boneka yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid dapat;


1
2

Menyatakan definisi dan jenis-jenis boneka.


Mahir menggunakan gunting bagi menghasilkan karya secara kreatif dan

selamat.
Menghasilkan boneka mengikut prosedur dengan bimbingan guru secara

kreatif.
Membuat apresiasi mudah terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual.

Standard

Komponen

Pembelajaran

Set induksi
(5 minit)

Langkah 1:
Persepsi Estetik
( 10 minit)

Guru

Aktiviti PdP / Illustrasi

Murid diberikan

BBM :

menunjukkan

pendedahan dan

kad imbasan

contoh-contoh

sumber idea untuk

boneka yang ada

menghasilkan

di dunia.

boneka tersebut.

Guru

Murid memerhati

menunjukkan

dan meneliti contoh

BBM:
Contoh boneka

beberapa contoh

boneka yang

yang menggunakan

boneka yang

dipaparkan oleh

beg kertas.

guru.
Murid menjawab

Teknik:
soal jawab

dihasilkan
menggunakan

Catatan

beg kertas dan

soalan mudah yang

menggerakkan

disoal oleh guru

mulutnya.

berkenaan boneka.

Guru bersoal
jawab tentang
bahasa seni

Contoh soalan:
1. Apakah maksud
boneka?
sesuatu objek atau

visual yang ada

benda bukan hidup

pada boneka.

yang digerakkan oleh


pemain bagi
menyampaikan mesej

2. Apakah jenis
boneka yang kamu
tahu?

Kemahiran berfikir
Aras Tinggi

Boneka tangan,
boneka jari, boneka
tali, boneka tongkat,
boneka lidi dan
boneka layang-layang

3. Apakah bahan
lain yang sesuai
untuk dijadikan
boneka?
Stoking, botol dll

Langkah 2 :
Aplikasi Seni
(15 minit)

Guru

Murid memerhati

Alat gunting,

menunjukkan

dan meneliti cara

gam, pen marker

demostrasi/cara

guru menghasilkan

Bahan Beg

mengahasilkan

boneka

Kertas, Kertas

boneka daripada

menggunakan

warna, Aksesori

beg kertas.

bahan yang
disediakan.

Teknik :
demonstrasi

Langkah 1:

Menggunting dan
menghasilkan
bentuk mata,
telinga, belalai,
tanduk atau
sebagainya.
Langkah 2:

Bentuk tersebut
hendaklah di gam
pada beg kertas itu
untuk dijadikan satu
rupa haiwan.

Langkah 3 :
Tambah aksesori
pada boneka

tersebut.

Murid

menghasilkan
karya boneka
masing-masing

Murid menjalankan

KBT :

aktiviti membuat

kecerdasan

boneka dengan

pelbagai

kreativiti sendiri

Interpersonal,

berdasarkan

intrapersonal

langkah-langkah
yang telah

Langkah 3:

ditunjukkan oleh

Ekspresi Kreatif

(20 minit)

guru.
Murid membuat
kemasan pada
boneka masing-

masing.
Guru sebagai
pembimbing atau
fasilitator.

Sesi refleksi dan

apresiasi mudah
murid dengan
bimbingan guru

(langkah 4)
Apresiasi Seni

Murid

KBT : kecerdasan

mempamerkan hasil

pelbagai

kerja.
Murid memberi

Verbal linguistik

pendapat tentang
karya sendiri dan

(5 minit)

rakan berdasarkan
bahasa seni visual

Nilai :
-

Menghargai
Keberanian
Keyakinan diri

dengan bimbingan
guru

Penutup :
(5 minit)

Guru mengaitkan

EMK :

peneguhan dan

karya yang

Keusahawanan

pujian terhadap

dihasilkan

karya murid

mempunyai nilai

Guru memberi

komersial dan boleh


dijual.