Anda di halaman 1dari 2

Panitia Sains KV Langkawi

SAINS TEKNOLOGI SEMESTER 4


TUGASAN: FOLIO
TAJUK : BAHAN KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN
PERINCIAN:
1.0

Pendahuluan
Perbincangan umum mengenai pencemaran alam sekitar daripada aktiviti manusia
yang tidak bertanggungjawab
[2 markah]

2.0

Definisi
2.1 Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran alam sekitar?
[2 markah]

3.0

Isi Kandungan:
3.1 Mengenalpasti aktiviti perkilangan yang menjadi punca pencemaran alam sekitar
dan menerangkan kesannya
[Sekurang-kurangnya 3 punca beserta kesan pencemaran]
[6 markah]
3.2 Menyatakan dengan contoh kaedah pengawalan pembuangan sisa industri untuk
menghindar pencemaran
[Sekurang-kurangnya 5 contoh kaedah pengawalan pembuangan sisa industri]
[5 markah]
3.3 Menyatakan kesan pelupusan sisa buangan industri yang tidak terkawal dan
tidak teratur kepada:
(i) Kesihatan manusia
(ii) Pemusnahan habitat hidupan dan kepupusan spesies flora dan fauna
(iii) Kehilangan sumber ekonomi
[6 markah]
3.4 Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam
melupuskan sisa buangan industri
[Sekurang-kurangnya 3 kepentingan]
[3 markah]

4.0

Kesimpulan
1 perenggan sahaja
[2 markah]

5.0

Rujukan
Sekurang-kurangnya dua sumber rujukan
[2 markah]
Cara menulis rujukan:
Nama pengarang, tahun cetakan, nama penerbit, tajuk buku

Contoh: Abd Rahim Md Nor, 2004, Cerdik Pub. Sdn. Bhd, Geografi Ting 3
________________________________________________________________________
1

Panitia Sains KV Langkawi


ARAHAN:
Folio BOLEH DITULIS TANGAN atau ditaip
Jika bertulis tangan, gunakan pen biru atau hitam sahaja
Maksimum 15 MUKASURAT SAHAJA
Kulit hadapan folio akan disediakan dan diedarkan oleh guru sains masing-masing
Pelajar DILARANG MENIRU folio rakan, jika didapati meniru folio anda TIDAK AKAN
DINILAI!!

Pemarkahan folio:
(i) Pendahuluan
2m
(ii) Definisi
2m
(iii) Isi Kandungan
20m
(iv) Kesimpulan
2m
(v) Rujukan
2m
(vi) Kekemasan
2m
___________________
Jumlah
30 markah
___________________