Anda di halaman 1dari 16

LAMPIRAN D

BAHAGIAN I Penetapan Sasaran Kerja Tahunan


(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)
Disediakan oleh:
NAMA
NO. FAIL PERIBADI
NO. K.P
SMK BARU BINTULU

:
:
:

BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN

PENGURUSAN AKADEMIK
Rancangan Mengajar
Tahunan

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/Masa/ Kos yang
mana berkaitan)

Rancangan Pelajaran
Harian

SASARAN KERJA
(Untuk tempoh penilaian)

Masa : 1 tahun sekali


Memastikan rancangan
mengajar tahunan
mencakupi semua tajuk
dalam Sukatan Pelajaran.
Membuat rancangan
pembelajaran dengan
mengambil kira cuti dan
hari pelepasan am.

Masa : Setiap hari bagi


setiap kelas termasuk
sekolah ganti .
Menyediakan rancangan
pengajaran yang rapi bagi
setiap kelas.

Mengikut piawaian dan


sukatan yang telah
ditetapkan

Memastikan PBS
dilaksanakan mengikut
topik yang dipelajari
berpandukan Dokumen
Standard Prestasi dan

Tempoh masa : Januari

PENCAPAIAN SEBENAR
(Diisi pada akhir tempoh penilaian)

Tempoh masa : Januari hingga


November 2015
Mengambil kira kebolehan pelajar.
Mengenalpasti alat bantu mengajar
yang diperlukan
Tindakan susulan daripada refleksi
yang dibuat
Dihantar mengikut jadual waktu
yang telah ditetapkan.

Rancangan tahunan berjaya


diikuti walaupun terdapat
sedikit perubahan dari segi
masa.
Silibus berjaya diselesaikan
sebelum Peperiksaan SPM
bermula.

Buku rekod persediaan


mengajar berjaya disiapkan
dan dihantar setiap minggu.

Sasaran tercapai.

ULASAN
(Oleh PYD
sekiranya
berkaitan)

Rancangan
Mengajar
Tahunan

Rancangan
Pelajaran
Harian

Sukatan Pelajaran.

A
B
C
D
Jum

Guru Mata2A
Pelajaran
TOV2
ETR
Tingkatan

Kelas-kelas diajar:
2A, 2E, 2H, 2J

Matematik

28
2E
TOV

34
2H
TOV

ETR

34

36
2J
TOV

36
ETR

A
B
C
D
Jum

34

Aktiviti p&p dirancang


mengikut masa yang
ditetapkan.

Menyediakan
perancangan rapi bagi
setiap sesi P&P.

Menggunakan pelbagai
alat bantu mengajar.

Menyemak buku latihan


pelajar sekurangkurangnya seminggu
sekali

Merekodkan markah
pelajar bagi setiap
peperiksaan di dalam
sistem One Drive dan
Buku Rekod Pengajaran.

Melaksanakan pentaksiran
PBS di dalam kelas
mengikut topik yang diajar.

ETR

A
B
C
D
Jum

28

A
B
C
D
Jum

Kuantiti:
5 masa seminggu

34

Sasaran akan menghabiskan sukatan


pelajaran pada selewat-lewatnya awal
bulan Oktober 2015.

Sesi pdp
dijalankan
terancang dan
lancar mengikut
ketetapan, HSP
tahunan yang
disediakan.

A
B
C
D

2KRK
Guru Mata
Pelajaran
TOV2
ETR
Tingkatan

Jum

2A
TOV

28

ETR

Aktiviti p&p dirancang


mengikut masa yang
ditetapkan.

Menyediakan
perancangan rapi bagi
setiap sesi P&P.

Menggunakan pelbagai
alat bantu mengajar
seperti gambar rajah,
keratin akhbar dan bahanbahan konkrit lain.

Menyemak buku latihan


pelajar sekurangkurangnya seminggu
sekali

Merekodkan markah
pelajar bagi setiap
peperiksaan di dalam
sistem One Drive dan
Buku Rekod Pengajaran.

28

Menggubal soalan
peperiksaan
-

23

A
B
C
D
Jum

Sasaran menghabiskan sukatan


pelajaran pada selewat-lewatnya awal
bulan Oktober 2015.

Kelas-kelas diajar:
2KRK, 2A

ICTL

23

Kuantiti:
2 masa seminggu

MatematikTingkatan
2
ICTL Tingkatan 2

Kuantiti:
1 Kali Setahun

Menggubal soalan mengikut giliran


yang telah ditetapkan.
Soalan digubal dengan menerapkan
pentaksiran PBS
Mencetak kertas peperiksaan seminggu
lebih awal dari tarikh peperiksaan.
Diagihkan mengikut bilangan terkini
pelajar setiap kelas.

Sesi pdp
dijalankan
terancang dan
lancar mengikut
ketetapan, HSP
tahunan yang
disediakan.

Menyediakan skema jawapan subjektif.

Menyemak Kertas
Jawapan Peperiksaan

2 kali setahun

Kertas objektif disiapkan sehari selepas


peperiksaan.

Pemberian markah yang tepat.


Soalan struktur disiapkan seminggu
selepas peperiksaan.
Berpandukan skema jawapan yang
disediakan.
Merekod Markah
Peperiksaan

Mencatat dan menyimpan


rekod markah peperiksaan
pelajar bagi setiap kelas.
Menyemak dan mengemaskini
rekod PBS pelajar.

Merekod markah peperiksaan bagi


kelas Tingkatan 2 di dalam sistem
One Drive yang diselaraskan oleh
Cikgu Abdul Nasir bin Rosli.
Menyelaraskan hasil pentaksiran ke
dalam rekod PBS pelajar.

Menyimpan data dan rekod


markah serta rekod PBS pelajar
bagi tujuan rujukan pada masa
akan datang.
Pentaksir Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
tahun 2015
Matematik Tingkatan 2

Melaksanakan semua penilaian


SPPBS mengikut bab bagi
subjek Sejarah
Melaksanakan semua penilaian
SPPBS mengikut bab bagi
subjek Geografi.
Melaksanakan semua penilaian

Melakukan penilaian bermula dari band


1 hingga band 6, merangkumi semua
13BabMatematik

Pelajar mendapat
sekurangkurangnya band
1, iaitu TAHU

SPPBS mengikut bab bagi


subjek PSK

Menghadiri
kursus/bengkel yang
dianjurkan oleh panitia
dan juga latihan dalam
perkhidmatan.

Melibatkan diri dalam apa jua


kursus/bengkel/LDP yang
berkaitan.

Menyertai kursus/bengkel/latihan dalam


perkhidmatan (LDP) yang dianjurkan
oleh pihak pengurusan sekolah, panitia,
JPN dan KPM.

Mengambil kehadiran pelajar

Kehadiran pelajar diambil setiap hari


pada pukul 12.10pm.

PENGURUSAN KELAS
Wali Kelas Tingkatan 2A

Melaporkan ketidakhadiran
pelajar
Mengemaskini maklumat
peribadi pelajar.
Membuat laporan prestasi
akademik pelajar.
Melengkapkan Retan Bulanan
dan SMMP setiap hujung bulan.
Merekodkan laporan
kokurikulum pelajar
Mengemaskini pelajar ke dalam
Sistem Pengurusan Sekolah
(SPS) dan APDM

Menghubungi ibubapa sekiranya pelajar


tidak hadir 3 hari berturut-turut tanpa
makluman guru.
Mengeluarkan surat amaran pertama
sekiranya pelajar tidak hadir 3 hari
berturut-turut dan seterusnya amaran
kedua dan ketiga sekiranya berlanjutan.
Memaklumkan ibu bapa pelajar tentang
masalah ketidakhadiran pelajar dan
pengeluaran surat amaran.
Melengkapkan dan mengemaskini
maklumat pelajar di SMM dan APDM.
Memaklumkan prestasi pelajar kepada
ibu bapa semasa sesi permuafakatan.
Mencatatkan maklumat akademik
pelajar ke dalam kad 001M.
Melengkapkan Retan Bulanan
berpandukan Rekod Kehadiran Pelajar.
Melengkapkan maklumat dan markah

kokurikulum pelajar di kad hijau.


Mengisi maklumat peribadi, keluarga
pelajar serta maklumat bantuan yang
diterima.

PENGURUSAN KOKURIKULUM
Unit Beruniform:
Kadet Polis
Jawatan: Guru Penasihat

Menjalankan aktiviti sepanjang


tahun mengikut tempoh yang
ditetapkan

Mencatat kehadiran pelajar dalam buku


kokurikulum.
Mencatat perlantikan di dalam fail
laporan koko.

Perjumpaan 1 minggu sekali

Laporan disediakan setiap kali


perjumpaan dan diserahkan kepada
pihak pentadbiran
Mengawas pelajar dalam aktiviti
gotong-royong membersihkan bengkel.

Kelab Komputer
Jawatan: Ketua
Penasihat

Guru

Menjalankan aktiviti sepanjang tahun mengikut tempoh yang


ditetapkan
Perjumpaan 1 minggu sekali
-

Mencatat kehadiran pelajar dalam


buku kokurikulum.
Mencatat perlantikan di dalam fail
laporan koko.
Laporan disediakan setiap kali
perjumpaan dan diserahkan kepada
pihak pentadbiran
Mengawas pelajar dalam aktiviti
gotong-royong membersihkan

bengkel.
Guru Penasihat Pasukan
Rumah Wira

Menjalankan aktiviti sepanjang


tahun mengikut tempoh yang
ditetapkan

Bersama-sama guru rumah lain


melatih atlit yang mempunyai
semangat juang yang tinggi dan
disiplin diri

HAL EHWAL PELAJAR


Guru Bertugas Kawalan
Disiplin Kumpulan2
waktu balik

Bertugas mengikut jadual


tugas yang telah diagihkan
oleh guru bertanggungjawab.

Memantau keadaan disiplin di sekitar


sekolah dan waktu balik

Telah menjalankan kawalan


disiplin seperti yang dikehendaki.

Guru Bertugas Kawalan


Hari Jumaat

Bertugas 3 kali sehari iaitu


pada waktu tengahari,
sewaktu rehat dan semasa
pulang dari sekolah.

Bertugas selama seminggu di


kawasan luar pagar sekolah.

Tiada insiden yang tidak diingini


semasa bertugas.

Bertugas pada hari Jumaat


mengikut jadual tugas yang
diagihkan.
Tugas adalah berdasarkan
lokasi yang ditetapkan

Memastikan semua pelajar pulang


dengan selamat dan tiada masalah
disiplin berlaku semasa pulang dari
sekolah.
Bertugas pada hari Jumaat di
kawasan yang ditetapkan dari pukul
12.00pm sehingga 1.40pm.
Meronda di kawasan sekitar sekolah
bagi memastikan tiada masalh
disiplin berlaku.
Memastikan tiada pelajar yang
bergaduh atau melakukan sebarang
salah laku sekolah ketika bertugas.
Memastikan pelajar berdisiplin dan
kantin dalam keadaan baik dan
bersih.
Memastikan para pelajar balik
dengan selamat sama ada balik
sendiri atau dijemput oleh ibu bapa.
Menulis laporan dalam buku laporan
yang disediakan selepas membuat

Terdapat pelajar yang dijemput


pulang terlalu lewat oleh ibu
bapanya.
Telah mencatatkan pemantauan
tugas di dalam fail yang
disediakan

Peringatan
daripada ahli-ahli
kumpulan yang
amat membantu

rondaan.
Pegawai
Penilaian
Prestasi
Kontrak
Perkhidmatan Kebersihan
Bangunan dan Kawasan
Dan
Perkhidmatan
Kawalan Keselamatan

Perkhidmatan Kawalan
Keselamatan
2 Januari 2015 hingga 31
Disember 2015

Membuat pengesahan boring


pelaksanaan skop perkhidmatan dan
pengurusan pekerja bagi perkhidmatan
kontrak setiap bulan
Memberi permarkahan prestasi kerja
perkhidmatan kontrak setiap bulan
Memberi maklumbalas kepada pihak
sekolah prihal pretasi yang kurang
memuaskan
Mengadakan perbincangan dari masa
ke semasa sekiranya perlu untuk
penambahbaikan kontrak

TUGAS-TUGAS KHAS
AJK
Dalaman

Peperiksaan

Kuantiti:
Peperiksaan Pertengahan
Tahun

Memastikan masa pengagihan jadual


peperiksaan
Memastikan penyelaras peperiksaan

Tarikh:18 Mei- 22 Mei 2015


Sasaran:
Peralihan, Tingkatan 1 dan
Tingkatan 2
Kuantiti:
Peperiksaan Akhir Tahun
Tarikh: 26 Oktober 2015 -30
Oktober 2015
Sasaran:
Peralihan, Tingkatan 1 dan
Tingkatan 2

Penyelaras VLE FROG

Kuantiti:
4 hari seminggu

Memastikan subjek peperiksaan


dalam jadual peperiksaan
Membuat jadual peperiksaan
Membuat jadual pengawasan guru
Mendapatkan pengesahan dari
Penolong Kanan Petang
Mengagihkan jadual peperiksaan
kepada guru dan pelajar
Memastikan guru mendapat jadual
pengawasan guru
Merancang program jawatankuasa
supaya mencapai matlamat program

Dapat menyelesaikan tugas


sebelum dan semasa Peperiksaan
Pertengahan Tahun.
(20 Mei-27Mei 2015)

Masa:
2 jam sehingga 3 jam
Sasaran
Semua pelajar, guru dan staf
Admin Web Sekolah

Kuantiti:
2 kali seminggu
Masa:
2-4 jam

Memantau kerja-kerja jawatankuasa


Membimbing dan melatih
jawatankuasa dalam melaksanakan
tugas dan tanggungjawap
Mengemaskini web sekolah
Mengemaskini aktiviti yang berlaku di
sekolah
Memastikan web terdapat maklumat
terkini

Kejohanan Badminton
Majlis Sukan Sekolahsekolah (MSSS) Bahagian
Bintulu Tahun 2015

JK Buku Program
Tarikh:
30-31 Januari 2015
Tempat:
Dewan SK Kampung Baru

Mendapatkan bahan yang perlu


dimuatkan ke dalam buku program
seperti senarai nama AJK, Aturcara
majlis, jadual perlawanan.

Telah menjalankan tugas dengan


sempurna.

Memastikan buku program siap


dicetak tepat pada masa yang
ditetapkan.
Mengedar buku program sebelum
dan semasa perlawanan
Sentiasa bekerjasama dengan JK
Urusetia dari masa ke semasa

Program Pembangunan
Guru Baharu Kumpulan 1
(Ceramah dan
Perkongsian Khas)

VLE FROG / i-THINK


Tarikh:
6 Februari 2015
Masa:
11.00-12.00 tengah hari
Sasaran:
Guru-guru baharu

Memberi taklimat mengenai VLE


Frog dan gambaran program VLE
Frog semasa pengajaran dan
pembelajaran pada masa kini.

Telah menjalankan tugas dengan


sempurna.

AJK Keputusan SPM 2015

Kuantiti:
1 kali setahun

Menyusun sijil pelajar mengikut


senarai nama

Masa:
3 Mac 2015
(9.30- pagi- 12.00 tgh hari)

Mengambil keputusan SPM di


pejabat SMK Baru

Sasaran:
Pelajar SPM 2014

Telah menjalankan tugas dengan


sempurna.

Mengagih sijil dan keputusan SPM


kepada calon SPM 2014
Memastikan pelajar memulangkan
buku teks dan buku perpustakaan
sebelum mengambil keputusan SPM

Menghadiri
Mesyuarat
Staf SMK Baru Bintulu

i)Kuantiti
3/3 kali setahun

3 kali setahun
Januari Oktober 2015

ii) Masa
2 jam sehingga 3 jam
untuk 1 sesi mesyuarat
iii) Kuantiti:
Penyelarasan tugas serta
peningkatan profesional staf
SMK Bintulu
Menghadiri
Mesyuarat
Jabatan atau Panitia
Matematik
Mesyuarat PLC

8/1/2015
22/1/2015
12/2/2015
26/2/2015
6/4/2015
16/4/2015

i) Kuantiti:
4/4 kali setahun

3 kali setahun
Januari November 2015

ii) Masa:
1-3 jam untuk satu sesi
mesyuarat

10/1/2015 PLC Pertama


5/3/2015
29/1/2015

3 kali
Sasaran tercapai

Melancarkan pnp
terutamanya
mengenai sistem
SPPBS

iii)Kuantiti:
Penyelarasan dan agihan
tugas sepanjang tahun 2014
Menghadiri
Mesyuarat
Kurikulum & Kokurikulum

Mesyuarat 3 kali setahun


2-3 jam sekali mesyuarat

Mengetahui tugas-tugas guru dalam


kurikulum ,kokurikulum dan penetapan
sasaran 2014

Tarikh:
10/1/2015
17/1/2015
27/1/2015
Sasaran tercapai

Menetapkan
sasaran yang
jelas sepanjang
tahun

Menghadiri
Taklimat
Professional Staff

Taklimat diadakan pada hari


Khamis, bergantung kepada
situasi semasa dan hebahan
yang perlu diadakan.

Mengetahui perkara-perkara terkini


berkaitan dengan sekolah dan aktivitiaktiviti berkaitan

1-2 jam sekali taklimat

Tarikh:
15/1/2015
22/1/2015
5/2/2015
26/2/2015
12/3/2015

Mengingatkan
guru-guru
tentang
perkembangan
terkini yang
berlaku di
sekolah

Sasaran tercapai
Menghadiri
Program
Wacana Profes Bil 3/2015
(Kepimpinan
ICT:
Perkongsian
Amalan
Terbaik)

Tarikh:4 Februari 2015


Tempat: Bilik Seminar, SMK
Bintulu

Taklimat diadakan pada hari khamis


dan berkongsi maklumat amalan ICT di
sekolah.

Sasaran tercapai

Membincangkan tugas-tugas setiap JK


dan mengemukakan permasalahan dan
menyelesaikannya.

Sasaran tercapai

Menyertai taklimat LDP berkenaan


program dekat di hati dan menjalankan
ujian personality.

Menerima dan melaksanakan


maklumat
yang
disampaikan
dengan
sebaik-baiknya
untuk
kepentingan bersama di masa
akan datang.

Menghadiri
jawatankuasa.

Sasaran tercapai.

Masa: 2.30 petang


Menghadiri Taklimat AJK
Kejohanan Badminton
Majlis Sukan Sekolahsekolah (MSSS) Bahagian
Bintulu Tahun 2015

Tarikh:
23/1/2015
Tempat: Bilik Mesyuarat
Masa: 2.30 petang

LDP
Program
Unit
Psikologi
dan
kaunseling : Dekat di hati
dan Ujian Personaliti.

Peserta
Tarikh: 28 Februari 2015
Hari: Sabtu
Masa: 8.00-10.00 am
Tempat:Blok Hjh Serina, SMK
Baru

Mesyuarat
Agung
Tahunan PIBG SMK Baru
Bintulu Sesi 2014/2016

AJK Slide
Tarikh:
28 Mac 2015 (Sabtu)

mesyuarat

ahli

Menyediakan slide untuk ditayangkan


pada hari mesyuarat.

Input yang baik


kepada guru-guru

Tempat:
Kantin SMK Baru Bintulu
Masa:
8.30 Pagi
Bulan Ilmu Teknologi
(Bulan Jabatan Sains &
Matematik dan Jabatan
Vokasional Teknikal)

AJK SIJIL dan BROUSER

Sediakan brosur.

Sasaran tercapai.

Tarikh:
8 April- 29 April 2015

Sediakan template sijil bagi pemenang


dan sijil penyertaan bagi yang lain.
Membantu
Penyelaras
menyediakan sijil.

Malam Apresiasi
Sempena
Hari
Peringkat Negeri

Guru
Guru

AJK Buku Program (Ketua)


AJK Slide
Tarian Persembahan

Menyediakan buku
tetamu dan VIP
Menjilid
program

Tarikh:
19 Mei 2015

dan

Aktiviti

program

untuk

Melaksanakan tugas dengan baik


dan sempurna.

mengedarkan

buku

Sasaran Tercapai.

Membuat slide
Tempat:
Dewan Suarah Bintulu

Menghadiri setiap mesyuarat ajk.


Menghadiri latihan tarian setiap malam

Kem Ko-Kurikulum (KEMB-FORM)

Penyelaras
Polis

Pasukan

Kadet

Tarikh:
28 Mei 2015

Memilih 15 orang pelajar yang akan


menyertai kem.

Sasaran tercapai.

Melatih pelajar untuk pertandingan.


Mengawasi disiplin pelajar.

Tempat:
SMK Baru Bintulu
Hari Karnival Koperasi
dan Pertandingan Projek
Inovasi

AJK
Dokumentasi
Publisiti
Guru
Penasihat
Komputer
Tarikh:

Membantu AJK yang lain.


dan

Menyediakan Pamplet/ hebahan untuk


setiap kelas.

Kelab

Menyediakan iklan/poster tentang hari


karnival koperasi dan inovasi.
Mengambil gambar sewaktu karnival

Sasaran tercapai.

17 Jun 2015

berlangsung.

Tempat:
SMK Baru Bintulu

Menyediakan boring pelaporan/ maklum


balas untuk setiap AJK

Masa:
8.00 Pagi- 5.00 Petang

Menyediakan
dokumentasi
yang
lengkap (kumpul bahan/ borang/
gambar/ invois)

Tandatangan PYD

Tarikh:.............................................

Tandatangan PPP

Tarikh:..........................................

NAMA
NO. FAIL PERIBADI
NO. K.P
SMK BARU BINTULU

:
:
:

KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI


Senaraikan kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi seperti sukan/pertubuhan/sumbangan kreatif
di peringkat Komuniti/ Jabatan/ Daerah/Negeri/Antarabangsa yang berfaedah kepada Organisasi/ Komuniti/Negara pada tahun yang dinilai.

BIL

1.

SENARAI KEGIATAN AKTIVITI/ SUMBANGAN

PERINGKAT KEGIATAN/ AKTIVITI/ SUMBANGAN


( NYATAKAN JAWATAN ATAU PENCAPAIAN )

Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Bintulu Tahun 1436H/ 2015M

Peringkat:
Bintulu
Tarikh:
3 Januari 2015
Masa:
6.00 malam
Tempat:
Lapangan Terbang Lama Bintulu
Jawatan:
AJK Sepanduk
Pencapaian:
Johan Perbarisan Maulidur Rasul Kategori Sekolah Menengah, Kolej dan Universiti

2.

PluG Teknologi Maklumat (Bahagian Bintulu, Sebauh dan Tatau)

Kursus JU PluG
Peringkat:
Negeri
Tarikh:
6-8 Mei 2015
Tempat:
Hotel Premier Sibu
Kursus PLuG Bahagian Bintulu, Sebauh dan Tatau
Peringkat:
Daerah
Tarikh:
15-16 Jun 2015
Tempat:
Bilik Seminar SMK Bintulu
Jawatan:
Jurulatih Utama
Pencapaian:
Berjaya menyelesaikan tugas dengan sempurna kepada guru-guru sekolah rendah
daerah Bintulu, Sebauh dan Tatau.

Anda mungkin juga menyukai