Anda di halaman 1dari 3

SURATPERMOHONANCUTI

KepadaYth.
KepalaDinasPendidikanKab.Cianjur
Di
Cianjur

Yangbertandatangandibawahini:
Nama

:YATISAADIAH,S.PD.

NIP :196201011982042002
Pangkat/GolRuang
Jabatan

:Pembina,IV/a

:Guru

UnitKerja :SDNSukamulya,PusbindikTK/SDKec.Cilaku
Alamat

:Kp.PasirenomRT.01RW.02DesaSukakerta
KecamatanCilakuKabupatenCianjur

DenganinimengajukanpermohonancutiuntukmenunaikanibadahUmrohselama12hari.

Demikianpermohonaninikamisampaikanuntukmendapattindakanlebihlanjut.

Mengetahui:
KepalaSekolah,

DEDEBITASUKMANA,S.PD.
NIP.196305251988031013

Cianjur,22April2014
HormatSaya,

YATISAADIAH,S.PD.
NIP.196201011982042002

Mengetahui:
KepalaPusbindikTK/SDKec.Cilaku,

DEDENKARSANUGRAHA,S.PD.,MM
NIP.196105051981091002

SURATPENYERAHANTUGAS

Yangbertandatangandibawahini:
:YATISAADIAH,S.PD.

Nama

NIP :196201011982042002
Pangkat/GolRuang
Jabatan

:Pembina,IV/a

:Guru

UnitKerja :SDNSukamulya,PusbindikTK/SDKec.Cilaku
Alamat

:Kp.PasirenomRT.01RW.02DesaSukakerta
KecamatanCilakuKabupatenCianjur

berhubungdengankeperluansayauntukmenjalankancutimenunaikanibadahUmrohsesuai
dengansuratizincuti,makasayamenyerahkantugaskepada:
Nama

:YEVIEFATHULADHIM

Jabatan

:GuruSukwan

UnitKerja :SDNSukamulya,PusbindikTK/SDKec.Cilaku

Demikiansuratpenyerahantugasinikamibuatuntukdiketahuidandilaksanakansebagaimana
mestinya.

Yangdiserahitugas,

Cianjur,22April2014
YangMenyerahkanTugas,

YEVIEFATHULADHIM

YATISAADIAH,S.PD.
NIP.196201011982042002

Mengetahui:
KepalaSDNHegarsari,

DEDEBITASUKMANA,S.PD.
NIP.195406041978111001

SURATPERNYATAANKESANGGUPANKERJA

Yangbertandatangandibawahini:
Nama

:YATISAADIAH,S.PD.

NIP :196201011982042002
Pangkat/GolRuang
Jabatan

:Pembina,IV/a

:Guru

UnitKerja :SDNSukamulya,PusbindikTK/SDKec.Cilaku
Alamat

:Kp.PasirenomRT.01RW.02DesaSukakerta
KecamatanCilakuKabupatenCianjur

DenganinimenyatakandengansesungguhnyabahwasesudahmenjalankancutiUmroh,maka
sayaakanmasukbekerjadanakanmenjalankantugaslagisebagaimanasebelummenjalankan
cutidanakanpatuhpadaatasansertatanggungjawab.

Cilaku,22April2014
Yangmembuatpernyataan,

Materai

YATISAADIAH,S.PD.
NIP.196201011982042002