Anda di halaman 1dari 8

CONTOH MENULIS RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Subjek

: Pendidikan Seni Visual Tingkatan 5

Masa

: 7.30 8.50 pagi

Bahagian A

: Seni Halus

Bab 1

: Lukisan

Objektif Pembelajaran

: 1) Memahami sejarah lukisan


2) Memahami dan menghasilkan lukisan perspektif satu, dua dan tiga titik lenyap

Aktiviti

: 1) Mengenalpasti sejarah lukisan dalam Seni Halus


2) Mengetahui lukisan perspektif dan menghasilkan lukisan perspektif satu, dua dan tiga
titik lenyap

Kemahiran Belajar

: 1) KBKK : membanding, membeza

ABM

: 1) Buku Rujukan PSV


2) Contoh gambar dan lukisan perspektif satu, dua dan tiga titik lenyap

Nilai

: Ketekunan, kesungguhan dan kasih sayang

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


TINGKATAN 5
MINGGU /
PENGGAL

BAHAGIAN /
BAB

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

ARAS

AKTIVITI

ABM / NILAI

KEMAHIRAN
BELAJAR

5/1/2015
12/1/2015

12/1/201516/1/2015

Bahagian
A:

Asas
Seni
Reka

Seni
Halus
Bab 1 :
Lukisan

1)

2)
3)

19/1/2015 23/1/2015

26/1/2015 30/1/2015

2/2/2015
6/2/2015

9/2/2015
13/2/2015

16/2/2015 18/2/2015

23/2/2015 27/2/2015

Bab 2 :
Catan
Cat poster
Cat air
Cat minyak

1)

2)

Memahami
proses,
gubahan dan
fungsi Seni
Visual serta
berkomunikasi
dalam semua
bidang seni
Memahami
sejarah lukisan
Memahami
dan
menghasilkan
lukisan
perspektif
satu, dua dan
tiga titik lenyap

Memahami
proses dan
teknik
menghasilkan
catan
Boleh
menggunakan
pelbagai
bahan dan
media dalam
catan

Aras 1:
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya
2) Menjalankan
aktiviti secara
spontan dan
terancang
Aras 2:
1. Membanding
beza jenis
komunikasi
visual
Aras 3:
1) Mengaplikasi
asas seni reka
2) Memilih dan
menggunakan
maklumat
dalam
pembelajaran
3) Mendokument
asikan proses
pembelajaran

Aktiviti 1 :
1) Mengenalpasti
sejarah lukisan

Aras 1:
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya
2) Menjalankan
aktiviti secara
spontan dan
terancang

Aktiviti 1 :
1) Pelajar
didedahkan
jenis dan
teknik serta
alat / bahan
dalam
menghasilkan
catan

Aras 2 :
1) Memilih
maklumat
berkaitan
bidang seni
halus
2) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual

Aktiviti 2 :
1) Pelajar
menghasilkan
poster mudah
dengan
menggunakan
cat poster

Aras 3 :
1) Mengaplikasik
an asas seni
reka
2) Memilih dan
menggunakan
maklumat
dalam
pembelajaran
3) Mendokument
asikan proses
pembelajaran

Aktiviti 3 :
1) Pelajar
menghasilkan
uji kaji teknik
dan jenis catan
cat air seperti
basah atas
basah, basah
atas kering
dan kering
atas basah

Aktiviti 2 :
1) Pelajar
menghasilkan
asas lukisan
perspektif
satu, dua dan
tiga titik lenyap
Aktiviti 3 :
1. Pelajar
membuat
lukisan secara
pointerlistik
bertemakan
benda bagi
menghasilkan
sebuah karya
seni

ABM :
1) Buku
Rujukan
PSV
2) Contoh
gambar
dan
lukisan
perspektif
satu, dua
dan tiga
titik
lenyap
3) Pensel /
pen

KBKK :
Membanding
Membeza
TKP :

Naturalis

Verbal
linguastik

Interpersonal

Logik
matematik
MASTERI :
Pemulihan
Pengayaan

Nilai :
Ketekunan,
Kesungguhan,
Kasih sayang

2
ABM :
1) Buku
rujukan
2) Contoh
catan
tempatan
pelbagai
teknik dan
aliran
3) Catan
pelbagai
media
sebagai
perbandin
gan

KBKK :
1) Pemikiran
kreatif
TKP :

Kinestetik

Visual ruang

Interpersonal
Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada

Nilai :
Ketekunan,
ketelitian dan
kebersihan

2/3/2015 6/3/2015

Bab 3 : Arca

Arca
mobail

Arca stabil

Arca
berfungsi

Arca
estetika

1)
2)
3)

Memahami
sejarah arca
Memahami
jenis-jenis
arca
Memahami
dan
menghasilkan
arca

9/3/2015 13/3/2015
23/3/2015 27/3/2015

30/3/2015 3/4/2015
6/4/2015
10/4/2015

13/4/2015 17/4/2015

Bahagian B :
Komunikasi
Visual
Bab 4 : Poster

1)
2)

3)
20/4/2015 24/4/2015
27/4/2015 30/4/2015

4/5/2015
8/5/2015
11/5/2015
-15/5/2015

Memahami
ciri-ciri poster
Memahami
fungsi dan
kegunaan
poster
Mengetahui
jenis-jenis
poster

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya
2) Menjalankan
aktiviti secara
spontan dan
terancang

Aktiviti 1 :
1) Pelajar
mengkaji dan
menilai contoh
arca berfungsi
dan estetik di
sekeliling
sekolah dan
sekitarnya

Aras 2 :
1) Memilih
maklumat
berkaitan
bidang seni
halus
2) Membandingk
an jenis
komunikasi
visual

Aktiviti 2 :
1) Pelajar
menghasilkan
arca mobail
digabungkan
dengan
origami

Aras 3 :
1) Mengaplikasik
an asas seni
reka
2) Memilih dan
menggunakan
maklumat
dalam
pembelajaran
3) Mendokument
asikan proses
pembelajaran

Aktiviti 3 :
Pelajar
membuat arca
menggunakan
kad tebal,
kertas origami
dan dijadikan
gantungan

Aras 1 :
1) Memahami
prinsip reka
bentuk grafik
yang
menjelaskan
maksud
kepekaan,
keharmonian,
keindahan dan
keselesaan
dalam aktiviti
penghasilan

Aktiviti 1 :
1) Pelajar
membuat
olahan
ilustrasi

ABM :
1) Buku
rujukan
2) Contoh
arca
luakan,
binaan,
mobail /
stabil
3) Kad
origami,
kertas
manila,
pisau,
dawai, tali
/ benang,
pisau /
gunting
Nilai :
Ketelitian,
keselamat
an, kreatif

ABM :
1) Contoh
poster
yang
berkaitan
Nilai :
Ketepatan
Kebersihan
Kreatif

Aras 2 :
1) Membincangk
an perkara
yang berkaitan
perkembanga
n seni grafik
dan
kegunaannya
dalam
kehidupan
seharian

Aktiviti 2 :
1) Pelajar diminta
menghasilkan
satu reka
bentuk grafik
muka taip

Aras 3 :
1) Menghasilkan
lakaran reka
bentuk grafik
poster
berasaskan

Aktiviti 3 :
1) Pelajar diminta
menghasilkan
satu reka
bentuk grafik
bertema

KBKK :
Pemikiran kreatif
Banding beza
TKP :

Kinestetik

Logik
matematik

Interpersonal
Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada

Tambahan aktiviti
pengayaan
menghasilkan
arca
menggunakan
sponge bunga
dan POP

4
KBKK :
Pemikiran kreatif
TKP :

Kinestetik

Logik
matematik

Interpersonal
KMD :
Membuat ramalan
proses inovasi
Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada

5
6

bidang
tertentu

18/5/2015
-22/5/2015
22/5/2015
-29/5/2015

Bab 5 : Logo

1)
2)

3)

15/6/2015
-19/6/2015
22/6/2015
-26/6/2015

29/6/2015
-3/7/2015
6/7/2015
-10/7/2015

Memahami
fungsi dan
jenis logo
Mengetahui
proses
penghasilan
logo
Mengetahui
ciri-ciri logo

Aras 1 :
1) Memahami
prinsip reka
bentuk grafik
yang
menjelaskan
kepekaan,
keharmonian,
keindahan dan
keselesaan
dalam aktiviti
penghasilan.

Aktiviti 1 :
1) Pelajar
mencipta satu
olahan logo
huruf secara
bebas

Aras 2 :
1) Membincangk
an perkara
yang berkaitan
perkembanga
n seni grafik
dan
kegunaannya
dalam
kehidupan
seharian

Aktiviti 2 :
1) Pelajar diminta
menghasilkan
satu reka
bentuk logo
representasi
berdasarkan
objek alam /
benda

Aras 3 :
1) Menghasilkan
lakaran reka
bentuk grafik
logo
berasaskan
bidang
tertentu

Aktiviti 3 :
1) Pelajar
menghasilkan
satu reka
bentuk logo
simbol imej
korporat

ABM :
1) Contoh
pelbagai
jenis logo
Nilai :
Ketepatan
Kebersihan
Kreatif

KBKK :
Pemikiran kreatif
TKP :

Kinestetik

Logik
matematik

Interpersonal
KMD :
Membuat ramalan
proses inovasi
Konstruktivisme
:

Pengetahuan
sedia ada

13/7/2015
-16/7/2015
20/7/2015
-24/7/2015

Bahagian C :
Reka Bentuk
Bab 6 : Reka
Bentuk
Hiasan
Dalaman

1)

2)

27/7/2015
-31/7/2015
3/8/2015
-7/8/2015

3)

Memahami
reka bentuk
ruang
kediaman dan
awam
Mengetahui
penggunaan
eleman dalam
penghasilan
reka bentuk
hiasan
dalaman
Mengetahui
proses
penyusunan
dalam reka
bentuk hiasan
dalaman

10/8/2015
-14/8/2015

1/9/2015 4/9/2015

7/9/2015 11/9/2015
14/9/2015 18/9/2015

28/9/2015 2/10/2015

Aras 2 :
1) Mengetahui
konsep ruang
(lokasi) yang
boleh
dibangunkan
dengan
mengambil
kira aspek
prinsip hiasan
dalaman
2) Mengetahui
cara
penyediaan
pelan lantai,
lukisan
Aras 3 :
1) Menyedari
kepentingan
dan
menghargai
keindahan,
keharmonian
seni visual
dalam
kehidupan

17/8/2015
-21/8/2015

24/8/2015
-28/8/2015

Aras 1 :
1) Memahami
beberapa
prinsip asas
hiasan
dalaman

Bahagian D :
Kraf
Tradisional
Dan Dimensi
Baru
Bab 7 :
Tenunan

1)

2)
3)

Mengetahui
alatan dan
fungsi alat
tenunan
Memahami
motif-motif
tenunan
Mengetahui
proses
tenunan

Aras 1 :
1) Mengumpul
maklumat
sejarah
tenunan
tempatan
serantau
2) Menyenarai
alat, bahan,
teknik dan
proses
penghasilan
3) Menyenarai
nama tokoh
dan
mencatatkan
sumbangan
serta hasil
karya mereka
Aras 2 :
1) Menyatakan
penghargaan
terhadap hasil
kraf tradisional
setempat
Aras 3 :
1) Kekemasan
kerja dan
mengaitkan
nilai tambah

Aktiviti 1 :
1) Mengumpul
beberapa
contoh hiasan
dalaman
seperti ruang
tidur, pejabat
dan tampal.
Aktiviti 2 :
1) Berdasarkan
satu contoh
reka bentuk
hiasan
dalaman,
pelajar diminta
melukis
semula pelan
lantai gambar
tersebut.

ABM :
Contoh
pelbagai jenis
hiasan
dalaman
Nilai :
Ketepatan
Kekemasan
Fokus

KBKK :
Pemikiran kreatif
TKP :

Kinestetik

Logik
matematik

Interpersonal
KMD :
Membuat ramalan
proses inovasi
Konstruktivisme
:

Pengetahuan
sedia ada

Aktiviti 3 :
1) Berdasarkan
satu contoh
reka bentuk
hiasan
dalaman,
pelajar diminta
melukis
semula
gambar
tersebut

Aktiviti 1 :
1) Pelajar
melukis
struktur ragam
hias songket

7
ABM :
1) Contoh
pelbagai
jenis
tenunan
songket
2) Contoh
gambar
peralatan
tenunan
Nilai :
Penghargaan
Kebersihan
Keselamatan

KBKK :
Kreatif
Menjana minda
TKP :

Kinestetik

Naturalis

Visual ruang

Interpersonal
Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada

Aktiviti 2 :
1) Pelajar
membuat
olahan dan
susunan motif
tenunan sedia
ada
Aktiviti 3 :
1) Pelajar
menghasilkan

dengan
bidang lain
seperti sains
dan teknologi

5/10/2015 9/10/2015

Bab 8 :
Anyaman
5/10/2015 9/10/2015

1)

2)

12/10/2015
16/10/2015

3)

Mengenali kraf
anyaman
mengkuang
dan pandan
Memahami
proses
membuat
anyaman
Mengetahui
jenis-jenis
kelarai

19/10/2015
23/10/2015

26/10/2015
30/10/2015

Aras 1 :
1) Mengenalpasti
pelbagai jenis
motif anyaman
2) Menyenarai
alat, bahan,
teknik dan
proses
3) Menyenarai
nama tokoh
dan
mencatatkan
sumbangan
serta hasil
karya mereka
Aras 2 :
1) Membuat
anyaman
berasaskan
contoh
tradisional
Aras 3 :
1) Menghasilkan
barangan kraf
anyaman
2)

3)

2/11/20156/11/2015

Bahagian E :
Sejarah Dan
Apresiasi
Seni Visual
Bab 9 :
Perkembang
an Seni Di
Malaysia

1)
2)

3)

4)
5)
9/11/201513/11/2015

6)

Memahami
reka bentuk
rumah
Memahami
konsep dan
reka bentuk
ruang
Memahami
fungsi dan
nilai estetika
masjid dan
makam
Mengetahui
pengaruh seni
bina asing
Mengetahui
jenis-jenis dan
eleman
penting taman
Mengetahui

Mereka ganti
alat, bahan
dan teknik
yang sesuai
dalam
penghasilan
kraf anyaman
Kekemasan

Aras 1 :
1) Mengumpul
maklumat
berkaitan
kebudayaan,
ritual, sejarah
dan semangat
patriotisme
Aras 2 :
1) Membincang
sumbangan
individu,
institusi dan
organisasi
terhadap seni
visual
Aras 3 :
1) Membuat
pernyataan

satu barangan
kraf dengan
mengaplikasi
motif tenunan

Aktiviti 1 :
1) Menyenaraika
n
proses
membuat,
jenis-jenis
motif
anyaman
dan
mengenalpasti
barangan kraf
dimensi baru
Aktiviti 2 :
1) Pelajar
didedah
dengan motif
tradisional

Aktiviti 3 :
1) Pelajar
menghasilkan
anyaman daun
ketupat
dengan
bimbingan

Aktiviti 1 :
1) Membuat
koleksi
pelbagai jenis
rumah
tradisonal dan
moden,
bangunan
masjid dan
makam
Aktiviti 2 :
1) Berdasarkan
contoh
kenderaan
tradisional,
hasilkan
lakaran baru
dengan
memasukkan
inovasi

ABM :
1) Pelbagai
contoh
gambar
alatan
anyaman
2) Pelbagai
contoh
motif
tradisional
3) Pelbagai
contoh
gambar
barangan
kraf
anyaman

KBKK :
Pemikiran kritis
Menjana idea
Menyelesaikan
masalah
TKP :

Kinestetik

Logik
matematik

Interpersonal
Konstruktivisme
:
Pengalaman
sedia ada

Nilai :
Ketekunan
Keselamatan
Kreatif

9
ABM :
1) Contoh
buku skrap
mengenai
pelbagai
jenis seni
berhubung
kebudaya
an, ritual,
sejarah
dan
semangat
patriotism
e
2) Buku-buku
ilmiah
mengenai
perkemba
ngan seni
di

KBKK :
Pemikiran global
dan kritis
BCB :

Mencatat

Menulis
laporan

11

Konstruktivisme
:

Pengalaman
sedia ada

1012

16/11/2015
20/11/2015

7)

kepentingan
taman
Mengenali
jenis dan
fungsi
kenderaan
Mengetahui
jenis pakaian
tradisional
2)

berkenaan
identiti
mengenai
karya, seni
rakyat, seni
bina,
kenderaan
dan pakaian
dalam konteks
sejarah,
bentuk dll
Mendokument
asi maklumat

kenderaan
tersebut
Aktiviti 3 :
1) Berdasarkan
contoh
gambar,
ilhamkan
sebuah taman
mini dengan
hiasan flora
dan fauna
yang cantik

Malaysia
Nilai :
Penghargaan
Kasih sayang
Keprihatinan