Anda di halaman 1dari 92

Dakwah-INFO

!
"

&

&

'

# !
!
!

!
(
( )

&

(
*

!
&
!

&
!
*

+ !
%

%
!
!
,* *

#
*

www.dakwah.info

&

/0

!
!
%
"
"

2
# !
'
2 1
$ !#

%
"

%
$

%1

&

,
!
!

#
#

www.dakwah.info

**
,
!

+
"
,

!
*

1&

&

&

' !
,

*
,

*
$
%

www.dakwah.info

!
#

&

*
!

7*

**

* 1
8
*

7*

*
!

www.dakwah.info

$% &

'
!

#
9
!
*

&

!
,

!
*
%
+

# !
!

&

&

&

, &

"
#

#
&

&
*

% 7

8&

8
*

&
!

&

%
&

&
!

&

%
%

.
%
&

#
&* !
8

#
8

&

&

& !

,* *

,* *

,
!
,

*
&

$
,
,

+
%

%
#

;<

www.dakwah.info

&

(
&
"
&

&
!

&

&
&
*

=2

# !
=

*
*
*

!
*

%
,

,
)
+

"
&

=
*

&

**
&

&

&

,&

&
&

&
!
!
!
#

&
* %

www.dakwah.info

%
**
!
%

!#
!

$
%

=$
$

*
&

!
!#

&!

&
&

&

$
&
*

!
+
#

&

"
&

&

"
&
!

!#

%
,

'

)
&

1# &

&

&

&
!

&

%
,
&
,
#

www.dakwah.info

) '(

&

"

# $

"

,- ! , ! +

!
*

#/ 0

$3

!
!

!
"
#$ %
&

&
&

!
#

&
&

&

%
6

**

**

!
!

,
+

!
&

&

&

&

&

&
*

&

!
&
*

&

#
,

#
&
&

&
&

&

www.dakwah.info

&

%
&
&

**

&

,
&

&

&

*
!

&

!
*
&

* *
,

&

&

* *

%
*

&
#

&

&*

"
!

# !
!#
*

!
&

&
**
,
*
&
&

>*
!

www.dakwah.info

#
*

10

&

&

# &

%
#
,
&
!

&

)* *

;0

7
?

+ *

;@A;

!
!

&
#
%

*
,

8
**

&
!

! !

&
!
&
%
#

&

)
#
%

&

!
!

'

!
&

# !
!
'

www.dakwah.info

11

'

'

'- -

&
"

# !

&
&

&

&
:

# !
&

; / 9:

1 78

B / @A

6 ?

$*

6(

$ 6) , !

=> * .<$ %

5 &' %

4 7$ 6

, - "

*+

0.(C ,

D
&

#
#

'

!
!
(
!
!

#
)

*+

,-

,
&
2

1 4 : #3
0

1 2 : !+ "(

"

."
#$ 1

!
*
#

#
#
!

"

!
&

2
*

www.dakwah.info

&

12

#
!#

# !

!
&

!
*

&

&

# !
#
#

&
&

#
%

%
7

!
% 8
*

7'
!

'

&

!
* *

!
B

&*

&

&

C
!

*
!

!
#

*
!
,

&
!

%1
!
&

*
#
&

&

&
#

#
*

&

!
%

* *
$ &

%
$

* *
!
"

* *

!
#

. !

;E;@ '
/<

+ *

;@@F
9

www.dakwah.info

13

,
#
&

#
*
#

,
,

G
+
#

&

1
*

# &

&
*
&
!
! &

#
!
!
!

#
!

8&

&
&

*
# !
!

&
#

H
)

)
# !
#

+
*

!
&
%

#
#
!
!

* * *
*

!
!

!
!

*
#

!
%

www.dakwah.info

8& % 1

14

#
6

&

"
&

!
%

*
,* *

! !
.

'786 (( &6! 7
2
3

,: % ,A *5 $5

,( /

!
#

(
" 4

0# ,*
!

& $
H

"

( .
!

&

.
*

#I

! "# " $ "


&

&
!
*

(.

&!
&
!

&

&

*
1

&

& *

,
&

# !
,

&

&

&

"

&

&

,
*

&
# I

#!

&
,

I
*

www.dakwah.info

15

*
&

&

'

,&
# !
#
8&

&

&
!

&1
,

&

&

&

&
% 7

*
&

&
!
:

'

"
( $

# !

&
(

,
*

!
#

& #

*
(
#
!
!

& !

,
*

# !

&

1
!

,
%

+
%
&

&
# !

G
*

&

&

&
7

1 98

!
*

!
%

1 9&

%
!
%
%

&

* *

www.dakwah.info

16

B8

&.9F EA2
'

"

5
6

"

# $,
%1

!
,

!
%1

!
(

( ."

!
"

!
!

/
+

%&' ()*
.8

/ 6
/

( ."

&

&

,
!

&

&
2

&
#
G

!
.

*
1

*
!
G

!
!
*
#
%

www.dakwah.info

*
*

&

17

(B
**

C
#
% 1

* *
J

!
!

&

&

*
#
&

!
*

!
!
!

&

,
%

G
!

*
,

#
%

www.dakwah.info

'

18

&

(
(

.
1

&

(
!

/0

!
%

(
(

*
(
(

www.dakwah.info

%1

!
&

19

/$

0. '

1&
$

'

&

&

%
# &

&

&

&

'
%

#
* *

&

'

&
#

! &

%
& #

#
&

&
*
!

K
&

!
#
!

!
!

# !
#

'

! &

'
!
!

%
%
#

! &

*
#

%
#

&

!
'

! &
*

&

'
!

'
%

& *

9 9

* *
&

,
'

$
%

&
!
&

&

!
$

%
!

!
!

&

!
&
! !
>

!#

www.dakwah.info

20

&

)
=

)
,
!
;@EF&
*% * "
!
4' ()& *
*% * "
6 *%
!
*

4
,
,

&
'
5 3
#
&

:
,

,
&
$

&
(

*
#

, =

!
&
,

&
& 4 *
!

&

& $
&
(
!
!

&
8

7'
*

H
& (

'

(=
&
K %

&

# !
!

,*

8
&

* *

K %

&

&

K %
7

& * *

*
$

&

8
$

*
#

=
%

*
&

!
!

* *

&

>

&
&

&%
#

&

%
( =

#
#

=
*

&
8

'

www.dakwah.info

21

'

9 7

*
,

&

*
!

*
!

&
8&

*
*

!
!
#
9

!
#

&
7$-+

*
,* *
,* * &

#
*

9
9
9

*
7$-+

*
8

%
*
& $-+

& 7

8
%

")

! !

H
(

98

; =>

+6

(:

;
. )

Dan orang-orang Yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan
tentanglah Dia (dengan nyayian-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak),
supaya kamu berjaya (mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya)!"(AlFussilat:26)
,
+

!
*

&
$

( 7

7
!

!
8

##

&
!
,

* *

&

&
$
!

##
*

$
=

##

#
$

"

( =
!

#
!
&

&

& '
%

* *

www.dakwah.info

22

!
!

www.dakwah.info

&
!

!
! &
!

&

23

/$

* #

06

'

'

#
&

!# &

&
G

# !

!
G

&

1#

*
*

*
!

&
!
,
7

8
*

!
#

&
&

**

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang
beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta
bepesan-pesan dengan kesabaran. (Al 'Asr; 1-3)
,

!
&

(=
&
*

&
&

&

,
&

# !
=

( =
*

*
=

& !

*
!
!

&

7
* *
H

,
& *

8&
H

H
& *

*
*

&

www.dakwah.info

24

! @ $

!+

0>;

/ =

+< .

*") 3 "

." $ I 86 H $ % A:-

< .

,5

80

G/
1@

Sesudah itu, maka Patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab
Taurat dan mengingkari akan sebahagian Yang lain? maka tiadalah balasan bagi orang
Yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan
pada hari kiamat akan ditolak mereka ke Dalam azab seksa Yang amat berat. dan (ingatlah),
Allah tidak sekali-kali lalai akan apa Yang kamu lakukan.(Al-Baqarah:85)
!

$
% ,A

? ;:

<

#(

# $

;@

Dan hendaklah Engkau menjalankan hukum di antara mereka Dengan apa Yang telah
diturunkan oleh Allah dan janganlah Engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan
berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum Yang telah
diturunkan oleh Allah kepadamu.(Al-Maidah:49)
G
#

!
%

&

!
7

'

&
#

,
9 7 *

"
#
,

%8

3 4 +, +, - % ./ 0 % 12
( &'

"

!
&!

% 7 8 39 - :;+
&

2 56

&

&

!
&

1#
,
!

'

www.dakwah.info

25

%
.
!

&

!
*

>

&

,
(

5C

4 8/ 7 :B

K AA/

23$3 ?

6$ '

Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang berperang untuk membela


agamaNya, Dalam barisan Yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan
Yang tersusun kukuh.(As-Saaf:4)
>

&
!

*
&
,

I
%

&
# !
#

!
9

9
,

#
%

7" (

7I

E 0

") L

6<

!+ 8

D
7 &.M

Dan orang-orang Yang kafir, setengahnya menjadi penyokong dan Pembela bagi
setengahnya Yang lain. jika kamu (Wahai umat Islam) tidak menjalankan (dasar bantumembantu sesama sendiri Yang diperintahkan oleh Allah) itu, nescaya akan berlakulah
fitnah (kekacauan) di muka bumi dan kerosakan Yang besar(Al-Anfaal:73)

=
,

,
'

!
%
*

%
+

, %
!

9
! #

&
&

!,
1

8
!
!

, &

&

,*

!
* *

*
.

&

!
!

www.dakwah.info

26

&
*
&
'

%
!

!
&

8 $

!
,

,
,

#
!
!
+

&

!
,

!
*

*
*

&

*
*

&
!

9&

' !

*
#
!

&

#
!

( &'

"

#
!

&

( &
& "

% < = > 6 %3* % ?@


( .2
/

!
9

"

( &

!
&

A B A7C % ./ 1
(.

<

&

&

!&

%
!

%
&2

www.dakwah.info

27

Dan bahawasanya tentera Kami (Pengikut-pengikut Rasul), merekalah orang-orang


Yang mengalahkan (golongan Yang menentang kebenaran).(As-Soffat:173)
2

&

87 ? >

? ; $

Dan sesiapa Yang menjadikan Allah dan RasulNya serta orang-orang Yang beriman itu
penolongnya (maka berjayalah dia), kerana Sesungguhnya golongan (yang berpegang
kepada ugama) Allah, itulah Yang tetap menang.(Al-Maidah:56)
G

&

!
#

&=

,
!

!
!
(

&
%

&
*
*

1#
!

&

*
+
%
,

,
!

%&

!
* !

%!

#
!

#
. 9

!
*

&"
7

"
!

!
&
.

%2
.

D 9!

/
*

!
,
!

!
&

www.dakwah.info

,
,

*
&

28

8&
&
&

,
%
7

# !

&

!
!
&

!
*
# !

,
!

&
9

'
!

# !

!
!
#

&

&
&

& *
!

&

&
%

#
&
&
&

&

%
%

=G /

: G < ;2/ :I

" /9

, !;

? A = "A H ; />

"$

Dan Demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan Yang lurus), Kami
jadikan kamu (Wahai umat Muhammad) satu umat Yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak
menjadi orang Yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang Yang benar dan
Yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang Yang menerangkan
kebenaran perbuatan kamu. (Al-Baqarah:143)
%

!
G

#
8

%*

'79

,@ >

56 ,

"$

Yang demikian (kedatangan Rasul-rasul itu ialah), kerana Tuhanmu tidak membinasakan
negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya leka lalai.(Al-Anam:131)
"
& "

//0

&

=
*

www.dakwah.info

29

"
*
2

% :IA -8 "/

OAI)

:I #

>6

$ =? C

6)

Dan jagalah diri kamu daripada (berlakunya) dosa (yang membawa bala bencana) Yang
bukan sahaja akan menimpa orang-orang Yang zalim di antara kamu secara khusus
(tetapi akan menimpa kamu secara umum). dan ketahuilah Bahawa Allah Maha berat
azab seksaNya.(Al-Anfaal:25)

N?* ) M L= E FGH I 3 6 J K
&"

!
5&
&

=6 &

"

% & V

X9Q 6 V OW M

O? 7C PQC %R S* T AU M

( ."

!
'
/

1.
2.
3.

(
! #
!
!

'

&
%
&

%
!
7
,

*
8

, & * !
&

www.dakwah.info

%
%
#
%

; />

#
,
&

"$ =G /

%
&
& * !
I

: G<

;2/ :I

" /9

, !;

30

0 ? A = "A H
Dan Demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan Yang lurus), Kami
jadikan kamu (Wahai umat Muhammad) satu umat Yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak
menjadi orang Yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang Yang benar dan
Yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang Yang menerangkan
kebenaran perbuatan kamu. (Al-Baqarah:143)
!
,

,
2

&

? 8PL E 0

'(

6 :

) 578"

E $* N9:

'( E

DQ R E ?

Dan (Dia lah) Yang menyatu-padukan di antara hati mereka (yang beriman itu). kalaulah
Engkau belanjakan Segala (harta benda) Yang ada di bumi, nescaya Engkau tidak dapat juga
menyatu-padukan di antara hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatu-padukan di antara
(hati) mereka. Sesungguhnya ia Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.(Al-Anfaal:63)
"

!
%

7
U

S (8

0 AI

#$" =>

<"TA

OC

! !

7"
A

'

A $ ?

*V:

+
EM /
F

ME 0

# / .8

=> *N)
GWA=

Allah menjanjikan orang-orang Yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu
(Wahai umat Muhammad) Bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah Yang
memegang Kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang
Yang sebelum mereka: khalifah-khalifah Yang berkuasa; dan ia akan menguatkan dan
mengembangkan ugama mereka (ugama Islam) Yang telah diredhaiNya untuk mereka; dan
ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan
(dari ancaman musuh). mereka terus beribadat kepadaKu Dengan tidak mempersekutukan
sesuatu Yang lain denganKu. (An-Nur:55)
+

&

#
#

&

www.dakwah.info

%
%

# %
&

31

= ! .E ] $6
cA

1E Y_ +] G3 ^ X 2 E \Y Z 6 Y ! Y - [ 3 1!C
&2 1& a1] b ? a - Q
1` a 8Q L= E FY U A
.

>

/
.?
5/ "

"

@
(

0 A

&8

!
&

( &8

&
B

'

B0

( &

"

&

&

&2
( &"

"

&

&

!
&

=
,

,
+ !

& * !
(

% * !

1.
2.
3.
4.
#

* !
%
# !

&

# !

"

!
7

&

8
"
!

@X! $

+
1

86I# 9 < 5H
*
6

#
8

9A 3$

#3 G , !
1# 7

"

(
%

=
**

www.dakwah.info

32

!
7
=

8 =
=

!
#
%

&

&
%
+

,
&

#
#

( &=

&
!

!
!

&

%
&

&

&

&

=
#

& %

&

,,

9!
# !
# !

9 !
!

& !

,
&

"

&

9
,

*
*

123-

# !

4-

!
!
!

5- "
!

&
& !

&

" R

B : "$

A7Q

&

; .#(C

Dan jika kamu berpaling (daripada beriman, bertaqwa dan berderma) ia akan
menggantikan kamu Dengan kaum Yang lain; setelah itu mereka tidak akan berkeadaan
seperti kamu.(Muhammad:38)

"

,
&%

S9!$ Y ( K9 $"

www.dakwah.info

"/

)$

@X! $
33

"

(
'7[

? @U , !

93

LN9: KA$3

KT$3 'Z 6

? @AA/

P78 H OV/! ?

&3
!+

98) $

Wahai orang-orang Yang beriman! sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari
ugamanya (jadi murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum Yang ia kasihkan
mereka dan mereka juga kasihkan dia; mereka pula bersifat lemah-lembut terhadap orangorang Yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir, mereka berjuang
Dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang
Yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah Yang diberikanNya kepada
sesiapa Yang dikehendakiNya; kerana Allah Maha Luas limpah kurniaNya, lagi meliputi
pengetahuanNya.(Al-Maidah:54)
*
!
&* !

&

!#
%

&

&

!
G

1# &
!

&

!
&

&

&

!
,

#
.
!

&

&

#
*
!

/$

0
#

)7'
& &

#
* !
& +
!

&

&
!

,
!

:
!

&
!
!

G
!

&

#
&
2

www.dakwah.info

'(6 /

"

'(

!?

34

1
padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu dan bagi RasulNya serta
bagi orang-orang Yang beriman; akan tetapi golongan Yang munafik itu tidak
mengetahui (hakikat Yang sebenarnya).(Al-Munafiqun:8)

", ,

&

$
%

H
%

&6

C
&
!#
&

&
&

!
(

5)

"
!

,
#

#
.*

#
!

.*
#

.*

&

!
!

#
&

!
#

,
&

&
,

&

,
* *
*

&

,
&

!
&

1#
,

#
$
&

+
!

,
%

%
,

&

=
!

,
I

(Katakanlah wahai orang-orang beriman: "Islam yang kami telah scbati dengannya
ialah): Celupan Allah (yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corakan Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya darilpada Allah?

www.dakwah.info

35

()

&

&
H
!& ! #
&
(
%
*

%
&

%
"

!
*
+

&

&
7

8&

E;!

7") &

, %

" !

GA "3

? ]F

":!

? 0 KLX^! ?

H 6 5 X

M\ /

"(

&

9' 7 &'

"(

S9!$ *+

\ +

Q"

II W K A./

'(6(
Katakanlah (wahai Muhammad) "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan
saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri kamu (atau suami-suami kamu), dan kaum
keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu
bimbang akan merosot, dan rumah-rumah ternpat tinggal yung kamu sukai,(jika
semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan
Rasul-Nya dan (daripada) berjihad untuk agama-Nya, maka tunggulah sehingga Allah
mendatangkan keputusan-Nya (azab siksa-Nya); kerana Allah tidak akan memberi
pertunjuk kepada orang-orang yang fasik (derhaka). (At Taubah ; 24)
& ,

&

&

&

##

&

&

#
%

?@

(
,

% 8

&

&

!
!

&

&
*

!# 8
#
!

www.dakwah.info

)
*

36

&
!
&

*
!

* *

&

&
*

&

&

&
,

&
,

&

O32 H 1d e2 - f %;
6

[g f

% h i+H N&?#2 fj f lk

( =
*

!
&
!

!
&
!

#
!

!
$

*
!

*
1
*
!

&

1
!

&

!
1

,
,

&
%

8 &&
,

&
,

!#
*

www.dakwah.info

/Y#M
R
; />

/ .)

/ + /I

37

'
?

'

#
"

"

!#
1

* *

&

** %

# E*

&

&

&

# !

*
2
123-

%
#

!
%

,
2
!

*
!

,
!

#
!

#
&
&

!
#

!
!

&

G
!
.

# ,

#
*

**

*
=
*

&

&

&
#

) S (Pb

> !?

5 A$a

(Pb( 9 ; " : 1

)
&

_(`

, !; % N9 ,$ Z

!
"
7 !

'

'
!
"

&

G
!# &

!#

#
$

(
""

# $F1 $F*

&
*
&

$
7

>

www.dakwah.info

8
' #

38

*
#

# >

$
!

##

9 # & 1
*
&

* *

*
!

,
,

&

&
!
!
* !
,

%
* !

%
,

,
7

* !

8&

# !
* !
%

& #

!
!

,
,

&

i m ! %3/ TA
( =

=
*

!
*

* !

%&

(
8

"

* !
%
& .

8
* !

* !

"

www.dakwah.info

"

&

&

"
#

,*

#
#

* !

!
&

!
!

!
!

39

&

* !

&

% * !
#

!.
8&
#
7
7
8&
+ !
% * !
%

% * !

%7

12-

+ !

*
,

& !

&

3# !

4-

G
!
%

56-

* !

%
&
,
)

&

& #

*&

&

N
(
!

"

" P[ ? 5 &(

&2
7

" '
*

* *

# $-E

!
"* *

&
!

&
&
&
&

&
! !
# !
!

&

#
!

%
I

&

%9
+

&

#
!

&

&

&
*
!

"
1.

(
%

2.
3.

www.dakwah.info

7
# 7
# 7

8
#

* *
8

40

4.

5.

* *

* *

,
7

6.
!

7.

8
! !

!$

#
#

!
,

9&
!

&

%
8
# !

+ !

! $

&
,
# !
"
*

# !

&

* !

% * !

* !

!
,

!
,

* !

%
&

# !
# !

,
* !

,
,

* !

* !

G
!

&

,
,

* !

% * !

%&
*

&
* !

&

* !

,
% * !
G

*
#

)
!

#
G

* *
&

,
!

'
!#

*
2

\ :! "

F& $ *+

TZ 6

F& $

? C

"

www.dakwah.info

41

" D ;
+

&
&

&

#
!#

!#

&
,

&
* !

,
,*

#
$$

&

%
&

!
,

&
%

#
&
* !
"
%

&

% * !

!
* *

!#
!

%*

#
!

&
!

,*

!
,
!
!

,
*

&

!
* *

&

!
&
.

U $

d< $ K9 $ +

,
%

#F :

#$

V (.( @

cAF #0

e @A

I *"$F 3 "

:-

"
!

!
"

"

"

3
7

" =
:8
"
#

8
#

&*

#1

#
&

#
!#

www.dakwah.info

&

42

,
,

**

* *

*
!

#
.

,
&

&

&M

"I
" Y#

KL"

( (

@A
AI

" /

=G

8!
.1

^/

&I

"A

0 ) G

X_

"A H

"A H Y A = ; />

: ")

"A ;

)+

!
!

.. W

/ % 7"

($! $

+ '

?
78 !

+
7 :

'

#
"
#
7

#
!

# &
D

&
!

>

!
"
0

7
" 6
)

"

# GG G+
(
,

!
#

+
#

!
!

&

!
!

!
#

!
*

!
#

"

'
&
*

&

(
( = *
!

&

(
;
/

,
3.

www.dakwah.info

43

&

4.

&
#

**

&
!

&
%

,
* *

ZWA= /B$F

*V $
)

# *F
$

&

G
%

&

&

!
"

'

'
& 7

7 !
;?/&;?D8

*
!
,

!
!

'
%

G
%

(
*

&
&

2
! #
3

!#

* *

&
,

# !

!
#

5
&

!
#
A
# !
F

www.dakwah.info

44

!#

&

&

&

&

&

!&

& % 1 &

&

#
&

%
,
%

&
&
&

&

&

,
!

*
%

&

%
%

1-

"
#

6
%9

*
!

%
%
* !

2#

+ !

#
* !

,
% * !

% !

%
!
!

* !

"

!
&

!
#

!
#

3&

!
&
%&

& 1
!

&

&

#
*

4&
G
# !

, &
#

% 7!

5- K

G
!
&

*
# (&

* *
#
!
$

!
1

!
!
*
#

%
*

# !

#
&
1#

www.dakwah.info

45

&

&

*
,

* !
!

!#

* *

,
*

!
!

6. / =>

1! &9F

(C ,!
"

#
F$

9
# !
#
G

&

"

38$2 l

,
*

&

M :n j l

(
&
!

,
2

* !

) 986
?

-\@

,[

#
G

J E`"- ,:

($! $

(:$f

9
'

!
"

B B#F

<
!
<

"
<

!
#=

>

!"

H
8

#
!
(

!
'
"

!
!

#"

&
*

&

!
&

www.dakwah.info

*
*

*
,

46

* !

% * !

%
!#

!#

&

%1
"

M 6#/

# $E

+
1#

"

i 1 -

( U o/ p +

m ( U

&8

(U

!
&"

m . ! l Q 8Q t 6 q r9
&?

?E s I

. q [ 3 O2

!
&

(
&

QC

m3

Q K 6 q%! $ ! m

!
&

'

'

&

&

**

&

?e&$6 2 $

! #

R,

&

$2g M

&=

!
#

&

qi1 Z

q6W q 8
Z = 82
l u - = U %? = 8v E

&

!
!

(&
!
!

*
,

&

& * !
1 #
!

G
1# &
I

&
#

!
!

www.dakwah.info

%
+
%&
#
% * !
%
&
# &
!
;H
"

;
!

&

47

& %*

&

&

&

* *

&

&

&

&

&

!
1

&

&

%
&
!
G

&

&

&

&
#
&

,
*

&

!
1

&

#
!

&

&

& !

&

&

%
1

&
#

#
#

*
!
G

**
#

!
% 2

3
&
7

K AA/

23$3 ?

6$ '

"
!

!
"

00# ,

##

#
&

!
,
!
$

&

!
**

$
#
%

"
!

$
!

'

6! 7

) gh6 (

6! ^a

]'( (`

7 A H (< U

.
&C

"

I$
&

. :

I$

'
C
" I

C
#E G

www.dakwah.info

!
!

48

/$

00

'

!#

&
&
!

#
*
#

!
!

; "

&

#
&

"

?(

=G /
"

2 B

# +*

$w?xe T
# ?Z
&

!
/

:
G
( =

&
G

$. " T
# C -#
&

&
,
&
&

*
=

,
, (

%
,

%
,

& *

&

&

,
D

"

&
!

#
*

*
!

!
G

!.

K
"

www.dakwah.info

49

%&

"
!

&

"

97

8
&

1
.

& .

#
1

*
!

*
#

.
#

&

71

&

&
* !

! #

%&

&

!
#
G

G
&
&
&

* !

*
*
H #

*
!

!
,
*
& %1

&
*

&
#

*
&
#

& ,
,

*
&

&

&

. #

!
#
,

#
! &
!

&

*
& *

&

&

&

!
*

%
!

&

&

&

21

: #
!

! #
6

!
7

8
#
# ,

www.dakwah.info

&

!
!

!
& !
'

&

50

*
G

&

!
&

#
,

& # ,
( &
!
(

!
D

0
!

'
'

#
,

' !

I &

&
%&

$
#

! &
,

&
#

&

!
&
,

&

'

&
! #

#
G &

- y XU ?U Z

1 g z#. ' -R"

O# z +" ] |1e

6 {m$#&2

&H
0

&

"

$
#

H"

*
,* *

# !

&

#
*

1
=
.

8
=

/ v.
www.dakwah.info

7
,

OA} &Q OA} &Q

O~ Q

Q 4 G3 ^

v
51

.`

O !1 / ; '

1Q P

m, M 1

&8
!
&
2-

&
%1

&

!
*

3G

www.dakwah.info

%
,

* !

52

/$

0;)

&

'

!"

%
*

"

%1

/0

%
%

!
%

&

%1
.

/0
%

!
!

&

#
,

#
,
!
#

%
( =

#
#

&

!
&

&
*

.
;

=
!

; (

&

8
& 1
!

,
,
%

* !

&

&

&

%
&

&

&

& !

&

!
!
*

&

&
*

!
*%

"

%
:
( ="
!

#
=
!

!
2

www.dakwah.info

53

8< :

-M _X^ ? *N6A<
0 QI/A

"

*i0$ QI/A

"
!

!
!

!
" " 0

,1

%
!

/0

/0

%
#

%9
&

*
( =
&

/0

:
/0

=
:

&

#
!

!
%

!
!

'

&

,
!

&
%

&

*
#

,
,
*
.

*
#
.

D&?$2 l C &'
&

"

OW G! l . -! '

&
!

&

,
! #

! #
&8

!
# !

8
!

'

'

&

! #
#

%9

www.dakwah.info

54

/$

00/'

$%

&

&

%
!

"

**
&

!
*

,
%

**

#
&
&
*
2

,
!
*

(
!

1*

*
&

27

!
&

3*

& *

&

* *

!
#

&
;

*
1
&

&

& #
:

&
:

&
&

,.8I:
"(

www.dakwah.info

/)
ab.)

j
A ?

)+

M (

A ab
% A:-

55

23$3

..

%E 0

&

"
#
"

"
7

"

& " 3

&%

A6$ +

(I 9a ?
I 86

# GG

L !X^

A A
) $

$" , !

AI

8
7
"
"

" 2

#E

> Q 7 /R ^=

&

<"0$ *+

8 ?

; 8 (:

"
#

U (C

'

/ $
F -\c

8U

,[

Q( : B

&3

0
!

!
7

"

A# FE
/

#
.

#&

!
+

*
*

*
#

!
%

,
,

"
!
#
,

www.dakwah.info

&

&

##

!#

#
#

56

0 \ :!

F& $ *+ TZ 6

F& $

? C

"
"
D A

$$

"

(
1

1&
2%
D

!
%

&

!
2

%
%

"

&

"

!
*

%
,

#
:

'

!
,*

&
&

$
%
!

&

( &D
*

%
*

www.dakwah.info

"

%
,
#

1- .
23* %
4- .
567G
89;0
%

(
*

&
7

#
#

&
G
#
!
#
#
&

##

#&

57

&

&

"

&

&

&

&

&

!
& .

*
1

&

&!

#
&
,
9
,

,
*

%
&!
!
!

,
%

#
2

#&

,
!
&

>

"

kO

3 "

cAY

8
AI

d AI
,-

@A

IG-

(" (
S+

&

&

d )

"
j Z A

P6 5

> d &%8 c

K9eA

@AA"(

l
M

,-

0 =G9!.

(@ + > 'e
..

www.dakwah.info

S+

[ "(

>d

+ /9!.
6I

58

2
!
"

#
!

!
!

!
!
#
#
#
!
0

!
#

" 2 B

# $GG
*
*

# !

.*

(
&

&

&

'

!
#

!
,
!
'

#$
#

www.dakwah.info

59

/$

$%

&

&
%

DQ R 5 =

AI

^/
6 $

&
'
!

#
#
&

"

# *+
.

#
.

,
,
!

K
#

&

C O6 m3 ! | ,

B) 3

&

m B .'
,

3
l M

&

U l M
O3S! - m XU
. C -S?6 m;
!

=
!
(

&
,
&

&

&

DQ R 5 =
&
"

&
# *+
(

&
*

www.dakwah.info

&

&

60

:
,

&
!

&

AU

= Q$f m A

f !
AI

.< &3

^/

DQ R 5 =

6 $

&
#
!
0
'
#
#
"

# *G *+

) T #F +E )

`/

I "

&
!

&

" 2 B

1**
%

& % 1
# !

&
%

| , X &'

$%

4 XUC

&

.
.

,
,

&

&

#
.

,
#

,
'

,
&

!
#
K

www.dakwah.info

,
&

61

% X^0
>

=>

# E

0
!

!
"

# $E%

& #
&
#

%
#&

! !
1

,
:

*
#

&

&

#
&
&

,
7
! #

( =

8 *

( =

&

,
*

# %
!

,
#

#
! #

<

%
.

"
&

&
&

&
=
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
%
(

!
,

! !
%

(
H=&

=
! #

( =

=
6

*
,
.

www.dakwah.info

62

5
#

"
%

2
2
,

.) Z 6 $ ] + $U

@AA/ M

1 " =>
&

&?

9 '

0 #

*+

J &%8 Z 6 $ ; K9

a ,9
": Z

% g*+0)

a.)

'(: W6 IG-

&

I
&?

5 &'

7 (

(.$ "-"$

5" :

5
M3

+-c

:0 L;
F 7&

;
F 7

/ 9A

!
9 2
!

(
&2
!

5'

5 &
'
& L 7" 4
+

0# E$ E*
2
!

2
!

&

%
2

www.dakwah.info

63

(6(

:-

&

g! N9

: L

EM /

!
0

#
0# E,

& " 4
# !

&

&h

F gp8)

.(

E $

+iA$a F o=>
n

7&

= Q$f m A

#$+B

% A:-

.< &3
.

6 $

8$F V #

V+*j

$ K

)
$

&3

AU

f !

&I

&

;
5

&'
!

&

&

"

# *, *G
+

Y-8 B hr % LN9I l A *k
) "(

@# Bq: !

E 0

G/$" ;/ .$

&2

'

!
&

www.dakwah.info

0 # 1F

64

5(
.

#
$
!

&
2

&

&?

9
&
&
(

&2
"

7
! )

"

8
!

& D

&?

!
#

&

&
#
#

&

" 7

"

(
0

# 1% **

&
.

9
%

%
+

9
,

QZ

% %?

:-

"

. )

:-

&

#
0 &
DE

&D

" 7

"
# ,*

D< I

&

!
&

!
!

&

F 7& ? K )+
/R)9!

www.dakwah.info

d V

';

: )

) ;

A / +-c

) " I$ K 7#: @

" )+

65

.
&

#F

Q" /&im

K o=> @A

&'
!

"
#
2
&

!
$%

* #
:

39 6

&

" 7

# *F *G

&
&

.
# !

nA

% X^0

=>

<

F QI

?
%,

# E

23$3 ?

-U :(
*

&

"
(

!
!
!

>

0
!

(
(

"
&

!
"

"
# $E%
* *

:
"

I
"

(
#

&
,
&

*
!

www.dakwah.info

66

!
&
!

!
# !

*
,

# !

!
%

&

!
I>

!
!

&
,

&
!

# !

* *
!
!
!

#
N
,

3 &
.
.
7
:

$%
2
!
:

# !

!
9

,
,

&

9& % 1

9&

&

#
*
!

&

% X^0

&
(
"
"

.
& #

#
&

.m$A U
www.dakwah.info

"

# $E%

.$&.$Z
67

&=

!
&

!*

#
&
#
&

&
!

#
#

&

&

!
#

<

$
,

% 1
#

#
9

&
!

%9
*
4

!
&

!
#

;@EF
!*

!
*
&

9
%

!
"

&

&

9
&

&

"

!
"
G

# #
"

"

" #

&

21

&

#
!

' #

&
&

"

# #
:

,
(&

www.dakwah.info

( &8

5
&!

<

ED&
*

!*

!
,
8

68

!
% 1
*

%
#
# !

"

&

C
/
&
/

#C

!
!

1
!

,
*

!&
=

"
! #

& "
& "

#
#&
:

&
&

&3
*

*
& !
!

,
*

:
7

8&

,
,

,
I
*
.

,
.

!*
,

&

G
% 9

! !

&

!
# !

&

!=

#
1

2 9

*
!

www.dakwah.info

&

'
!

*
!

&

69

*
,

!
*

**

( =
,

*
&

!
!

"
=

&
&
#

( &
!

&
!*

!*

&

*
*

*
,&
:
!

*
!

!
*
9$ !# 9

&
,

*
*

9$ !# 9
*

&

$%

/ #* ,
G

&

,
.
*
#

&

!
!

!
9A $5
+
www.dakwah.info

7Q$f

^ /o)

gp8^ )

6) % 5 6I

! 0A

2A

@X! $

+'

^ ) ; />
5 ^

8I
4

O$'
70

89 ?

ZWA=

U &%8

9 "
!
D

#
(

"

"

"
&

"

#
8

# % $-

9$ !# 9

&

1#
(
( ='
%#
*
#
.

%%

,
:

,
( =
*

&

!#

: M ( &Q L = 82 ! +! i 82 [ 3 - A3
0P 6 - B 12 j l
1E 6 L= E J ] 1E
A 4|
! +! i E M F + : M ( &Q F +
Am
Q 3 p $ S&2
J ] A
1 4 J ] $'
i \G
j %3& C a
-2+ BC^] L O,C = 8 6 l 86 3

| ?
&

"
"
5 "
!

"

5 6
'

"
"

0B !
'
&

D(

!
2

"

K
!#

, #

*
.

| ? i rn J M l 6 O? 7 l l 3 Z 3$2 )6 %) $3 M
&=
&

www.dakwah.info

D(

71

,
6
!

%N

,
#

% !

* !

$%

!
%

&

&

1
**

! &

*
!
% "
*

,
!

!
& .

&

!
&

*
!

,
%

B
(

"
!
!
!

>

0
!

(
(

"
&

!
"

"
# $E%

DQ R 5 =

AI

K
1

^/
6 $

&
'
#
#
& "

# *+
*

!
*

www.dakwah.info

&

72

6 =2 . 6 m3 ! PE
&"
(

&
" #

&"

(
.

&L

6 P8Q C

D
3

m3 ! | , i &Z 6 G3 ^ - -21! & L= E

&

\G &

&<
1 | !
!

(
<

&

(+
!

&

&!
+

&
9

*
,

&

&

&
!

*
K

,
%

!
2

* *

&
$

!
!

#
,* *

& ,

#&

#
.

#&
*

&
#
#

+
#
.

&
#

. #

I &)
!

&
.

#
( =
&

"

!
!

www.dakwah.info

73

) 57A > 4

% *V N9: *V A)

rI

,:

&>
#
!
8

&

# *F

! $*

: ,:

% ?" A

K<; )

1 878"$F
=

!
#
!

"

# $$+

*+

C
I

" = 7 !

% g
11 gh 0 > ;

'

I
$

9 2
!
)

# ++

E 0

"

;)

S>> ,` : ;
) J I$"

C
7

9 =

# 1F
#
,

$%

'
0

www.dakwah.info

.
,

*
*

74

(
(

&

(
&

&
=

&
&

!
G

*
,

( &"

&

#
( =

:
&

m3 ! | , i &Z 6 G3 ^ - -21! & L= E

\G &

6 P8Q C

$%

! #

>

&<
1 | !

/
!

$
G

,
,

'

&
!
.

#
#

! #

!
&

! #

'

&
*
.

'

#
1

&
2

"

'

#
*

"
&

%1

)*

!
*

www.dakwah.info

.
! !

# !
#
'

75

6$

/R

"0A K

J B

"

:
g

,-

&
"

!
#
7

&9F

&
"

&

I <;8

"$

LN

? R.( H

NI

? *N
@

? =i $

6 N

!
D
"
&

D
7

7
I D?8

:
!
*
# !
%

%
*

*
,
,

&

!
!

%1

%1 &
!
,

&6

&

!
!
6

!
6
!

D(

'

6
&

!
&

&
%

&
!
&

www.dakwah.info

76

&
%

!
( =
%

= +
&

*
!

www.dakwah.info

77

/$ .

0;' '/

&
#

&

&

&
%

!
#

#
!

!
#

# !
1

&

+
!

&
&

&

!
!

&

*
%

&

&
*
*
! #
!
!

&

,
*

* !

* !

( =
*

#
!

( =

!
=

&
,*

&

&

(
(

www.dakwah.info

'
#
'

(
(
(
(

!
$

&

*
&

! &
&
#

( =

# !

&

&

=
&

' 1

! #
'
H

! #
H
>
H
!

78

(
K 1 %
'
;@?<
#
#
& **
# & *

1
%

%
*

% 8

# !

**
%

%
,

#
**

'
! #

* ,
!

&

&

%
( =2
*

C 0 QI/A

!
7

,
% 8

*!*

*i0$ QI/A

&

8<

"
!

!
!

&

!
% I E/8

'

!
=

!
! #

6
%

(
% =

( =

% 8&
%*

,
#

!
#
#

#
*

0.(C ,

# B / @A

6 ?

=> * .<$ %
D

&

!
!

#
&

76

I E08

*
,
!

!
!

www.dakwah.info

79

Q 8Pq M78"

F 7@$ps) % K9 9

@2 . 9A)9!$

9$ $ (

& )
#
I E/8

72

'

!
$

'

&

5 RM

&

:I 8

-@U$

n C
q

V.)

I 86 Z $ NL

$)t -:"/

&
!
!
' I ;/D ;/E8

& 7
"

&
.

>

&

=
=
!

!
G

$
&

"

+
!

!#
,

&

#
%

7
8
,

&

# !
1#
*

! #
!

&
*

&

,
!

www.dakwah.info

80

&

&

&

www.dakwah.info

81

/$ .

0$0

);'/

&#
#
%
%1

% !
*
!

&

!
!
%1

&

G
!

!
!
&

,*

#
*

&

!
* !
!

!
( =

*
%&

%
&
( =

=
& !

!
&

# !

# !

!
!
7*

8=

"

&

;
/
D

*
%

( =

*
=

www.dakwah.info

82

%
,

&

( ="
,

=
&

,
( =
%1 =

9&

!
;
/
D
E
<

:
K
!

www.dakwah.info

83

/$ .

0$0

; 3

'

2
&

&

&

!
%

&

&

&

,
"
+

*
* *

*
( ='
**

&
#
! &

&

=
&

"

&

&
$

&

I ;?/ ;?D8

"

&

&

&

"
'
!

'

=
$

&

I <8
*
( =

!
=

+
*

&

!G

" 2M $

U (( 7@A 7#:

9' E 0
)

" ) G

AA2

F g

KL a

L M
I$

&
7
!

www.dakwah.info

!
!

"

"

!
&7

"
7

% I /?8
!

84

&

&!

!#

# !

.*

&

* *
*
*

&

6
:

&

*
!

="

*
#

"
*

G
&

# !

!
G
+
*

I
,
,

&

"
& !

&
! #

&

&

&

&
=
! #

&

,
,
!
#

&

&

&

&

" N9 $ +

DK

A)

AI

6 $
57$ M 7k

:
$7 [

A6$ '
7 [

/ O

" =k> 36

,-

&
"

#
7

www.dakwah.info

'

85

&

'
7

% I / E8

#
,

*
& $ *

*
* !

&

#
$

!
!
#

,
!

&

#
,
&

* !

*
+

#
,

,
,
&

!
*
*

&

! #
! #
%
2

: Y

! )+

AI

E 0
#0 IA6

6
(

/"
!? 0 "

.
!
"
&

' !!I E;8


*
!
!

www.dakwah.info

86

:&

d ?

6 $

*"A (olI ?

'

S>

>Z
%

c
/*0

!
"

!
0

"

"
!
% I //&/D8

7
/

&

"

(
;
/

#
,

D
E
<

.
)

! #

G
# !

,
&
?

#
*
&

!
*
%

& *

%
1

,
F

&

>
!

"

&

&

&
*

!
!

&

##

&

;0 -

##

1
,

# !
*

=
%

,
# !

*
%

&
%

" uv

." $ 3 "

:6$

A2)

B / +

@X! $
D

.?

www.dakwah.info

9 =

87

!
0

/ 7

& ;008
9

# (

&

"
.

#
(!

"

( #

&

* *
&
&
#

,
&
%

&
!

% &

&
&

&
!

&

&

&

&
**

,
,
&

& .

& !
,

#
!

,
#
#

"
*

* !

L
* !
7# #

%
8&

N
"

%
,

&

!
&

# !
* !

#
#

www.dakwah.info

88

=)

1>

#
#
#

%
#

#
9&

&

* !*

!
&

*
,
#

#
, ,
!

&
*

&

#
!

*
#
!

&
##

# !

&

&
,

!
**
#

*
!

) 9A

9#

G Pq
4

? )
Z:

&3

6 $

'
aV

!<A ) 7 A

.
!
&'

&!
!

(
"
"

I @/8

,
!
2

^ "(

0- "(

M!>
0? "

.
"

/7

$F

$F

G/

/
!

Aw I#

.
Y

j
!

!
!

!
!
0

"
/7

;;/8

www.dakwah.info

89

"

!
*
.

#
#

*
$

*
&

#
!

7
#

&
&
*

!
*

!#
*

!#

&

!
!

&

&

**

&

&

'

&

* !
#

* !
*

( 7

*
6

*
!

&

&

&

!
!

&

&

1 NL $ m = >

; 6h @

. NL $ G A N >

; 6h @

&
&7

I A F8

&

&
&

&

,
!

*
!
7

www.dakwah.info

!
&

,
*

#
&

&
&
*

90

#
&
*

*
*

&

#
,

&

&

&

* %
#

*
#

&
*

*
**

*
(

**

&

**

** * &

,
*

(7

8
,

(=
8
&

,
,

#
*

&
&

0 !+

<x $ ?

"

N @

"

N9 Pq

"A H ? @U

"
#

"

I /;8

>*
7

*
* *

**

O8

.4 '78

Nbn

N9:

&

3
&

@h /

A $

I A@8
&

&
=

I=
I AF8
!

# !

,
(

:
!

* * &

* *
* *

* *

&

#
&

* *
!
!

!
,

&

*
&

www.dakwah.info

91

e.(

-\c

8 $ &G /

$"

? I: +

$
n > ) -M N9: L

,
*

www.dakwah.info

/ ,[

$im

!
!

92