Anda di halaman 1dari 5

Strategi Pemusatan Guru

Strategi pemusatan guru merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang


telah lama diamalkan dalam bilik darjah. Di bawah strategi pengajaran dan
pembelajaran ini, guru memainkan peranan yang utama. Di dalam kelas, gurulah
yang menguasai dan mengawal segala aktiviti pelajaran iaitu guru banyak memberi
penerangan dan pelajar hanya duduk mendengar. Brophy (1978) , menyatakan
bahawa pengajaran pemusatan guru merupakan pendekatan yang mudah dirancang
dan diurus, membekalkan model untuk pemikiran yang betul dan mengelakkan
suasana elitis yang sering dikaitkan dengan kaedah kumpulan. Kaedah pengajaran
secara kelas, demontrasi atau tunjuk cara, bercerita, kaedah penyoalan dan
pengajaran berpasukan adalah kaedah yang menjadi pertimbangan semasa
menggunakan strategi pemusatan guru.
CiriCiri Strategi Pemusatan Guru

Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru memainkan peranan yang


penting sedangkan murid berperanan sebagai penonton sahaja.

Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. Guru
banyak bercakap dan murid banyak mendengar.

Ciri

kepimpinan

guru

bersifat

autokratik.

Murid

tidak

berpeluang

menyumbangkan pendapat mereka. Guru banyak bertindak mengawal dan


memberi arahan.

Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian


objektif pengajaran guru.

Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai


murni atau perkembangan emosi.

Strategi ini mementingkan pencapaian murid berdasarkan keputusan ujian


dan peperiksaan.

Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara


menghafal. Pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan menghafal
dan kurang berupaya membuat interpretasi.

Interaksi di antara murid adalah pasif dan sifat-sifat sosial yang positif kurang
dapat dipupuk.

Mementingkan pengelolaan kaedah keseluruhan kelas. Perbezaan murid dari


segi kebolehan dan minat tidak diberikan perhatian.

Strategi Pemusatan Murid


Di bawah strategi berpusatkan murid ini, murid memainkan peranan yang penting
dalam proses pembelajaran. Mengikut strategi ini, murid digalakkan melibatkan diri
secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Di dalam bilik darjah, guru
merupakan

seorang

pemimpin

yang

memandu

murid

menjalankan

aktiviti

pembelajaran, sama ada secara kumpulan ataupun individu. Dalam proses


pengajaran dan pembelajaran, lebih banyak masa akan diperuntukkan kepada
aktiviti pembelajaran murid. Kaedah kumpulan, lawatan, bermain, simulasi atau main
peranan dan pengajaran individu adalah kaedah yang menjadi pertimbangan
semasa menggunakan strategi pemusatan murid terutamanya murid di dalam kelas.
CiriCiri Strategi Pemusatan Murid

Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid memainkan peranan yang


penting sedangkan peranan guru merupakan pemimpin yang membimbing
murid menjalankan aktiviti pembelajaran.

Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah secara dua hala.

Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik. Murid digalakkan memberi


pendapat mereka.

Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian


objektif pembelajaran murid.

Peluang interaksi di antara murid adalah banyak dan sifat-sifat sosial yang
positif seperti tolong-menolong, berkerjasama dan bertolak ansur jelas dapat
dipupuk.

Strategi ini mementingkan pengelolaan kaedah kumpulan. Perbezaan murid


dari segi kebolehan dan minat diberikan perhatian.

Di bawah strategi pemusatan murid, lazimnya murid menunjukkan sifat kreatif


dan berinisiatif.

Strategi Pemusatan Bahan


Bahan pelajaran memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Dengan menggunakan strategi ini, guru boleh menyampaikan
pelajarannya dengan lebih mudah, menarik serta berkesan manakala murid pula
boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakna serta boleh menjalankan aktiviti
pembelajaran dengan secara sendiri atau secara kumpulan tanpa kehadiran guru.
Bahan pelajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran biasanya
boleh dikategorikan kepada dua iaitu:
Bahan pengajaran
Bahan yang digunakan oleh guru seperti carta, model, graf, peta, gambar, slaid,
radio, perakam pita, video, televisyen dan projektor.
Bahan pembelajaran
Bahan yang digunakan oleh murid dalam aktiviti pembelajaran seperti kad aktiviti,
kad cantuman, lembaran kerja, pembilang, bahan bercetak dan komputer.
Penggunaan komputer sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran juga telah
semakin berkembang dalam program pendidikan khas. Gearheart dan Gearheart
(1989), Hawkridge dan Vincent (1992) serta Mather dan Bos (1994), sependapat
menyatakan bahawa murid bermasalah pembelajaran dan tingkah laku memperolehi
pengetahuan dan kemahiran baru melalui kaedah literasi komputer. Ia mungkin
disebabkan oleh kaedah ini memaparkan sesuatu yang baru dan menarik perhatian.
CiriCiri Strategi Pemusatan Bahan

Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, bahan pengajaran memainkan


peranan yang penting. Guru atau murid perlu bergantung sepenuhnya kepada
penggunaan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pengajaran.

Lebih mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan


pelajaran untuk mencapai objektif pengajaran.

Dapat membantu murid memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas di
samping

memupuk

semangat

berdikari

dengan

menjalankan

aktiviti

pembelajaran tanpa kehadiran atau pertolongan guru.

Sifat-sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan yang
melibatkan penggunaan bahan pembelajaran.

Mementingkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bermakna melalui


pengalaman yang sebenar. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang abstrak
dapat dikaitkan dengan situasi yang konkrit

Ketiga-tiga strategi ini saling berkaitan di antara satu sama lain di samping perlunya
kemahiran dan kreativiti seseorang guru itu untuk memilih, merancang, menyusun
dan menguruskan kaedah serta teknik mengajar dalam objektif pelajaran pada
peringkat optimum. Ketiga-tiga strategi yang dinyatakan sememangnya mempunyai
kelebihannya sendiri. Namun begitu, strategi pemusatan murid adalah yang paling
ideal dalam melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Teknik
Teknik adalah unsur terkecil dalam strategi pengajaran dan pembelajaran, ia
terkandung dalam sesuatu kaedah. Ia merangkumi aktiviti, pelakuan dan kemahiran
guru yang digunakan untuk menyampaikan isi pelajaran dalam pengajaran.
Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. Teknik yang
digunakan oleh guru akan menjadikan pengajaran itu lebih bermakna dan
menyeronokkan. Seseorang guru mestilah pandai menggunakan teknik supaya
murid lebih berminat dan timbul motivasi untuk belajar. Dalam setiap pengajaran
sememangnya terdapat pelbagai cara dan teknik yang boleh digunakan, namun
begitu tiada satu teknik pun yang dianggap paling sesuai dan dapat digunakan untuk
semua keadaan atau terbaik untuk semua sesi pengajaran. Teknik yang digunakan
hendaklah bergantung kepada keadaan dan berdasarkan kepada minat pelajar serta
bahan pengajaran yang hendak disampaikan (Rashid et al 1996). Teknik pengajaran
dan pembelajaran ini mempunyai beberapa objektif, antaranya ialah:

untuk menyampaikan bahan pengajaran dengan cara yang boleh menarik


minat murid-murid dan untuk mengekalkan perhatian serta mencungkil rasa
ingin tahu mereka.

untuk membolehkan murid mencapai objektif-objektif pengajaran yang


dipelajari dengan mudah dan berkesan.

Terdapat banyak teknik pengajaran yang boleh digunakan dan diaplikasikan oleh
guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran seperti teknik main peranan,
teknik bercerita, teknik soal jawab, teknik perbincangan, teknik drama dan teknik
forum.

Anda mungkin juga menyukai