Anda di halaman 1dari 19

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

SOALAN1
A. selesaikan yang berikut:((6markah)
1. 8 + (-7) - (-6) =

2. 54 - (-18) + 29 =

3. 0.8 - (-1.2) + 3.5 =

Cari nilai bagi yang berikut:(4markah)


a)

b)

3
=
8

121
+
64

256
=
16

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

SOALAN2
.A.Nyatakan pekali dalam sebutan algebra dalam dua atau lebih pemboleh ubah
(2MARKAH)

12mn
pekali bagi:

mn =

n =

B. TULISKAN sebutan algebra serupa (2markah)


0.8 st, 3mn, ts, 6pq, 4tw,5nm, 7wt
..........................dan.......................
............................dan ........................
C Tuliskan ungkapan algebra bagi situasi yang diberi menggunakan symbol
huruf.(2markah)
1) Tambahkan 7 kepada r
.

2) Tinggi Lina ialah p cm, manakala tinggi Halim ialah 10 cm lebih daipada Lina.
Apakah tinggi Halim?

..........................................................

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

D .selesaikan yang berikut(4markah)


i)

3 abc x (-2bc ) = ________

ii)

12hk
36h =___________

iii)

2 ab+ 11 cd -7ab + 2cd

iv)

2 ( a + 7)

= ____________

SOALAN3
A.Tandakan bagi persamaan linear dalam senarai di bawah.(3markah)
(a) 7 = 2 4b
(b)

+ 7 = 3k

(c)
(d) 6y2 + 2y = 17
(e)
B.Tentukan sama ada setiap yang berikut adalah persamaan linear dengan
satu pembolehubah.(2markah)
(a)
_______
(b)

_______

(c)

_______

(d)

+ =6

_______

C.Selesaikan setiap persamaan berikut.(5markah)


(a) 2 + x = 10

Matematik T2:

(b)

PT2@semsas by cpho

-5 = 3m + 4

(c) 4(y -2) = 16

SOALAN4
A.Tentukan samada yang berikut adalah berkadaran atau tidak (2markah)
:
a) 3 batang pen berharga RM30 dan 9 batang pen berharga RM50

b) 4 ekor ikan berharga RM2.00 dan 18 ekor ikan berharga RM6.00

B.Selesaikan setiap yang berikut.(3markah)

I)

Diberi p: q = 2 : 5, cari nilai q apabila p+q= 28

ii) Diberi m: n = 5 : 2, cari nilai m apabila n= 30

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

iii )Diberi h : k = 5 : 8 , cari nilai h apabila k=120

C. Cari a : b : c : (2markah)
a) a : b = 1 : 4 dan
b:c=4:9

b) a : b = 2 : 3 dan
b:c=5:6

D.Selesaikan yang berikut (3markah)


1) Nisbah umur Mia kepada Aisyah adalah 7 : 8. Jika jumlah umur mereka
75. Cari umur Mia dan Aisyah.

2) Diberi bahawa a : b : c = 4 : 3 : 6 dan nilai bagi a + b + c = 117 , Hitungkan


nilai bagi
a) a + b

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

3) Untuk membuat sebiji kek, berat tepung, gula dan marjerin adalah dalam
nisbah 2 : 3 : 6. Jumlah berat keseluruhan bahan-bahan yang
digunakan adalah 1.265 kg. Kirakan berat tepung dan marjerin yang
digunakan.

SOALAN5
A.Nyatakan hipotenus bagi segitiga bersudut tegak yang berikut: (2markah)
a.

= ____________

b.

= ____________

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

B.Dengan menggunakan Teorem Pythagoras, tuliskan hubungan antara panjang


sisi segitiga bersudut tegak.(2markah)
a.

b.

Jawapan:

Jawapan:

C.Tentukan sama ada segitiga di bawah ialah segitiga bersudut tegak.(2markah)


D..Cari nilai x bagi setiap segitiga bersudut tegak di bawah (4markah)

x cm

25 cm

6 cm

24 cm

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

SOALAN6
A.Bina tembereng garis AB = 7 cm (1markah)
Construct line segment AB = 7cm

B. Dengan hanya menggunakan pembaris dan jangka lukis bina segitiga berikut
apabila panjang setiap sisi diberi.(2markah)
(1) Segitiga ABC dengan AB = 5 cm, BC = 4.5 cm dan AC = 4.3 cm
Jawapan:

A
C.Dengan hanya menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, jawab
semua soalan di bawah.(7markah)
1) Binakan pembahagi dua sama serenjang untuk tembereng garis ST.

T
8

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

2) Bina suatu garis berserenjang dengan garis XY yang melalui titikZ.

3. binakan sudut 60pada titik S.

4. binakan sudut 120 berikut:

< DEF = 120

5. binakan pembahagi dua sama sudut untuk sudut ACB

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

6. Bina satu garis lurus yang selari dengan garisan MN.

7. bina sebuah segiempat selari EFGH apabila diberi panjang HG= 4


cm , HE = 2 cm dan EHG = 1200.

10

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

SOALAN7
A. Labelkan pada satah Cartesian di bawah.(2markah)

B. Kenalpasti koordinat titik tengah garis lurus yang menyambungkan


dua titik tersebut. (2markah)
y
4
3
2

B
A dan B :

1
4

- 3 2

- 0
1 C 123

1 2 3

C dan D :

________ _

C. Cari jarak antara dua titik dengan menggunakan Teorem Pythagoras.


(6markah)
y
8

6
4
R
-8 -6 -4 -2
P

2
0

-2
-4
-6

11
S

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

Jarak RT=

Jarak PS=

SOALAN8
a. Huraikan lokus bagi titik Y supaya sentiasa berjarak 2 cm dari titik Q.
(2markah)
Jawapan :

12

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

b. Huraikan kan lokus bagi titik J yang bergerak supaya sentiasa sama
jarak dari titik M dan N.(2markah)
.
Jawapan:
M

c. Huraikakan selengkapnya lokus bagi titiik P bergerak dengan keadaan


jaraknya dari dua garis AB dan BC sentiasa sama. (2markah)
Jawapan:
A

d. Bina lokus dimana titik P sentiasa sama dari dua garis persilangan CD dan
EF

13
E

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

e. Dalam rajah di bawah, titik K, L dan M masing-masing mewakili lokasi


sebuah kedai buku, sebuah pondok polis dan rumah Pak Abu.
Sebatang tiang lampu akan didirikan dengan keadaan jaraknya adalah
sama dari ketiga-tiga lokasi itu. Tentukan kedudukan yang mungkin
bagi tiang lampu itu. (2markah)

K
Kedai buku
Books store

L
Pondok polis
Police posts

M
Rumah Pak Abu
Pak Abus house

14

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

SOALAN9
a. Nyatakan jenis pepejal bagi bentangan berikut.(4markah)
No.

Bentangan
Nets

Jenis pepejal
Solids

1.

3.

4.

4.

15

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

b.

Rajah di bawah menunjukkan sebuah segiempat tepat dan semi bulatan.


Panjang setiap sisi segiempat tersebut ialah 7 cm. Hitung perimeter
seluruh rajah(3markah)

c.

Rajah di bawah menunjukkan sebuah segiempat tepat PQRS. Terdapat dua semi bulatan
yang sama besar di dalamnya. LMN adalah garis lurus. Jika PQ = 28 cm, kira luas
kawasan berlorek. (3markah)
S
L
P

R
M
N
Q

16

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

SOALAN10
a. Lukis paksi pantulan bagi setiap kes berikut (2markah)
a)

b)

b. Lukis imej di bawah satu putaran yang diberi bagi setiap yang
berikut(2markah)
:

a.

b.

90o ,ikut arah jam dan berpusat di titik


O
90

90o , lawan arah jam dan berpusat


di
titik O

17

Matematik T2:

c.

PT2@semsas by cpho

Segitiga Y dan Y adalah gambarajah-gambarajah yang kongruen.


(2markah)

a.

Nyatakan panjang bagi PQ


____________________

b.

Nyatakan sudut bagi QPR


____________________

c.

Dalam rajah yang ditunjukkan, lukiskan imej bagi objek A di bawah


translasi

.(2markah)

18

Matematik T2:

PT2@semsas by cpho

e, .Rajah menunjukkan satah Cartesian. Lukiskan imej bagi rajah yang


berlorek di bawah penjelmaan pantulan pada paksi x. (2markah)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tamat~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

19

Anda mungkin juga menyukai