Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 6

HARI : ISNIN

TEMA : ALAM HIDUPAN


TARIKH : 4.8.2014
SUB TEMA : SAYUR-SAYURAN
Tunjang/Standard
Masa
Standard Pembelajaran
Aktiviti
Bahan
Catatan
Kandungan
8.00-8.10
Rutin Pagi Beratur, nyanyian lagu negaraku, lagu negeri, bacaan doa, bacaan ikrar dan mengambil kedatangan.
(10 minit)
8.10 -8.30
Perbualan Pagi
(20 minit)
BM 2.1- Berinteraksi
BM 2.1.3- Berbual
Murid berbual dan
Carta
Fokus MIdengan mesra.
menggunakan ayat yang
bersoal-jawab tentang
sayurVerbal
BM 2.2- Bersoal jawab
mudah dengan sebutan yang sayur-sayuran yang
sayuran
Linguistik,
melalui rangsangan yang
betul.
diketahui oleh murid.
Bahan
Interpersonal
diberi.
BM 2.2.7- Menjawab soalan
Maujud
Kesepaduandengan ayat yang mudah
KTI.PSE
dan sesuai.
8.30-8.50
Per. Fizikal & Estetika
(20 minit)
KTI 2.1-Mengambil
KTI 2.1.8-Menyanyi lagu
Murid menyanyi lagu
Carta lirik
Fokus MIbahagian dalam aktiviti
dengan iringan muzik.
bertema sayur-sayuran
lagu,
Verbal
menyanyi.
KTI 2.1.10 Menyanyi dengan
Komputer
linguistik,
sebutan yang jelas.
interpersonal,
KTI 2.1.13- Menyanyi
spasial,
dengan gerakan.
muzik,
naturalis
KesepaduanKTI,PFK
8.50-9.10
Bahasa & Komunikasi(20 minit)
B.Malaysia
BM 2.1.3- Berbual
Murid berbual dan
Tayangan
Fokus MIBM 2.1- Berinteraksi
menggunakan ayat yang
bercerita tentang sayur
komputer
Verbal
dengan mesra.
mudah dengan sebutan yang yang disukai dan tidak
linguistik
betul.
disukai.
KesepaduanKM
9.10-9.30
Sains & Teknologi(20 minit)
Matematik
ST 6.1- Memadankan
ST 6.1.1-Memadankan objek Murid membuat
Lembaran
Fokus MIobjek 1:1
berpasangan yang sama
padanan pokok sayur
kerja.
Logikal
dan hasilnya.
matematik
KesepaduanPFK
9.30-10.00
(30 minit)

Bahasa & KomunikasiB.Malaysia


BM 1.1-Mendengar
dengan penuh perhatian

BM 1.1.13- Mendengar dan


memberi respons terhadap
perbualan, permintaan, cerita
dan lagu.

Guru bercerita dan


menunjukkan kad
perkataan nama-nama
sayur-sayuran.

BM 2.1-Berinteraksi
dengan mesra.

BM 2.1.3-Berbual
menggunakan ayat yang
mudah dengan sebutan yang
betul

Murid bercerita tentang


sayur yang diketahui
dan pernah dilihat.

Kad
perkataan.
Kad
bergambar

Fokus MIVerbal
linguistik,
Interpersonal
KesepaduanPFK

10.0010.30
(30minit)

Bahasa & Komunikasi


B.Malaysia
BM 3.5- Membaca
perkataan.
BM 4..2-Menguasai
kemahiran menulis.

10.30-11.00
(30 minit)
11.0011.30
(30 minit)

BM 3.5.5 Membatangkan
satu suku kata tertutup
menjadi perkataan.
BM 4.2.6- Menyalin
perkataan dengan cara yang
betul.

Murid membaca
perkataan bergambar.
Murid membuat suai
padan perkataan
dengan gambar sayursayuran
Menyalin nama-nama
sayur-sayuran
berdasarkan gambar
yang diberi.
Mewarna gambar
pelbagai jenis sayursayuran.

Komputer
Lembaran
kerja
gambar
Pensil
warna

Fokus MIVerbal
linguistik,
Naturalis,

Flash kad
gambar
sayursayuran.

Fokus MIVerbal
linguistik
Logikal
matematik

Kesepaduan
KM

Rehat
Kerohanian Sikap & Nilai
Pendidikan Islam
PM 9.1- Berinteraksi
dengan yakin di sekolah.

PM 9.1.4- Berani bercakap


dengan yakin menggunakan
ayat yang mudah.

Berbual dengan yakin


berdasarkan gambar
yang dipilih oleh murid.

Kesepaduan
BM
11.30-11.50
(20minit)

11.50-12.00
(10 minit)

Bahasa & Komunikasi


B.Inggeris
BI 3.2- Read simple words
with understanding

BI 3.2.2- Read simple words.

Teacher shows flash


cards to the children and
guide them to read the
names of vegetables
Pupils read aloud simple
words- cabbage,
spinach, lady fingers etc.

Flash
cards.

Fokus MIVerbal
linguistik
Kesepaduan
KM, BM

Penutup/refleksi- Guru menilai pembelajaran pada hari ini membuat peneguhan dan pengukuhan. Murid memberi
ulasan peribadi mereka mengenai pembelajaran yang telah dijalankan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU : 6

HARI : SELASA

TEMA : ALAM HIDUPAN


TARIKH 5.8.2014
SUB TEMA : SAYUR-SAYURAN
Tunjang/Standard
Masa
Standard Pembelajaran
Aktiviti
Bahan
Catatan
Kandungan
8.00-8.10
(10 minit)
Rutin Pagi Beratur, nyanyian lagu negaraku, lagu negeri, bacaan doa, bacaan ikrar dan mengambil kedatangan.
8.10 -8.30
(20 minit)

Perbualan Pagi
B.Malaysia
BM 1.1- Mendengar
dengan penuh perhatian
BM 2.1-Berinteraksi
dengan mesra

BM 1.1.7- Mendengar arahan


dan memberi respon.

Guru bercerita tentang


jenis-jenis sayur-sayuran
berdaun dan berubi.

Bahan
maujud

Fokus MIVerbal
Linguistik,
Interpersonal
KesepaduanKM.PSE

BM 2.1.3- Berbual
menggunakan ayat yang
mudah dengan sebutan yang
betul.

8.30-8.50
(20 minit)

Tunjang Sains &


Teknologi
ST 9.1-Mengecam duit
yang berlainan.

ST 9.1.3- Memberi jumlah


wang (duit syiling) yang tepat
dalam simulasi jual-beli.

Murid bermain jual beli


dipasar.

Sayursayuran
plastik
Syiling

Fokus MIInterpersonal
Logikal
Matematik
KesepaduanPSE,PFK

8.50-9.10
(20 minit)

Per.Fizikal & Estetika


KTI1.2- Menzahirkan idea
kreatif dalam penghasilan
karya (ekspresi Kreatif)

KTI 1.2.7- Menghasilkan


karya mengikut kreativiti
sendiri melalui pelbagai
aktiviti menggambar.

Mewarna gambar
pelbagai jenis sayursayuran

Kertas
lukisan,
Pensil
warna.

Fokus MIIntrapersonal,
Naturalis.
KesepaduanPSE, KM

9.10-9.30
(20 minit)

Tunjang Bahasa &


Komunikasi
BM 3.5- Membaca
perkataan.
BM 4.2- Menguasai
kemahiran menulis.

BM 3.5.8- Membatangkan
suku kata tertutup dan suku
kata terbuka untuk menjadi
perkataan.
BM 4.2.6- Menyalin
perkataan dengan cara yang
betul.

Murid membatangkan
perkataan nama sayursayuran, membaca ayat
daripada nama-nama
sayur-sayuran.

Kad
perkataan
Lembaran
kerja
Pensil
warna

Fokus MIIntrapersonal
Logikal
matematik.
Muzikal
KesepaduanKM.

BM 3.5.7 Membatangkan
suku kata terbuka dan suku
kata tertutup untuk menjadi
perkataan.
BM 4.2.6- Menyalin
perkataan dengan cara yang

Membatang perkataan
pelbagai jenis sayursayuran.

Kad
perkataan
Lembaran
kerja.

Fokus MIIntrapersonal
Logikal
matematik.
KesepaduanKM, PFK

9.30-9.50
(20 minit)

Tunjang Bahasa &


Komunikasi
BM 3.5- Membaca
perkataan.
BM 4.2- Menguasai
kemahiran menulis.

Murid menulis namanama sayur-sayuran


mengikut gambar yang
betul.
dan mewarnakan
gambar sayur-sayuran
yang terdapat dalam
aktiviti tersebut .

Menulis perkataan
berdasarkan gambar

9.50-10.10
(20 minit)

10.10-10.30
(20 minit)

Tunjang Fizikal &


Estetika
KTI 1.1- Menggunakan
pengetahuan tentang
bahan dan teknik dalam
menghasilkan karya seni.
Tunjang Sains &
Teknologi
ST-7.1- Memahami
nombor 1-10

betul.

yang diberi.

KTI 1.1.2- Mengenal bahan


yang diperlukan untuk
menghasilkan sesuatu karya
contohnya warna air.

Murid membuat capan


daripada ubi kentang,
bendi ,bawang dsbnya

Kertas
lukisan
Warna air
Kentang,
bendi
bawang

Fokus MIIntrapersonal,
Logikal
matematik
Spatial
KesepaduanKM, PFK

ST 7.1.3- membilang objek 110


ST 7.1.8- Menulis nombor 110 mengikut cara yang betul.

Murid menggunting dan


menyusun gambar
sayur-sayuran mengikut
kumpulannya .
Menulis bilangan sayur
di setiap kumpulan.

Gambar
pelbagai
jenis sayursayuran.
Lembaran
kerja.

Fokus MIVerbal
linguistik.
Logikal
matematik
KesepaduanPSE. KM, PFK

10.30-11.00
(30 minit)

Rehat

11.00-11.30
(30 minit)

Tunjang Ketrampilan
Diri
Per. Sosioemosi
PSE 1.1-Mengenali emosi
sendiri.

PSE 1.1.3- Menyatakan


sesuatu yang disukai dan
yang tidak disukai.

Murid bercerita
mengenai sayur-sayura
N yang disukai dan yang
tidak disukai.

Fokus MIVerbal
linguistik.
Interpersonal
KesepaduanBM, KM

11.30-11.50
(20 minit)

Tunjang Bahasa &


Komunikasi
BI 4.1- Pre-writing skills..

BI 4.1.1- Engage in activities


requiring eye-hand
coordination.

Provide activities that


give children the
opportunity and
motivation to practice
manipulative skills egcutting with scissors

11.50-12.00
(10 minit)

Penutup/refleksi- Guru menilai pembelajaran pada hari ini membuat peneguhan dan pengukuhan. Murid memberi
ulasan peribadi mereka mengenai pembelajaran yang telah dijalankan.

Work sheet

Fokus MIInterpersonal
Verbal
linguistik
KesepaduanKM.PFK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU : 6

HARI : RABU

TEMA : ALAM HIDUPAN


TARIKH 6.8.2014
SUB TEMA : SAYUR-SAYURAN
Tunjang/Standard
Masa
Standard Pembelajaran
Aktiviti
Bahan
Catatan
Kandungan
8.00-8.10
(10 minit)
Rutin Pagi Beratur, nyanyian lagu negaraku, lagu negeri, bacaan doa, bacaan ikrar dan mengambil kedatangan.
8.10 -8.30
(20 minit)

Tunjang Bahasa &


Komunikasi
B. InggerisBI 1.3- Acquire and use
simple phrases and
statements.

BI 1.3.1- Talk about familiar


things and experiences with
guidance.

Children listen to words


said by the teacher.
Talk about vegetables.

Flash cards

Fokus MIVerbal
Linguistik,
Interpersonal
KesepaduanKM

8.30-9.10
(40 minit)

Tunjang Per. Fizikal &


Estetika
PFK 3.2- Mengamalkan
pemakanan yang
berkhasiat.

PFK 3.2.1- Mengenal


makanan yang berkhasiat.

Membuat salad sayursayuran.

Sayursayuran
Mayonis

Fokus MIVerbal
linguistik,
Logikal
matematik,
KesepaduanKTI,PSE,KM

9.10-9.30
(20 minit)

Tunjang Sains &


Teknologi
ST-3.3-Meneroka
bahagian-bahagian
tumbuhan iaitu
daun,bunga, buah serta
pertumbuhan anak benih.

ST 3.3.1 Membandingkan
daun berdasarkan ciri berikut
-saiz

Memerhatikan daun
sayur-sayuran sepertisaiz kecil, besar

Pelbagai
jenis sayur

Fokus MILogikal
matematik
KesepaduanPFK, PSE

9.30-10.30
(60 minit)

Tunjang Bahasa &


Komunikasi
B Inggeris
BI 3.2- Read simple
words with
understanding.
BI 4.2- Writing skills.

BI 3.2.1- Hear and


pronounce simple words.

Listen to words said


aloud and identify
picture cards depicting
the items named.
Write the words in a
work sheet.

Flash cards
Words
cards
Work
sheet.

Fokus MIVerbal
linguistik
KesepaduanPFK,

Carta

Fokus MI
Spatial,
Kinestetik
KesepaduanBM. PSE. KM

10.30-11.00
(30 minit)
11.00-11.30
(30 minit)

BI 4.2.1- Copy letters of the


alphabet correctly in neat,
legible print.

Rehat
Tunjang Kerohanian
Sikap & Nilai
Pen.Islam
PI-1.3- Mengetahui Rukun
Islam

PI 1.3.2-Menyatakan lima
rukun islam- Mengucak dua
kalimah syahadah, solat lima
waktu, mengeluarkan zakat,
berpuasa di bulan
Ramadhan, mengerjakan
haji

Menyebut rukun islam


kedua- solat lima waktu.
Murid melafaz niat solat.

11.30-11.50
(20 minit)

Tunjang Per. Fizikal &


Estetika
PFK 3.2-Mengamalkan
pemakanan yang
berkhasiat.

PFK 3.2.3- Mengenal jenis


makanan yang berkhasiat
dan tidak berkhasiat.

Mengenal makanan
berkhasiat dari jenis
berdaun.
Warnakan gambar.

Lembaran
kerja.

Fokus MIVerbal
linguistik,
Intrapersonal
KesepaduanKTI,PSE,BM

11.50-12.00
(10 minit)

Penutup/refleksi- Guru menilai pembelajaran pada hari ini membuat peneguhan dan pengukuhan. Murid memberi
ulasan peribadi mereka mengenai pembelajaran yang telah dijalankan. Bersalaman dengan guru. Membaca doa untuk
pulang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU : 6

HARI : KHAMIS

TEMA : ALAM HIDUPAN


TARIKH :7.8.2014
SUB TEMA : SAYUR-SAYURAN
Tunjang/Standard
Masa
Standard Pembelajaran
Aktiviti
Bahan
Catatan
Kandungan
8.00-8.10
(10 minit)
Rutin Pagi Beratur, nyanyian lagu negaraku, lagu negeri, bacaan doa, bacaan ikrar dan mengambil kedatangan.
8.10 -8.30
(20 minit)

Perbualan Pagi
Tunjang Bahasa &
Komunikasi
B.Malaysia
BM 2.1-Berinteraksi
dengan mesra.

BM 2.1.4-Berinteraksi secara
sopan dan bertatasusila.

Murid berbual mengenai


pelbagai jenis sayursayuran yang berlainan
warna.

Bahan
maujud

Fokus MIVerbal
linguistik
KesepaduanPSE

8.30-8.50
(20 minit)

Tunjang Bahasa &


Komunikasi
B.Malaysia
BM 3.9-Memahami isi
bahan bacaan yang
dibaca.

BM 3.9.2-Bercerita secara
lisan, tulisan atau lukisan
berdasarkan bahan yang
dibaca.

Murid melukis gambar


sayur-sayuran beraneka
warna-lobak merahoren, cili-merah, timunhijau, terung-ungu

Kertas
lukisan
Pensil
warna

Fokus MIlogical
matematik
Interpersonal.
Kesepaduan.
PSE.

8.50-9.10
(20 minit)

Tunjang Sains&
Teknologi
ST 10.1-Memahami
waktu dalam konteks
kehidupan seharian.

ST 10.1.2-Menyatakan waktu
untuk menjalankan sesuatu
aktiviti.-pagi

Bangun pagi dan


menjalankan akiviti
berkebun tananam
sayur-sayuran.
Warnakan gambar
tersebut.

Lembaran
kerja
Pensil
warna

Fokus MILogikal
Mtematik,
Verbal
Linguistik.
KesepaduanPFK

9.10-9.30
(20 minit)

Tunjang Fizikal &


Estetika.
KTI 1.1-Menggunakan
pengetahuan tentang
bahan dan teknik dalam
menghasilkan karya seni.

KTI 1.1.5- Mewarnakan


gambar dalam ruang
tertentu.

Murid mewarna gambar


pelbagai jenis sayursayuran berdaun hijau.

Lembaran
kerja.

Fokus MINaturalis,
Interpersonal
KesepaduanPFK

9.30-9.50
(20 minit)

Tunjang Bahasa &


Komunikasi
BM 3.6- Membaca frasa
BM 4.2- Menguasai
kemahiran menulis.

BM 3.6.2- Membaca frasa


dengan sebutan yang betul
BM 4.2.6- Menyalin
perkataan dengan cara yang
betul.

Membaca dan menyebut


perkataan berdasarkan
gambar sayur-sayuran

Kad
perkataan

Menulis nama sayursayuran yang disukai


oleh murid.

Fokus MIIntrapersonal
Logikal
matematik.
KesepaduanKM, PFK

9.50-10.10
(20 minit)

Tunjang Sains Dan


Teknologi
Matematik
ST 8.1- Memahami
operasi tambah dalam
lingkungan 10

ST 8.1.6-Menyelesaikan
masalah operasi tambah
menggunakan objek konkrit.

Murid membuat operasi


tambah dan tolak
dengan menggunakan
objek sayur-sayuran.

ST 8.2.5-Menyelesaikan
masalah operasi tolak
menggunakan objek konkrit.

Lembaran
kerja
Objek
sayursayuran

KesepaduanPSE. KM, BM

ST 8.2-Memahami
operasi tolak dalam
lingkungan 10.

10.10-10.30
(20 minit)

Tunjang Fizikal Dan


Estetika
Kreativiti
KTI 1.2- Menzahirkan
idea kreatif dalam
penghasilan karya.

KTI 1.2.11- Mereka corak


bebas dengan
menggabungjalinkan
pelbagai teknik dalam
membuat corak dan rekaan.

10.30-11.00
(30 minit)

Fokus MIVerbal
linguistik.
Logikal
matematik

Murid menghasilkan kraf


capan daripada kacang
bendi, lobak putih dan
bawang.

Kertas
lukisan,
Kacang
bendi,
bawang,
sayur lobak
putih

Fokus MIIntrapersonal,
Logikal
matematik
KesepaduanKM, BM

Rehat

11.00-11.30
(30 minit)

Tunjang Fizikal &


Estetika
KTI 2.0- mengambil
bahagian dalam aktiviti
menyanyi.

KTI 2.1.2- Menyanyi lagu


yang mudah dengan iringan
muzik.

Mendengar muzik dan


bergerak secara kreatif
mengikut rentak.

CD
komputer.

Fokus MIInterpersonal,
Spatial
Naturalis.
KesepaduanKM

11.30-11.50
(20 minit)

Tunjang Fizikal &


Estetika
PFK 4.1-Menjaga
kebersihan.

PFK 4.1.6-Membersihkan
tempat dan peralatan yang
digunakan.

Murid bergotong-royong
membersihkan peralatan
dan persekitaran kelas
selepas melakukan
aktiviti kelas.

Bulu ayam
Penyapu.

Fokus MIKinestetik
Intrapersonal
KesepaduanKM.PSE

11.50-12.00
(10 minit)

Penutup/refleksi- Guru menilai pembelajaran pada hari ini membuat peneguhan dan pengukuhan. Murid memberi
ulasan peribadi mereka mengenai pembelajaran yang telah dijalankan. Bersalaman dengan guru. Membaca doa untuk
pulang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU : 6

HARI : JUMAAT

TEMA : ALAM HIDUPAN


TARIKH :8.8.2014
SUB TEMA : SAYUR-SAYURAN
Tunjang/Standard
Masa
Standard Pembelajaran
Aktiviti
Bahan
Catatan
Kandungan
8.00-8.10
(10 minit)
Rutin Pagi Beratur, nyanyian lagu negaraku, lagu negeri, bacaan doa, bacaan ikrar dan mengambil kedatangan.
8.10 -8.30
(20 minit)

Perbualan Pagi
Tunjang Bahasa &
Komunikasi
B.Inggeris.
B.i 1.3 Acquire and use
simple pharases and
statements.

BI 1.3.2- Talk about familiar


experiences favorite things
and activities around them
with guidance.

Children listen to a story


and discuss activities
they like such as
Named the vegetables

Flash cards

Fokus MILogikal
Matematik,.
Interpersonal
Kinestetik
KesepaduanPFK.

8.30 -9.40
(40 minit)

Tunjang Fizikal &


Estetika
PFK 1.1-Melakukan
kemahiran motor halus..

PFK 1.1.4-Menggunakan
tangan untuk menguli.

Murid menguli doh untuk


membentuk pelbagai
objek sayur-sayuran

Tepung
gandum,
minyak, air,
garam

Fokus MIKinestetik,
Verbal
Linguistik.
KesepaduanPSE.

9.10-9.30
(20 minit)

Tunjang Sains &


Teknologi
ST 6.3- Membuat seriasi
mengikut satu ciri.

ST 6.3.1- Menyusun objek


mengikut kriteria berikut:
a) Kecil ke besar

Menyusun objek sayur


daripada kecil ke besar.

Objek
sayursayuran

Fokus MILogikal
Matematik.
KesepaduanKM. PFK

9.30-10.00
(30 minit)

Tunjang Kerohanian
Sikap & NIlai
PI 2.1- Bersuci dari najis.

PI 2.1.3-Menyatakan cara
menjaga kebersihan- tubuh
badan, pakaian, tempat solat

Mewarna gambar yang


menunjukkan sikap
bersih.

Buku
aktiviti

Fokus MIKinestetik
Interpersonal.
KesepaduanBM

10.00-10.30
(30 minit)

PM 11.1-Mengamalkan
sikap rajin dalam
perlakuan harian.

PM 11.1.2-Mengamalkan
sifat rajin dalam pengurusan
diri dan menjalankan
tugasan.

Bertekun dan
bersemangat dalam
menjalankan aktiviti
harian.

Buku
aktiviti

10.30-11.00
(30 minit)

Rehat

Fokus MILogikal
Matematik.
KesepaduanKM. PFK

11.00-11.30
(30 minit)

Tunjang Bahasa &


Komunikasi
BI 1.5-Listen to and enjoy
nursery rhymes, action
song, poems and stories.

BI 1.5.2- Listen to, recite and


act out nursery rhymes and
action songs.

Say aloud rhymes to


practice particular sound
of language.

CD
Komputer

Fokus MIVerbal
linguistik
Interpersonal
KesepaduanPSE,
Kinestetik.

11.30-11.50
(20 minit)

Tunjang Fizikal &


Estetika.
KTI 1.3-Menunjukkan
apresiasi seni.

KTI 1.3.6-Menunjukkan
penghargaan terhadap
keindahan persekitaran dan
alam semulajadi seperti tidak
mengotorkan alam sekitar.

Murid melakukan aktiviti


mewarna yang
menunjukkan situasi
keindahan persekitaran.

Lembaran
kerja
Pensil
warna

Fokus MIInterpersonal
Logikal
matematik
KesepaduanKM

11.50-12.00
(10 minit)

Penutup/refleksi- Guru menilai pembelajaran pada hari ini membuat peneguhan dan pengukuhan. Murid memberi
ulasan peribadi mereka mengenai pembelajaran yang telah dijalankan. Bersalaman dengan guru. Membaca doa untuk
pulang.