Anda di halaman 1dari 2

Rujukan: ER/

D/

/2010

Borang Permohonan Pembaharuan Hakmilik Tanah (Borang RLL 1/2010)


(Sila guna borang berasingan untuk setiap lot)

Sila bekalkan perkara-perkara berikut:


Salinan kad pengenalan pemilik-pemilik berdaftar
Gambar menunjukkan pembangunan di atas tanah
A. Maklumat Pemohon
A1. Nama Pemohon
A2. Nombor Kad Pengenalan

A3. Nombor Telefon

Lama
Bar u (WNKP)

A4.Alamat Surat-menyurat Terkini

A5.Alamat Email (jika ada)


B. Deskripsi Tanah

C. Pembangunan Yang Ada Di Atas Tanah


C1. Syarat Kegunaan Tanah
Kediaman
Komersil / Rumah Kedai
Lain-lain (sila nyatakan)

Perindustrian
Pertanian

C2. Jenis Bangunan


Teres
Sebuah

Berkembar Dua
Tiada bangunan di atas tanah

D. Tempoh Baru Yang Dimohon


60 Tahun

99 Tahun*

* 30% premium tambahan akan dikenakan. Tidak terpakai untuk tanah untuk kegunaan pertanian.

E. Akuan Pemohon
Saya / Kami dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar.

(Tandatangan)
Tarikh:
Borang ini boleh diperolehi di semua kaunter Permohonan Pembaharuan Tempoh (RLL) Jabatan Tanah dan Survei dan boleh dimuat turun dari laman web
http://www.landsurvey.sarawak.gov.my

Untuk Kegunaan Pejabat (Untuk Bahagian Sri Aman & Bintulu Sahaja)
Cawangan Tanah

Komen Penilaian
Tidak tertakluk di bawah
S.47/S.48

Ulasan:

S.47

Komen Perancangan /
BDA

Komen
Penguatkuasa

Tiada bantahan

Tiada bantahan

Dibantah (Nyatakan
sebabnya)

Premium Yang
Dikenakan

RM

BTC (Nyatakan jenisnya)

S.48
G.N No. & Tarikh

Peg aw ai (n am a,
t an d at an g an &
t (Disediakan
ar ikh ) Oleh) (Diperakukan Oleh)

Peg aw ai (n am a,
Peg aw ai (n am a,
Pegaw ai (n am a,
Pegaw ai (n am a,
t an d at an g an &
t an d at an g an &
t an d at an gan & t ar ikh ) t an d at an gan &
t ar
ikh ) Oleh) (Diperakukan Oleh) t ar
ikh ) Oleh) (Diperakukan Oleh) (Disediakan Oleh)
ikh ) Oleh) (Diperakukan Oleh)
(Diperakukan Oleh) t ar
(Disediakan
(Disediakan
(Disediakan

Keputusan Penguasa
Lulus
Tolak

Tan d at an g an Pen g u asa


& Tar ikh :